Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr zarządzenia Data uchwalenia Zarządzenie w sprawie Pliki Uwagi
158 2023-09-28 wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głownie podczas nieobecności Dyrektora w dniu 28 września 2023 r.
 • z158_2023
  otwórz   zapisz
157 2023-09-25 powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • z157_2023
  otwórz   zapisz
156 2023-09-22 zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Głownie
 • z156_2023
  otwórz   zapisz
155 2023-09-21 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z155_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
154 2023-09-20 ustalenia warunków i ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
 • z154_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1 i załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
151 2023-09-19 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
 • z151_2023
  otwórz   zapisz
153 2023-09-19 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • Załącznik nr 1 i załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
 • z153_2023
  otwórz   zapisz
152 2023-09-15 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
 • z152_2023
  otwórz   zapisz
150 2023-09-11 powołania Zespołu ds. przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Działanie FELD.02.05 Odnawialne źródła energii
 • z150_2023
  otwórz   zapisz
149 2023-09-11 oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
 • z149_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
148 2023-09-08 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z148_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
147 2023-09-06 rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Głowno położonego w rejonie ulic: Juliusza Słowackiego i Plażowej
 • z147_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
146 2023-09-04 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont ul. Wojska Polskiego w Głownie oraz budowa miniparkingu"
 • z146_2023
  otwórz   zapisz
145 2023-08-31 upoważnienia Pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do podejmowania czynności w Generatorze Funduszu Solidarnościowego związanych z przystąpieniem do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
 • z145_2023
  otwórz   zapisz
144 2023-08-31 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do realizacji zadań w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
 • z144_2023
  otwórz   zapisz
143 2023-08-31 uchylenia Zarządzenia nr 5/2021 Burmistrza Głowna z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, zmienionego Zarządzeniem Nr 20/2021 z dnia 16 lutego 2021r. i Zarządzeniem Nr 147/2021 z dnia 27 października 2021r.
 • z143_2023
  otwórz   zapisz
142 2023-08-31 ustalenia zakresu obowiązków dla poszczególnych Jednostek Organizacyjnych i Referatów Urzędu Miejskiego w Głownie celem realizacji zadania pn.: „Kształtowanie skarp zbiornika poprzez wzmocnienie brzegów cypla Zalewu Mrożyczka w Głownie”
 • z142_2023
  otwórz   zapisz
141 2023-08-31 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z141_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1 i nr 2
  otwórz   zapisz
139 2023-08-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z139_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
140 2023-08-28 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do podjęcia działań celem realizacji zadania pn.: "Kształtowanie skarp zbiornika poprzez wzmocnienie brzegów cypla Zalewu Mrożyczka w Głownie"
 • z140_2023
  otwórz   zapisz
138 2023-08-25 powołania zespołu zapewniającego obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych komisji wyborczych, jak również do wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku
 • z138_2023
  otwórz   zapisz
137 2023-08-24 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z137_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
136 2023-08-24 ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • z136_2023
  otwórz   zapisz
135 2023-08-22 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie Gminie Miasta Głowno kredytu długoterminowego w wysokości do 5 300 000,00 zł
 • z135_2023
  otwórz   zapisz
134 2023-08-18 oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
 • z134_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
133 2023-08-18 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Głowno, od dnia 2 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
 • z133_2023
  otwórz   zapisz
132 2023-08-17 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z132_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
131 2023-08-16 materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Głowno na 2024 rok
 • z131_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 3
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 4
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 5
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 6
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 7
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 8
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 9
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 10
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 11
  otwórz   zapisz
130 2023-08-14 wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
 • z130_2023
  otwórz   zapisz
129 2023-08-14 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
 • z129_2023
  otwórz   zapisz
128 2023-08-11 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
 • z128_2023
  otwórz   zapisz
127 2023-08-09 ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Miasta Głowno
 • z127_2023
  otwórz   zapisz
126 2023-08-08 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z126_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
125 2023-08-04 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
 • z125_2023
  otwórz   zapisz
124 2023-08-03 zmiany zarządzenia nr 157/2021 Burmistrza Głowna z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Głownie
 • z124_2023
  otwórz   zapisz
123 2023-07-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z123_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
122 2023-07-27 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 • z122_2023
  otwórz   zapisz
121 2023-07-27 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
 • z121_2023
  otwórz   zapisz
120 2023-07-27 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
 • z120_2023
  otwórz   zapisz
119 2023-07-27 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z119_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
117 2023-07-25 zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wielkości zatrudnienia
 • z117_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
118 2023-07-25 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa ulic na terenie miasta Głowna – ul. Grzybowa, część ul. Zagajnikowej, II etap ul. Południowej”
 • z118_2023
  otwórz   zapisz
116 2023-07-24 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z116_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
113 2023-07-21 ustalenia warunków i ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
 • z113_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1 i 2
  otwórz   zapisz
115 2023-07-21 zmiany Zarządzenia nr 92/2021 Burmistrza Głowna z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń niosących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Miasta Głowno
 • z115_2023
  otwórz   zapisz
114 2023-07-21 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z114_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
112 2023-07-19 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z112_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
111 2023-07-18 ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2023 r.
 • z111_2023
  otwórz   zapisz
110 2023-07-18 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Głownie
 • z110_2023
  otwórz   zapisz
109 2023-07-18 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Głownie
 • z109_2023
  otwórz   zapisz
108 2023-07-18 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Głownie
 • z108_2023
  otwórz   zapisz
107 2023-07-13 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z107_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
106 2023-07-06 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna – II postępowanie
 • z106_2023
  otwórz   zapisz
105 2023-07-06 powołania komisji likwidacyjnej
 • z105_2023
  otwórz   zapisz
104 2023-07-05 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z104_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
103 2023-07-05 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości
 • z103_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
102 2023-07-04 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z102_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
101 2023-07-03 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Głownie oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych jednostki – dostawa i wdrożenie urządzeń do ochrony wydzielonych sieci LAN Zamawiającego
 • z101_2023
  otwórz   zapisz
100 2023-06-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z100_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
99 2023-06-29 uchylenia zarządzenia Nr 28/2020 Burmistrza Głowna z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Głowno zaleceń o charakterze prewencyjnym, w związku ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa i COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • z99_2023
  otwórz   zapisz
98 2023-06-26 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z98_2023
  otwórz   zapisz
 • załącznik 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik 2
  otwórz   zapisz
97 2023-06-22 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do podpisania w imieniu Gminy Miasta Głowno umowy sprzedaży gazów medycznych
 • z97_2023
  otwórz   zapisz
96 2023-06-22 konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Głowna na lata 2023-2027
 • z96_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik 2. Formularz z klauzulą RODO
  otwórz   zapisz
 • Załącznik 3. Ogłoszenie
  otwórz   zapisz
95 2023-06-20 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z95_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
94 2023-06-16 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z94_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
93 2023-06-15 upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Głownie do prowadzenia czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na ławników
 • z93_2023
  otwórz   zapisz
91 2023-06-15 sprzedaży w trybie bezprzetargowym części niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ustalenia i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
 • z91_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
92 2023-06-15 sprzedaży w trybie bezprzetargowym części niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oraz ustalenia i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości
 • z92_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
90 2023-06-13 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z90_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
88 2023-06-07 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorom Miejskich Przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno do realizacji w całości zadania polegającego na zakupie książek będących nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego oraz na realizację działań promujących czytelnictwo w związku z realizacją w roku 2023 zadań ujętych w ramach Priorytetu 3 Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”– „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”
 • z88_2023
  otwórz   zapisz
89 2023-06-07 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z89_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
87 2023-06-06 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna
 • z87_2023
  otwórz   zapisz
85 2023-06-05 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z85_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
86 2023-06-05 zmiany zarządzenia nr 16/2016 Burmistrza Głowna z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głownie
 • z86_2023
  otwórz   zapisz
84 2023-06-02 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Miasta Głowno
 • z84_2023
  otwórz   zapisz
83 2023-06-01 wyznaczenia Inspektora MDR
 • z83_2023
  otwórz   zapisz
82 2023-06-01 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z82_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
81 2023-06-01 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
 • z81_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
80 2023-05-31 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowych budowy, przebudowy, rozbudowy i remontów ulic na terenie miasta Głowna
 • z80_2023
  otwórz   zapisz
79 2023-05-25 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z79_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
78 2023-05-25 upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie
 • z78_2023
  otwórz   zapisz
77 2023-05-24 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z77_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
75 2023-05-22 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z75_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
76 2023-05-22 wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie podczas nieobecności dyrektora w dniach 23 - 31 maja 2023 r.
 • z76_2023
  otwórz   zapisz
74 2023-05-18 oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
 • z74_2023
  otwórz   zapisz
73 2023-05-18 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z73_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
72 2023-05-16 wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie podczas nieobecności dyrektora w dniach 17 - 22 maja 2023 r.
 • z72_2023
  otwórz   zapisz
71 2023-05-15 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z71_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
71 2023-05-15 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
 • z71a_2023
  otwórz   zapisz
70 2023-05-12 powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert celem wyłonienia podmiotów do realizacji zadań publicznych, które otrzymają dotacje celowe z budżetu miasta Głowna w roku 2023 w otwartym konkursie ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • z70_2023
  otwórz   zapisz
67 2023-05-12 -
 • z67_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
68 2023-05-12 wprowadzenia instrukcji postepowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • z68_2023
  otwórz   zapisz
69 2023-05-12 wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
 • z69_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
66 2023-05-10 zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wielkości zatrudnienia
 • z66_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
65 2023-05-10 zmiany zarządzenia nr 157/2021 Burmistrza Głowna z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Głownie
 • z65_2023
  otwórz   zapisz
64 2023-05-10 wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie podczas nieobecności Dyrektora w dniu 12 maja 2023 r.
 • plik (ID: 7571)
  otwórz   zapisz
62 2023-05-08 powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie.
 • z62_2023
  otwórz   zapisz
61 2023-05-08 powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie.
 • z61_2023
  otwórz   zapisz
63 2023-05-08 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z63_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
60 2023-05-04 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Głownie oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych jednostki – dostawa laptopów oraz urządzeń wielofunkcyjnych"
 • z60_2023
  otwórz   zapisz
 • z60_2023_załącznik
  otwórz   zapisz
59 2023-05-04 zatwierdzenia konkursu na kandydata, na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie
 • z59_2023
  otwórz   zapisz
58 2023-05-04 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata, na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie
 • z58_2023
  otwórz   zapisz
57 2023-05-04 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorom Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno do realizacji w całości zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie 2023 roku wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.
 • z57_2023
  otwórz   zapisz
56 2023-04-27 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok.
 • z56_2023
  otwórz   zapisz
 • z56_2023_zał_1
  otwórz   zapisz
 • z56_2023_zał_2
  otwórz   zapisz
55 2023-04-26 zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Głownie
 • z55_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 4
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 5
  otwórz   zapisz
52 2023-04-18 zatwierdzenia Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie
 • z52_2023
  otwórz   zapisz
 • Załączniki
  otwórz   zapisz
53 2023-04-18 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głownie za 2022 rok
 • z53_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik do zarządzenia
  otwórz   zapisz
54 2023-04-18 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z54_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
50 2023-04-14 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głownie za rok 2022
 • z50_2023
  otwórz   zapisz
 • MBP
  otwórz   zapisz
51 2023-04-14 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie za rok 2022
 • z51_2023
  otwórz   zapisz
 • MOK
  otwórz   zapisz
49 2023-04-13 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z49_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1 i nr 2
  otwórz   zapisz
48 2023-04-13 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą prawa użytkowania wiczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
 • z48_2023
  otwórz   zapisz
46 2023-04-12 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie
 • z46_2023
  otwórz   zapisz
47 2023-04-12 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie
 • z47_2023
  otwórz   zapisz
45 2023-04-11 zmiany uchwały Nr LXXXII/562/23 z dnia 29.03.2023 r. Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • z45_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
43 2023-04-07 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntów stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych gruntów
 • z43_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
44 2023-04-07 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, oddanych w użytkowanie wieczyste oraz ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
 • z44_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
42 2023-04-06 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
 • z42_2023
  otwórz   zapisz
41 2023-04-05 zatwierdzenia sprawozadania z wykonania planu działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie za 2022 rok
 • z41_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
40 2023-03-31 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z40_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
39 2023-03-31 powołania Zespołu Projektowego do nadzoru projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 • z39_2023
  otwórz   zapisz
38 2023-03-27 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Głownie oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych jednostki, w tym dostawa serwera oraz innych urządzeń i specjalistycznego oprogramowania"
 • z38_2023
  otwórz   zapisz
37 2023-03-24 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z37_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
36 2023-03-21 wyznaczenia nauczycieli zastępujących Dyrektorów Miejskich Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno podczas ich nieobecności
 • z36_2023
  otwórz   zapisz
35 2023-03-21 funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Głownie i obsługi interesantów
 • z35_2023
  otwórz   zapisz
34 2023-03-17 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z34_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
31 2023-03-13 wprowadzenia Regulaminu Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów byłych pracowników oświaty z placówek podległych Gminie Miasta Głowno przy Urzędzie Miejskim w Głownie
 • z31_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
33 2023-03-13 powołania Komisji Socjalnej Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów byłych pracowników oświaty z placówek podległych Gminie Miasta Głowno przy Urzędzie Miejskim w Głownie
 • z33_2023
  otwórz   zapisz
32 2023-03-13 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z32_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
30 2023-03-10 określenia zasad wykonywania usług świadczonych przez Miejski Zakład Komunalny w Głownie w zakresie przekazanych do administorwania gminnych terenów rekreacyjnych oraz gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 • z30_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
29 2023-03-09 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Głownie oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych jednostki, w tym dostawa urządzeń i specjalistycznego oprogramowania"
 • z29_2023
  otwórz   zapisz
27 2023-03-01 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z27_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
28 2023-03-01 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie
 • z28_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
26 2023-02-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z26_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
24 2023-02-28 zatwierdzenia konkursu na kandydata, na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie
 • z24_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
25 2023-02-28 powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie
 • z25_2023
  otwórz   zapisz
24 2023-02-24 zmiany Zarządzenia Burmistrza Głowna Nr 11/23 z dnia 26.01.2023 r.
 • z24_2023
  otwórz   zapisz
23 2023-02-23 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z23_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
21 2023-02-17 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie
 • z21_2023
  otwórz   zapisz
22 2023-02-17 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
 • z22_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
20 2023-02-10 zatwierdzenia konkursu na kandydata, na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie
 • z20_2023
  otwórz   zapisz
18 2023-02-10 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z18_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
19 2023-02-10 przekazania gminnej jednostce organizacyjnej do administrowania części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
 • z19_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
17 2023-02-02 unieważnienia w części ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w roku 2023 zadań publicznych
 • z17_2023
  otwórz   zapisz
16 2023-02-02 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z16_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
15 2023-02-01 wprowadzenia "Regulaminu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Głownie, miejskich jednostkach organizacyjnych, instytucjach kultury oraz innych podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych, którym udzielono dotacji bądź pomocy finansowej w innej formie"
 • z15_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 3
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 4
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 5
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 6
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 7
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 8
  otwórz   zapisz
14 2023-01-31 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie
 • z14_2023
  otwórz   zapisz
13 2023-01-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok
 • z13_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
11 2023-01-26 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z11_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
12 2023-01-26 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy oraz ustalenia i ogłoszenia wykazu tego lokalu
 • z12_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
9 2023-01-25 powołania dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie
 • z9_2023
  otwórz   zapisz
10 2023-01-25 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno
 • z10_2023
  otwórz   zapisz
7 2023-01-24 wprowadzenia do stosowania "Planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie Miasta Głowna"
 • z7_2023
  otwórz   zapisz
8 2023-01-24 zmiany zarządzenia nr 157/2021 Burmistrza Głowna z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagardzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Głownie
 • z8_2023
  otwórz   zapisz
5 2023-01-19 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok.
 • z5_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
6 2023-01-19 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę sieci drogowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na terenie Gminy Miasta Głowno (drugie postępowanie)
 • z6_2023
  otwórz   zapisz
4 2023-01-17 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Głownie oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych jednostki”
 • z4a_2023
  otwórz   zapisz
4 2023-01-13 sprzedaży w trybie bezprzetargowym zabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz ustalenia i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości
 • z4_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
3 2023-01-10 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z3_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
2 2023-01-05 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową modernizację i przebudowę budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku (trzecie postępowanie)
 • z2_2023
  otwórz   zapisz
1 2023-01-02 dot. ustalenia planu finansowego na 2023 rok
 • z1_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 3
  otwórz   zapisz