Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
LXXXI 559 2023-02-22 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Głowna
LXXXI 558 2023-02-22 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/130/15 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej
LXXXI 557 2023-02-22 w sprawie zmiany uchwały nr LXXIX/535/23 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/27/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
LXXXI 556 2023-02-22 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/248/09 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia stawki zwrotu kosztów przejazdu za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej Radnego Rady Miejskiej w Głownie pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy Miasta Głowna
LXXXI 555 2023-02-22 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Głownie celem przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Głownie
LXXXI 554 2023-02-22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, oddanych w użytkowanie wieczyste
LXXXI 553 2023-02-22 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • 553
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
LXXXI 552 2023-02-22 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/518/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
LXXXI 551 2023-02-22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXX 550 2023-01-30 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
uchwała uchylona uchwałą nr LXXXI/559/23 z dnia 22 lutego 2023 roku
LXXX 549 2023-01-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXIX 548 2023-01-25 w sprawie obradowania w trybie zdalnym
LXXIX 547 2023-01-25 w sprawie terminu rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Kopernika 33D
LXXIX 546 2023-01-25 w sprawie rozpatrzenia skargi A.W.
LXXIX 545 2023-01-25 w sprawie rozpatrzenia skargi J.Ś.
LXXIX 544 2023-01-25 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głownie na 2023 rok
LXXIX 543 2023-01-25 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie na 2023 rok
LXXIX 542 2023-01-25 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie na 2023 rok
LXXIX 541 2023-01-25 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie na 2023 rok
LXXIX 540 2023-01-25 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie na 2023 rok
LXXIX 539 2023-01-25 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2028
 • 539
  otwórz   zapisz
 • załącznik
  otwórz   zapisz
LXXIX 538 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr V/52/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku dla osób nieobjętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
LXXIX 537 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr II/29/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
LXXIX 536 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr II/28/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
LXXIX 526 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/08 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
LXXIX 535 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr II/27/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
uchwała zmieniona uchwałą nr LXXXI/557/23 z dnia 22 lutego 2023 roku
LXXIX 534 2023-01-25 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
LXXIX 533 2023-01-25 w sprawie zmiany Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, realizowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie na lata 2021 - 2024
 • 533
  otwórz   zapisz
 • załącznik
  otwórz   zapisz
LXXIX 532 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • 532
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1 do WPF
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2 do WPF
  otwórz   zapisz
LXXIX 531 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/518/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
LXXIX 530 2023-01-25 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2023 rok
LXXIX 529 2023-01-25 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXIX 528 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/130/15 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej
uchwała uchylona uchwałą nr LXXXI/558/23 z dnia 22 lutego 2023 roku
LXXIX 527 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr LII/376/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno