Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
V 33 2024-07-12 w sprawie terminu rozpatrzenia skargi na Miejski Zakład Komunalny w Głownie
V 32 2024-07-12 w sprawie zmiany uchwały nr XCII/648/23 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2024-2034
 • 32
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
V 31 2024-07-12 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2024 rok
V 30 2024-07-12 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/287/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Likwidacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Miasta Głowno” oraz trybu postępowania w sprawie udzielania i rozliczania dotacji, zmienionej uchwałą nr LXVII/447/18 z dnia 26 września 2018 r. oraz uchwałą nr LXXVII/511/22 z dnia 21 grudnia 2022 r.
V 29 2024-07-12 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/389/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych działających na terenie Gminy Miasta Głowno oraz sposobu ich rozliczania
V 28 2024-07-12 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
IV 27 2024-06-26 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Głowna
IV 26 2024-06-26 w sprawie rozpatrzenia skargi na Miejski Zakład Komunalny w Głownie
IV 25 2024-06-26 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasta Głowno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną
IV 24 2024-06-26 w sprawie zmiany uchwały III/12/24 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” - Gmina Miasta Głowno
IV 23 2024-06-26 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Głowna na lata 2023-2027
IV 22 2024-06-26 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
IV 21 2024-06-26 w sprawie zmiany uchwały nr XCII/648/23 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2024-2034
 • 21
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
IV 19 2024-06-26 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2023 rok
IV 20 2024-06-26 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2024 rok
IV 18 2024-06-26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2023 rok
IV 17 2024-06-26 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głowna
III 16 2024-05-28 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowno
III 15 2024-05-28 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
III 14 2024-05-28 w sprawie zmiany uchwały nr XCII/648/23 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2024-2034
 • 14
  otwórz   zapisz
 • załącznik do WPF
  otwórz   zapisz
III 13 2024-05-28 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2024 rok
III 12 2024-05-28 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” - Gmina Miasta Głowno
II 11 2024-05-20 w sprawie terminu rozpatrzenia skargi
II 10 2024-05-20 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
II 9 2024-05-20 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki SIM KZN Reymontowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
II 8 2024-05-20 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do reprezentowania Gminy Miasta Głowno w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Bzura”, związek międzygminny, Przemysław Milczarek, przedstawiciel
II 7 2024-05-20 w sprawie reprezentowania Gminy Miasta Głowno w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Bzura”
I 6 2024-05-07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głowna
I 5 2024-05-07 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie, wiceprzewodniczący, Rada Miejska, Komisje
I 4 2024-05-07 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
I 3 2024-05-07 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
I 2 2024-05-07 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie
I 1 2024-05-07 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie
XCVII 682 2024-04-24 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
XCVII 681 2024-04-24 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
XCVII 680 2024-04-24 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
XCVII 679 2024-04-24 w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2024/2025
XCVII 678 2024-04-24 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowno
Uchwała uchylona uchwałą: III/16/24 z dnia 28.05.2024 r.
XCVII 677 2024-04-24 w sprawie terminu rozpatrzenia skargi
XCVII 676 2024-04-24 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” – Gmina Miasta Głowno
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą III/12/24 z dnia 28.05.2024 r.
XCVI 675 2024-04-16 w sprawie zmiany uchwały nr XCII/648/23 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2024-2034
 • 675
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1 do WPF
  otwórz   zapisz
XCVI 674 2024-04-16 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2024 rok
XCV 673 2024-03-27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług
XCV 672 2024-03-27 w sprawie zmiany uchwały nr LII/378/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny
XCV 671 2024-03-27 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/271/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Głowno zmienioną uchwałą nr LXXXII/569/23 z dnia 29.03.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/271/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Głowno
XCV 670 2024-03-27 w sprawie zmiany uchwały nr XCII/648/23 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2024-2034
 • 670
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
XCV 669 2024-03-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2024 rok
XCV 668 2024-03-27 w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/616/23 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2024 r.
XCV 667 2024-03-27 w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Miasta Głowno w 2024 roku
XCIV 666 2024-02-28 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług
Uchwała zmieniona uchwałą: XCV/673/24 z dnia 27.03.2024 r.
XCIV 665 2024-02-28 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2024 roku
XCIV 664 2024-02-28 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/271/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Głowno zmienioną uchwałą nr LXXXII/569/23 z dnia 29.03.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/271/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Głowno
XCIV 663 2024-02-28 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/378/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny
XCIV 662 2024-02-28 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Miasta Głowno
XCIV 661 2024-02-28 w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
XCIV 660 2024-02-28 w sprawie zmiany uchwały nr XCII/648/23 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2024-2034
 • 660
  otwórz   zapisz
 • załącznik do WPF
  otwórz   zapisz
XCIV 659 2024-02-28 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2024 rok
XCIII 658 2024-01-31 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głownie na 2024 rok
XCIII 657 2024-01-31 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie na 2024 rok
XCIII 656 2024-01-31 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie na 2024 rok
XCIII 655 2024-01-31 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie na 2024 rok
XCIII 654 2024-01-31 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie na 2024 rok
XCIII 653 2024-01-31 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Głowna na lata 2024-2027
 • 653
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
XCIII 652 2024-01-31 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIV/582/23 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania zmienionej uchwałą nr LXXXV/593/23 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 czerwca 2023 r.
XCIII 651 2024-01-31 w sprawie zmiany uchwały nr XCII/648/23 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2024-2034
 • 651
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1 WPF
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2 WPF
  otwórz   zapisz
XCIII 650 2024-01-31 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2024 rok
XCII 649 2023-12-18 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2024 rok
Uchwała zmieniona uchwałami: XCIII/650/24 z dn. 2024-01-31, XCIV/659/24 z dn. 2024-02-28
XCII 648 2023-12-18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2024-2034
 • 648
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałami: XCIII/651/24 z dn. 2024-01-31, XCIV/660/24 z dn. 2024-02-28
XCII 647 2023-12-18 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głowna”
XCII 646 2023-12-18 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głowna”
XCII 645 2023-12-18 w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Głowno prowadzenia powierzonych zadań publicznych Powiatu Zgierskiego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Głowna oraz udzielenia dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasta Głowno w celu realizacji przejętych zadań na rok 2024
XCII 644 2023-12-18 w sprawie zmiany planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, realizowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie na lata 2021-2024
 • 644
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
XCII 643 2023-12-18 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XCII 642 2023-12-18 w sprawie zmiany uchwały Nr XC/625/23 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023
XCII 641 2023-12-18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
XCII 640 2023-12-18 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • 640
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
XCII 639 2023-12-18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
XCI 638 2023-12-12 w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/613/23 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
XCI 637 2023-12-12 w sprawie zmiany uchwały nr XC/629/23 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie opłaty targowej
XC 636 2023-11-29 w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
XC 635 2023-11-29 w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2024 roku
XC 634 2023-11-29 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2028
 • 634
  otwórz   zapisz
 • załącznik do Programu
  otwórz   zapisz
XC 633 2023-11-29 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2029
 • 633
  otwórz   zapisz
 • Strategia
  otwórz   zapisz
XC 632 2023-11-29 w sprawie zmiany uchwały nr LXXIV/505/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2023 r.
XC 631 2023-11-29 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie
XC 630 2023-11-29 w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Głownie
XC 629 2023-11-29 w sprawie opłaty targowej
Uchwała zmieniona uchwałą: XCI/637/23 z dnia 2023-12-12.
XC 628 2023-11-29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
XC 627 2023-11-29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XC 626 2023-11-29 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasta Głowno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną
XC 625 2023-11-29 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023
Uchwała zmieniona uchwałą: XCII/642/23 z dnia 2023-12-18.
XC 624 2023-11-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
XC 623 2023-11-29 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • 623
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1 do WPF
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2 do WPF
  otwórz   zapisz
XC 622 2023-11-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
XC 621 2023-11-29 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Głowno położonego w rejonie ulic: Juliusza Słowackiego i Plażowej
LXXXIX 620 2023-11-08 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku dla osób nieobjętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
LXXXIX 619 2023-11-08 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
LXXXIX 618 2023-11-08 w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem„ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
LXXXIX 617 2023-11-08 w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Uchwała uchylona uchwałą: XC/636/23 z dnia 2023-11-29.
LXXXIX 616 2023-11-08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2024 r.
Uchwała zmieniona uchwałą: XCV/668/24 z dnia 27.03.2024 r.
LXXXIX 615 2023-11-08 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
LXXXIX 614 2023-11-08 w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Zabrzeźniańskiej w Głownie
LXXXIX 613 2023-11-08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała zmieniona uchwałą: XCI/638/23 z dnia 2023-12-12.
LXXXIX 612 2023-11-08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
LXXXIX 611 2023-11-08 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • 611
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
LXXXIX 610 2023-11-08 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXXVIII 609 2023-09-27 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi na kadencję od 2024 r. do 2027 r.
LXXXVIII 608 2023-09-27 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
LXXXVIII 607 2023-09-27 w sprawie zmiany uchwały nr LXXXVII/596/23 z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
LXXXVIII 606 2023-09-27 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LXXXVIII 605 2023-09-27 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • 605
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1 do WPF
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2 do WPF
  otwórz   zapisz
LXXXVIII 604 2023-09-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXXVII 603 2023-08-24 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
LXXXVII 602 2023-08-24 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
LXXXVII 601 2023-08-24 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
LXXXVII 600 2023-08-24 w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2023/2024
LXXXVII 599 2023-08-24 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
LXXXVII 598 2023-08-24 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • 598
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1 do WPF
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2 do WPF
  otwórz   zapisz
LXXXVII 597 2023-08-24 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXXVII 596 2023-08-24 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
LXXXVI 595 2023-07-26 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • 595
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
LXXXVI 594 2023-07-26 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok.
LXXXV 593 2023-06-28 w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIV/582/23 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
LXXXV 592 2023-06-28 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
LXXXV 591 2023-06-28 w sprawie zmiany uchwały NR LXVII/472/14 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
LXXXV 590 2023-06-28 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie
LXXXV 589 2023-06-28 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
LXXXV 588 2023-06-28 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • 588
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
LXXXV 587 2023-06-28 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXXV 586 2023-06-28 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2022 rok
LXXXV 585 2023-06-28 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2022 rok
LXXXXV 584 2023-06-28 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głowna
LXXXIV 583 2023-06-06 w sprawie zmiany uchwały nr LII/379/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
LXXXIV 582 2023-05-31 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Uchwała zmieniona uchwałą: LXXXV/593/23 z dnia 2023-06-28, XCIII/652/24 z dnia 2024-01-31. Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XCIV/666/24 z dnia 28.02.2024 r.
LXXXIV 581 2023-05-31 w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie
LXXXIV 580 2023-05-31 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • 580
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1 do WPF
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2 do WPF
  otwórz   zapisz
LXXXIV 579 2023-05-31 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXXIV 578 2023-05-31 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
LXXXIII 577 2023-04-26 w sprawie rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Kopernika 33D
LXXXIII 576 2023-04-26 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/272/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głownie
LXXXIII 575 2023-04-26 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Gminy Miasta Głowno oraz nadania jej nazwy
LXXXIII 574 2023-04-26 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
LXXXIII 573 2023-04-26 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta na lata 2023-2032
 • 573
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2 do WPF
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1 do WPF
  otwórz   zapisz
LXXXIII 572 2023-04-26 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXXII 571 2023-03-29 w sprawie terminu rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Kopernika 33D
LXXXII 570 2023-03-29 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno, gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach
LXXXII 569 2023-03-29 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/271/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Głowno
LXXXII 568 2023-03-29 w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Miasta Głowno w 2023 roku
LXXXII 567 2023-03-29 w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
LXXXII 566 2023-03-29 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Głownie
LXXXII 565 2023-03-29 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2023 roku
LXXXII 564 2023-03-29 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
LXXXII 563 2023-03-29 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
LXXXII 562 2023-03-29 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • 562
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załacznik nr 2
  otwórz   zapisz
LXXXII 561 2023-03-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXXII 560 2023-03-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXXI 559 2023-02-22 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Głowna
LXXXI 558 2023-02-22 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/130/15 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej
LXXXI 557 2023-02-22 w sprawie zmiany uchwały nr LXXIX/535/23 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/27/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
LXXXI 556 2023-02-22 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/248/09 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia stawki zwrotu kosztów przejazdu za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej Radnego Rady Miejskiej w Głownie pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy Miasta Głowna
Uchwała zmieniona uchwałą: LXXXI/556/23 z dnia 2023-02-22
LXXXI 555 2023-02-22 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Głownie celem przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Głownie
LXXXI 554 2023-02-22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, oddanych w użytkowanie wieczyste
LXXXI 553 2023-02-22 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • 553
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
LXXXI 552 2023-02-22 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/518/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
LXXXI 551 2023-02-22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXX 550 2023-01-30 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
uchwała uchylona uchwałą nr LXXXI/559/23 z dnia 22 lutego 2023 roku
LXXX 549 2023-01-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXIX 548 2023-01-25 w sprawie obradowania w trybie zdalnym
LXXIX 547 2023-01-25 w sprawie terminu rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Kopernika 33D
LXXIX 546 2023-01-25 w sprawie rozpatrzenia skargi A.W.
LXXIX 545 2023-01-25 w sprawie rozpatrzenia skargi J.Ś.
LXXIX 544 2023-01-25 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głownie na 2023 rok
LXXIX 543 2023-01-25 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie na 2023 rok
LXXIX 542 2023-01-25 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie na 2023 rok
LXXIX 541 2023-01-25 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie na 2023 rok
LXXIX 540 2023-01-25 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie na 2023 rok
LXXIX 539 2023-01-25 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2028
 • 539
  otwórz   zapisz
 • załącznik
  otwórz   zapisz
LXXIX 538 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr V/52/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku dla osób nieobjętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
LXXIX 537 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr II/29/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
LXXIX 536 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr II/28/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
LXXIX 526 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/08 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
LXXIX 535 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr II/27/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
uchwała zmieniona uchwałą nr LXXXI/557/23 z dnia 22 lutego 2023 roku
LXXIX 534 2023-01-25 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
LXXIX 533 2023-01-25 w sprawie zmiany Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, realizowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie na lata 2021 - 2024
 • 533
  otwórz   zapisz
 • załącznik
  otwórz   zapisz
LXXIX 532 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • 532
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1 do WPF
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2 do WPF
  otwórz   zapisz
LXXIX 531 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/518/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
LXXIX 530 2023-01-25 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2023 rok
LXXIX 529 2023-01-25 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXIX 528 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/130/15 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej
uchwała uchylona uchwałą nr LXXXI/558/23 z dnia 22 lutego 2023 roku
LXXIX 527 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr LII/376/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno
LXXVIII 525 2022-12-29 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
LXXVIII 524 2022-12-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXVIII 523 2022-12-29 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022
LXXVIII 522 2022-12-29 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2022 rok
LXXVIII 521 2022-12-29 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032
 • 521
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
LXXVIII 520 2022-12-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXXVII 519 2022-12-21 w sprawie obradowania w trybie zdalnym
LXXVII 517 2022-12-21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • 517
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałami: LXXVIII/525/22 z dnia 2022-11-29, LXXIX/532/23 z dnia 2023-01-25, LXXXI/553/23 z dnia 2023-02-22, LXXXII/562/23 z dnia 2023-03-29, LXXXIII/573/23 z dnia 2023-04-26, LXXXIV/580/23 z dnia 2023-05-31, LXXXV/588/23 z dnia 2023-06-28, LXXXVI/595/23 z dnia 2023-07-26, LXXXVII/598/23 z dnia 2023-08-24, XCII/640/23 z dnia 2023-12-18. Uchwała straciła moc wraz ze wszystkimi zmianami w związku z uchwałą XCII/648/23 z dn. 2023-12-18.
LXXVII 516 2022-12-21 w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2023 roku
LXXVII 515 2022-12-21 w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Głowno prowadzenia powierzonych zadań publicznych Powiatu Zgierskiego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Głowna oraz udzielenia dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasta Głowno w celu realizacji przejętych zadań na rok 2023
LXXVII 514 2022-12-21 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2022 rok
LXXVII 513 2022-12-21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXXVII 512 2022-12-21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXXVII 511 2022-12-21 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/287/17 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 kwietnia 2017 r., zmienionej uchwałą Nr LXVII/447/18 z dnia 26 września 2018 r., w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Miasta Głowno” oraz trybu postępowania w sprawie udzielania i rozliczania dotacji
LXXVII 518 2022-12-21 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • plik (ID: 7265)
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałami: LXXVIII/524/22 z dnia 2022-12-29, LXXIX/529/23 z dnia 2023-01-25, LXXIX/531/23 z dnia 2023-01-25 LXXX/549/23 z dnia 2023-01-30, LXXXI/551/23 z dnia 2023-02-22, LXXXI/552/23 z dnia 2023-02-22 LXXXII/560/23 z dnia 2023-03-29, LXXXII/561/23 z dnia 2023-03-29, LXXXIII/572/23 z dnia 2023-04-26, LXXXIV/579/23 z dnia 2023-05-31, LXXXV/587/23 z dnia 2023-06-28, LXXXVI/594/23 z dnia 2023-07-26, LXXXVII/597/23 z dnia 2023-08-24, XCII/639/23 z dnia 2023-12-18.
LXXVI 510 2022-12-16 w sprawie zmiany uchwały nr LXXIV/498/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
LXXVI 509 2022-12-16 w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/482/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
LXXVI 508 2022-12-16 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXXV 507 2022-12-06 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXXIV 506 2022-11-30 w sprawie obradowania w trybie zdalnym
LXXIV 505 2022-11-30 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2023 r.
LXXIV 504 2022-11-30 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie Miasta Głowna
LXXIV 503 2022-11-30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
LXXIV 502 2022-11-30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
LXXIV 501 2022-11-30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanych części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LXXIV 500 2022-11-30 w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
LXXIV 499 2022-11-30 w sprawie powierzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Głowno
LXXIV 498 2022-11-30 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała zmieniona uchwałą: LXXVI/510/22 z dnia 2022-12-16
LXXIV 497 2022-11-30 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
LXXIV 496 2022-11-30 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032
 • 496
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
LXXIV 495 2022-11-30 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2022 rok
LXXIV 494 2022-11-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXXIII 493 2022-11-25 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXXIII 492 2022-11-25 w sprawie obradowania w trybie zdalnym
LXXII 491 2022-11-17 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXXI 490 2022-11-09 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032
 • 490
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
LXXI 489 2022-11-09 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXX 488 2022-11-03 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXIX 487 2022-10-26 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032
 • 487
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
LXIX 486 2022-10-26 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXIX 485 2022-10-26 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2022 rok
LXIX 484 2022-10-26 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Głownie Numer 198/XXXVI/97 z dnia 11.02.1997 r. w sprawie podziału zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głownie” i utworzenia zakładów budżetowych: Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Głownie oraz Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie zmienionej uchwałą Nr V/47/03 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie oraz uchwałą XVIII/151/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Głownie Numer 198/XXXVI/97 z dnia 11.02.1997 r. w sprawie podziału zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głownie” i utworzenia zakładów budżetowych: Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Głownie oraz Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
LXIX 483 2022-10-26 w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie
LXIX 482 2022-10-26 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
Uchwała zmieniona uchwałą: LXXVI/509/22 z dnia 2022-12-16
LXVIII 481 2022-10-12 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXVII 2022-10-10 Apel do Rady Ministrów, Sejmu i Senatu w sprawie wdrożenia mechanizmów osłonowych dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z drastycznym wzrostem cen energii
 • Apel nr 2
  otwórz   zapisz
LXVII 480 2022-10-10 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicach Łowickiej i Ostrołęckiej w Głownie
LXVII 479 2022-10-10 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXVI 478 2022-09-28 w sprawie zmiany uchwały NR XXXV/267/09 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zmienionej uchwałą nr XIV/132/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 31 lipca 2019 r.
LXVI 477 2022-09-28 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Głowno położonego w rejonie ulic: Juliusza Słowackiego i Plażowej
LXVI 476 2022-09-28 w sprawie nadania nazwy skwerowi
LXVI 475 2022-09-28 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2022 rok
LXVI 474 2022-09-28 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032
LXVI 473 2022-09-28 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXV 472 2022-09-23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXIV 471 2022-08-30 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno
LXIV 470 2022-08-30 w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2022/2023
LXIV 469 2022-08-30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LXIV 468 2022-08-30 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LXIV 467 2022-08-30 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod firmą Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głownie i objęcia dodatkowych udziałów
LXIV 466 2022-08-30 w sprawie przystąpienia do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”
LXIV 465 2022-08-30 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032
 • 465
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
LXIV 464 2022-08-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXIV 463 2022-08-30 w sprawie zakresu i formy informacji, o których mowa w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
LXIV 462 2022-08-30 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
LXIV 461 2022-08-30 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
LXIII 460 2022-08-17 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Głowno
LXIII 459 2022-08-17 w sprawie zakresu i formy informacji, o których mowa w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LXIV/463/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r.
LXII 458 2022-06-29 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Głowna
LXII 457 2022-06-29 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Głowna
LXII 456 2022-06-29 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/425/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno; ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli; określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia zmienionej Uchwałą Nr LXV/436/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 sierpnia 2018 r.
LXII 455 2022-06-29 w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie
LXII 454 2022-06-29 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
LXII 453 2022-06-29 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
LXII 452 2022-06-29 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywają na terenie Gminy Miasta Głowno
LXII 451 2022-06-29 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna
 • 451
  otwórz   zapisz
 • załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6
  otwórz   zapisz
LXII 450 2022-06-29 w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/423/22 z dnia 30 marca 2022 r. Rady Miejskiej w Głownie w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2022 roku
LXII 449 2022-06-29 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032
LXII 448 2022-06-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXII 447 2022-06-29 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2021 rok
LXII 446 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2021 rok
LXII 445 2022-06-29 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głowna
LXI 2022-06-02 Apel w sprawie zwiększenia liczby etatów funkcjonariuszy policji w Głownie
 • Apel nr 1
  otwórz   zapisz
LXI 444 2022-06-02 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu
LXI 443 2022-06-02 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
LXI 442 2022-06-02 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2022 rok
LXI 441 2022-06-02 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”
 • 441
  otwórz   zapisz
 • załącznik
  otwórz   zapisz
LXI 440 2022-06-02 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LXI 439 2022-06-02 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LXI 438 2022-06-02 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032
LXI 437 2022-06-02 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LX 436 2022-04-27 w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Miasta Głowno w 2022 roku
LX 435 2022-04-27 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Głowna na lata 2023-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
LX 434 2022-04-27 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
LX 433 2022-04-27 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
LX 432 2022-04-27 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, oddanych w użytkowanie wieczyste
LX 431 2022-04-27 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032
LX 430 2022-04-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LIX 429 2022-04-07 w sprawie zmiany uchwały nr LVI/407/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XC/631/23 z dnia 2023-11-29.
LIX 428 2022-04-07 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/392/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2022 rok
LVIII 427 2022-03-30 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032
LVIII 426 2022-03-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LVIII 425 2022-03-30 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno do organu regulacyjnego
LVIII 424 2022-03-30 w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych pomnika przyrody
LVIII 423 2022-03-30 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2022 roku
Uchwała zmieniona uchwałą LXII/450/22 z dnia 30 marca 2022 r.
LVIII 422 2022-03-30 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2022 r.
LVII 421 2022-03-16 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
LVII 420 2022-03-16 zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032
LVII 419 2022-03-16 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LVII 418 2022-03-16 w sprawie zmiany uchwały nr LVI/407/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XC/631/23 z dnia 2023-11-29.
LVI 403 2022-02-09 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Głowno położonego w rejonie ulic: Sikorskiego i Norblina
LVI 417 2022-02-09 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
LVI 416 2022-02-09 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
LVI 415 2022-02-09 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2022 roku
LVI 414 2022-02-09 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głownie na 2022 rok
LVI 413 2022-02-09 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie na 2022 rok
LVI 412 2022-02-09 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie na 2022 rok
LVI 411 2022-02-09 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie na 2022 rok
LVI 410 2022-02-09 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie na 2022 rok
LVI 409 2022-02-09 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno
LVI 408 2022-02-09 w sprawie zmiany uchwały nr II/20/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Głownie, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
LVI 407 2022-02-09 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie
Uchwała zmieniona uchwałami: LVII/418/22 z dnia 2022-03-16, LIX/429/22 z dnia 2022-04-07. Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XC/631/23 z dnia 2023-11-29.
LVI 406 2022-02-09 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032
LVI 405 2022-02-09 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/392/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2022 rok
LVI 404 2022-02-09 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LV 402 2022-01-26 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LV 401 2022-01-26 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno
LV 400 2022-01-26 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2022 rok
LIV 399 2021-12-29 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głowna
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą I/6/24 z dnia 7.05.2024 r.
LIV 398 2021-12-29 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno do organu regulacyjnego
LIV 397 2021-12-29 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
LIV 396 2021-12-29 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2032
LIV 395 2021-12-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
LIV 394 2021-12-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
LIV 393 2021-12-29 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/377/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
LIII 392 2021-12-22 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2022 rok
Uchwała zmieniona uchwałami: LV/402/22 z dnia 2022-01-26, LVI/404/22 z dnia 2022-02-09, LVI/405/22 z dnia 2022-02-09, LVII/419/22 z dnia 2022-03-16, LVIII/426/22 z dnia 2022-03-30, LIX/428/22 z dnia 2022-04-07, LX/430/22 z dnia 2022-04-27, LXI/437/22 z dnia 2022-06-02, LXII/448/22 z dnia 2022-06-29, LXIV/464/22 z dnia 2022-08-30, LXV/472/22 z dnia 2022-09-23, LXVI/473/22 z dnia 2022-09-28, LXVII/479/22 z dnia 2022-10-10, LXVIII/481/22 z dnia 2022-10-12, LXIX/486/22 z dnia 2022-10-26, LXX/488/22 z dnia 2022-11-03, LXXII/491/22 z dnia 2022-11-17, LXXIII/493/22 z dnia 2022-11-25, LXXIV/494/22 z dnia 2022-11-30, LXXV/507/22 z dnia 2022-12-06, LXXVI/508/22 z dnia 2022-12-16, LXXVII/512/22 z dnia 2022-12-21, LXXVII/513/22 z dnia 2022-12-21, LXXVIII/520/22 z dnia 2022-12-29, LXXVIII/524/22 z dnia 2022-12-29
LIII 391 2021-12-22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032
Uchwała zmieniona uchwałami: LVI/406/22 z dnia 2022-02-09, LVII/420/22 z dnia 2022-03-16, LVIII/427/22 z dnia 2022-03-30, LX/431/22 z dnia 2022-04-27, LXI/438/22 z dnia 2022-06-02, LXII/449/22 z dnia 2022-06-29, LXIV/465/22 z dnia 2022-08-30, LXVI/474/22 z dnia 2022-09-28, LXIX/487/22 z dnia 2022-10-26, LXXI/490/22 z dnia 2022-11-09, LXXIV/496/22 z dnia 2022-11-30, LXXVIII/521/22 z dnia 2022-12-29
LIII 390 2021-12-22 w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2022 roku
LIII 389 2021-12-22 w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych działających na terenie Gminy Miasta Głowno oraz sposobu ich rozliczania
LIII 388 2021-12-22 w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Głowna zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Głowna na rok 2022
LIII 387 2021-12-22 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2032
LIII 386 2021-12-22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
LIII 385 2021-12-22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
LII 384 2021-12-01 w sprawie podtrzymania stanowiska co do skargi R.G.
LII 383 2021-12-01 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno
LII 382 2021-12-01 w sprawie zmiany uchwały nr LII/381/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
LII 381 2021-12-01 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
Uchwała zmieniona uchwałą: LII/382/21 z dnia 2021-12-01
LII 380 2021-12-01 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2021 rok
LII 379 2021-12-01 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Uchwała zmieniona uchwałą: LXXXIV/583/23 z dnia 2023-06-06
LII 378 2021-12-01 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny
Uchwała zmieniona uchwałami: XCIV/663/24 z dn. 2024-02-28, XCV/672/24 z dn. 27.03.2024 r.
LII 377 2021-12-01 w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Uchwała zmieniona uchwałą: LIV/393/21 z dnia 2021-12-29
LII 376 2021-12-01 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno
Uchwała zmieniona uchwałą: LXXIX/527/23 z dnia 2023-01-25
LII 375 2021-12-01 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów
LII 374 2021-12-01 w sprawie uchylenia uchwały nr XV/101/07 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie opłaty od posiadania psów
LII 373 2021-12-01 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym części niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LII 372 2021-12-01 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LII 371 2021-12-01 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2032
LII 370 2021-12-01 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
LII 369 2021-12-01 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2022 r
LII 368 2021-12-01 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2022 r
LI 367 2021-11-10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LXXIV/497/22 z dnia 2022-11-30
LI 366 2021-11-10 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2032
LI 365 2021-11-10 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
L 364 2021-10-27 w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/320/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
L 363 2021-10-27 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie
L 362 2021-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
L 361 2021-10-27 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2032
L 360 2021-10-27 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2021 rok
L 359 2021-10-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
L 358 2021-10-27 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno do organu regulacyjnego
L 357 2021-10-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
L 356 2021-10-27 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
L 355 2021-10-27 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
L 354 2021-10-27 w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2036
 • 354
  otwórz   zapisz
 • załącznik do uchwały 354
  otwórz   zapisz
XLIX 353 2021-09-29 w sprawie reprezentowania Gminy Miasta Głowno w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Bzura”
XLIX 352 2021-09-29 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XLIX 351 2021-09-29 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
XLIX 350 2021-09-29 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/274/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
XLIX 349 2021-09-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLIX 348 2021-09-29 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
XLIX 347 2021-09-29 w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/15 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 9 września 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XLIX 346 2021-09-29 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/158/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
XLVIII 345 2021-09-08 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/267/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Głowno
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LXIII/460/22 z dnia 2022-08-17
XLVIII 344 2021-09-08 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Głowno
 • 344
  otwórz   zapisz
 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNIK-I.4131.710.2021
  otwórz   zapisz
W części uchwały XLVIII/344/21 została stwierdzona nieważność na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego z dnia 2021-10-19
XLVIII 343 2021-09-08 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie
Uchwała uchylona uchwałą: LXXXV/590/23 z dnia 2023-06-28
XLVIII 342 2021-09-08 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XLVIII 341 2021-09-08 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLVIII 340 2021-09-08 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obszaru miasta Głowno ograniczonej: linią kolejową Bednary – Łódź Kaliska oraz granicą miasta Głowno.
XLVIII 339 2021-09-08 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno do organu regulacyjnego
XLVII 338 2021-08-05 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLVII 337 2021-08-05 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLVI 336 2021-07-27 w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2021/2022
XLVI 335 2021-07-27 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XLVI 334 2021-07-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLV 333 2021-06-30 w sprawie rozpatrzenia skargi R.G.
XLV 332 2021-06-30 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Miasta Głowno
XLV 331 2021-06-30 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2021/2022
XLV 330 2021-06-30 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2021/2022
XLV 329 2021-06-30 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2021/2022
XLV 328 2021-06-30 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XLV 327 2021-06-30 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasta Głowno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną
XLV 326 2021-06-30 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/274/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
XLV 325 2021-06-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLV 324 2021-06-30 w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
XLV 323 2021-06-30 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2020 rok
XLV 322 2021-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2020 rok
XLV 321 2021-06-30 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głowna
XLIV 320 2021-05-26 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Uchwała uchylona uchwałą: L/364/21 z dnia 2021-10-27
XLIV 319 2021-05-26 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność gminy
XLIV 318 2021-05-26 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XLIV 317 2021-05-26 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLIII 316 2021-05-20 w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Miasta Głowno w 2021 roku
XLII 315 2021-04-28 przedłużenia terminów wniesienia rat opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miasta Głowno w roku 2021
XLII 314 2021-04-28 zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XLII 313 2021-04-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLI 312 2021-03-30 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2021 roku
XLI 311 2021-03-30 zmiany uchwały nr XXXIII/254/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LII/376/21 z dnia 2021-12-01
XLI 310 2021-03-30 sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miasta Głowno
XLI 309 2021-03-30 zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XLI 308 2021-03-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLI 307 2021-03-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLI 306 2021-03-30 zmiany uchwały nr XXXVII/274/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
XL 305 2021-03-03 przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w ramach Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Wykonanie Podłączeń kanalizacyjnych – II edycja”
XL 304 2021-03-03 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
XL 303 2021-03-03 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
XL 302 2021-03-03 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XL 301 2021-03-03 wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy
XL 300 2021-03-03 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XL 299 2021-03-03 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XL 298 2021-03-03 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
XL 297 2021-03-03 zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XL 296 2021-03-03 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XL 295 2021-03-03 określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Burmistrza Głowna w roku budżetowym 2021
XL 294 2021-03-03 zmiany uchwały nr XXXVII/274/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
XXXIX 293 2021-01-27 przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głownie na 2021 rok
XXXIX 292 2021-01-27 przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie na 2021 rok
XXXIX 291 2021-01-27 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie na 2021 rok
XXXIX 290 2021-01-27 przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie na 2021 rok
XXXIX 289 2021-01-27 przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie na 2021 rok
XXXIX 288 2021-01-27 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Głowna
XXXIX 287 2021-01-27 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Głowna na lata 2021-2023
 • 287
  otwórz   zapisz
 • Gminny Program Wspierania Rodziny
  otwórz   zapisz
XXXIX 286 2021-01-27 zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XXXIX 285 2021-01-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XXXIX 284 2021-01-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XXXIX 283 2021-01-27 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2021 rok
XXXIX 282 2021-01-27 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno
XXXVIII 276 2020-12-30 zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXXVIII 275 2020-12-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXXVIII 281 2020-12-30 uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, realizowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie na lata 2021 - 2024
 • 281
  otwórz   zapisz
 • załącznik
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałami: LXXIX/533/23 z dnia 2023-01-25, XCII/644/23 z dnia 2023-12-18
XXXVIII 280 2020-12-30 przejęcia przez Gminę Miasta Głowna zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Głowna na rok 2021
 • 280
  otwórz   zapisz
 • porozumienie
  otwórz   zapisz
XXXVIII 279 2020-12-30 przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2021 roku
XXXVIII 278 2020-12-30 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
XXXVIII 277 2020-12-30 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2020 rok
XXXVII 274 2020-12-22 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
Uchwała zmieniona uchwałami: XXXIX/284/21 z dnia 2021-01-27, XXXIX/285/21 z dnia 2021-01-27, XL/296/21 z dnia 2021-03-03, XLI/307/21 z dnia 2021-03-30, XLI/308/21 z dnia 2021-03-30, XLII/313/21 z dnia 2021-04-28, XLIV/317/21 z dnia 2021-05-26, XLV/325/21 z dnia 2021-06-30, XLV/326/21 z dnia 2021-06-30, XLVI/334/21 z dnia 2021-07-27, XLVII/337/21 z dnia 2021-08-05, XLVII/338/21 z dnia 2021-08-05, XLVIII/341/21 z dnia 2021-09-08, XLIX/349/21 z dnia 2021-09-29, XLIX/350/21 z dnia 2021-09-29, L/357/21 z dnia 2021-10-27, L/359/21 z dnia 2021-10-27, LI/365/21 z dnia 2021-11-10, LII/370/21 z dnia 2021-12-01, LIII/385/21 z dnia 2021-12-22, LIII/386/21 z dnia 2021-12-22, LIV/394/21 z dnia 2021-12-29, LIV/395/21 z dnia 2021-12-29
XXXVII 273 2020-12-22 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
Uchwała zmieniona uchwałami: XXXIX/286/21 z dnia 2021-01-27, XL/297/21 z dnia 2021-03-03, XLI/309/21 z dnia 2021-03-30, XLII/314/21 z dnia 2021-04-28, XLIV/318 /21 z dnia 2021-05-26, XLV/328/21 z dnia 2021-06-30, XLVI/335/21 z dnia 2021-07-27, XLVIII/342/21 z dnia 2021-09-08, XLIX/352/21 z dnia 2021-09-29, L/361/21 z dnia 2021-10-27, LI/366/21 z dnia 2021-11-10, LII/371/21 z dnia 2021-12-01, LIII/387/21 z dnia 2021-12-22, LIV/396/21 z dnia 2021-12-29
XXXVII 272 2020-12-22 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXXVI 271 2020-12-08 zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Głowno
Uchwała zmieniona uchwałami: XCV/671/24 z dnia 27.03.2024 r., XCIV/664/24 z dn. 2024-02-28, LXXXII/569/23 z dnia 2023-03-29
XXXVI 270 2020-12-08 wyznaczenia aglomeracji Miasto Głowno
 • 270
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
XXXV 269 2020-11-25 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2021 r.
XXXV 268 2020-11-25 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2021 r.
XXXV 267 2020-11-25 zmiany uchwały nr XXII/200/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Głowno
Uchwała zmieniona uchwałą: XLVIII/345/21 z dnia 2021-09-08, uchwała straciła moc w związku z uchwałą LXIII/460/22 z dnia 2022-08-17
XXXV 266 2020-11-25 zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXXV 265 2020-11-25 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXXV 264 2020-11-25 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXXIV 263 2020-10-28 przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
XXXIV 262 2020-10-28 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Gminy Miasta Głowno oraz nadania nazw ulicom gminnym
XXXIV 261 2020-10-28 zmiany uchwały nr XXXIII/251/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXXIV 260 2020-10-28 zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXXIV 259 2020-10-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXXIII 258 2020-09-30 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Głowna
XXXIII 257 2020-09-30 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Głowna
XXXIII 256 2020-09-30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Głowno w rejonie ulic: Andrzeja Struga, Jana Pawła II, Jakuba Głowińskiego oraz Wodociągowej
XXXIII 255 2020-09-30 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Głowno położonego w rejonie ulic: Sikorskiego i Norblina
XXXIII 254 2020-09-30 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno
Uchwała zmieniona uchwałą: XLI/311/21 z dnia 2021-03-30, uchwała straciła moc w związku z uchwałą: LII/376/21 z dnia 2021-12-01
XXXIII 253 2020-09-30 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
XXXIII 252 2020-09-30 w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXXIII 251 2020-09-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
Uchwała zmieniona uchwałą XXXIV/261/20 z dnia 2020-10-28
XXXII 250 2020-08-25 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Krzysztofem Wawrzynem
XXXII 249 2020-08-25 w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXXII 248 2020-08-25 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXX 247 2020-07-29 w sprawie rozpatrzenia skargi J B
XXX 246 2020-07-29 w sprawie rozpatrzenia skargi E M
XXX 245 2020-07-29 w sprawie udzielenia gminie Dubiecko pomocy finansowej na usunięcie skutków powodzi
XXX 244 2020-07-29 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna
XXX 243 2020-07-29 w sprawie zmian w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXX 242 2020-07-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXIX 232 2020-07-01 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głowna
XXIX 241 2020-07-01 w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2020/2021
XXIX 240 2020-07-01 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2020/2021
XXIX 239 2020-07-01 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2020/2021
XXIX 238 2020-07-01 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2020/2021
XXIX 237 2020-07-01 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/162/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
XXIX 236 2020-07-01 w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXIX 235 2020-07-01 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXIX 234 2020-07-01 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2019 rok
XXIX 233 2020-07-01 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2019 rok
XXVIII 231 2020-06-10 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XXVIII 230 2020-06-10 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XXVIII 229 2020-06-10 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XXVIII 228 2020-06-10 wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność gminy
XXVIII 227 2020-06-10 zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXVIII 226 2020-06-10 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXVIII 225 2020-06-10 zmiany uchwały nr XXVII/223/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXVII 224 2020-05-27 zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXVII 223 2020-05-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXVI 222 2020-05-13 zmiany uchwały nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
XXVI 221 2020-05-13 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Miasta Głowno w 2020 roku
XXVI 220 2020-05-13 sprawie zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXVI 219 2020-05-13 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXV 218 2020-04-23 zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie miasta Głowno
XXIV 217 2020-04-15 przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
2020-03-04 w sprawie łódzkiego związku metropolitalnego
 • oświadczenie nr 1
  otwórz   zapisz
XXIII 216 2020-03-04 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XXIII 215 2020-03-04 w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXIII 214 2020-03-04 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXIII 213 2020-03-04 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
XXIII 212 2020-03-04 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
XXIII 211 2020-03-04 w sprawie przyjęcia zmiany Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2021, realizowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
XXIII 210 2020-03-04 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2020 roku
XXIII 209 2020-03-04 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XXIII 208 2020-03-04 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
XXIII 207 2020-03-04 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Gminy Miasta Głowno oraz nadania i zniesienia nazw ulic gminnych
XXIII 206 2020-03-04 w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
XXII 205 2020-02-05 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głownie na 2020 rok
XXII 204 2020-02-05 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie na 2020 rok
XXII 203 2020-02-05 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie na 2020 rok
XXII 202 2020-02-05 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie na 2020 rok
XXII 201 2020-02-05 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie na 2020 rok
XXII 200 2020-02-05 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Głowno
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LXIII/460/22 z dnia 2022-08-17
XXII 199 2020-02-05 w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXII 198 2020-02-05 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXII 197 2020-02-05 w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/148/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 02 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Miejskiego Żłobka w Głownie
XXI 196 2020-01-29 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Z. O. z dnia 18 grudnia 2019 r.
XXI 195 2020-01-29 w sprawie rozpatrzenia skargi J.B. z dnia 25 września 2019 r.
XXI 194 2020-01-29 w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno
XXI 193 2020-01-29 w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXI 192 2020-01-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXI 191 2020-01-29 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2020 rok
XX 190 2019-12-30 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi mieszkańców Gminy Miasta Głowno, a w przypadku bezdomnych – osób skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie
XX 189 2019-12-30 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Głowno do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
XX 188 2019-12-30 w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2020 roku
XX 187 2019-12-30 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasta Głowno
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LII/383/21 z dnia 2021-12-01
XX 186 2019-12-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/122/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny
XX 185 2019-12-30 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/68/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z Budżetu Gminy Miasta Głowno na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na kocioł gazowy”
XX 184 2019-12-30 w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Głowna zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Głowna na rok 2020
 • 184
  otwórz   zapisz
 • Porozumienie
  otwórz   zapisz
XX 183 2019-12-30 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Głowno w rejonie ulic: Andrzeja Struga, Jana Pawła II, Jakuba Głowińskiego oraz Wodociągową
XX 182 2019-12-30 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2020 rok
Uchwała zmieniona uchwałami: XXI/192/20 z dnia 2020-01-29, XXII/198/20 z dnia 2020-02-05, XXIII/214/20 z dnia 2020-03-04, XXVI/219/20 z dnia 2020-05-13, XXVII/223/20 z dnia 2020-05-27, XXVIII/226/20 z dnia 2020-06-10, XXIX/235/20 z dnia 2020-07-01, XXX/242/20 z dnia 2020-07-29, XXXII/248/20 z dnia 2020-08-25, XXXIII/251/20 z dnia 2020-09-30, XXXIV/259/20 z dnia 2020-10-28, XXXV/264/20 z dnia 2020-11-25, XXXV/265/20 z dnia 2020-11-25, XXXVII/272/20 z dnia 2020-12-22, XXXVIII/275/20 z dnia 2020-12-30
XX 181 2019-12-30 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
Uchwała zmieniona uchwałami: XXI/193/20 z dnia 2020-01-29, XXII/199/20 z dnia 2020-02-05, XXIII/215/20 z dnia 2020-03-04, XXVI/220/20 z dnia 2020-05-13, XXVII/224/20 z dnia 2020-05-27, XXVIII/227/20 z dnia 2020-06-10, XXIX/236/20 z dnia 2020-07-01, XXX/243/20 z dnia 2020-07-29, XXXII/249/20 z dnia 2020-08-25, XXXIII/252/20 z dnia 2020-09-30, XXXIV/260/20 z dnia 2020-10-28, XXXV/266/20 z dnia 2020-11-25, XXXVIII/276/20 z dnia 2020-12-30
XX 180 2019-12-30 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
XX 179 2019-12-30 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2019 rok
XX 178 2019-12-30 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XX 177 2019-12-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XIX 176 2019-12-02 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XIX 175 2019-12-02 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XVIII 174 2019-11-27 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi
XVIII 173 2019-11-27 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna
XVIII 172 2019-11-27 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2020 r.
XVIII 171 2019-11-27 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2020 r.
XVIII 170 2019-11-27 w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LII/377/21 z dnia 2021-12-01
XVIII 169 2019-11-27 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania ich podziału
XVIII 168 2019-11-27 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XVIII 167 2019-11-27 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2019 rok
XVIII 166 2019-11-27 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XVIII 165 2019-11-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XVII 164 2019-10-30 w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie
Zgodnie z §70 uchwały nr LXII/455/22 z dnia 2022-06-29 w uchwale XVII/164/19 uchylone zostały § 1-68
XVII 163 2019-10-30 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasta Głowno do organu regulacyjnego
XVII 162 2019-10-30 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Uchwała zmieniona uchwałą XXIX/237/20 z dnia 2020-07-01
XVII 161 2019-10-30 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Głowno
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXII/200/20 z dnia 2020-02-05
XVII 160 2019-10-30 w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/100/15 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
XVII 159 2019-10-30 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XL/298/21 z dnia 2021-03-03
XVII 158 2019-10-30 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała zmieniona uchwałą: XLIX/346/21 z dnia 2021-09-29
XVII 157 2019-10-30 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XVII 156 2019-10-30 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
XVII 155 2019-10-30 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2019 rok
XVII 154 2019-10-30 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XVII 153 2019-10-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XVII 152 2019-10-30 w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2019 rok zmienionej uchwałą nr XIII/125/19 Rady Miejskiej w Głownie
XVII 151 2019-10-30 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/125/19 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) w postaci leasingu
XVI 150 2019-10-02 w sprawie rozpatrzenia wezwania do naprawienia istotnej wady uchwały nr XV/144/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 4 września 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana Z.O.
XVI 149 2019-10-02 w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/438/2018 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna
XVI 148 2019-10-02 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Miejskiego Żłobka w Głownie
Uchwała uchylona uchwałą: XXII/197/20 z dnia 2020-02-05
XVI 147 2019-10-02 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XVI 146 2019-10-02 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XVI 145 2019-10-02 w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
XV 144 2019-09-04 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Z.O.
XV 143 2019-09-04 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
XV 142 2019-09-04 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna
XV 141 2019-09-04 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XV 140 2019-09-04 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XV 139 2019-09-04 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XV 138 2019-09-04 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie
XV 137 2019-09-04 w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
XIV 136 2019-07-31 w sprawie rozpatrzenia skargi A. M.
XIV 135 2019-07-31 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XIV 134 2019-07-31 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XIV 133 2019-07-31 w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2019 rok
XIV 132 2019-07-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/267/09 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
XIII 131 2019-07-17 przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasta Głowno do organu regulacyjnego
XIII 130 2019-07-17 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XIII 129 2019-07-17 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XIII 128 2019-07-17 zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Głowno
Uchwała zmieniona uchwałą: XLVIII/344/21 z dnia 2021-09-08
XIII 127 2019-07-17 zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XIII 126 2019-07-17 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XIII 125 2019-07-17 zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) w postaci leasingu
Uchwała zmieniona uchwałą: XVII/151/19 z dnia 2019-10-30
XIII 124 2019-07-17 zmiany uchwały nr IV/44/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2019 rok
XII 123 2019-06-26 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Głowno – aktualizacja”
 • 123
  otwórz   zapisz
 • załącznik
  otwórz   zapisz
XII 122 2019-06-26 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny
Uchwała zmieniona uchwałą: XX/186/19 z dnia 2019-12-30
XII 121 2019-06-26 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Głownie
XII 120 2019-06-26 w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2019/2020
XII 119 2019-06-26 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Głowno w roku szkolnym 2019/2020
XII 118 2019-06-26 w sprawie nadania nazwy stadionowi miejskiemu położonemu w Głownie przy ulicy Kopernika 45
XII 117 2019-06-26 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
XII 116 2019-06-26 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi
XII 115 2019-06-26 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości będących własnością gminy
XII 114 2019-06-26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XII 113 2019-06-26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
XII 112 2019-06-26 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
XII 111 2019-06-26 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XII 110 2019-06-26 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XII 109 2019-06-26 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zgierz
XII 108 2019-06-26 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2018 rok
XII 107 2019-06-26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2018 rok
XII 106 2019-06-26 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głowna
XI 105 2019-05-29 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/218/16 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Głowno zmienionej uchwałą Nr IV/40/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 2018 r.
XI 104 2019-05-29 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/72/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2019 roku
XI 103 2019-05-29 w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
XI 102 2019-05-29 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Głowno od dnia 1 września 2019 roku
XI 101 2019-05-29 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Głowno
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą: XIII/128/19 z dnia 2019-07-17
XI 100 2019-05-29 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
XI 99 2019-05-29 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
XI 98 2019-05-29 w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą: XVIII/170/19 z dnia 2019-11-27
XI 97 2019-05-29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XI 96 2019-05-29 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy
XI 95 2019-05-29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
XI 94 2019-05-29 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości będącej współwłasnością gminy
XI 93 2019-05-29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
XI 92 2019-05-29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
XI 91 2019-05-29 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XI 90 2019-05-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XI 89 2019-05-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XI 88 2019-05-29 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą: XV/143/19 z dnia 2019-09-04
X 87 2019-05-22 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi Wojewody Łódzkiego na Uchwałę Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 2018 r. Nr IV/42/18 w sprawie nadania nazwy „skwer Niepodległości” terenowi położonemu w Głownie przy zbiegu ulic Swoboda, Zgierska i Piątkowska
X 86 2019-05-22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
IX 85 2019-04-23 w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Głowna dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Miasta Głowno
IX 84 2019-04-23 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
IX 83 2019-04-23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
IX 82 2019-04-23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
IX 81 2019-04-23 w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/460/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
VIII 80 2019-04-10 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasta Głowno
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą: XX/187/19 z dnia 2019-12-30
VIII 79 2019-04-10 zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
VIII 78 2019-04-10 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
VII 77 2019-03-27 zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
VII 76 2019-03-27 Statutu Urzędu Miejskiego w Głownie
VII 75 2019-03-27 przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 dla Miasta Głowna za 2018 r.
VII 74 2019-03-27 zmiany uchwały Nr LVIII/397/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1845)
VII 73 2019-03-27 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Miasta Głowno w 2019 roku
VII 72 2019-03-27 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2019 roku
Uchwała zmieniona uchwałą: XI/104/19 z dnia 2019-05-29
VII 71 2019-03-27 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
VII 70 2019-03-27 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
VII 69 2019-03-27 nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz gminy
VII 68 2019-03-27 przyjęcia „Regulaminu udzielenia dotacji celowej z Budżetu Gminy Miasta Głowno na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na kocioł gazowy”
Uchwała uchylona uchwałą: XX/185/19 z dnia 2019-12-30
VII 67 2019-03-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
VII 66 2019-03-27 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie
VI 65 2019-02-27 przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasta Głowno do organu regulacyjnego
VI 64 2019-02-27 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
VI 63 2019-02-27 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
VI 62 2019-02-27 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym części niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
VI 61 2019-02-27 zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
VI 60 2019-02-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
VI 59 2019-02-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
V 57 2019-01-30 przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie na 2019 rok
V 58 2019-01-30 przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głownie na 2019 rok
V 56 2019-01-30 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie na 2019 rok
V 55 2019-01-30 przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie na 2019 rok
V 54 2019-01-30 przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie na 2019 rok
V 53 2019-01-30 upoważnienia Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Głownie do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie
Uchwała uchylona uchwałą: LXXXII/566/23 z dnia 2023-03-29
V 52 2019-01-30 zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku dla osób nieobjętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Uchwała zmieniona uchwałą: LXXIX/538/23 z dnia 2023-01-25
V 51 2019-01-30 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Głowno do realizacji projektu pod nazwą „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”
V 50 2019-01-30 przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
V 49 2019-01-30 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
V 48 2019-01-30 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2019 rok
V 47 2019-01-30 zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
V 46 2019-01-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
V 45 2019-01-30 zmiany uchwały nr IV/44/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2019 rok
IV 44 2018-12-28 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2019 rok
Uchwała zmieniona uchwałami: V/45/19 z dnia 2019-01-30, V/46/19 z dnia 2019-01-30, VI/59/19 z dnia 2019-02-27, VI/60/19 z dnia 2019-02-27, VII/67/19 z dnia 2019-03-27, VIII/78/19 z dnia 2019-04-10, IX/82/19 z dnia 2019-04-23, IX/83/19 z dnia 2019-04-23, X/86/19 z dnia 2019-05-22, XI/89/19 z dnia 2019-05-29, XI/90/19 z dnia 2019-05-29, XII/110/19 z dnia 2019-06-26, XIII/124/19 z dnia 2019-07-17, XIII/125/19 z dnia 2019-07-17, XIII/126/19 z dnia 2019-07-17, XIV/133/19 z dnia 2019-07-31, XIV/134/19 z dnia 2019-07-31, XV/139/19 z dnia 2019-09-04, XV/140/19 z dnia 2019-09-04, XVI/146/19 z dnia 2019-10-02, XVII/152/19 z dnia 2019-10-30, XVII/153/19 z dnia 2019-10-30, XVIII/165/19 z dnia 2019-11-27, XIX/175/19 z dnia 2019-12-02, XX/177/19 z dnia 2019-12-30.
IV 43 2018-12-28 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
Uchwała zmieniona uchwałami: V/47/19 z dnia 2019-01-30, VI/61/19 z dnia 2019-02-27, VIII/79/19 z dnia 2019-04-10, IX/84/19 z dnia 2019-04-23, XI/91/19 z dnia 2019-05-29, XII/111/19 z dnia 2019-06-26, XIII/127/19 z dnia 2019-07-17, XIV/135/19 z dnia 2019-07-31, XV/141/19 z dnia 2019-09-04, XVI/147/19 z dnia 2019-10-02, XVII/154/19 z dnia 2019-10-30, XVIII/166/19 z dnia 2019-11-27, XIX/176/19 z dnia 2019-12-02, XX/178/19 z dnia 2019-12-30.
IV 42 2018-12-28 nadania nazwy „skwer Niepodległości” terenowi położonemu w Głownie przy zbiegu ulic: Swoboda, Zgierska i Piątkowska
IV 41 2018-12-28 przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2019 roku
IV 39 2018-12-28 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2029
IV 40 2018-12-28 zmiany uchwały Nr XXXIV/218/16 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Głowno
IV 38 2018-12-28 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2018 rok
IV 37 2018-12-28 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
IV 36 2018-12-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
III 35 2018-12-13 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
III 34 2018-12-13 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
III 33 2018-12-13 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/362/17 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2018 rok
III 32 2018-12-13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
II 31 2018-12-05 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie
II 30 2018-12-05 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie
II 29 2018-12-05 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Uchwała zmieniona uchwałą: LXXIX/537/23 z dnia 2023-01-25
II 28 2018-12-05 w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Uchwała zmieniona uchwałą: LXXIX/536/23 z dnia 2023-01-25
II 27 2018-12-05 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Uchwała zmieniona uchwałami: LXXIX/535/23 z dnia 2023-01-25
II 26 2018-12-05 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
II 25 2018-12-05 w sprawie wyboru radnych wchodzących w skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna
II 24 2018-12-05 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Głownie do sprawowania nadzoru nad działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie
II 23 2018-12-05 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do reprezentowania Gminy Miasta Głowno w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „BZURA” z siedzibą w Łowiczu
II 22 2018-12-05 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2019 r
II 21 2018-12-05 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2019 r
II 20 2018-12-05 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Głownie, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
Uchwała zmieniona uchwałą: LVI/408/22 z dnia 2022-02-09
II 19 2018-12-05 w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Głownie oraz ustalenia jego statutu
II 18 2018-12-05 w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
II 17 2018-12-05 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2018 rok
II 16 2018-12-05 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
II 15 2018-12-05 w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
I 14 2018-11-21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głowna
I 13 2018-11-21 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą II/31/18 z dnia 2018-12-05
I 12 2018-11-21 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie
I 11 2018-11-21 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie
I 10 2018-11-21 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głownie
I 9 2018-11-21 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie
I 8 2018-11-21 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą II/30/18 z dnia 2018-12-05
I 7 2018-11-21 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie
I 6 2018-11-21 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie
I 5 2018-11-21 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głownie
I 4 2018-11-21 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie
I 3 2018-11-21 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
Uchwała zmieniona uchwałami: II/15/18 z dnia 2018-12-05, VII/77/19 z dnia 2019-03-27, XI/103/19 z dnia 2019-05-29, XV/137/19 z dnia 2017-09-04, XVI/145/19 z dnia 2019-10-02, XXIII/206/20 z dnia 2020-03-04, XLV/324/21 z dnia 2021-06-30
I 2 2018-11-21 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie
I 1 2018-11-21 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie
LXX 462 2018-11-07 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXIX 461 2018-10-31 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Miasta Głowno, a w przypadku bezdomnych – osób skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą: XX/190/19 z dnia 2019-12-30
LXIX 460 2018-10-31 przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
Uchwała zmieniona uchwałą: IX/81/19 z dnia 2019-04-23
LXIX 459 2018-10-31 zwolnienia z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Głowno w roku szkolnym 2018/2019
LXIX 458 2018-10-31 zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2018/2019
LXIX 457 2018-10-31 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LXIX 456 2018-10-31 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
LXIX 455 2018-10-31 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXIX 454 2018-10-31 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXVIII 453 2018-10-08 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
LXVIII 452 2018-10-08 sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXVIII 451 2018-10-08 sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXVIII 450 2018-10-08 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXVII 449 2018-09-26 Statutu Miasta Głowna
LXVII 448 2018-09-26 uchylenia uchwały nr LXIII/426/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Głowna do wprowadzania danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych
LXVII 447 2018-09-26 zmiany uchwały Nr XLII/287/17 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Miasta Głowno” oraz trybu postępowania w sprawie udzielania i rozliczania dotacji
LXVII 446 2018-09-26 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
LXVII 445 2018-09-26 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2018 rok
LXVII 444 2018-09-26 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
LXVII 443 2018-09-26 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXVII 442 2018-09-26 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXVI 441 2018-09-04 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXV 440 2018-08-29 upoważnienia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie do złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania oraz przyjęcia do realizacji projektu: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych nr POIS.02.03.00-00-0021/17” o koszcie wyższym niż wynikający ze Studium Wykonalności
LXV 439 2018-08-29 utworzenia na terenie miasta Głowna odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
LXV 438 2018-08-29 wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna
Uchwała zmieniona uchwałą: XVI/149/19 z dnia 2019-10-02. Uchwała straciła moc w związku z uchwałą: XVIII/173/19 z dnia 2019-11-27
LXV 437 2018-08-29 przejęcia przez Gminę Miasta Głowna zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Głowna na rok 2019
 • 437
  otwórz   zapisz
 • porozumienie