Usuwanie azbestu

Wyroby azbestowe zewidencjonowane i wpisane do bazy

W roku 2012 Firma R.O.T. - Recycling Odpady Technologie z Gliwic zakończyła akcję inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie  Głowna i wprowadziła dane na ten temat do bazy Ministerstwa Gospodarki. Na ich podstawie został opracowany programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu miasta.
 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Głowno

29 stycznia 2014 r. Rada Miejska w Głownie uchwaliła „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Głowno”. Przyjęcie tego dokumentu jest wynikiem wdrażania wieloletniego programu krajowego pn. "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, wprowadzonego uchwałą Rady Ministrów Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. i zmienionego uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
Główne cele programu to usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Cele te osiągane będą przez realizację wzajemnie uzupełniających się zadań, na trzech poziomach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym. Do obowiązków organu administracji publicznej na poziomie lokalnym, realizowanych przez samorząd gminy, należy m.in. przygotowanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Program przyjety przez Radę Miejską w Głownie ukazuje wyniki przeprowadzonej w 2012 r. inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Głowno. Zawiera  on cele i zadania strategiczne do realizacji, określa harmonogram działań zmierzających do bezpiecznego dla środowiska usunięcia wyrobów zawierających azbest, a także wskazuje możliwość finansowania założeń Programu. Program stanowi też podstawowy dokument wspierający pozyskanie środków zewnętrznych na działania zmierzające do oczyszczania terenu miasta z wyrobów azbestowych.
 

Możliwość uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi

Bliższych informacji na temat możliwości i warunków korzystania z tego instrumentu udziela Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, ul. Norblina 1, tel. 42 237 25 45 wew. 320.