Zapytaj Burmistrza

Zapytaj Burmistrza

Pytania kierowane do Burmistrza Głowna powinny dotyczyć kwestii związanych z rozwojem miasta oraz bieżących spraw z życia społeczności lokalnej, pozostających w kompetencji samorządu Miasta Głowna. Odpowiedzi na pytania obraźliwe, naruszające dobre imię osób i samorządu miejskiego oraz godzące w dobre obyczaje nie będą udzielane, a pytania takiej treści nie zostaną opublikowane. Dane zamieszczone w formularzu kontaktowym podlegają ochronie i nie będą podane do publicznej wiadomości. Odpowiedzi na pytania zadane Burmistrzowi zostaną przesłane na podany adres email oraz opublikowane w zakładce "Odpowiedzi na pytania" w terminie do 14 dni.

Zapytaj Burmistrza
*
*
*

* pole wymagane

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzula informacyjna:

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Głowna z siedzibą przy ul. Młynarskiej 15, 95 - 015 Głowno, tel.: (42) 719-11-51, adres e-mail: sekretariat@glowno.pl. 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor@glowno.pl. 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu udzielenia Panu/Pani odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz „Zapytaj Burmistrza”. 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, (licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych), bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu. 
Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom, do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 
Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z tego kanału informacyjnego. 
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.