Przyroda

  • Trzciny otaczające zbiornik wodny
  • Przyroda odbita w tafli wody

Przyroda

Oś przyrodniczą Głowna stanowią doliny dwóch rzek - Mrogi i Mrożycy. Całość obszaru, na jakim zlokalizowane jest miasto, to powierzchnia płaska, urozmaicona krawędziami dolin oraz zespołem unikalnych wydm śródlądowych. Głowno otaczają lasy sosnowe oraz mieszane sosnowo-dębowe z domieszką brzozy, a miejscami jodły. Są one pozostałością prastarej puszczy, porastającej niegdyś ziemię łódzką. Obszary dolinne pokrywają łęgi olszowe. W leśnej części Głowna, najbardziej wysuniętej na północ, leży rezerwat Zabrzeźnia, którego teren porasta las dębowo-grabowy z fragmentami chronionych stanowisk jodły i buku - przez Głowno przebiega północna granica występowania tych drzew. W otaczających Głowno lasach można spotkać wiele gatunków zwierząt, m.in. sarny i jelenie, dziki, a nawet łosie, które w 2020 r. można było obserwować w pobliżu terenów zabudowanych. W rzekach i zbiornikach wodnych można się natknąć na bobry i wydry. W głowieńskich lasach występuje także kilka gatunków płazów i gadów oraz ponad 100 gatunków ptaków. Położenie Głowna w dolinach rzek i w otoczeniu lasów sprawia, że wokół występuje niepowtarzalny mikroklimat.

  • Mgła otulająca głowieńską przyrodę
  • Widok na rzekę i otaczającą przyrodę
  • Widok na rzekę i otaczającą przyrodę
  • Widok na łabędzie pływające po zalewie Mrożyczka