Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr zarządzenia Data uchwalenia Zarządzenie w sprawie Pliki Uwagi
95 2024-05-24 powołania składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głownie.
 • z95_2024
  otwórz   zapisz
94 2024-05-24 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. 18 Stycznia w Głownie w ramach zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych w Głownie
 • z94_2024_1
  otwórz   zapisz
 • z94_2024_2
  otwórz   zapisz
91 2024-05-23 utworzenia punktu kontaktowego w zakresie realizacji zadań wsparcia przez państwo-gospodarza dla sił zbrojnych Host Nation Support (HNS)
 • z91_2024
  otwórz   zapisz
87 2024-05-22 zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok.
 • z87_2024_1
  otwórz   zapisz
 • z87_2024_2
  otwórz   zapisz
 • z87_2024_3
  otwórz   zapisz
84 2024-05-20 zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok.
 • z84_2024_1
  otwórz   zapisz
 • z84_2024_2
  otwórz   zapisz
 • z84_2024_3
  otwórz   zapisz
89 2024-05-20 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorom Miejskich Przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno do realizacji w całości zadania polegającego na zakupie książek będących nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego oraz na realizację działań promujących czytelnictwo w związku z realizacją w roku 2024 zadań ujętych w ramach Priorytetu 3 Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”– „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”
 • z89_2024
  otwórz   zapisz
88 2024-05-20 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Głownie do składania wyjaśnień i działań związanych z kontrolą sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu przeprowadzoną w dniu 09.05.2024 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Głownie.
 • z88_2024
  otwórz   zapisz
86 2024-05-20 zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok.
 • z86_2024_1
  otwórz   zapisz
 • z86_2024_2
  otwórz   zapisz
 • z86_2024_3
  otwórz   zapisz
85 2024-05-14 powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
 • plik (ID: 8185)
  otwórz   zapisz
82 2024-05-14 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą niezabudowanych nieruchomości gruntowych
 • plik (ID: 8184)
  otwórz   zapisz
81 2024-05-14 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Żłobka w Głownie
 • plik (ID: 8183)
  otwórz   zapisz
83 2024-05-14 powołania Komisji ds. Pomocy Zdrowotnej do weryfikacji i opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno i przedstawienia propozycji wysokości świadczenia pieniężnego dla poszczególnych nauczycieli
 • plik (ID: 8182)
  otwórz   zapisz
80 2024-05-08 upoważnienia Zastępcy Burmistrza Głowna do zaciągania zobowiązań finansowych oraz podpisywania sprawozdań finansowych i budżetowych
 • z80_2024
  otwórz   zapisz
79 2024-05-08 upoważnienia Zastępcy Burmistrza Głowna do zatwierdzania dowodów księgowych do wypłaty z budżetu miasta i funduszy
 • z79_2024
  otwórz   zapisz
77 2024-05-07 powołania Zastępcy Burmistrza Głowna
 • z77_2024
  otwórz   zapisz
76 2024-05-07 odwołania Zastępcy Burmistrza Głowna
 • z76_2024
  otwórz   zapisz
74 2024-05-06 powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna
 • z74_2024
  otwórz   zapisz
75 2024-05-06 powołania zespołu zapewniającego obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych komisji wyborczych, jak również do wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
 • z75_2024
  otwórz   zapisz
73 2024-04-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok
 • z73_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
71 2024-04-25 zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok
 • z71_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
72 2024-04-25 powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert celem wyłonienia podmiotów do realizacji zadań publicznych, które otrzymają dotacje celowe z budżetu miasta Głowna w roku 2024 w otwartym konkursie ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • z72_2024
  otwórz   zapisz
70 2024-04-24 wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głownie podczas nieobecności Dyrektora w dniu 25 kwietnia 2024 r.
 • z70_2024
  otwórz   zapisz
69 2024-04-24 kontroli realizacji zadań obronnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza
 • z69_2024
  otwórz   zapisz
68 2024-04-24 ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
 • z68_2024
  otwórz   zapisz
67 2024-04-23 zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok
 • z67_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
66 2024-04-18 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Głownie (ul. 18 Stycznia, ul. Lewa, ul. Dolna) oraz budowa ul. Lewej od ul. 18 Stycznia do ul. Zabrzeźniańskiej w Głownie
 • z66_2024
  otwórz   zapisz
63 2024-04-15 zmiany zarządzenia nr 42/2024 Burmistrza Głowna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • z63_2024
  otwórz   zapisz
64 2024-04-15 zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok
 • z64_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
62 2024-04-12 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Głownie (ul. Prosta, ul. Kamińskiego, ul. Marciniaka)
 • z62_2024
  otwórz   zapisz
61 2024-04-12 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
 • z61_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
60 2024-04-11 zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok
 • z60_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
59 2024-04-10 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych na terenie miasta Głowno, stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A.”
 • z59_2024
  otwórz   zapisz
58 2024-04-09 wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie znajduje zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych, w Urzędzie Miejskim w Głownie
 • z58_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
56 2024-04-09 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją na terenie Gminy Miasta Głowno usług sąsiedzkich
 • z56_2024
  otwórz   zapisz
57 2024-04-09 zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok
 • z57_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
55 2024-04-08 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głownie za 2023 rok
 • z55_2024
  otwórz   zapisz
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności MPB w Głownie za rok 2023
  otwórz   zapisz
54 2024-04-08 powołania "Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego" oraz "Administratora Systemu Teleinformatycznego"
 • z54_2024
  otwórz   zapisz
51 2024-04-05 zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok.
 • z51_2024
  otwórz   zapisz
 • załącznik 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik 2
  otwórz   zapisz
53 2024-04-04 zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok
 • z53_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
52 2024-04-04 w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w celu ustalenia uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych
 • z52_2024
  otwórz   zapisz
49 2024-03-27 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głownie za rok 2023
 • z49_2024
  otwórz   zapisz
48 2024-03-27 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie za rok 2023
 • z48_2024
  otwórz   zapisz
50 2024-03-27 wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
 • z50_2024
  otwórz   zapisz
47 2024-03-25 zmiany uchwały nr XCII/648/23 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2024-2034
 • z47_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
46 2024-03-25 wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
 • z46_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
45 2024-03-22 zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok
 • z45_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
44 2024-03-22 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie za 2023 rok
 • z44_2024
  otwórz   zapisz
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności część I
  otwórz   zapisz
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności część II
  otwórz   zapisz
43 2024-03-21 ustalenia zakresu obowiązków dla poszczególnych Jednostek Organizacyjnych i Referatów Urzędu Miejskiego w Głownie celem realizacji zadania pn.: "Głowno - miasto ogrodów przyjaznych naturze"
 • z43_2024
  otwórz   zapisz
42 2024-03-21 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do podjęcia działań celem realizacji zadania pn.: "Głowno - miasto ogrodów przyjaznych naturze"
 • z42_2024
  otwórz   zapisz
40 2024-03-18 zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok
 • z40_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
41 2024-03-18 powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • z41_2024
  otwórz   zapisz
39 2024-03-15 ustalenia wielkości zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Głownie
 • z39_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
38 2024-03-14 zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok
 • z38_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
37 2024-03-12 wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głownie
 • z37_2024
  otwórz   zapisz
 • Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Głownie
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
36 2024-03-11 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Głowna, w ulicach: Prostej, Koralowej i Ogrodniczej"
 • z36_2024
  otwórz   zapisz
35 2024-03-05 zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok
 • z35_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
34 2024-03-04 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 • z34_2024
  otwórz   zapisz
33 2024-03-01 wprowadzenia Regulaminu Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów byłych pracowników oświaty z placówek podległych Gminie Miasta Głowno przy Urzędzie Miejskim w Głownie
 • z33_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
32 2024-02-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok
 • z32_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
31 2024-02-27 wprowadzenia do stosowania „Procedury ewakuacji pracowników, interesantów oraz mienia Urzędu Miejskiego w Głownie”
 • z31_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
30 2024-02-26 ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organziacyjnych Gminy Miasta Głowno
 • z30_2024
  otwórz   zapisz
29 2024-02-26 zmiany zarządzenia Nr 150/2019 Burmistrza Głowna z dnia 16 października 2019 r. w sprawie przygotowania i utrzymania w gotowości do działania na terenie miasta stałych dyżurów na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
 • z29_2024
  otwórz   zapisz
28 2024-02-21 zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok
 • z28_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
27 2024-02-15 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie do podjęcia działań celem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja instalacji c.o. w pomieszczeniach zajmowanych przez KS STAL Głowno”
 • z27_2024
  otwórz   zapisz
26 2024-02-15 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa ul. Szkolnej i ul. Wigury w Głownie"
 • z26_2024
  otwórz   zapisz
25 2024-02-14 zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok
 • z25_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
24 2024-02-13 zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok
 • z24_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
23 2024-02-12 ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • z23_2024
  otwórz   zapisz
22 2024-02-08 powołania komisji w celu dokonania oceny i wydzielenia przeznaczonej na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej z referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.
 • z22_2024
  otwórz   zapisz
21 2024-02-07 zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok
 • z21_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
20 2024-02-02 powołania Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert celem wyłonienia podmiotów do realizacji zadań publicznych, które otrzymają dotacje celowe z budżetu miasta Głowna w roku 2024
 • z20_2024
  otwórz   zapisz
19 2024-02-02 powołania zespołu zapewniającego obsługę i techniczno-materialne warunki pracy miejskiej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych, jak również do wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku
 • z19_2024
  otwórz   zapisz
18 2024-02-01 zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok
 • z18_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
17 2024-01-31 wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
 • z17_2024
  otwórz   zapisz
15 2024-01-29 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Głownie"
 • z15_2024
  otwórz   zapisz
16 2024-01-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok
 • z16_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
13 2024-01-23 zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok
 • z13_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
14 2024-01-23 zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wielkości zatrudnienia
 • z14_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
12 2024-01-22 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno
 • plik (ID: 8013)
  otwórz   zapisz
11 2024-01-22 wyznaczenia osób odpowiedzialnych za czynności związane z MDR w jednostkach budżetowych Gminy Miasta Głowno
 • plik (ID: 8012)
  otwórz   zapisz
10 2024-01-19 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury i wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla Gminy Miasta Głowno.
 • plik (ID: 8011)
  otwórz   zapisz
5 2024-01-19 zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok.
 • plik (ID: 8009)
  otwórz   zapisz
 • plik (ID: 8010)
  otwórz   zapisz
9 2024-01-18 zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok
 • z9_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
8 2024-01-17 upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy Miasta Głowno
 • z8_2024
  otwórz   zapisz
7 2024-01-17 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy Miasta Głowno
 • z7_2024
  otwórz   zapisz
6 2024-01-16 unieważnienia w części ogłoszonego otwartego konkurs u ofert dla organizacji pozarz ądowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pu blicznego i o wolontariacie na realizację w roku 2024 zadań publicznych
 • plik (ID: 8008)
  otwórz   zapisz
4 2024-01-16 zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok.
 • plik (ID: 8006)
  otwórz   zapisz
 • plik (ID: 8007)
  otwórz   zapisz
3 2024-01-16 w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentów niejawnych pozbawionych wartości archiwalnej i użytkowej
 • plik (ID: 8005)
  otwórz   zapisz
2 2024-01-04 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
 • z2_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
1 2024-01-04 oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy i ogłoszenia wykazu tego lokalu
 • z1_2024
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz