Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
IV 27 1998-12-17 zmian budżetu Miasta Głowna na 1998 rok.
IV 26 1998-12-17 powołania przedstawicieli Gminy Miasta Głowna do zgromadzenia ogólnego członków Komunalnego Międzywojewódzkiego Związku Gmin d/s Gazyfikacji.
IV 25 1998-12-17 podatku od środków transportowych na 1999 r.
IV 24 1998-12-17 ustalenia stawek podatku od nieruchomości i posiadania psów.
IV 23 1998-12-17 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa do obliczeń podatku rolnego.
IV 22 1998-12-17 wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Głowna oraz ustalenia ryczałtu pieniężnego za używanie własnego samochodu do celów służbowych.
IV 21 1998-12-17 wynagrodzenia Burmistrza Miasta Głowna oraz ustalenia ryczałtu pieniężnego za używanie własnego samochodu do celów służbowych.
IV 20 1998-12-17 zmian budżetu Miasta Głowna na 1998 r.
IV 19 1998-12-17 zmian w budżecie Miasta Głowna na 1998 r.
IV 18 1998-12-17 zmian budżetu Miasta Głowna na 1998 rok - przeniesienia wydatków między działami.
IV 17 1998-12-17 zaciągnięcia przez Gminę Miasta Głowna długoterminowego kredytu bankowego.
IV 16 1998-12-17 poszerzenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie.
IV 15 1998-12-17 rezygancji z funkcji członka Komisji Spraw Obywatelskich radnego Olgierda Wąsowskiego i radnego Krzysztofa Drzewieckiego.
IV 14 1998-12-17 odwołania z funkcji Sekretarza Gminy Miasta Głowna.
IV 13 1998-12-17 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków.
III 12 1998-11-17 wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta Głowna.
II 11 1998-11-17 ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Głownie.
II 10 1998-11-17 wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Głownie.
II 9 1998-11-17 wyboru członków Zarządu Miasta Głowna.
II 8 1998-11-17 wyboru Burmistrza Miasta Głowna.
II 7 1998-11-17 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków.
I 4 1998-11-03 powołania II V-ce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
I 6 1998-11-03 wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Głowna.
I 5 1998-11-03 ustalenia kryteriów wyboru kandydata na stanowisko Burmistrza Głowna.
I 3 1998-11-03 powołania V-ce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
I 1 1998-11-03 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków.
I 2 1998-11-03 powołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
LIV 376 1998-06-19 wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego oraz w sprawie zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomość.
LIV 375 1998-06-19 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków.
LIII 374 1998-06-17 sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanych gruntów stanowiących własność gminy.
LIII 373 1998-06-17 przeznaczenia do sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy.
LIII 372 1998-06-17 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanych gruntów stanowiących własność gminy.
LIII 371 1998-06-17 przystąpienia do sporządzenia zmian miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowno uchwalonego uchwałą nr XLVII/275/94 z dnia 16 marca 1994 roku.
LIII 370 1998-06-17 wynagrodzenia pracowników komunalnych zakładów budżetowych działających w zakresie oświaty - pracowników niebędących nauczycielami.
LIII 369 1998-06-17 przyjęcia regulaminu pracy Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głownie.
LIII 368 1998-06-17 ustalenia cen wody i ścieków na terenie Głowna.
LIII 367 1998-06-17 podziału Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
LIII 366 1998-06-17 uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Głownie Nr 266/XLV/94 z dnia 21 stycznia 1994 r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy oraz w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy.
LIII 365 1998-06-17 określenia założeń do programu gospodarczego w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego Gminy Miasta Głowna na lata 1999 - 2002.
LIII 364 1998-06-17 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
LIII 363 1998-06-17 zmian w budżecie Miasta Głowna na 1998 r. - przeniesienie wydatków między działami.
LIII 362 1998-06-17 zmian budżetu Miasta Głowna na 1998 r.
LIII 361 1998-06-17 obsługi bankowej budżetu Miasta Głowna.
LIII 360 1998-06-17 uchylenia Uchwały Nr 349/LII/98 z dnia 18 maja 1998 r. dotyczącej obsługi bankowej budżetu Miasta Głowna.
LIII 359 1998-06-17 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków.
LII 358 1998-05-18 powołania składu osobowego Rady Społecznej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Głownie.
LII 357 1998-05-18 przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Głowna.
LII 356 1998-05-18 przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu Zasłużonego dla Miasta Głowna.
LII 355 1998-05-18 uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głownie.
LII 354 1998-05-18 uchwalenia nowego Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie.
LII 353 1998-05-18 przekształcenia Żłobka Miejskiego w Głownie - publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.
LII 352 1998-05-18 zatwierdzenia Statutu Żłobka Miejskiego w Głownie.
LII 351 1998-05-18 zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna.
LII 350 1998-05-18 nadania Szkole Podstawowej Nr 4 w Głownie imienia \"Miłośników Ziemi Głowieńskiej\".
LII 349 1998-05-18 obsługi bankowej budżetu Miasta Głowna.
LII 348 1998-05-18 wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 290/XLVII/97 z dnia 5 grudnia 1997 r. Rady Miejskiej w Głownie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych z budżetu Gminy na świadczenia pomocy społecznej udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie.
LII 347 1998-05-18 zmian w budżecie Miasta Głowna na 1998 r. - przeniesienie wydatków między działami.
LII 346 1998-05-18 przeznaczenia do sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy.
LII 345 1998-05-18 uchylenia Uchwały Nr 200/XXXVI/97 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 11 lutego 1997 r. w sprawie przeznaczenia i ustalenia warunków sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy, oraz w sprawie przeznaczenia i ustalenia warunków sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym gruntów stanowiących własność gminy.
LII 344 1998-05-18 zaciągnięcia przez Gminę Miasta Głowna długoterminowego kredytu bankowego w wysokości do 2,5 mln zł.
LII 343 1998-05-18 rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje miejskie.
LII 342 1998-05-18 rozdysponowania nadwyżki budżetowej.
LII 341 1998-05-18 wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Głowna oraz ustalenia ryczałtu pieniężnego za używanie własnego samochodu do celów służbowych.
LII 340 1998-05-18 wynagrodzenia Burmistrza Miasta Głowna oraz ustalenia ryczałtu pieniężnego za używanie własnego samochodu do celów służbowych.
LII 339 1998-05-18 udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Głowna za działalność finansową w 1997 r.
LII 338 1998-05-18 wykonania budżetu Miasta Głowna za 1997 r.
LII 337 1998-05-18 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków.
LI 336 1998-04-08 wytypowania kandydata do Nagrody Sejmiku Samorządowego Województwa Łódzkiego.
LI 335 1998-04-08 zmiany dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta Głowna.
LI 334 1998-04-08 jednorazowej wypłaty dożywotniej renty z tytułu zamiany służebności osobistej mieszkania i dożywotniego użytkowania działki na dożywotnią rentę.
LI 333 1998-04-08 porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Głowna a Gminą Bielawy dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Głowno zadania publicznego dotyczącego organizacji budowy i użytkowania wysypiska odpadów komunalnych w Piaskach Bankowych gm. Bielawy.
LI 332 1998-04-08 zmiany Uchwały Nr 253/XLIV/97 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy, oraz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy.
LI 331 1998-04-08 zmiany Uchwały Nr 254/XLIV/97 Rady Miejskiej w Głownie z dn. 14 sierpnia 1997 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy, oraz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych gruntów stanowiących własność gminy.
LI 330 1998-04-08 przeznaczenia do sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy.
LI 329 1998-04-08 rozdysponowania nadwyżki budżetowej.
LI 328 1998-04-08 zamiany gruntów.
LI 327 1998-04-08 określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy.
LI 326 1998-04-08 zmian w budżecie Miasta Głowna - przeniesienie wydatków między działami.
LI 325 1998-04-08 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków.
L 324 1998-02-25 poszerzenia składu osobowego Komisji Oświaty i Zdrowia.
L 323 1998-02-25 ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
L 322 1998-02-25 ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Głownie.
L 321 1998-02-25 ustalenia opłaty za pobyt dziecka w prowadzonych przez Gminę Miasta Głowna Przedszkolach.
L 320 1998-02-25 uchwalenia Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 1998 rok.
L 319 1998-02-25 przyjęcia regulaminu działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna.
L 318 1998-02-25 zmian w składzie osobowym Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna.
L 317 1998-02-25 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy.
L 316 1998-02-25 przygotowania projektu porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Głowna a Gminą Bielawy dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Głowno zadania publicznego dotyczącego organizacji budowy i użytkowania wysypiska odpadów komunalnych w Piaskach Bankowych gm. Bielawy.
L 315 1998-02-25 przystąpienia Gminy Miasta Głowna do Związku Gmin Regionu Łódzkiego.
L 314 1998-02-25 przynależności Gminy Miasta Głowna do powiatu ziemskiego łódzkiego.
L 313 1998-02-25 poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
L 312 1998-02-25 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków.
XLIX 309 1998-01-14 przyjęcia budżetu Miasta Głowna na 1998 r.
XLIX 311 1998-01-14 spłaty pożyczki w formie nieodpłatnego przekazania Zarządowi Miasta Łodzi akcji Banku Przemysłowego.
XLIX 310 1998-01-14 rozwiązania Straży Miejskiej w Głownie.
XLIX 308 1998-01-14 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków.