Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Głownie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.glowno.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów 169 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane. Wśród opublikowanych grafik 573 zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego - opisy będą sukcesywnie uzupełniane. W strukturze serwisu istnieje 283 podstrony posiadają nazwy które się powtarzają i/lub nie posiadają sensu poza kontekstem (którym są ich nadrzędne strony) - nazwy podstron będą sukcesywnie uzupełniane i indywidualizowane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-07. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Głowacki, aglowacki@glowno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 42 719 11 51 w. 130. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Młynarskiej 15

 • do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Młynarskiej;
 • do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach;
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 • w budynku nie ma windy;
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze;
 • toaleta nie jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • istnieje możliwość skorzystania przez osoby głuche z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu - kontakt: Magdalena Szczerba, ul. Norblina 1 pok. 10, e-mail: mszczerba@glowno.pl.

Budynek Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Dworskiej 4

 • do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Dworskiej. Do wejścia prowadzą schody - brak możliwości wjazdu do budynku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim;
 • przy schodach do budynku znajduje się domofon umożliwiający przywołanie pracownika urzędu;
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 • w budynku nie ma windy;
 • w budynku znajduje się schodołaz;
 • toaleta nie jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • istnieje możliwość skorzystania przez osoby głuche z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu - kontakt: Magdalena Szczerba, ul. Norblina 1 pok. 10, e-mail: mszczerba@glowno.pl.

Budynek Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Norblina 1

 • do budynku prowadzi 1 wejście: od ul. Norblina;
 • do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach;
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 • w budynku na parterze przy wejściu znajduje się platforma przyschodowa;
 • dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze;
 • toaleta nie jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • istnieje możliwość skorzystania przez osoby głuche z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu - kontakt: Magdalena Szczerba, ul. Norblina 1 pok. 10, e-mail: mszczerba@glowno.pl.