Burmistrz Głowna

Burmistrz Głowna

Grzegorz Janeczek
 
Urząd Miejski w Głownie
95-015 Głowno
ul. Młynarska 15 pokój 6
tel. 42 719 11 51
email: sekretariat@glowno.pl
Przyjmuje mieszkańców we wtorki w godz. 12.00–15.00.
 
Do zadań burmistrza należy w szczególności: 
– przygotowywanie projektów uchwał rady miasta;
– opracowywanie  programów  rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
– określanie sposobu wykonywania uchwał;
– gospodarowanie mieniem komunalnym;
– wykonywanie budżetu;
– zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
 
Burmistrz sprawuje nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:
Urząd Stanu Cywilnego;
Referat Oświaty i Infrastruktury Społecznej;
Referat Inwestycji;
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
Referat Promocji i Komunikacji Społecznej;
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli;
Szkołę Podstawową Nr 1;
Szkołę Podstawową Nr 2;
Szkołę Podstawową Nr 3;
Miejskie Przedszkole Nr 1;
Miejskie Przedszkole Nr 2;
Miejskie Przedszkole Nr 3;
Miejski Żłobek w Głownie;
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
Środowiskowy Dom Samopomocy;
Miejski Zakład Komunalny;
Miejski Ośrodek Kultury;
Miejską Bibliotekę Publiczną.