Strona główna

» Pokaż wyszukiwarkę

Szybkie wyszukiwanie:

Nr zarządzenia Data uchwalenia Zarządzenie w sprawie Pliki
144 2021-10-21 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorom Miejskich Przedszkoli i Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno do realizacji Programu „LEADER 100 SPORT: Program rozwoju aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dla dzieci, rodzin i nauczycieli województwa łódzkiego na lata 2021-2025”, w tym zawarcia i realizacji umowy użyczenia sprzętu sportowego
 • z144_2021
  otwórz   zapisz
141 2021-10-18 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do prowadzenia postępowania o zwrot kosztów transportu sanitarnego od osoby, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny
 • z141_2021
  otwórz   zapisz
140 2021-10-18 sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
 • z140_2021
  otwórz   zapisz
142 2021-10-18 zmian budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
 • z142_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
139 2021-10-15 wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie podczas nieobecności dyrektora w dniu 18 października 2021 r.
 • z139_2021
  otwórz   zapisz
138 2021-10-13 zmian budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
 • z138_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
137 2021-10-11 zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa od kwoty 130 000 złotych, w Urzędzie Miejskim w Głownie
 • z137_2021
  otwórz   zapisz
134 2021-10-05 zmian budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
 • z134_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
136 2021-10-05 uchylenia Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Głowna Nr 134/21 z dnia 05 października 2021 r.
 • z136_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
135 2021-10-05 ustalenia warunków i ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
 • z135_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
133 2021-09-30 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie Gminy Miasta Głowno w okresie od 01.11.2021 r. do 31.10.2024 r.
 • z133_2021
  otwórz   zapisz
132 2021-09-30 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Głownie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 01.11.2021 r. – 31.12.2024 r.
 • z132_2021
  otwórz   zapisz
130 2021-09-29 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
 • z130_2021
  otwórz   zapisz
128 2021-09-22 zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
 • z128_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
127 2021-09-22 upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Głownie do dokonania oględzin
 • z127_2021
  otwórz   zapisz
129 2021-09-22 wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
 • z129_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
126 2021-09-21 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu Gminy Miasta Głowno od dnia 03.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. (drugie postępowanie).
 • z126_2021
  otwórz   zapisz
125 2021-09-20 ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu i warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy oraz powołania Komisji Przetargowej
 • Mapa
  otwórz   zapisz
 • Mapa 2
  otwórz   zapisz
 • z125_2021
  otwórz   zapisz
122 2021-09-15 zmian budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
 • z122_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
123 2021-09-15 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia drogowego, stanowiącego własność PGE Dystrybucja S.A., zlokalizowanego na terenie miasta Głowna
 • z123_2021
  otwórz   zapisz
110 2021-09-11 zmiany Zarządzenia Nr 10/2010 Burmistrza Głowna z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Głownie
 • z110_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
121 2021-09-10 zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
 • z121_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
120 2021-09-01 zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
 • z120_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
118 2021-08-27 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowych rozbudowy infrastruktury drogowej na terenie miasta Głowna
 • z118_2021
  otwórz   zapisz
119 2021-08-27 zmiany zarządzenia nr 16/2019 Burmistrza Głowna z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Żłobka w Głownie
 • z119_2021
  otwórz   zapisz
117 2021-08-26 wyznaczenia nauczycieli zastępujących Dyrektorów Miejskich Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno podczas ich nieobecności.
 • z117_2021
  otwórz   zapisz
116 2021-08-25 zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
 • z116_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
115 2021-08-18 ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Głowno.
 • z115_2021
  otwórz   zapisz
114 2021-08-18 przedstawienia propozycji finansowych na 2022 rok
 • z114_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 3
  otwórz   zapisz
113 2021-08-18 zmian budżetu Miasta Głowna na 2021 rok.
 • z113_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
112 2021-08-13 wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Głownie podczas nieobecności dyrektora w dniach 16 - 18 sierpnia 2021 r.
 • z112_2021
  otwórz   zapisz
111 2021-08-13 zmiany Zarządzenia Nr 73/2012 Burmistrza Głowna z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
 • z111_2021
  otwórz   zapisz
106 2021-08-10 zmian budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
 • z106_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
109 2021-08-10 zmiany Zarządzenia Nr 74/2011 Burmistrza Głowna z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miasta Głowno zmienionego Zarządzeniem Nr 187/2012 Burmistrza Głowna z dnia 14 grudnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 135/2014 Burmistrza Głowna z dnia 5 września 2014 r., Zarządzeniem Nr 187/2017 Burmistrza Głowna z dnia 29 grudnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 35/2019 Burmistrza Głowna z dnia 14 marca 2019r., Zarządzeniem Nr 159/2019 Burmistrza Głowna z dnia 28 października 2019r. oraz Zarządzeniem Nr 28/2021 Burmistrza Głowna z dnia 1 marca 2021r.
 • z109_2021
  otwórz   zapisz
108 2021-08-10 upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu przyznania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń
 • z108_2021
  otwórz   zapisz
107 2021-08-10 uchylenia zarządzenia w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji
 • z107_2021
  otwórz   zapisz
105 2021-08-06 ustalenia warunków i ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
 • z105_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
104 2021-08-06 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 • z104_2021
  otwórz   zapisz
103 2021-08-04 zmiany Zarządzenia nr 86/2021 Burmistrza Głowna z dnia 02.07.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. Wiejskiej w Głownie na odcinku od ul. Wiśniowej do granic miasta
 • z103_2021
  otwórz   zapisz
101 2021-07-21 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Głownie
 • z101_2021
  otwórz   zapisz
100 2021-07-21 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Głownie
 • z100_2021
  otwórz   zapisz
99 2021-07-21 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Głownie
 • z99_2021
  otwórz   zapisz
102 2021-07-21 rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obszaru miasta Głowno ograniczonej: linią kolejową Bednary – Łódź Kaliska oraz granicą miasta Głowno
 • z102_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
98 2021-07-20 uchylenia zarządzenia w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji
 • z98_2021
  otwórz   zapisz
97 2021-07-20 uchylenia zarządzeń w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start
 • z97_2021
  otwórz   zapisz
91 2021-07-15 zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
 • z91_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
96 2021-07-15 ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 r.
 • z96_2021
  otwórz   zapisz
93 2021-07-15 przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Głownie Panu Adamowi Kubiakowi
 • z93_2021
  otwórz   zapisz
94 2021-07-15 przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie Pani Beacie Pilarskiej
 • z94_2021
  otwórz   zapisz
95 2021-07-15 przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie Pani Annie Zielińskiej
 • z95_2021
  otwórz   zapisz
92 2021-07-15 powołania Komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń niosących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Miasta Głowno
 • plik (ID: 6515)
  otwórz   zapisz
90 2021-07-14 zmian budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
 • z90_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
89 2021-07-12 zmiany zarządzenia Nr 39/2021 Burmistrza Głowna z dnia 25 marca w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna
 • z89_2021
  otwórz   zapisz
88 2021-07-08 zmian budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
 • z88_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
87 2021-07-06 wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie podczas nieobecności dyrektora w dniach od 9.08.2021 r. do 18.08.2021 r.
 • z87_2021
  otwórz   zapisz
85 2021-07-02 ustalenia warunków i ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
 • z85_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
86 2021-07-02 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. Wiejskiej w Głownie na odcinku od ul. Wiśniowej do granic miasta
 • z86_2021
  otwórz   zapisz
84 2021-06-30 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do podjęcia działań w imieniu Gminy Miasta Głowno związanych z opracowaniem i przygotowaniem kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego konkursu dla naboru RPLD.05.02.00-IZ.00-10-001/21, Działanie V.2 Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 • z84_2021
  otwórz   zapisz
82 2021-06-30 wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • z82_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
83 2021-06-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
 • z83_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
81 2021-06-25 zmiany zarządzenia Nr 197/2018 Burmistrza Głowna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących Dyrektorów Miejskich Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno podczas ich nieobecności zmienionego zarządzeniem Nr 133/2020 Burmistrza Głowna z dnia 28 października 2020 r.
 • z81_2021
  otwórz   zapisz
79 2021-06-18 zmian budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
 • z79_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
78 2021-06-17 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
 • z78_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
77 2021-06-17 sprzedaży w trybie bezprzetargowym części niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oraz ustalenia i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości
 • z77_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
76 2021-06-11 ustalenia wielkości zatrudnienia
 • z76_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
75 2021-06-11 zmian budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
 • z75_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
74 2021-06-09 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 • z74_2021
  otwórz   zapisz
73 2021-06-02 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 • z73_2021
  otwórz   zapisz
72 2021-06-02 zmian budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
 • z72_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
71 2021-06-01 realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
 • z71_2021
  otwórz   zapisz
70 2021-05-31 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ul. Spółdzielczej i ul. Rataja na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Spółdzielczej w Głownie
 • z70_2021
  otwórz   zapisz
69 2021-05-25 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu Gminy Miasta Głowno od dnia 02.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
 • z69_2021
  otwórz   zapisz
68 2021-05-19 ustalenia wielkości zatrudnienia
 • z68_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
67 2021-05-17 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
 • plik (ID: 6448)
  otwórz   zapisz
66 2021-05-14 zmian budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
 • z66_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
65 2021-05-11 powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert celem wyłonienia podmiotów do realizacji zadań publicznych, które otrzymają dotacje celowe z budżetu miasta Głowna w roku 2021 w otwartym konkursie ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej
 • plik (ID: 6447)
  otwórz   zapisz
64 2021-05-06 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
 • plik (ID: 6446)
  otwórz   zapisz
63 2021-05-06 sprzedaży w trybie bezprzetargowym części niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oraz ustalenia i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości
 • plik (ID: 6444)
  otwórz   zapisz
62 2021-05-06 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
 • plik (ID: 6445)
  otwórz   zapisz
61 2021-05-04 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. Modrzewiowej w Głownie
 • plik (ID: 6443)
  otwórz   zapisz
60 2021-05-04 zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
 • z60_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
59 2021-04-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
 • z59_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
58 2021-04-26 zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie
 • z58_2021
  otwórz   zapisz
50 2021-04-20 powierzenia gminnej jednostce organizacyjnej utrzymania fontanny miejskiej, stanowiącej własność gminy, w okresie od 1 maja 2021 r. do 15 października 2021 r.
 • z50_2021
  otwórz   zapisz
56 2021-04-20 upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do wydawania zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem
 • z56_2021
  otwórz   zapisz
55 2021-04-20 upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
 • z55_2021
  otwórz   zapisz
54 2021-04-20 upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do podejmowania działań i prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
 • z54_2021
  otwórz   zapisz
53 2021-04-20 upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do podejmowania działań i prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
 • z53_2021
  otwórz   zapisz
52 2021-04-20 upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do podejmowania działań i prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
 • z52_2021
  otwórz   zapisz
51 2021-04-20 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do realizacji Programu „Asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2021”
 • z51_2021
  otwórz   zapisz
49 2021-04-19 zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie
 • z49_2021
  otwórz   zapisz
47 2021-04-15 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głownie za 2020 rok
 • z47_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
48 2021-04-15 ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Głownie
 • z48_2021
  otwórz   zapisz
46 2021-04-14 ustalania zasad powoływania Komisji Przetargowej do spraw przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 zł oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej
 • z46_2021
  otwórz   zapisz
45 2021-04-14 zmian budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
 • z45_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
44 2021-04-12 zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie
 • z44_2021
  otwórz   zapisz
43 2021-04-09 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie za 2020 rok
 • z43_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik cz. I
  otwórz   zapisz
 • Załącznik cz. II
  otwórz   zapisz
42 2021-04-06 zmian budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
 • z42_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
41 2021-03-31 powołania składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głownie
 • z41_2021
  otwórz   zapisz
40 2021-03-31 zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
 • z40_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
39 2021-03-29 zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie
 • z39A_2021
  otwórz   zapisz
39 2021-03-25 powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna
 • z39_2021
  otwórz   zapisz
38 2021-03-25 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie za 2020 rok
 • z38_2021
  otwórz   zapisz
37 2021-03-25 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głownie za 2020 rok
 • z37_2021
  otwórz   zapisz
36 2021-03-24 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie do dokonywania czynności faktycznych i prawnych w imieniu Gminy Miasta Głowno, w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt budowlany kompleksowej modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku".
 • plik (ID: 6383)
  otwórz   zapisz
34 2021-03-23 zmian budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
 • z34_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
35 2021-03-23 zmiany Zarządzenia Nr 10/2010 Burmistrza Głowna z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Głownie
 • z35_2021
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
33 2021-03-22 powołania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Głownie zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 r.
 • z33_2021
  otwórz   zapisz
32 2021-03-19 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
 • z32_2021
  otwórz   zapisz
31 2021-03-17 zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanym do realizacji przez Gminę Miasta Głowno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 • z31_2021
  otwórz   zapisz
30 2021-03-05 zmiany Zarządzenia nr 13/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do podjęcia niezbędnych działań i czynności celem realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa nowego ogrodzenia stadionu użytkowanego przez MKS Stal Głowno".
 • z30_2021
  otwórz   zapisz
28 2021-03-01 zmiany Zarządzenia Nr 74/2011 Burmistrza Głowna z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miasta Głowno zmienionego Zarządzeniem Nr 187/2012 Burmistrza Głowna z dnia 14 grudnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 135/2014 Burmistrza Głowna z dnia 5 września 2014 r., Zarządzeniem Nr 187/2017 Burmistrza Głowna z dnia 29 grudnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 35/2019 Burmistrza Głowna z dnia 14 marca 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 159/2019 Burmistrza Głowna z dnia 28 października 2019 r.
 • z28_2021
  otwórz   zapisz
29 2021-03-01 zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
 • z29_2021
  otwórz   zapisz
27 2021-02-26 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
 • z27_2021
  otwórz   zapisz
26 2021-02-24 zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
 • z26_2021
  otwórz   zapisz
25 2021-02-23 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
 • z25_2021
  otwórz   zapisz
23 2021-02-19 przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasta Głowno na lata 2021 - 2023
 • z23_2021
  otwórz   zapisz
24 2021-02-19 zmian budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
 • z24_2021
  otwórz   zapisz
22 2021-02-17 powołania Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert celem wyłonienia podmiotów do realizacji zadań publicznych, które otrzymają dotacje celowe z budżetu miasta Głowna w roku 2021 oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowych
 • z22_2021
  otwórz   zapisz
20 2021-02-16 zmiany Zarządzenia nr 5/2021 Burmistrza Głowna z dnia 14.01.2021 roku w sprawie organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych zmienionego Zarządzeniem nr 6/2021 Burmistrza Głowna z dnia 15.01.2021 roku
 • z20_2021
  otwórz   zapisz
21 2021-02-16 ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Głowno
 • z21_2021
  otwórz   zapisz
17 2021-02-15 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy oraz ustalenia i ogłoszenia wykazu tego lokalu
 • z17_2021
  otwórz   zapisz
18 2021-02-15 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
 • z18_2021
  otwórz   zapisz
19 2021-02-15 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
 • z19_2021
  otwórz   zapisz
16 2021-02-10 powołania zespołu zapewniającego obsługę i techniczno-materialne warunki pracy miejskiej komisji wyborczej oraz obwodowej komisji wyborczej, jak również do wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Głownie, zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
 • z16_2021
  otwórz   zapisz
15 2021-02-09 zmian budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
 • z15_2021
  otwórz   zapisz
14 2021-02-02 wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
 • z14_2021
  otwórz   zapisz
13 2021-01-29 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do podjęcia niezbędnych działań i czynności celem realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa nowego ogrodzenia stadionu użytkowanego przez MKS Stal Głowno".
 • z13_2021
  otwórz   zapisz
12 2021-01-26 zmian budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
 • z12_2021
  otwórz   zapisz
10 2021-01-25 utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
 • z10_2021
  otwórz   zapisz
11 2021-01-25 unieważnienia w części ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w roku 2021 zadań publicznych
 • z11_2021
  otwórz   zapisz
9 2021-01-21 ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa od kwoty 130.000 złotych, w Urzędzie Miejskim w Głownie
 • z9_2021
  otwórz   zapisz
7 2021-01-18 rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obszaru miasta Głowno ograniczonej: linią kolejową Bednary – Łódź Kaliska oraz granicą miasta Głowno
 • z7_2021
  otwórz   zapisz
8 2021-01-18 odwołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku
 • 8_2021
  otwórz   zapisz
6 2021-01-15 zmiany Zarządzenia nr 5/2021 Burmistrza Głowna z dnia 14.01.2021 roku w sprawie organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych
 • z6_2021
  otwórz   zapisz
5 2021-01-14 organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych
 • z5_2021
  otwórz   zapisz
3 2021-01-11 zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
 • z3_2021
  otwórz   zapisz
4 2021-01-11 powołania Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert celem wyłonienia podmiotów do realizacji zadań publicznych, które otrzymają dotacje celowe z budżetu miasta Głowna w roku 2021 oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowych
 • z4_2021
  otwórz   zapisz
2 2021-01-08 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
 • z2_2021
  otwórz   zapisz
1 2021-01-04 opracowania planu finansowego budżetu Miasta Głowna na 2021 r.
 • z1_2021
  otwórz   zapisz