Strona główna

» Pokaż wyszukiwarkę

Szybkie wyszukiwanie:

Nr zarządzenia Data uchwalenia Zarządzenie w sprawie Pliki
77 2022-05-17 powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania i opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Głowno i ustaleniu regulaminu jej pracy
 • z77_2022
  otwórz   zapisz
76 2022-05-16 powołania Komisji ds. Pomocy Zdrowotnej do weryfikacji i opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno i przedstawienia propozycji wysokości świadczenia pieniężnego dla poszczególnych nauczycieli
 • z76_2022
  otwórz   zapisz
73 2022-05-13 ustalenia procedury określającej tryb wydawania przez Burmistrza Głowna upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ZASTRZEŻONE"
 • z73_2022
  otwórz   zapisz
72 2022-05-11 wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie podczas nieobecności dyrektora w dniach 13 - 20 maja 2022 r.
 • z72_2022
  otwórz   zapisz
71 2022-05-11 zmian budżetu Miasta Głowna na 2022 rok
 • z71_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
70 2022-05-10 zmian budżetu Miasta Głowna na 2022 rok
 • z70_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
69 2022-05-09 powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert celem wyłonienia podmiotów do realizacji zadań publicznych, które otrzymają dotacje celowe z budżetu miasta Głowna w roku 2022 w otwartym konkursie ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej
 • z69_2022
  otwórz   zapisz
68 2022-05-06 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
 • z68_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
67 2022-05-04 zmian budżetu Miasta Głowna na 2022 rok
 • z67_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
64 2022-04-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2022 rok
 • z64_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
65 2022-04-28 zmiany zarządzenia Nr 117/2021 Burmistrza Głowna z dnia 26.08.2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących Dyrektorów Miejskich Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno podczas ich nieobecności zmienionego zarządzeniem Nr 150/2021 z dnia 29 października 2021 r.
 • z65_2022
  otwórz   zapisz
66 2022-04-28 wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie podczas nieobecności dyrektora w dniach 29 kwietnia 2022 r. i 2 maja 2022 r.
 • z66_2022
  otwórz   zapisz
63 2022-04-26 wyłączenia zabytku nieruchomego z Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Głowna
 • z63_2022
  otwórz   zapisz
62 2022-04-26 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Głowno, od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 • z62_2022
  otwórz   zapisz
61 2022-04-25 zmian budżetu Miasta Głowna na 2022 rok
 • z61_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
60 2022-04-21 użytkowania nieruchomości - budynków (obiektów) - Urzędu Miejskiego w Głownie
 • z60_2022
  otwórz   zapisz
58 2022-04-20 zmian budżetu Miasta Głowna na 2022 rok
 • z58_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
59 2022-04-20 postępowania w przypadku zagrożenia w obiektach Urzędu Miejskiego w Głownie oraz jednostkach organizacyjnych i podporządkowanych
 • z59_2022
  otwórz   zapisz
57 2022-04-19 zmian budżetu Miasta Głowna na 2022 rok
 • z57_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
56 2022-04-14 zmian budżetu Miasta Głowna na 2022 rok
 • z56_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
55 2022-04-11 zmiany zarządzenia nr 157/2021 Burmistrza Głowna z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Głownie
 • z55_2022
  otwórz   zapisz
53 2022-04-08 zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
 • z53_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
54 2022-04-08 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głownie za 2021 rok
 • z54_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
52 2022-04-07 ustalenia warunków i ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
 • z52_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1 i nr 2
  otwórz   zapisz
50 2022-04-07 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do podpisania w imieniu Gminy Miasta Głowno umowy o dofinansowanie wniosku WND-RPLD.05.02.00-10-0017/21 „Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Głownie” w ramach konkursu dla naboru RPLD.05.02.00-IZ.00-10-001/21, Działanie V.2 Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020
 • z50_2022
  otwórz   zapisz
51 2022-04-07 zmian budżetu Miasta Głowna na 2022 rok
 • z51_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
49 2022-04-07 ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Głownie
 • z49_2022
  otwórz   zapisz
46 2022-04-04 zmian budżetu Miasta Głowna na 2022 rok
 • z46_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
48 2022-04-04 upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie
 • z48_2022
  otwórz   zapisz
47 2022-04-04 dot. powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głownie przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
 • z47_2022
  otwórz   zapisz
45 2022-03-24 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Głowno w okresie od 01.05.2022 r. do 31.12.2022 r.”
 • z45_2022
  otwórz   zapisz
44 2022-03-23 zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
 • z44_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
43 2022-03-22 zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
 • z43_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
42 2022-03-21 ustalenia zasad przekazywania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz sprawozdań w zakresieoperacji finansowych w Urzędzie Miejskim w Głownie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Głowno
 • z42_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
41 2022-03-21 zmian budżetu Miasta Głowna na 2022 rok
 • z41_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
40 2022-03-18 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości
 • z40_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
38 2022-03-16 upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących jednorazowego świadczenia pieniężnego z wyłączeniem wydawania decyzji
 • z38_2022
  otwórz   zapisz
37 2022-03-16 upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących jednorazowego świadczenia pieniężnego z wyłączeniem wydawania decyzji
 • z37_2022
  otwórz   zapisz
36 2022-03-16 upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących jednorazowego świadczenia pieniężnego z wyłączeniem wydawania decyzji
 • z36_2022
  otwórz   zapisz
39 2022-03-16 upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
 • z39_2022
  otwórz   zapisz
35 2022-03-16 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
 • z35_2022
  otwórz   zapisz
34 2022-03-14 wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie podczas nieobecności dyrektora w dniach 14 - 21 marca 2022 r.
 • z34_2022
  otwórz   zapisz
32 2022-03-09 powierzenia gminnej jednostce organizacyjnej utrzymania fontanny miejskiej, stanowiącej własność gminy, w okresie od 1 maja 2022 r. do 15 października 2022 r.
 • z32_2022
  otwórz   zapisz
33 2022-03-09 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ul. Granicznej na odcinku od ul. Żwirki do ul. Dworskiej w Głownie
 • z33_2022
  otwórz   zapisz
31 2022-03-07 zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
 • z31_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
28 2022-03-03 ustalenia warunków i ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
 • Załącznik nr 1 i 2
  otwórz   zapisz
 • z28_20200
  otwórz   zapisz
30 2022-03-03 zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
 • z30_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
29 2022-03-03 powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert celem wyłonienia podmiotów do realizacji zadań publicznych, które otrzymają dotacje celowe z budżetu miasta Głowna w roku 2022 w kolejnym otwartym konkursie ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej
 • z29_2022
  otwórz   zapisz
27 2022-03-01 zmian budżetu Miasta Głowna na 2022 rok
 • z27_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
26 2022-02-24 zmian budżetu Miasta Głowna na 2022 rok
 • z26_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
25 2022-02-21 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem w sąsiedztwie placówek oświatowych na terenie miasta Głowna
 • z25_2022
  otwórz   zapisz
24 2022-02-14 zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
 • z24_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
22 2022-02-10 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy oraz ustalenia i ogłoszenia wykazu tego lokalu
 • z22_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
23 2022-02-10 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna
 • z23_2022
  otwórz   zapisz
21 2022-02-07 ustalenia wielkości zatrudnienia
 • z21_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
20 2022-02-07 zmiany zarządzenia nr 16/2016 Burmistrza Głowna z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głownie
 • z20_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
17 2022-02-03 sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
 • z17_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
19 2022-02-03 wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie podczas nieobecności dyrektora w dniach 4 i 7 lutego 2022 r.
 • z19_2022
  otwórz   zapisz
18 2022-02-03 zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
 • z18_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
14 2022-01-27 oddania w użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy i ogłoszenia wykazu tego lokalu
 • z14_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
15 2022-01-27 zmian budżetu Miasta Głowna na 2022 rok
 • z15_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
13 2022-01-18 ustalenia warunków i ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
 • z13_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
12 2022-01-18 zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
 • z12_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
10 2022-01-10 powołania Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert celem wyłonienia podmiotów do realizacji zadań publicznych, które otrzymają dotacje celowe z budżetu miasta Głowna w roku 2022 oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowych
 • z10_2022
  otwórz   zapisz
4 2022-01-05 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do realizacji Programu „Asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022
 • z4_2022
  otwórz   zapisz
8 2022-01-05 upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznania dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz do wydawania decyzji odmawiających przyznanie dodatku osłonowego, decyzji uchylających lub decyzji zmieniających prawo do tego dodatku i decyzji w sprawie rozstrzygnięć nienależnie pobranego dodatku osłonowego
 • z8_2022
  otwórz   zapisz
5 2022-01-05 upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznania dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć (z wyłączeniem wydawania decyzji) oraz przesyłania wnioskodawcy informacji o przyznaniu dodatku osłonowego
 • z5_2022
  otwórz   zapisz
6 2022-01-05 upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznania dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć (z wyłączeniem wydawania decyzji) oraz przesyłania wnioskodawcy informacji o przyznaniu dodatku osłonowego
 • z6_2022
  otwórz   zapisz
7 2022-01-05 upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznania dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć (z wyłączeniem wydawania decyzji) oraz przesyłania wnioskodawcy informacji o przyznaniu dodatku osłonowego
 • z7_2022
  otwórz   zapisz
9 2022-01-05 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznania dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz do wydawania decyzji odmawiających przyznanie dodatku osłonowego, decyzji uchylających lub decyzji zmieniających prawo do tego dodatku i decyzji w sprawie rozstrzygnięć nienależnie pobranego dodatku osłonowego
 • z9_2022
  otwórz   zapisz
3 2022-01-05 wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie podczas nieobecności dyrektora w dniu 7 stycznia 2022 r.
 • z3_2022
  otwórz   zapisz
2 2022-01-03 zmian budżetu Miasta Głowna na 2022 rok
 • z2_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
1 2022-01-03 opracowania planu finansowego budżetu Miasta Głowna na 2022 r.
 • z1_2022
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 3
  otwórz   zapisz