Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
XXXIV 187 1996-12-19 ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów.
XXXIV 186 1996-12-19 obsługi bankowej budżetu Miasta Głowna.
XXXIV 185 1996-12-19 podatku od środków transportowych na 1997 rok.
XXXIV 184 1996-12-19 zmian w budżecie Miasta Głowna.
XXXIV 183 1996-12-19 zmian w budżecie Miasta Głowna.
XXXIV 182 1996-12-19 zmiany Uchwały Nr 121/XXIII/92 z dnia 24 stycznia 1992 r. dotyczącej określenia trybu zwolnień od podatku rolnego.
XXXIV 181 1996-12-19 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa do obliczeń podatku rolnego.
XXXIV 180 1996-12-19 ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
XXXIV 179 1996-12-19 zmiany cen biletów za przejazd środkami komunikacji miejskiej w Głownie.
XXXIV 178 1996-12-19 wprowadzenia zmian do uchwały Nr 49/XI/95 z dnia 20.02.1995 r. Rady Miejskiej w Głownie w sprawie ustalenia diet dla Radnych oraz ryczałtu za używanie własnego samochodu do celów służbowych dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
XXXIV 177 1996-12-19 przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Głowno.
XXXIV 176 1996-12-19 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków na XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Głownie w dniu 19.12.1996 r.
XXXIII 175 1996-11-25 powołania Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
XXXIII 174 1996-11-25 zmian budżetu Miasta Głowna.
XXXIII 173 1996-11-25 nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność gminy.
XXXIII 172 1996-11-25 poszerzenia składów osobowych Komisji Rady o członków spoza Rady.
XXXIII 171 1996-11-25 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków na XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Głownie.
XXXII 170 1996-10-22 przeznaczenia do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy.
XXXII 169 1996-10-22 wynagrodzenia Burmistrza Miasta Głowna oraz miesięcznego ryczałtu pieniężnego za używanie własnego samochodu do celów służbowych.
XXXII 168 1996-10-18 podziału Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
XXXII 167 1996-10-18 poszerzenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej w Głownie.
XXXII 166 1996-10-18 powołania doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków na XXXII Sesji Rady Miejskiej w Głownie.
XXXI 165 1996-09-26 zmian budżetu Miasta Głowna.
XXXI 164 1996-09-26 zmian w budżecie Miasta Głowna.
XXXI 163 1996-09-26 sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy.
XXXI 162 1996-09-26 nabycia gruntów na własność gminy.
XXXI 161 1996-09-26 rozwiązania umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu.
XXXI 160 1996-09-26 przeznaczenia do sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy.
XXXI 159 1996-09-26 zmiany w Statucie Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie.
XXX 158 1996-08-29 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głownie Nr 148/XXVIII/96 z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Głowna zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych.
XXX 157 1996-08-29 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
XXX 156 1996-08-29 powołania doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków na XXX Sesji Rady Miejskiej w Głownie w dniu 29 sierpnia 1996 r.
XXIX 155 1996-07-05 poszerzenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej w Głownie.
XXIX 154 1996-07-05 wyboru przedstawicieli Rady do Komisji przetargowej na Inwestora Zastępczego Budowy Szkoły Nr 2 w Głownie.
XXIX 153 1996-07-05 powołania doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków działającej na XXIX Sesji Rady Miejskiej w Głownie.
XXVIII 152 1996-06-05 ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie.
XXVIII 151 1996-06-05 wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Głownie.
XXVIII 150 1996-05-24 zmian w budżecie Miasta Głowna.
XXVIII 149 1996-05-17 przyjęcia rezygnacji Pana Przemysława Milczarka z funkcji V-ce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
XXVIII 148 1996-05-17 wprowadzenia na terenie Miasta Głowna zakazu spożywania alkoholu w określonych miejscach publicznych.
XXVIII 147 1996-05-17 nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność gminy.
XXVIII 146 1996-05-17 wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 216/XXXIX/93 z dnia 27 lipca 1993 r. w sprawie ulg i zwolnień w przejazdach komunikacji miejskiej.
XXVIII 145 1996-05-17 przeznaczenia kwot z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
XXVIII 144 1996-05-17 zmian w budżecie.
XXVIII 143 1996-05-17 powołania członków Zarządu Miasta Głowna.
XXVIII 142 1996-05-17 przyjęcia rezygnacji Pana Stanisława Stasiaka z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie.
XXVIII 141 1996-05-17 odwołania członków Zarządu Miasta Głowna.
XXVIII 140 1996-05-17 nie odwołania Zarządu Miasta.
XXVIII 139 1996-05-17 powołania doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków działającej na XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Głownie.
XXVII 138 1996-04-29 zamiany gruntów.
XXVII 137 1996-04-29 powołania Komisji Przetargowej na wykonanie sieci energetycznej w ul. Łysogórskiej, Zapolskiej i Polnej.
XXVII 136 1996-04-29 zmiany uchwały budżetu Miasta Głowna na 1996 r.
XXVII 135 1996-04-29 zmian budżetu Miasta Głowna.
XXVII 134 1996-04-29 nieudzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Głowna za 1995 rok.
XXVII 133 1996-04-29 wykonania budżetu Miasta Głowna za 1995 r.
XXVII 132 1996-04-29 wytypowania Towarzystwa Przyjaciół Miasta Głowna do nagrody Sejmiku Samorządowego Województwa Łódzkiego.
XXVII 131 1996-04-29 powołania doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków działającej na XXVII Sesji Rady Miejskiej w Głownie.
XXV 130 1996-03-08 wyboru Burmistrza Miasta Głowna.
XXV 129 1996-03-08 określenia trybu wyboru Burmistrza Miasta Głowna.
XXV 128 1996-03-08 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 1996 rok.
XXV 127 1996-03-08 wprowadzenia zmiany do uchwały nr 216/XXXIX/93 z dnia 27 lipca 1993 Rady Miejskiej w Głownie dot.: ulg i zwolnień w przejazdach komunikacji miejskiej.
XXV 126 1996-03-08 powołania doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków działającej na XXV Sesji Rady Miejskiej w Głownie.
XXIII 125 1996-02-15 uchwalenia Statutu Miasta Głowna.
XXIII 124 1996-02-14 zmian do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Głownie, zatwierdzonego Uchwałą Nr 110/XXI/95 z dnia 28.12.1995 r.
XXII 123 1996-01-26 powołania Komisji Konkursowej oraz wyznaczenia Przewodniczącego Komisji w celu wyboru Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Głownie.
XXII 122 1996-01-26 trybu wyboru Burmistrza Miasta Głowna.
XXII 121 1996-01-26 wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Miejskiej w Głownie Nr 98/XX/95 z dnia 28 XI 1995 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
XXII 120 1996-01-26 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa do obliczeń podatku rolnego.
XXII 119 1996-01-26 powołania doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków działającej na XXII Sesji Rady Miejskiej w Głownie.