Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
IV 34 2010-12-28 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głowna
IV 33 2010-12-28 zmiany Uchwały Nr I/3/10 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie.
IV 32 2010-12-28 określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości.
 • 32
  otwórz   zapisz
 • zał. nr 1 do uchwały 32
  otwórz   zapisz
 • zał. nr 2 do uchwały 32
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XIX/126/11 z dnia 2011-11-30.
IV 31 2010-12-28 zmiany uchwały Nr XXIX/208/08 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
IV 30 2010-12-28 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2011 r.
IV 29 2010-12-28 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Głowna na 2011 r.
IV 28 2010-12-28 przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Głowna na lata 2011 - 2016.
IV 27 2010-12-28 przejęcia przez Gminę Miasta Głowna zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Głowna na rok 2011.
IV 26 2010-12-28 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
IV 25 2010-12-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 rok.
IV 24 2010-12-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 rok.
IV 23 2010-12-28 ustalenia limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007- 2013.
IV 22 2010-12-28 przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Głowna na lata 2007-2013.
IV 21 2010-12-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 rok.
IV 20 2010-12-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 rok.
IV 19 2010-12-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 rok.
IV 18 2010-12-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 rok.
IV 17 2010-12-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 rok.
IV 16 2010-12-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 rok.
IV 15 2010-12-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 rok.
IV 14 2010-12-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 rok.
IV 13 2010-12-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 rok.
IV 12 2010-12-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 rok.
III 11 2010-12-14 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
II 10 2010-12-09 zmiany uchwały Nr XLIX/394/10 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie.
II 9 2010-12-09 przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Głowna na lata 2007-2013.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXV/174/12 z dnia 2012-03-28.
II 8 2010-12-09 przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Głowna na lata 2007-2013.
 • 8
  otwórz   zapisz
 • wpi do uchwały nr 8
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą IV/22/10 z dnia 2010-12-28
II 7 2010-12-09 uchylenia Uchwały Nr LI/413/10 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i ponownego ustalenia limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą IV/23/10 z dn. 2010-12-28
II 6 2010-12-09 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 rok.
I 5 2010-12-01 wyboru Wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie.
I 4 2010-12-01 wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie.
I 3 2010-12-01 ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie.
Uchwała zmieniona uchwałami: IV/33/10 z dn. 2010-12-28, VIII/52/11 z dnia 2011-03-30.
I 2 2010-12-01 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
I 1 2010-12-01 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
LV 444 2010-11-08 przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
 • plik (ID: 2477)
  otwórz   zapisz
LV 443 2010-11-08 określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 • plik (ID: 2476)
  otwórz   zapisz
Uchwała uchylona uchwałą: XXXII/207/16 z dnia 2016-10-05
LV 442 2010-11-08 określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2011 roku nowych licencji na wykonywanie na obszarze Gminy Miasta Głowna transportu drogowego taksówką.
 • plik (ID: 2475)
  otwórz   zapisz
LV 441 2010-11-08 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 • plik (ID: 2474)
  otwórz   zapisz
LV 440 2010-11-08 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 • plik (ID: 2473)
  otwórz   zapisz
LV 439 2010-11-08 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 • plik (ID: 2472)
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XIX/128/11 z dnia 2011-11-30.
LV 438 2010-11-08 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 rok.
 • plik (ID: 2471)
  otwórz   zapisz
LV 437 2010-11-08 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 rok.
 • plik (ID: 2470)
  otwórz   zapisz
LV 435 2010-11-08 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 rok.
 • plik (ID: 2468)
  otwórz   zapisz
LV 436 2010-11-08 zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2010.
 • plik (ID: 2469)
  otwórz   zapisz
LV 432 2010-11-08 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 rok.
 • plik (ID: 2467)
  otwórz   zapisz
LV 434 2010-11-08 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 rok.
 • plik (ID: 2466)
  otwórz   zapisz
LV 433 2010-11-08 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 rok.
 • plik (ID: 2465)
  otwórz   zapisz
LV 431 2010-11-08 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 rok.
 • plik (ID: 2464)
  otwórz   zapisz
LV 430 2010-11-08 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 rok.
 • plik (ID: 2463)
  otwórz   zapisz
LV 429 2010-11-08 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 rok.
 • plik (ID: 2462)
  otwórz   zapisz
LIV 428 2010-09-29 upoważnienia Burmistrza Głowna do podjęcia działań zmierzających do realizacji inwestycji \"Przebudowa ul. Łysogórskiej w Głownie\" przeznaczonej do realizacji w 2011 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
LIV 427 2010-09-29 utworzenia na terenie Miasta Głowna odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
LIII 426 2010-09-20 przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego \"Bzura\" z siedzibą w Łowiczu.
LIII 425 2010-09-20 warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Głownie.
LIII 424 2010-09-20 zatwierdzenia projektu \"Moja szkoła, mój sukces\" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010 – 2013, Priorytet IX − \"Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach\", Działanie 9.1. − \"Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych\", Poddziałania 9.1.2. − \"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych\".
LIII 423 2010-09-20 przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego \"Bzura\" z siedzibą w Łowiczu.
LIII 422 2010-09-20 przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego \"Bzura\" z siedzibą w Łowiczu.
LIII 421 2010-09-20 wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki \"Centrum Medyczne\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głownie i objęcia dodatkowych udziałów.
LIII 420 2010-09-20 trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Głowno.
Uchwała uchylona uchwałą: LXXXV/589/23 z dnia 2023-06-28
LIII 419 2010-09-20 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 rok.
LIII 418 2010-09-20 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 rok.
LIII 417 2010-09-20 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 rok.
LIII 416 2010-09-20 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 rok.
LII 415 2010-09-03 zmiany uchwały Nr XLVII/388/10 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie.
LI 414 2010-08-06 przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Głowna na lata 2007-2013.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą II/9/10 z dn. 2010-12-09
LI 413 2010-08-06 uchylenia Uchwały Nr XLVIII/389/10 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i ponownego ustalenia limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Uchwała uchyloną uchwałą II/7/10 z dn. 2010-12-09
LI 412 2010-08-06 przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Głowna na lata 2007-2013.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą II/8/10 z dn. 2010-12-09
LI 411 2010-08-06 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 rok.
LI 410 2010-08-06 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 rok.
L 409 2010-07-01 zmiany uchwały Nr XLIX/391/10 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 rok.
L 408 2010-07-01 przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie za rok 2008.
L 407 2010-07-01 uchylenia uchwały Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie nie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie za rok 2008.
L 406 2010-07-01 przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie za rok 2009.
L 405 2010-07-01 uchylenia uchwały Nr XLIX/395/10 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 maja 2010r. w sprawie nie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie za rok 2009.
L 404 2010-07-01 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
L 403 2010-07-01 zatwierdzenia projektu \"Wspieranie w rozwoju uczniów gimnazjum\", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010 – 2013, Priorytet IX \"Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach\", Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych\", Poddziałanie 9.1.2 \"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych\".
L 402 2010-07-01 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 rok.
L 401 2010-07-01 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 rok.
L 400 2010-07-01 upoważnienia Burmistrza Głowna do podejmowania działań związanych ze złożonym wnioskiem o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 projektu pt. \"Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów\" umieszczonego w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO Województwa Łódzkiego z numerem IPI/146/2007.
L 399 2010-07-01 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 rok.
L 398 2010-07-01 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.
XLIX 397 2010-05-25 wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Głowna.
 • plik (ID: 2485)
  otwórz   zapisz
XLIX 396 2010-05-25 przyjęcia programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia w ramach wieloletniego programu pod nazwą \"Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia\".
 • plik (ID: 2484)
  otwórz   zapisz
XLIX 395 2010-05-25 nie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie za rok 2009.
 • plik (ID: 2483)
  otwórz   zapisz
Uchwała uchylona uchwałą L/405/10 z dn. 2010-07-01
XLIX 394 2010-05-25 likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie.
 • plik (ID: 2482)
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałami: II/10/10 z dnia 2010-12-09, XVII/103/11 z dnia 2011-10-11.
XLIX 393 2010-05-25 powołania Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Lokalnego wyznaczonego na dzień 20 czerwca 2010 r. dotyczącego przejęcia przez Gminę Miasta Głowno od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się odpadów lokalnych.
 • plik (ID: 2481)
  otwórz   zapisz
XLIX 392 2010-05-25 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 rok.
 • plik (ID: 2480)
  otwórz   zapisz
XLIX 391 2010-05-25 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 rok.
 • plik (ID: 2479)
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałą L/409/10 z dn. 2010-07-01
XLIX 390 2010-05-25 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 rok.
 • plik (ID: 2478)
  otwórz   zapisz
XLVIII 389 2010-04-27 zmiany Uchwały Nr XLV/365/10 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2010 rok.
 • plik (ID: 2486)
  otwórz   zapisz
Uchwała uchylona uchwałą LI/413/10 z dn. 2010-08-06
XLVII 381 2010-04-22 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • plik (ID: 2506)
  otwórz   zapisz
XLVII 383 2010-04-22 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • plik (ID: 2505)
  otwórz   zapisz
XLVII 384 2010-04-22 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • plik (ID: 2504)
  otwórz   zapisz
XLVII 382 2010-04-22 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • plik (ID: 2503)
  otwórz   zapisz
XLVII 385 2010-04-22 utworzenia na terenie miasta Głowna odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
 • plik (ID: 2502)
  otwórz   zapisz
XLVII 386 2010-04-22 zaopiniowania Uchwały Nr LIV/297/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 24 marca 2010r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.
 • plik (ID: 2501)
  otwórz   zapisz
XLVII 387 2010-04-22 uchylenia uchwały nr XXVII/254/05 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 24.02.2005r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ŚDS oraz uchwały nr III/19/06 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27.12.06 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/254/05 Rady Miejskiej w Głownie.
 • plik (ID: 2500)
  otwórz   zapisz
XLVII 388 2010-04-22 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie.
 • plik (ID: 2499)
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałą LII/415/10 z dn. 2010-09-03
XLVII 380 2010-04-22 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • plik (ID: 2498)
  otwórz   zapisz
XLVII 379 2010-04-22 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie beprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • plik (ID: 2497)
  otwórz   zapisz
XLVII 378 2010-04-22 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność gminy.
 • plik (ID: 2496)
  otwórz   zapisz
XLVII 377 2010-04-22 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • plik (ID: 2495)
  otwórz   zapisz
XLVII 376 2010-04-22 zmian wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna na lata 2009 – 2013.
 • plik (ID: 2494)
  otwórz   zapisz
XLVII 375 2010-04-22 udzielenia Powiatowi Zgierskiemu pomocy finansowej.
 • plik (ID: 2493)
  otwórz   zapisz
XLVII 374 2010-04-22 zmiany Uchwały Nr XLII/323/09 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Głowna referendum lokalnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Miasta Głowna od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.
 • plik (ID: 2492)
  otwórz   zapisz
XLVII 373 2010-04-22 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 rok.
 • plik (ID: 2491)
  otwórz   zapisz
XLVII 372 2010-04-22 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 rok.
 • plik (ID: 2490)
  otwórz   zapisz
XLVII 370 2010-04-22 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 rok.
 • plik (ID: 2489)
  otwórz   zapisz
XLVII 371 2010-04-22 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 rok.
 • plik (ID: 2488)
  otwórz   zapisz
XLVII 369 2010-04-22 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2009 rok.
 • plik (ID: 2487)
  otwórz   zapisz
XLVI 368 2010-03-24 przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Głowna na lata 2007-2013.
 • XLVI-368-10.pdf
  otwórz   zapisz
XLVI 366 2010-03-24 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 rok.
 • XLVI-366-10.pdf
  otwórz   zapisz
XLVI 367 2010-03-24 przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Głowna na lata 2007-2013.
 • XLVI-367-10pdf.pdf
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LI/412/10 z dn. 2010-08-06
XLV 365 2010-01-20 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2010 rok.
Uchwała zmieniona uchwałami: XLVI/366/10, XLVII/370/10, XLVII/371/10, XLVII/372/10, XLVII/373/10, XLVIII/389/10, XLIX/390/10, XLIX/391/10, XLIX/392/10, L/399/10, L/401/10, L/402/10, LI/410/10, LI/411/10, LIII/416/10, LIII/417/10, LIII/418/10, LIII/419/10, LV/429/10, LV/430/10, LV/431/10, LV/432/10, LV/433/10, LV/434/10, LV/435/10, LV/436/10, LV/437/10, LV/438/10, II/6/10, IV/12/10, IV/13/10, IV/14/10, IV/15/10, IV/16/10, IV/17/10, IV/18/10, IV/19/10, IV/20/10, IV/21/10
XLV 362 2010-01-20 podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków.
 • XLV-362-10.doc
  otwórz   zapisz
XLV 361 2010-01-20 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie.
 • XLV-361-10.doc
  otwórz   zapisz
XLV 360 2010-01-20 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie.
 • XLV-360-10.doc
  otwórz   zapisz
XLV 363 2010-01-20 zasad udzielania pomocy w formie posiłku, w ramach programu wieloletniego \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\".
 • XLV-363-10.doc
  otwórz   zapisz
XLV 364 2010-01-20 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Głowno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 • XLV-364-10.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LXXI/507/14 z dnia 2014-10-29