Strona główna

» Pokaż wyszukiwarkę

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki
XLIX 353 2021-09-29 w sprawie reprezentowania Gminy Miasta Głowno w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Bzura”
XLIX 352 2021-09-29 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XLIX 351 2021-09-29 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
XLIX 350 2021-09-29 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/274/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
XLIX 349 2021-09-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLIX 348 2021-09-29 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
XLIX 347 2021-09-29 w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/15 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 9 września 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XLIX 346 2021-09-29 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/158/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
XLVIII 345 2021-09-08 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/267/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Głowno
XLVIII 344 2021-09-08 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Głowno
XLVIII 343 2021-09-08 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie
XLVIII 342 2021-09-08 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XLVIII 341 2021-09-08 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLVIII 340 2021-09-08 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obszaru miasta Głowno ograniczonej: linią kolejową Bednary – Łódź Kaliska oraz granicą miasta Głowno.
XLVIII 339 2021-09-08 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno do organu regulacyjnego
XLVII 338 2021-08-05 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLVII 337 2021-08-05 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLVI 336 2021-07-27 w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2021/2022
XLVI 335 2021-07-27 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XLVI 334 2021-07-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLV 333 2021-06-30 w sprawie rozpatrzenia skargi R.G.
XLV 332 2021-06-30 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Miasta Głowno
XLV 331 2021-06-30 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2021/2022
XLV 330 2021-06-30 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2021/2022
XLV 329 2021-06-30 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2021/2022
XLV 328 2021-06-30 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XLV 327 2021-06-30 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasta Głowno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną
XLV 326 2021-06-30 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/274/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
XLV 325 2021-06-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLV 324 2021-06-30 w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
XLV 323 2021-06-30 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2020 rok
XLV 322 2021-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2020 rok
XLV 321 2021-06-30 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głowna
XLIV 320 2021-05-26 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
XLIV 319 2021-05-26 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność gminy
XLIV 318 2021-05-26 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XLIV 317 2021-05-26 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLIII 316 2021-05-20 w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Miasta Głowno w 2021 roku
XLII 315 2021-04-28 przedłużenia terminów wniesienia rat opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miasta Głowno w roku 2021
XLII 314 2021-04-28 zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XLII 313 2021-04-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLI 312 2021-03-30 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2021 roku
XLI 311 2021-03-30 zmiany uchwały nr XXXIII/254/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno
XLI 310 2021-03-30 sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miasta Głowno
XLI 309 2021-03-30 zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XLI 308 2021-03-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLI 307 2021-03-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLI 306 2021-03-30 zmiany uchwały nr XXXVII/274/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
XL 305 2021-03-03 przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w ramach Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Wykonanie Podłączeń kanalizacyjnych – II edycja”
XL 304 2021-03-03 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
XL 303 2021-03-03 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
XL 302 2021-03-03 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XL 301 2021-03-03 wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy
XL 300 2021-03-03 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XL 299 2021-03-03 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XL 298 2021-03-03 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
XL 297 2021-03-03 zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XL 296 2021-03-03 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XL 295 2021-03-03 określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Burmistrza Głowna w roku budżetowym 2021
XL 294 2021-03-03 zmiany uchwały nr XXXVII/274/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
XXXIX 293 2021-01-27 przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głownie na 2021 rok
XXXIX 292 2021-01-27 przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie na 2021 rok
XXXIX 291 2021-01-27 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie na 2021 rok
XXXIX 290 2021-01-27 przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie na 2021 rok
XXXIX 289 2021-01-27 przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie na 2021 rok
XXXIX 288 2021-01-27 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Głowna
XXXIX 287 2021-01-27 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Głowna na lata 2021-2023
 • 287
  otwórz   zapisz
 • Gminny Program Wspierania Rodziny
  otwórz   zapisz
XXXIX 286 2021-01-27 zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XXXIX 285 2021-01-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XXXIX 284 2021-01-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XXXIX 283 2021-01-27 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2021 rok
XXXIX 282 2021-01-27 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno
XXXVIII 276 2020-12-30 zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXXVIII 275 2020-12-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXXVIII 281 2020-12-30 uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, realizowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie na lata 2021 - 2024
 • 281
  otwórz   zapisz
 • załącznik
  otwórz   zapisz
XXXVIII 280 2020-12-30 przejęcia przez Gminę Miasta Głowna zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Głowna na rok 2021
 • 280
  otwórz   zapisz
 • porozumienie
  otwórz   zapisz
XXXVIII 279 2020-12-30 przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2021 roku
XXXVIII 278 2020-12-30 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
XXXVIII 277 2020-12-30 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2020 rok
XXXVII 274 2020-12-22 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
XXXVII 273 2020-12-22 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XXXVII 272 2020-12-22 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXXVI 271 2020-12-08 zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Głowno
XXXVI 270 2020-12-08 wyznaczenia aglomeracji Miasto Głowno
 • 270
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
XXXV 269 2020-11-25 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2021 r.
XXXV 268 2020-11-25 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2021 r.
XXXV 267 2020-11-25 zmiany uchwały nr XXII/200/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Głowno
XXXV 266 2020-11-25 zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXXV 265 2020-11-25 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXXV 264 2020-11-25 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXXIV 263 2020-10-28 przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
XXXIV 262 2020-10-28 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Gminy Miasta Głowno oraz nadania nazw ulicom gminnym
XXXIV 261 2020-10-28 zmiany uchwały nr XXXIII/251/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXXIV 260 2020-10-28 zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXXIV 259 2020-10-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXXIII 258 2020-09-30 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Głowna
XXXIII 257 2020-09-30 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Głowna
XXXIII 256 2020-09-30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Głowno w rejonie ulic: Andrzeja Struga, Jana Pawła II, Jakuba Głowińskiego oraz Wodociągowej
XXXIII 255 2020-09-30 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Głowno położonego w rejonie ulic: Sikorskiego i Norblina
XXXIII 254 2020-09-30 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno
XXXIII 253 2020-09-30 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
XXXIII 252 2020-09-30 w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXXIII 251 2020-09-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXXII 250 2020-08-25 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Krzysztofem Wawrzynem
XXXII 249 2020-08-25 w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXXII 248 2020-08-25 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXX 247 2020-07-29 w sprawie rozpatrzenia skargi J B
XXX 246 2020-07-29 w sprawie rozpatrzenia skargi E M
XXX 245 2020-07-29 w sprawie udzielenia gminie Dubiecko pomocy finansowej na usunięcie skutków powodzi
XXX 244 2020-07-29 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna
XXX 243 2020-07-29 w sprawie zmian w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXX 242 2020-07-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXIX 232 2020-07-01 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głowna
XXIX 241 2020-07-01 w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2020/2021
XXIX 240 2020-07-01 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2020/2021
XXIX 239 2020-07-01 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2020/2021
XXIX 238 2020-07-01 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2020/2021
XXIX 237 2020-07-01 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/162/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
XXIX 236 2020-07-01 w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXIX 235 2020-07-01 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXIX 234 2020-07-01 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2019 rok
XXIX 233 2020-07-01 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2019 rok
XXVIII 231 2020-06-10 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XXVIII 230 2020-06-10 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XXVIII 229 2020-06-10 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XXVIII 228 2020-06-10 wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność gminy
XXVIII 227 2020-06-10 zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXVIII 226 2020-06-10 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXVIII 225 2020-06-10 zmiany uchwały nr XXVII/223/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXVII 224 2020-05-27 zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXVII 223 2020-05-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXVI 222 2020-05-13 zmiany uchwały nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
XXVI 221 2020-05-13 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Miasta Głowno w 2020 roku
XXVI 220 2020-05-13 sprawie zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXVI 219 2020-05-13 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXV 218 2020-04-23 zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie miasta Głowno
XXIV 217 2020-04-15 przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
2020-03-04 w sprawie łódzkiego związku metropolitalnego
 • oświadczenie nr 1
  otwórz   zapisz
XXIII 216 2020-03-04 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XXIII 215 2020-03-04 w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXIII 214 2020-03-04 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXIII 213 2020-03-04 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
XXIII 212 2020-03-04 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
XXIII 211 2020-03-04 w sprawie przyjęcia zmiany Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2021, realizowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
XXIII 210 2020-03-04 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2020 roku
XXIII 209 2020-03-04 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XXIII 208 2020-03-04 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
XXIII 207 2020-03-04 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Gminy Miasta Głowno oraz nadania i zniesienia nazw ulic gminnych
XXIII 206 2020-03-04 w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
XXII 205 2020-02-05 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głownie na 2020 rok
XXII 204 2020-02-05 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie na 2020 rok
XXII 203 2020-02-05 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie na 2020 rok
XXII 202 2020-02-05 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie na 2020 rok
XXII 201 2020-02-05 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie na 2020 rok
XXII 200 2020-02-05 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Głowno
XXII 199 2020-02-05 w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXII 198 2020-02-05 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXII 197 2020-02-05 w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/148/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 02 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Miejskiego Żłobka w Głownie
XXI 196 2020-01-29 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Z. O. z dnia 18 grudnia 2019 r.
XXI 195 2020-01-29 w sprawie rozpatrzenia skargi J.B. z dnia 25 września 2019 r.
XXI 194 2020-01-29 w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno
XXI 193 2020-01-29 w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXI 192 2020-01-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXI 191 2020-01-29 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2020 rok
XX 190 2019-12-30 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi mieszkańców Gminy Miasta Głowno, a w przypadku bezdomnych – osób skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie
XX 189 2019-12-30 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Głowno do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
XX 188 2019-12-30 w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2020 roku
XX 187 2019-12-30 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasta Głowno
XX 186 2019-12-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/122/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny
XX 185 2019-12-30 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/68/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z Budżetu Gminy Miasta Głowno na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na kocioł gazowy”
XX 184 2019-12-30 w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Głowna zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Głowna na rok 2020
 • 184
  otwórz   zapisz
 • Porozumienie
  otwórz   zapisz
XX 183 2019-12-30 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Głowno w rejonie ulic: Andrzeja Struga, Jana Pawła II, Jakuba Głowińskiego oraz Wodociągową
XX 182 2019-12-30 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2020 rok
XX 181 2019-12-30 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XX 180 2019-12-30 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
XX 179 2019-12-30 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2019 rok
XX 178 2019-12-30 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XX 177 2019-12-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XIX 176 2019-12-02 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XIX 175 2019-12-02 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XVIII 174 2019-11-27 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi
XVIII 173 2019-11-27 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna
XVIII 172 2019-11-27 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2020 r.
XVIII 171 2019-11-27 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2020 r.
XVIII 170 2019-11-27 w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
XVIII 169 2019-11-27 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania ich podziału
XVIII 168 2019-11-27 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XVIII 167 2019-11-27 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2019 rok
XVIII 166 2019-11-27 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XVIII 165 2019-11-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XVII 164 2019-10-30 w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie
XVII 163 2019-10-30 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasta Głowno do organu regulacyjnego
XVII 162 2019-10-30 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
XVII 161 2019-10-30 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Głowno
XVII 160 2019-10-30 w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/100/15 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
XVII 159 2019-10-30 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
XVII 158 2019-10-30 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
XVII 157 2019-10-30 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XVII 156 2019-10-30 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
XVII 155 2019-10-30 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2019 rok
XVII 154 2019-10-30 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XVII 153 2019-10-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XVII 152 2019-10-30 w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2019 rok zmienionej uchwałą nr XIII/125/19 Rady Miejskiej w Głownie
XVII 151 2019-10-30 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/125/19 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) w postaci leasingu
XVI 150 2019-10-02 w sprawie rozpatrzenia wezwania do naprawienia istotnej wady uchwały nr XV/144/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 4 września 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana Z.O.
XVI 149 2019-10-02 w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/438/2018 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna
XVI 148 2019-10-02 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Miejskiego Żłobka w Głownie
XVI 147 2019-10-02 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XVI 146 2019-10-02 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XVI 145 2019-10-02 w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
XV 144 2019-09-04 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Z.O.
XV 143 2019-09-04 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
XV 142 2019-09-04 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna
XV 141 2019-09-04 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XV 140 2019-09-04 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XV 139 2019-09-04 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XV 138 2019-09-04 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie
XV 137 2019-09-04 w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
XIV 136 2019-07-31 w sprawie rozpatrzenia skargi A. M.
XIV 135 2019-07-31 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XIV 134 2019-07-31 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XIV 133 2019-07-31 w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2019 rok
XIV 132 2019-07-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/267/09 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
XIII 131 2019-07-17 przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasta Głowno do organu regulacyjnego
XIII 130 2019-07-17 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XIII 129 2019-07-17 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XIII 128 2019-07-17 zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Głowno
XIII 127 2019-07-17 zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XIII 126 2019-07-17 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XIII 125 2019-07-17 zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) w postaci leasingu
XIII 124 2019-07-17 zmiany uchwały nr IV/44/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2019 rok
XII 123 2019-06-26 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Głowno – aktualizacja”
 • 123
  otwórz   zapisz
 • załącznik
  otwórz   zapisz
XII 122 2019-06-26 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny
XII 121 2019-06-26 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Głownie
XII 120 2019-06-26 w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2019/2020
XII 119 2019-06-26 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Głowno w roku szkolnym 2019/2020
XII 118 2019-06-26 w sprawie nadania nazwy stadionowi miejskiemu położonemu w Głownie przy ulicy Kopernika 45
XII 117 2019-06-26 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
XII 116 2019-06-26 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi
XII 115 2019-06-26 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości będących własnością gminy
XII 114 2019-06-26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XII 113 2019-06-26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
XII 112 2019-06-26 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
XII 111 2019-06-26 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XII 110 2019-06-26 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XII 109 2019-06-26 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zgierz
XII 108 2019-06-26 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2018 rok
XII 107 2019-06-26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2018 rok
XII 106 2019-06-26 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głowna
XI 105 2019-05-29 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/218/16 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Głowno zmienionej uchwałą Nr IV/40/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 2018 r.
XI 104 2019-05-29 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/72/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2019 roku
XI 103 2019-05-29 w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
XI 102 2019-05-29 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Głowno od dnia 1 września 2019 roku
XI 101 2019-05-29 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Głowno
XI 100 2019-05-29 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
XI 99 2019-05-29 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
XI 98 2019-05-29 w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
XI 97 2019-05-29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XI 96 2019-05-29 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy
XI 95 2019-05-29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
XI 94 2019-05-29 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości będącej współwłasnością gminy
XI 93 2019-05-29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
XI 92 2019-05-29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
XI 91 2019-05-29 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XI 90 2019-05-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XI 89 2019-05-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XI 88 2019-05-29 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
X 87 2019-05-22 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi Wojewody Łódzkiego na Uchwałę Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 2018 r. Nr IV/42/18 w sprawie nadania nazwy „skwer Niepodległości” terenowi położonemu w Głownie przy zbiegu ulic Swoboda, Zgierska i Piątkowska
X 86 2019-05-22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
IX 85 2019-04-23 w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Głowna dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Miasta Głowno
IX 84 2019-04-23 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
IX 83 2019-04-23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
IX 82 2019-04-23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
IX 81 2019-04-23 w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/460/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
VIII 80 2019-04-10 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasta Głowno
VIII 79 2019-04-10 zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
VIII 78 2019-04-10 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
VII 77 2019-03-27 zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
VII 76 2019-03-27 Statutu Urzędu Miejskiego w Głownie
VII 75 2019-03-27 przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 dla Miasta Głowna za 2018 r.
VII 74 2019-03-27 zmiany uchwały Nr LVIII/397/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1845)
VII 73 2019-03-27 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Miasta Głowno w 2019 roku
VII 72 2019-03-27 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2019 roku
VII 71 2019-03-27 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
VII 70 2019-03-27 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
VII 69 2019-03-27 nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz gminy
VII 68 2019-03-27 przyjęcia „Regulaminu udzielenia dotacji celowej z Budżetu Gminy Miasta Głowno na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na kocioł gazowy”
VII 67 2019-03-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
VII 66 2019-03-27 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie
VI 65 2019-02-27 przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasta Głowno do organu regulacyjnego
VI 64 2019-02-27 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
VI 63 2019-02-27 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
VI 62 2019-02-27 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym części niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
VI 61 2019-02-27 zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
VI 60 2019-02-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
VI 59 2019-02-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
V 57 2019-01-30 przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie na 2019 rok
V 58 2019-01-30 przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głownie na 2019 rok
V 56 2019-01-30 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie na 2019 rok
V 55 2019-01-30 przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie na 2019 rok
V 54 2019-01-30 przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie na 2019 rok
V 53 2019-01-30 upoważnienia Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Głownie do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie
V 52 2019-01-30 zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku dla osób nieobjętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
V 51 2019-01-30 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Głowno do realizacji projektu pod nazwą „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”
V 50 2019-01-30 przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
V 49 2019-01-30 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
V 48 2019-01-30 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2019 rok
V 47 2019-01-30 zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
V 46 2019-01-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
V 45 2019-01-30 zmiany uchwały nr IV/44/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2019 rok
IV 44 2018-12-28 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2019 rok
IV 43 2018-12-28 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
IV 42 2018-12-28 nadania nazwy „skwer Niepodległości” terenowi położonemu w Głownie przy zbiegu ulic: Swoboda, Zgierska i Piątkowska
IV 41 2018-12-28 przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2019 roku
IV 39 2018-12-28 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2029
IV 40 2018-12-28 zmiany uchwały Nr XXXIV/218/16 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Głowno
IV 38 2018-12-28 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2018 rok
IV 37 2018-12-28 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
IV 36 2018-12-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
III 35 2018-12-13 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
III 34 2018-12-13 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
III 33 2018-12-13 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/362/17 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2018 rok
III 32 2018-12-13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
II 31 2018-12-05 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie
II 30 2018-12-05 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie
II 29 2018-12-05 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
II 28 2018-12-05 w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
II 27 2018-12-05 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
II 26 2018-12-05 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
II 25 2018-12-05 w sprawie wyboru radnych wchodzących w skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna
II 24 2018-12-05 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Głownie do sprawowania nadzoru nad działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie
II 23 2018-12-05 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do reprezentowania Gminy Miasta Głowno w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „BZURA” z siedzibą w Łowiczu
II 22 2018-12-05 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2019 r
II 21 2018-12-05 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2019 r
II 20 2018-12-05 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Głownie, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
II 19 2018-12-05 w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Głownie oraz ustalenia jego statutu
II 18 2018-12-05 w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
II 17 2018-12-05 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2018 rok
II 16 2018-12-05 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
II 15 2018-12-05 w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
I 14 2018-11-21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głowna
I 13 2018-11-21 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie
I 12 2018-11-21 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie
I 11 2018-11-21 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie
I 10 2018-11-21 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głownie
I 9 2018-11-21 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie
I 8 2018-11-21 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie
I 7 2018-11-21 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie
I 6 2018-11-21 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie
I 5 2018-11-21 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głownie
I 4 2018-11-21 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie
I 3 2018-11-21 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
I 2 2018-11-21 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie
I 1 2018-11-21 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie
LXX 462 2018-11-07 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXIX 461 2018-10-31 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Miasta Głowno, a w przypadku bezdomnych – osób skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie
LXIX 460 2018-10-31 przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
LXIX 459 2018-10-31 zwolnienia z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Głowno w roku szkolnym 2018/2019
LXIX 458 2018-10-31 zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2018/2019
LXIX 457 2018-10-31 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LXIX 456 2018-10-31 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
LXIX 455 2018-10-31 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXIX 454 2018-10-31 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXVIII 453 2018-10-08 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
LXVIII 452 2018-10-08 sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXVIII 451 2018-10-08 sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXVIII 450 2018-10-08 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXVII 449 2018-09-26 Statutu Miasta Głowna
LXVII 448 2018-09-26 uchylenia uchwały nr LXIII/426/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Głowna do wprowadzania danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych
LXVII 447 2018-09-26 zmiany uchwały Nr XLII/287/17 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Miasta Głowno” oraz trybu postępowania w sprawie udzielania i rozliczania dotacji
LXVII 446 2018-09-26 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
LXVII 445 2018-09-26 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2018 rok
LXVII 444 2018-09-26 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
LXVII 443 2018-09-26 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXVII 442 2018-09-26 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXVI 441 2018-09-04 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXV 440 2018-08-29 upoważnienia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie do złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania oraz przyjęcia do realizacji projektu: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych nr POIS.02.03.00-00-0021/17” o koszcie wyższym niż wynikający ze Studium Wykonalności
LXV 439 2018-08-29 utworzenia na terenie miasta Głowna odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
LXV 438 2018-08-29 wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna
LXV 437 2018-08-29 przejęcia przez Gminę Miasta Głowna zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Głowna na rok 2019
 • 437
  otwórz   zapisz
 • porozumienie
  otwórz   zapisz
LXV 436 2018-08-29 sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/425/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno; ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli; określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia
LXV 435 2018-08-29 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
LXV 434 2018-08-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXV 433 2018-08-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXV 432 2018-08-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXIV 431 2018-08-06 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2018 rok
LXIV 430 2018-08-06 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXIV 429 2018-08-06 zmiany uchwały Nr LXIII/423/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Głowno
LXIII 428 2018-06-27 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2017 rok
LXIII 427 2018-06-27 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2017 rok
LXIII 426 2018-06-27 upoważnienia Burmistrza Głowna do wprowadzania danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych
LXIII 425 2018-06-27 określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno; ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli; określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia
LXIII 424 2018-06-27 ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego
LXIII 423 2018-06-27 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Głowno
LXIII 422 2018-06-27 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
LXIII 421 2018-06-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXIII 420 2018-06-27 przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasta Głowno do organu regulacyjnego
LXII 419 2018-06-14 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXI 418 2018-05-30 upoważnienia Burmistrza Głowna do wprowadzania danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych
LXI 417 2018-05-30 zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych działających na terenie Gminy Miasta Głowno oraz sposobu ich rozliczania
LXI 416 2018-05-30 zakupu, montażu oraz eksploatacji na terenie Gminy Miasta Głowno czujników jakości powietrza
LXI 415 2018-05-30 nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Głownie
LXI 414 2018-05-30 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
LXI 413 2018-05-30 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LXI 412 2018-05-30 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
LXI 411 2018-05-30 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
LXI 410 2018-05-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LX 409 2018-04-25 rozpatrzenia skargi M.S.
LX 408 2018-04-25 rozpatrzenia skargi Z.O.
LX 407 2018-04-25 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
LX 406 2018-04-25 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LX 405 2018-04-25 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2018 rok
LX 404 2018-04-25 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Głowno w 2018 roku
LX 403 2018-04-25 zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Głowno, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania w 2018 roku
LX 402 2018-04-25 upoważnienia Burmistrza Głowna do zawierania aneksów do porozumienia z dnia 30 stycznia 2017 r. stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/238/16 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie współdziałania z Powiatem Zgierskim w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkola i szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie
LX 401 2018-04-25 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LX 400 2018-04-25 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym części niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oraz na ustanowienie służebności drogowej
LVIII 399 2018-03-28 podziału Miasta Głowna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
LVIII 398 2018-03-28 zmiany uchwały nr LV/368/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno publicznych przedszkolach
LVIII 397 2018-03-28 szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
LVIII 396 2018-03-28 przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 dla Miasta Głowna za 2017 r.
LVIII 395 2018-03-28 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2018 roku
LVIII 394 2018-03-28 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
LVIII 393 2018-03-28 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
LVIII 392 2018-03-28 zmian wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna na lata 2014-2018
LVIII 391 2018-03-28 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oraz na ustanowienie służebności drogowej
LVIII 390 2018-03-28 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LVIII 389 2018-03-28 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
LVIII 388 2018-03-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LVIII 387 2018-03-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LVII 386 2018-02-28 rozpatrzenia skargi R. F.
LVII 385 2018-02-28 zmiany uchwały nr LV/369/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Głowno oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
LVII 384 2018-02-28 podziału Miasta Głowna na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
LVII 383 2018-02-28 sprostowania i ujednolicenia pisowni nazw ulic na obszarze miasta Głowno
LVII 382 2018-02-28 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obszaru miasta Głowno ograniczonej: linią kolejową Bednary – Łódź Kaliska oraz granicą miasta Głowno
LVII 381 2018-02-28 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
LVII 380 2018-02-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LVI 379 2018-01-31 przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi
LVI 378 2018-01-31 przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie na 2018 rok
LVI 377 2018-01-31 przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie na 2018 rok
LVI 376 2018-01-31 przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie na 2018 rok
LVI 375 2018-01-31 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie na 2018 rok
LVI 374 2018-01-31 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
LVI 373 2018-01-31 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LV 372 2018-01-17 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
LV 371 2018-01-17 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LV 370 2018-01-17 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2018 rok
LV 369 2018-01-17 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Głowno oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
LV 368 2018-01-17 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno publicznych przedszkolach
LV 367 2018-01-17 określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno
LIV 366 2017-12-29 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2017 rok
LIV 365 2017-12-29 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
LIV 364 2017-12-29 zmiany uchwały nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2025
LIV 363 2017-12-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
LIII 362 2017-12-18 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2018 rok
LIII 361 2017-12-18 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
LIII 360 2017-12-18 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Głowna na lata 2018-2020
 • 360
  otwórz   zapisz
 • załącznik
  otwórz   zapisz
LIII 359 2017-12-18 zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2018 roku
LIII 358 2017-12-18 wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Miasta Głowno” i złożenia wniosku o jego dofinansowanie
LIII 357 2017-12-18 dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Głowno instrumentem płatniczym
LIII 356 2017-12-18 zmiany uchwały nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2025
LIII 355 2017-12-18 zmiany uchwały nr LII/339/17 z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2017 rok
LIII 354 2017-12-18 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
LIII 353 2017-12-18 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
LII 352 2017-11-22 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2018 r.
LII 351 2017-11-22 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2018 r.
LII 350 2017-11-22 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie
LII 349 2017-11-22 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie
LII 348 2017-11-22 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Głownie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Głownie
LII 347 2017-11-22 przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
LII 346 2017-11-22 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
LII 345 2017-11-22 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LII 344 2017-11-22 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LII 343 2017-11-22 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LII 342 2017-11-22 przejęcia przez Gminę Miasta Głowna zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Głowna na rok 2018
LII 341 2017-11-22 przyjęcia zmiany Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2021, realizowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
LII 340 2017-11-22 określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
LII 339 2017-11-22 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2017 rok
LII 338 2017-11-22 zmiany uchwały nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2025
LII 337 2017-11-22 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
LII 336 2017-11-22 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
LII 335 2017-11-22 zmiany uchwały nr XXXVI/247/16 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2017 rok
LII 334 2017-11-22 zmiany uchwały nr L/331/17 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
LII 333 2017-11-22 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głowno obejmującej rejon ulic: Dorzecznej, Sosnowej, Łódzkiej, Brzozowej, Broniewskiego, Polnej, Św. Barbary, Sikorskiego, granic miasta Głowno oraz rzeki Brzuśni – część C
L 332 2017-10-30 zmiany uchwały nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2025
L 331 2017-10-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
L 330 2017-10-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLIX 329 2017-10-04 zmiany uchwały nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2025
XLIX 328 2017-10-04 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLIX 327 2017-10-04 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głowno obejmującego rejon ulic: Dorzecznej, Sosnowej, Łódzkiej, Brzozowej, Broniewskiego, Polnej, Św. Barbary, Sikorskiego, granic miasta Głowno oraz rzeki Brzuśni – część B
XLIX 326 2017-10-04 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głowno obejmującego rejon ulic: Dorzecznej, Sosnowej, Łódzkiej, Brzozowej, Broniewskiego, Polnej, Św. Barbary, Sikorskiego, granic miasta Głowno oraz rzeki Brzuśni – część A
XLVIII 325 2017-08-30 przekazania skargi do rozpatrzenia
XLVIII 324 2017-08-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLVIII 323 2017-08-30 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XLVIII 322 2017-08-30 zmiany nazwy ulicy na obszarze miasta Głowno
XLVIII 321 2017-08-30 zmiany nazwy ulicy na obszarze miasta Głowno
XLVIII 320 2017-08-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLVII 319 2017-08-02 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno
XLVII 318 2017-08-02 udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Głowna w ramach programu ograniczania niskiej emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
XLVII 317 2017-08-02 zmiany uchwały nr XLV/304/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. Rady Miejskiej w Głownie w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLVI 316 2017-07-07 zmiany uchwały nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2025
XLVI 315 2017-07-07 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLV 314 2017-06-28 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2016 rok
XLV 313 2017-06-28 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2016 rok
XLV 312 2017-06-28 zmiany Uchwały Nr IX/59/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno; ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli; określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia
XLV 311 2017-06-28 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2017 rok
XLV 310 2017-06-28 zmiany uchwały nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2025
XLV 309 2017-06-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLV 308 2017-06-28 udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Głowna w ramach programu ograniczania niskiej emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
XLV 307 2017-06-28 zmiany uchwały nr XXXVI/247/16 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2017 rok
XLV 306 2017-06-28 określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Burmistrza Głowna w roku budżetowym 2017
XLV 305 2017-06-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLV 304 2017-06-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLV 303 2017-06-28 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe w zagospodarowaniu tych odpadów
XLV 302 2017-06-28 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno
XLV 301 2017-06-28 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XLV 300 2017-06-28 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
XLV 299 2017-06-28 wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy
XLV 298 2017-06-28 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głowno obejmującego rejon ulic: Ostrołęckiej, Łowickiej, Bocznej, Dorzecznej oraz rzeki Brzuśni i granic miasta Głowno
XLIV 297 2017-06-09 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLIII 296 2017-05-31 zmiany uchwały Nr III/22/14 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głowno obejmującego rejon ulic: Dorzecznej, Sosnowej, Łódzkiej, Brzozowej, Broniewskiego, Polnej, Św. Barbary, Sikorskiego, granic miasta Głowno oraz rzeki Brzuśni
 • 296
  otwórz   zapisz
 • Załącznik do uchwały 296
  otwórz   zapisz
XLIII 295 2017-05-31 zmian wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna na lata 2014-2018
XLIII 294 2017-05-31 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
XLIII 293 2017-05-31 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
XLIII 292 2017-05-31 zmiany uchwały nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2025
XLIII 291 2017-05-31 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLIII 290 2017-05-31 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLII 289 2017-04-26 wyrażenia zgody na nabycie części niezabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz gminy
XLII 288 2017-04-26 wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność gminy
XLII 287 2017-04-26 uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Miasta Głowno” oraz trybu postępowania w sprawie udzielania i rozliczania dotacji
XLII 286 2017-04-26 zmiany uchwały nr XLI/270/17 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2017 rok
XLII 285 2017-04-26 zmiany uchwały nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2025
XLII 284 2017-04-26 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLII 283 2017-04-26 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLII 282 2017-04-26 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Głowno ograniczonego: linią kolejową Bednary-Łódź Kaliska, ulicami: Grunwaldzką, Piątkowską, Swoboda, Traugutta, Dąbrowskiego oraz drogą krajową nr 14 i rzeką Mrożycą
XLI 281 2017-03-15 przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie na 2017 rok
XLI 280 2017-03-15 przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie na 2017 rok
XLI 279 2017-03-15 przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie na 2017 rok
XLI 278 2017-03-15 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie na 2017 rok
XLI 277 2017-03-15 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2017 roku
XLI 276 2017-03-15 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XLI 275 2017-03-15 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, oddanych w użytkowanie wieczyste
XLI 274 2017-03-15 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XLI 273 2017-03-15 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XLI 272 2017-03-15 określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno
XLI 271 2017-03-15 dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno do nowego ustroju szkolnego
XLI 270 2017-03-15 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2017 rok
XLI 269 2017-03-15 zmiany uchwały nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2025
XLI 268 2017-03-15 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLI 267 2017-03-15 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLI 266 2017-03-15 upoważnienia Burmistrza Głowna do zawarcia przez Gminę Miasta Głowno aneksu do Porozumienia międzygminnego z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny
XLI 265 2017-03-15 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XL 264 2017-02-15 projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno do nowego ustroju szkolnego
XXXIX 263 2017-02-01 zmiany Uchwały Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
XXXIX 262 2017-02-01 przyjęcia rezygnacji Radnego Krzysztofa Parola z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie
XXXIX 261 2017-02-01 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, oddanych w użytkowanie wieczyste
XXXIX 260 2017-02-01 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XXXIX 259 2017-02-01 zmiany uchwały nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2025
 • 259
  otwórz   zapisz
 • WPF
  otwórz   zapisz
 • wykaz przedsięwzięć
  otwórz   zapisz
XXXIX 258 2017-02-01 sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/247/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2017 rok
XXXIX 257 2017-02-01 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XXXIX 256 2017-02-01 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XXXIX 255 2017-02-01 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E – ul. Bielawska w Głownie II etap”
XXXIX 254 2017-02-01 upoważnienia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z budową wiaty do magazynowania odwodnionego zhigienizowanego osadu ściekowego\"
XXXIX 253 2017-02-01 w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 01 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. na terenie Gminy Miasta Głowno
XXXIX 252 2017-02-01 przedłużenia czasu obowiązywania Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno
XXXIX 251 2017-02-01 przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2021, realizowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
XXXVIII 250 2017-01-23 zmiany uchwały nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2025
 • 250
  otwórz   zapisz
 • WPF
  otwórz   zapisz
 • Wykaz przedsięwzięć
  otwórz   zapisz
XXXVIII 249 2017-01-23 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XXXVIII 248 2017-01-23 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XXXVI 247 2016-12-29 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2017 rok
XXXVI 246 2016-12-29 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2025
 • 246
  otwórz   zapisz
 • WPF
  otwórz   zapisz
 • Wykaz przedsięwzięć
  otwórz   zapisz
XXXVI 245 2016-12-29 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno w publicznych przedszkolach
XXXVI 244 2016-12-29 zmiany uchwały nr LXXI/507/14 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Głowno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania zmienionej uchwałą nr XXXIV/225/16 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 listopada 2016 r.
XXXVI 243 2016-12-29 zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2017 roku
XXXVI 242 2016-12-29 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2022
XXXVI 241 2016-12-29 przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2022
 • 241
  otwórz   zapisz
 • Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  otwórz   zapisz
XXXVI 240 2016-12-29 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XXXVI 239 2016-12-29 wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ze skargi Rady Miejskiej w Głownie na rozstrzygnięcie Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności Apelu Rady Miejskiej do Burmistrza Głowna w sprawie Stosowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego
XXXVI 238 2016-12-29 współdziałania z Powiatem Zgierskim w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkola i szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie
XXXVI 237 2016-12-29 zmiany uchwały nr XIX/137/15 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2016-2025
 • 237
  otwórz   zapisz
 • WPF
  otwórz   zapisz
 • Wykaz przedsięwzięć
  otwórz   zapisz
XXXVI 236 2016-12-29 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
XXXVI 235 2016-12-29 zmiany w planie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2016 rok
XXXVI 234 2016-12-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2016 rok
XXXVI 233 2016-12-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2016 rok
XXXVI 232 2016-12-29 zmiany uchwały nr XXXIV/214/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2016 rok
XXXVI 231 2016-12-29 upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie
XXXVI 230 2016-12-29 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie
XXXV 229 2016-12-07 zmiany Uchwały Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
XXXIV 228 2016-11-30 zmiany Uchwały Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
XXXIV 227 2016-11-30 przyjęcia rezygnacji Radnego Krzysztofa Wawrzyna z członkostwa w Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie
XXXIV 226 2016-11-30 przyjęcia rezygnacji Radnego Dariusza Młynarczyka z członkostwa w Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie
XXXIV 225 2016-11-30 zmiany Uchwały Nr LXXI/507/14 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Głowno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
XXXIV 224 2016-11-30 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2017 r.
XXXIV 223 2016-11-30 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2017 r.
XXXIV 222 2016-11-30 przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
XXXIV 221 2016-11-30 przystąpienia przez Gminę Miasta Głowno do partnerstwa w projekcie pn.: „Efektywne łódzkie gminy” przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
XXXIV 220 2016-11-30 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XXXIV 219 2016-11-30 zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Głowno na lata 2016 – 2023”
 • 219
  otwórz   zapisz
 • Plan Mobilności Miejskiej
  otwórz   zapisz
XXXIV 218 2016-11-30 powierzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Głowno
XXXIV 217 2016-11-30 zmiany w planie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2016 rok
XXXIV 216 2016-11-30 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XXXIV 215 2016-11-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2016 rok
XXXIV 214 2016-11-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2016 rok
XXXIII 213 2016-10-19 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2016 rok
XXXII 212 2016-10-05 powołania Skarbnika Miasta Głowna
XXXII 211 2016-10-05 odwołania Skarbnika Miasta Głowna
XXXII 210 2016-10-05 przejęcia przez Gminę Miasta Głowno zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Głowna na rok 2017
XXXII 209 2016-10-05 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2016 rok
XXXII 208 2016-10-05 określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
XXXII 207 2016-10-05 uchylenia Uchwały Nr LV/443/10 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
XXXII 206 2016-10-05 zmiany Uchwały Nr XIX/137/15 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2016-2025.
 • 206
  otwórz   zapisz
 • Wykaz przedsięwzięć do WPF
  otwórz   zapisz
 • WPF
  otwórz   zapisz
XXXII 205 2016-10-05 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2016 rok
XXXII 204 2016-10-05 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2016 rok
XXXII 203 2016-10-05 zmian budżetu Miasta Głowna na 2016 rok
XXXII 202 2016-10-05 zatwierdzenia projektu „Aktywne wsparcie rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
XXXII 201 2016-10-05 wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XXXII 200 2016-10-05 odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Beatą Wszołek – Lewandowską
XXXII 199 2016-10-05 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
XXXII 198 2016-10-05 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność gminy oraz na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XXXI 197 2016-09-07 przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Zgierzu na Uchwałę Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 stycznia 2013 r. Nr XL/317/13 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Głownie nr XXXVIII/280/12 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach gminnych w Głownie oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
 • 197
  otwórz   zapisz
 • odpowiedź na skargę do WSA
  otwórz   zapisz
XXXI 196 2016-09-07 przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Zgierzu na Uchwałę Rady Miejskiej w Głownie z dnia 19 grudnia 2012 r. nr XXXVIII/280/12 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach gminnych w Głownie oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
 • 196
  otwórz   zapisz
 • odpowiedź na skargę do WSA
  otwórz   zapisz
XXX 195 2016-08-10 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XXX 194 2016-08-10 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2016 rok
XXX 193 2016-08-10 zmiany Uchwały Nr XIX/137/15 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2016-2025
 • 193
  otwórz   zapisz
 • Wieloletnia Prognoza Finansowa
  otwórz   zapisz
XXX 192 2016-08-10 zmiany w planie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2016 rok
XXX 191 2016-08-10 zmian budżetu Miasta Głowna na 2016 rok
XXX 190 2016-08-10 zmian budżetu Miasta Głowna na 2016 rok
XXX 189 2016-08-10 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2016 rok
XXX 188 2016-08-10 zmian budżetu Miasta Głowna na 2016 rok
XXX 187 2016-08-10 wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 7 lipca 2016 r. stwierdzające nieważność Deklaracji Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie stosowania się Rady Miejskiej w Głownie do wyroków Trybunału Konstytucyjnego
XXX 186 2016-08-10 wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 7 lipca 2016 r. stwierdzające nieważność Apelu Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 czerwca 2016 r. do Burmistrza Głowna w sprawie stosowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego
XXIX 185 2016-07-11 zmian budżetu Miasta Głowna na 2016 rok
XXVIII 184 2016-06-29 wyboru Radnych wchodzących w skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna
XXVIII 183 2016-06-29 absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2015 rok
XXVIII 182 2016-06-29 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2015 rok
XXVIII 181 2016-06-29 określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Burmistrza Głowna w roku budżetowym 2016
XXVIII 180 2016-06-29 zmiany Uchwały Nr XIX/138/15 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2016 rok
XXVIII 179 2016-06-29 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Głownie obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Łowickiej, Zgierskiej, Placu Wolności, Strażackiej, Młynarskiej, Wąskiej oraz tereny przyległe do Zalewu Mrożyczka
XXVIII 178 2016-06-29 stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna przez rozwiązania przyjęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Głownie obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Łowickiej, Zgierskiej, Placu Wolności, Strażackiej, Młynarskiej, Wąskiej oraz tereny przyległe do Zalewu Mrożyczka
XXVIII 177 2016-06-29 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XXVIII 176 2016-06-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 2016 rok
XXVIII 175 2016-06-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 2016 rok
XXVII 174 2016-06-20 udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowna na przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Głowna w ramach programu KAWKA
XXVI 173 2016-06-01 zmiany uchwały Nr XXI/149/16 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, klas pierwszych gimnazjum i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno
XXVI 172 2016-06-01 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Głowno ograniczonego: linią kolejową Bednary – Łódź Kaliska, ulicami Grunwaldzką, Piątkowską, Swoboda, Traugutta, Dąbrowskiego oraz drogą krajową nr 14 i rzeką Mrożycą
 • 172
  otwórz   zapisz
 • załącznik graficzny
  otwórz   zapisz
XXVI 170 2016-06-01 zmiany Uchwały Nr XIX/137/15 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2016-2025
 • 170
  otwórz   zapisz
 • WPF
  otwórz   zapisz
 • wykaz przedsięwzięć
  otwórz   zapisz
XXVI 171 2016-06-01 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy oraz na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XXVI 169 2016-06-01 zmian budżetu Miasta Głowna na 2016 rok
XXVI 168 2016-06-01 likwidacji strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach gminnych w Głownie oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
XXV 167 2016-04-27 zmiany nazwy odcinka ulicy Mikołaja Kopernika w Głownie
XXV 166 2016-04-27 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XXV 165 2016-04-27 nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz gminy
 • plik (ID: 4696)
  otwórz   zapisz
XXV 164 2016-04-27 ustalenia zasad i trybu realizowania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Głowna dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna
XXIV 163 2016-04-19 udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowna na przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Głowna w ramach programu KAWKA
XXIII 162 2016-04-06 zmiany Uchwały Nr XIX/137/15 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2016-2025
 • 162
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
XXIII 161 2016-04-06 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na realizację zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Zgierska w Głownie (wykonanie nakładki)”, „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej 5101 E - ul. Bielawska z drogą gminną ul. Szkolna i ul. Kilińskiego w Głownie”, „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Bielawska w Głownie”
XXIII 160 2016-04-06 uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Miasta Głowno” oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji
XXIII 159 2016-04-06 zmian budżetu Miasta Głowna na 2016 rok
XXIII 158 2016-04-06 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2016 rok
XXIII 157 2016-04-06 zmiany w planie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2016 rok
XXIII 156 2016-04-06 oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głowno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna
 • 156
  otwórz   zapisz
 • załącznik do 156
  otwórz   zapisz
XXIII 155 2016-04-06 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
XXIII 154 2016-04-06 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
XXIII 153 2016-04-06 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
XXIII 152 2016-04-06 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
XXIII 151 2016-04-06 zmian wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna na lata 2014-2018
XXII 150 2016-03-21 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2016 roku
 • 150
  otwórz   zapisz
 • załącznik do 150
  otwórz   zapisz
XXI 149 2016-02-29 określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, klas pierwszych gimnazjum i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno
XXI 148 2016-02-29 przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Głowno na lata 2015-2020”
 • 148
  otwórz   zapisz
 • załącznik do 148
  otwórz   zapisz
 • załącznik do PGN
  otwórz   zapisz
XX 147 2016-01-27 przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie na 2016 rok
XX 146 2016-01-27 przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie na 2016 rok
XX 145 2016-01-27 przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie na 2016 rok
XX 144 2016-01-27 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie na 2016 rok
XX 143 2016-01-27 zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Miasta Głowno w 2016 roku
XX 142 2016-01-27 przedłużenia czasu obowiązywania Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
XX 141 2016-01-27 aktualizacji Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015 – 28.02.2017 r., realizowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
 • 141
  otwórz   zapisz
 • załącznik do 141
  otwórz   zapisz
XX 140 2016-01-27 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XX 139 2016-01-27 zmiany Uchwały Nr XIV/106/15 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lub dzierżawców budynków użytkowych , stanowiących własność Gminy Miasta Głowno , wraz z gruntem niezbędnym do prawidłowego korzystania z tych budynków oraz ustanowienia służebności drogowych
XIX 138 2015-12-30 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2016 rok
XIX 137 2015-12-30 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2016-2025
 • 137
  otwórz   zapisz
 • WPF
  otwórz   zapisz
 • wykaz przedsięwzięć
  otwórz   zapisz
XIX 136 2015-12-30 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
XIX 135 2015-12-30 wynagrodzenia za inkaso poboru opłaty targowej
XIX 134 2015-12-30 zmiany Uchwały Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2015-2025
 • 134
  otwórz   zapisz
 • WPF
  otwórz   zapisz
 • wykaz przedsięwzięć
  otwórz   zapisz
XIX 133 2015-12-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2015 rok
XIX 132 2015-12-30 zmiany w planie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2015 rok
XVIII 131 2015-12-22 przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi Zbigniewa Wasiaka na Uchwałę Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 marca 2004 r. Nr XVII/133/04 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Głownie z dnia 11 lutego 2003 r. nr 33/IV/2003 w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Głowna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
XVII 130 2015-12-15 opłaty targowej
XVII 129 2015-12-15 zmiany Uchwały Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2015-2025
XVII 128 2015-12-15 zmiany Uchwały Nr XV/109/15 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok
XVII 127 2015-12-15 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok
XVII 126 2015-12-15 zmian budżetu Miasta Głowna na 2015 rok
XVI 125 2015-11-30 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
XV 124 2015-11-25 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2016 r.
XV 123 2015-11-25 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2016r.
XV 122 2015-11-25 przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
XV 121 2015-11-25 udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Głowna do podpisania w imieniu Gminy Miasta Głowna porozumienia z firmą SIME POLSKA Sp. z o.o. w sprawie współdziałania w celu budowy sieci gazowej na terenie miasta Głowna i promowania wykorzystania gazu ziemnego jako paliwa o wysokiej efektywności ekonomicznej i sprawności energetycznej oraz sprzyjającego poprawie stanu środowiska
XV 120 2015-11-25 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XV 119 2015-11-25 opłaty targowej
XV 118 2015-11-25 określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego
XV 117 2015-11-25 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
XV 116 2015-11-25 określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego
XV 115 2015-11-25 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
XV 114 2015-11-25 zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Głowno
XV 113 2015-11-25 określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości
XV 112 2015-11-25 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
XV 111 2015-11-25 oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XV 110 2015-11-25 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok
XV 109 2015-11-25 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok
XIV 108 2015-10-28 wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Sądu Rejonowego w Zgierzu na kadencję 2016-2019
XIV 107 2015-10-28 ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
XIV 106 2015-10-28 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lub dzierżawców budynków użytkowych , stanowiących własność Gminy Miasta Głowno , wraz z gruntem niezbędnym do prawidłowego korzystania z tych budynków oraz ustanowienia służebności drogowych
XIV 105 2015-10-28 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
XIV 104 2015-10-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok
XIV 103 2015-10-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok
XIII 102 2015-10-08 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok.
XIII 101 2015-10-08 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/196/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Głowno zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/294/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 19 grudnia 2012r. zmienionej Uchwałą Nr IV/32/15 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 stycznia 2015r.
XIII 100 2015-10-08 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.
XIII 99 2015-10-08 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystanych jedynie przez część roku.
 • 99
  otwórz   zapisz
 • DEKLARACJA
  otwórz   zapisz
XII 98 2015-09-09 ustalenia \"Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Głownie\".
XII 97 2015-09-09 utworzenia na terenie miasta Głowna odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
XII 96 2015-09-09 zmiany Uchwały Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2015-2025.
 • 96
  otwórz   zapisz
 • Wieloletnia Prognoza Finansowa
  otwórz   zapisz
 • Wykaz przedsięwzięć do WPF
  otwórz   zapisz
XII 95 2015-09-09 ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - uchwała została uchylona
XII 94 2015-09-09 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno.
XII 93 2015-09-09 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - uchwała została uchylona
XII 92 2015-09-09 określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
XII 91 2015-09-09 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w zagospodarowaniu tych odpadów.
XII 90 2015-09-09 przejęcia przez Gminę Miasto Głowno zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Głowna na rok 2016.
 • 90
  otwórz   zapisz
 • porozumienie z powiatem
  otwórz   zapisz
XII 89 2015-09-09 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
XII 88 2015-09-09 połączenia i ponownego podziału nieruchomości gruntowych.
XII 87 2015-09-09 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własość gminy.
XII 86 2015-09-09 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
XII 85 2015-09-09 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok.
XII 84 2015-09-09 zmian budżetu Miasta Głowna na 2015 rok.
XI 83 2015-08-26 zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
XI 82 2015-08-26 wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Łodzi na uchwałę Nr XLI/323/2013 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27.02.2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno.
X 81 2015-06-24 powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
X 80 2015-06-24 absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2014 rok
X 79 2015-06-24 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2014 rok
X 78 2015-06-24 utworzenia na terenie miasta Głowna odrębnych obwodów głosowania w zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. ogólnokrajowym referendum
X 77 2015-06-24 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
X 76 2015-06-24 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
X 75 2015-06-24 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność gminy
X 74 2015-06-24 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
X 73 2015-06-24 zmian wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna na lata 2014-2018
X 72 2015-06-24 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok
X 71 2015-06-24 zmiany Uchwały Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2015-2025
 • 71
  otwórz   zapisz
 • WPF - czerwiec
  otwórz   zapisz
 • Wykaz przedsięwzięć do WPF - czerwiec
  otwórz   zapisz
X 70 2015-06-24 zmian budżetu Miasta Głowna na 2015 rok
X 69 2015-06-24 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok
X 68 2015-06-24 zmian budżetu Miasta Głowna na 2015 rok
IX 67 2015-05-28 rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Rożniaty
IX 66 2015-05-28 wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie wyznaczenia granic i obszarów aglomeracji z zakresu gospodarki ściekowej na obszarze miasta Głowna
 • PLAN AGLOMERACJI
  otwórz   zapisz
 • 66
  otwórz   zapisz
IX 65 2015-05-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok
IX 64 2015-05-28 zmiany Uchwały Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2015-2025
 • 64
  otwórz   zapisz
 • WPF - maj
  otwórz   zapisz
 • Wykaz przedsięwzięć do WPF - maj
  otwórz   zapisz
IX 63 2015-05-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2015 rok
IX 62 2015-05-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok
VIII 61 2015-05-20 przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi Prokuratora Okręgowego w Łodzi na uchwałę Nr XLI/323/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno
 • 61
  otwórz   zapisz
 • odpowiedź na skargę
  otwórz   zapisz
VII 60 2015-04-29 wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Głowno na rok 2015
VII 59 2015-04-29 zmiany Uchwały Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2015-2025.
 • 59
  otwórz   zapisz
 • WPF kwiecień
  otwórz   zapisz
 • Wykaz przedsięwzięć do WPF - kwiecień
  otwórz   zapisz
VII 58 2015-04-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 2015 rok
VII 57 2015-04-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok
VII 56 2015-04-29 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Głowno do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM
VI 55 2015-03-25 utworzenia na terenie miasta Głowna odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
VI 54 2015-03-25 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2015 roku
VI 53 2015-03-25 przyjęcia przez Gminę Miasta Głowno zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
VI 52 2015-03-25 przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Bzura
VI 51 2015-03-25 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
VI 50 2015-03-25 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
VI 49 2015-03-25 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na realizację zadania pn. \"Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101E – ul. Swoboda w Głownie\"
VI 48 2015-03-25 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok
VI 47 2015-03-25 zmian budżetu Miasta Głowna na 2015 rok
V 46 2015-02-25 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok
V 45 2015-02-25 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
V 44 2015-02-25 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
V 43 2015-02-25 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
IV 42 2015-01-28 uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015 – 2016, realizowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
 • 42
  otwórz   zapisz
 • Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015 – 2016
  otwórz   zapisz
IV 41 2015-01-28 przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie na 2015 rok
IV 40 2015-01-28 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie
IV 39 2015-01-28 przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie na 2015 rok
IV 38 2015-01-28 przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie na 2015 rok
IV 37 2015-01-28 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie na 2015 rok
IV 36 2015-01-28 upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie
IV 35 2015-01-28 zmiany uchwały Nr LXXI/508/2014 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2015 r.
IV 34 2015-01-28 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Głowna na lata 2015-2017
IV 33 2015-01-28 przystąpienia Gminy Miasta Głowno do Porozumienia międzygminnego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny
IV 32 2015-01-28 zmiany Uchwały Nr XXXVIII/294/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/196/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Głowno
IV 31 2015-01-28 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
IV 30 2015-01-28 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
IV 29 2015-01-28 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, oddanych w użytkowanie wieczyste
IV 28 2015-01-28 oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy - w trybie bezprzetargowym
IV 27 2015-01-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2015 rok
IV 26 2015-01-28 zmiany uchwały Nr III/24/14 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2015 rok
IV 25 2015-01-28 zmiany uchwały Nr III/23/2014 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2015-2025
III 24 2014-12-31 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2015 rok
III 23 2014-12-31 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2015-2025
 • 23
  otwórz   zapisz
 • WPF
  otwórz   zapisz
 • Wykaz przedsięwzięć
  otwórz   zapisz
III 22 2014-12-31 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Głowno obejmującego rejon ulic: Dorzecznej, Sosnowej, Łódzkiej, Brzozowej, Broniewskiego, Polnej, Św. Barbary, Sikorskiego, granic miasta Głowno oraz rzeki Brzuśni.
 • 22
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
III 21 2014-12-31 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Głowno obejmującego rejon ulic: Ostrołęckiej, Łowickiej, Bocznej, Dorzecznej oraz rzeki Brzuśni i granic miasta Głowno
 • 21
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
III 20 2014-12-31 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
III