Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
XXII 151 2011-12-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XXII-151-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XXII 150 2011-12-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XXII-150-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XXII 149 2011-12-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XXII-149-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XXII 148 2011-12-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XXII-148-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XXII 147 2011-12-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XXII-147-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XXII 146 2011-12-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XXII-146-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XXII 145 2011-12-28 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2012r.
 • XXII-145-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XXII 144 2011-12-28 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2012r.
 • XXII-144-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XXII 142 2011-12-28 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
 • XXII-142-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XXII 138 2011-12-28 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • XXII-138-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XXII 137 2011-12-28 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.
 • XXII-137-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XXII 136 2011-12-28 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oddanej w użytkowanie wieczyste.
 • XXII-136-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XXII 135 2011-12-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XXII-135-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XXII 139 2011-12-28 wniesienia wkładu pieniężnego do spółki \"Centrum Medyczne\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głownie i objęcia dodatkowych udziałów.
 • XXII-139-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XXII 140 2011-12-28 zlecenia realizacji zadań Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głownie.
 • XXII-140-2011.pdf
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałą: XXIX/206/12 z dnia 2012-06-28.
XXII 141 2011-12-28 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie.
 • XXII-141-2011.pdf
  otwórz   zapisz
Uchwała uchylona uchwałą: XXXV/242/12 z dnia 2012-10-31.
XXII 143 2011-12-28 zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Miasta Głowno projektu \"Indywidualność siłą\" nr WND-POKL.09.01.02-10-006/11 w ramach naboru zamkniętego z Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych zrealizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • XXII-143-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XXII 152 2011-12-28 zmiany uchwały Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 lutego 2011 roku zmienionej uchwałami: Nr XVIII/109/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 października 2011 roku oraz Nr XIX/121/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2011 - 2037.
 • XXII-152-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XXII 153 2011-12-28 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2012 - 2025.
 • XXII-153-2011.pdf
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałami: XXIV/166/12 z dnia 2012-02-28, XXVII/192/12 z dnia 2012-04-25, XXXIV/232/12 z dnia 2012-10-15, XXXVI/255/12 z dnia 2012-11-07, XXXVII/268/12 z dnia 2012-11-28, XXXIX/309/12 z dnia 2012-12-31. Uchwała uchylona w związku z uchwałą XL/318/13 z dnia 2013-01-30.
XXII 154 2011-12-28 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2012 rok.
 • XXII-154-2011.pdf
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałami: XXIII/162/12, XXIV/163/12, XXIV/164/12, XXV/173/12, XXV/180/12, XXVII/186/12, XXVII/187/12, XXVII/188/12, XXVII/189/12, XXVII/191/12, XXVIII/194/12, XXIX/204/12, XXX/210/12, XXXI/211/12, XXXI/212/12, XXXII/213/12, XXXII/214/12, XXXIV/226/12, XXXIV/227/12, XXXIV/229/12, XXXIV/231/12, XXXIV/234/12, XXXV/236/12, XXXVI/253/12, XXXVI/254/12, XXXVII/260/12, XXXVII/263/12, XXXVII/264/12, XXXVII/267/12, XXXVIII/283/12, XXXVIII/284/12, XXXVIII/285/12, XXXVIII/286/12, XXXVIII/287/12, XXXVIII/288/12, XXXVIII/289/12, XXXVIII/290/12, XXXVIII/291/12, XXXVIII/295/12, XXXIX/300/12, XXXIX/301/12, XXXIX/302/12, XXXIX/303/12, XXXIX/304/12, XXXIX/305/12, XXXIX/308/12.
XIX 134 2011-11-30 rozpatrzenia skargi Pani Magdaleny Szajder.
 • XIX-134-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XIX 133 2011-11-30 przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
 • XIX-133-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XIX 131 2011-11-30 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Gminy Miasta Głowno oraz nadania nazw ulicom gminnym.
 • XIX-131-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XIX 132 2011-11-30 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Gminy Miasta Głowno oraz nadania nazw ulicom gminnym.
 • XIX-132-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XIX 130 2011-11-30 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz w najem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiących własność gminy.
 • XIX-130-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XIX 129 2011-11-30 przejęcia przez Gminę Miasta Głowna zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Głowna na rok 2012.
 • XIX-129-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XIX 124 2011-11-30 określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego.
 • XIX-124-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XIX 120 2011-11-30 zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2011 rok.
 • XIX-120-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XIX 119 2011-11-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XIX-119-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XIX 118 2011-11-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XIX-118-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XIX 117 2011-11-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XIX-117-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XIX 116 2011-11-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XIX-116-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XIX 115 2011-11-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XIX-115-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XIX 114 2011-11-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XIX-114-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XIX 121 2011-11-30 zmiany uchwały Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 lutego 2011 roku zmienionej uchwałą Nr XVIII/109/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2011 - 2037.
 • XIX-121-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XIX 122 2011-11-30 zmiany uchwały Nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Miejskie przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Głowno zmienionej Uchwałą Nr XVIII/110/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26.10.2011 r.
 • XIX-122-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XIX 123 2011-11-30 określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego.
 • XIX-123-2011.pdf
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXXVII/259/12 z dnia 2012-11-28.
XIX 125 2011-11-30 okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • XIX-125-2011.pdf
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXXVII/257/12 z dnia 2012-11-28.
XIX 126 2011-11-30 określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości.
 • XIX-126-2011.pdf
  otwórz   zapisz
XIX 127 2011-11-30 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 • XIX-127-2011.pdf
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XV/115/15 z dnia 2015-11-25
XIX 128 2011-11-30 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 • XIX-128-2011.pdf
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXXVII/258/12 z dnia 2012-11-28.
XVIII 113 2011-10-26 zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie.
 • XVIII-113-11.doc
  otwórz   zapisz
XVIII 112 2011-10-26 zmiany uchwały nr IX/59/07 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie.
 • XVIII-112-11.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXVII/190/12 z dnia 2012-04-25.
XVIII 110 2011-10-26 zmiany uchwały Nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Głowno.
 • XVIII-110-11.doc
  otwórz   zapisz
XVIII 109 2011-10-26 zmiany uchwały Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2011-2037.
 • XVIII-109-11.doc
  otwórz   zapisz
XVIII 108 2011-10-26 zmian budżetu i w budżecie Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XVIII-108-11.doc
  otwórz   zapisz
XVIII 107 2011-10-26 zmian budżetu i w budżecie Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XVIII-107-11.doc
  otwórz   zapisz
XVIII 106 2011-10-26 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XVIII-106-11.doc
  otwórz   zapisz
XVIII 111 2011-10-26 utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie.
 • XVIII-111-11.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałą: XXVIII/199/12 z dnia 2012-05-30. Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LXI/415/18 z dnia 2018-05-30
XVII 105 2011-10-11 zmiany uchwały Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2011-2037.
 • XVII-105-11.doc
  otwórz   zapisz
XVII 104 2011-10-11 zmian budżetu Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XVII-104-11.doc
  otwórz   zapisz
XVII 103 2011-10-11 zmiany uchwały Nr XLIX/394/10 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie zmienionej uchwałą Nr II/10/10 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/394/10 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 maja 2010 r.
 • XVII-103-11.doc
  otwórz   zapisz
XVI 102 2011-09-28 wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Sądu Rejonowego w Zgierzu na kadencję 2012-2015.
 • XVI-102-11.doc
  otwórz   zapisz
XVI 101 2011-09-28 rozpatrzenia skargi Pani Zofii Morawiec.
 • XVI-101-11.doc
  otwórz   zapisz
XVI 100 2011-09-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XVI-100-11.doc
  otwórz   zapisz
XVI 98 2011-09-28 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • XVI-98-11.doc
  otwórz   zapisz
XVI 97 2011-09-28 wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • XVI-97-11.doc
  otwórz   zapisz
XVI 96 2011-09-28 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 • XVI-96-11.doc
  otwórz   zapisz
XVI 95 2011-09-28 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Gminy Miasta Głowno oraz nadania nazwy ulicy gminnej.
 • XVI-95-11.doc
  otwórz   zapisz
XVI 94 2011-09-28 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Gminy Miasta Głowno oraz nadania nazwy ulicy gminnej.
 • XVI-94-11.doc
  otwórz   zapisz
XVI 93 2011-09-28 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • XVI-93-11.doc
  otwórz   zapisz
XVI 92 2011-09-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XVI-92-11.doc
  otwórz   zapisz
XVI 91 2011-09-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XVI-91-11.doc
  otwórz   zapisz
XVI 90 2011-09-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XVI-90-11.doc
  otwórz   zapisz
XVI 99 2011-09-28 zmian wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna na lata 2009 - 2013.
 • XVI-99-11.doc
  otwórz   zapisz
XV 89 2011-08-31 utworzenia na terenie miasta Głowna odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 • XV-89-11.pdf
  otwórz   zapisz
XIV 88 2011-07-19 zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 • XIV-88-11.doc
  otwórz   zapisz
XIV 87 2011-07-19 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XIV-87-11.doc
  otwórz   zapisz
XIII 86 2011-06-20 o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2010 rok.
 • XIII-86-11.doc
  otwórz   zapisz
XIII 85 2011-06-20 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2010 rok.
 • XIII-85-11.doc
  otwórz   zapisz
XIII 84 2011-06-20 zmian budżetu Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XIII-84-11.doc
  otwórz   zapisz
XIII 83 2011-06-20 przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna, dla działki o nr ew. 18/31 w obrębie G-13, przy ulicy Sikorskiego 3a oraz działki nr ew. 18/74 w obrębie G-13 przy ulicy Sikorskiego 3c.
 • XIII-83-11.doc
  otwórz   zapisz
XIII 82 2011-06-20 ustalenia planu dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2011 rok.
 • XIII-82-11.doc
  otwórz   zapisz
XIII 80 2011-06-20 ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 • XIII-80-11.doc
  otwórz   zapisz
XIII 79 2011-06-20 zmian budżetu Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XIII-79-11.doc
  otwórz   zapisz
XIII 78 2011-06-20 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XIII-78-11.doc
  otwórz   zapisz
XIII 77 2011-06-20 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XIII-77-11.doc
  otwórz   zapisz
XIII 76 2011-06-20 zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, zasad poboru i rozliczania opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia inkasentów, oraz ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Głowna.
 • XIII-76-11.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałą: XL/315/13 z dnia 2013-01-30. Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XV/119/15 z dnia 2015-11-25
XIII 81 2011-06-20 określenia placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno, gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach.
 • XIII-81-11.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałą: LXXXII/570/23 z dnia 2023-03-29
XII 75 2011-05-31 wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Głowno.
 • XII-75-11.doc
  otwórz   zapisz
XI 74 2011-05-25 upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
 • XI-74-11.doc
  otwórz   zapisz
XI 72 2011-05-25 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XI-72-11.doc
  otwórz   zapisz
XI 70 2011-05-25 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2011 rok.
 • XI-70-11.doc
  otwórz   zapisz
XI 69 2011-05-25 uchylenia uchwały Nr XV/112/07 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • XI-69-11.doc
  otwórz   zapisz
XI 68 2011-05-25 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • XI-68-11.doc
  otwórz   zapisz
XI 67 2011-05-25 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • XI-67-11.doc
  otwórz   zapisz
XI 66 2011-05-25 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • XI-66-11.doc
  otwórz   zapisz
XI 65 2011-05-25 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • XI-65-11.doc
  otwórz   zapisz
XI 64 2011-05-25 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • XI-64-11.doc
  otwórz   zapisz
XI 63 2011-05-25 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • XI-63-11.doc
  otwórz   zapisz
XI 62 2011-05-25 ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez miejskie przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Głowno.
 • XI-62-11.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałami XVIII/110/11 z dnia 2011-10-26, XIX/122/11 z dnia 2011-11-30. Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LXV/460/14 z dnia 2014-06-25
XI 71 2011-05-25 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Głowna, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za I półrocze.
 • XI-71-11.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LXIII/463/22 z dnia 2022-08-30
XI 73 2011-05-25 powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 • XI-73-11.doc
  otwórz   zapisz
X 61 2011-05-19 przyjęcia przez Gminę Miasta Głowno prowadzenia zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali.
 • X-61-11.doc
  otwórz   zapisz
X 60 2011-05-19 przyjęcia sprawozdań finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie w likwidacji za rok 2010.
 • X-60-11.doc
  otwórz   zapisz
IX 58 2011-04-27 rozpatrzenia skargi Pani Sabiny Fraszczyk.
 • IX-58-11.doc
  otwórz   zapisz
IX 57 2011-04-27 upoważnienia Burmistrza Głowna do zawarcia ugody z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w sprawie dotacji na utworzenie 17 lokali socjalnych w wyniku adaptacji budynku użyteczności publicznej.
 • IX-57-11.doc
  otwórz   zapisz
IX 59 2011-04-27 określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno; ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli; określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia.
 • IX-59-11.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałą: XLV/312/17 z dnia 2017-06-28. Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LXIII/425/18 z dnia 2018-06-27
VIII 53 2011-03-30 wyboru Wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie.
 • VIII-53-11.doc
  otwórz   zapisz
VIII 52 2011-03-30 zmiany Uchwały Nr I/3/10 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie.
 • VIII-52-11.doc
  otwórz   zapisz
VIII 54 2011-03-30 nadania tytułu \"Zasłużony dla Miasta Głowna\".
 • VIII-54-11.doc
  otwórz   zapisz
VIII 55 2011-03-30 nadania tytułu \"Honorowy Obywatel Miasta Głowna\".
 • VIII-55-11.doc
  otwórz   zapisz
VIII 56 2011-03-30 nadania tytułu \"Honorowy Obywatel Miasta Głowna\".
 • VIII-56-11.doc
  otwórz   zapisz
VIII 51 2011-03-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2011 rok.
 • u8_51_11.doc
  otwórz   zapisz
VII 50 2011-02-25 uchylenia uchwały Nr XXVIII/203/08 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 6.10.2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 • VII-50-11.doc
  otwórz   zapisz
VII 49 2011-02-25 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 • VII-49-11.doc
  otwórz   zapisz
VII 48 2011-02-25 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, oddanych w użytkowanie wieczyste.
 • VII-48-11.doc
  otwórz   zapisz
VII 45 2011-02-25 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie.
 • VII-45-11.doc
  otwórz   zapisz
VII 44 2011-02-25 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie.
 • VII-44-11.doc
  otwórz   zapisz
VII 46 2011-02-25 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2011 - 2037.
 • VII-46-11.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałami: XVII/105/11 z dnia 2011-10-11, XVIII/109/11 z dnia 2011-10-26, XIX/121/11 z dnia 2011-11-30, XXII/152/11 z dnia 2011-12-28. Uchwała uchylona uchwałą: XXIV/165/12 z dnia 2012-02-28.
VII 47 2011-02-25 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2011 rok.
 • VII-47-11.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałami: VIII/51/11 z dnia 2011-03-30, XI/70/11 z dnia 2011-05-25, XI/72/11 z dnia 2011-05-25, XIII/77/11 z dnia 2011-06-20, XIII/78/11 z dnia 2011-06-20, XIII/79/11 z dnia 2011-06-20, XIII/84/11 z dnia 2011-06-20, XIV/87/11 z dnia 2011-07-19, XVI/90/11 z dnia 2011-09-28, XVI/91/11 z dnia 2011-09-28, XVI/92/11 z dnia 2011-09-28, XVI/100/11 z dnia 2011-09-28, XVII/104/11 z dnia 2011-10-11, XVIII/106/11 z dnia 2011-10-26, XVIII/108/11 z dnia 2011-10-26, XIX/114/11 z dnia 2011-11-30, XIX/115/11 z dnia 2011-11-30, XIX/116/11 z dnia 2011-11-30, XIX/117/11 z dnia 2011-11-30, XIX/118/11 z dnia 2011-11-30, XIX/119/11 z dnia 2011-11-30, XXII/135/11 z dnia 2011-12-28, XXII/146/11 z dnia 2011-12-28, XXII/147/11 z dnia 2011-12-28, XXII/148/11 z dnia 2011-12-28, XXII/149/11 z dnia 2011-12-28, XXII/150/11 z dnia 2011-12-28, XXII/151/11 z dnia 2011-12-28.
VI 43 2011-02-03 uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji na rok 2011.
 • VI-43-11.doc
  otwórz   zapisz
VI 41 2011-02-03 odwołania ze składu Zgromadzenia Związku Międzygminnego \"BZURA\".
 • VI-41-11.doc
  otwórz   zapisz
VI 42 2011-02-03 wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do reprezentowania Gminy Miasta Głowna w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego \"BZURA\".
 • VI-42-11.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą II/23/18 z dnia 2018-12-05
V 40 2011-01-26 wyboru Wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie.
 • V-40-11.doc
  otwórz   zapisz
V 38 2011-01-26 odwołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Głownie sprawujących nadzór nad działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie.
 • V-38-11.doc
  otwórz   zapisz
V 37 2011-01-26 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budowli i urządzeń stanowiących własność gminy.
 • V-37-11.doc
  otwórz   zapisz
V 36 2011-01-26 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 • V-36-11.doc
  otwórz   zapisz
V 35 2011-01-26 utworzenia na terenie miasta Głowna odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Głownie zarządzonych na dzień 6 marca 2011r.
 • V-35-11.doc
  otwórz   zapisz
V 39 2011-01-26 wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Głownie do sprawowania nadzoru nad działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie.
 • V-39-11.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą II/13/14 z dnia 2014-12-09