Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna

Wraz z wejściem w życie ustawy Ministerstwa Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej dla obywateli, na terenie powiatu zgierskiego, w tym m.in. w Głownie, od 1 stycznia 2016 r. uruchomionych zostało siedem punktów bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego. W Głownie taki punkt mieści się w budynku przy ul. Kilińskiego 2, harmonogram godzin jego pracy do pobrania u dołu strony.

Darmowa pomoc prawna - kto i w jakiej sprawie może z niej skorzystać

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej). Nieodpłatna pomoc prawna jest prowadzona w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. 

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej od minimum roku,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobieta, która jest w ciąży (nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością).

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym i o przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Więcej informacji można znaleźć:

 • w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
 • na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

Uwaga!

Dyżurujący prawnicy nie mogą udzielać porad prawnych telefonicznie. Porady prawne udzielane są jedynie osobom uprawnionym po ich osobistym przyjściu do punktu bezpłatnej pomocy prawnej. Wynika to m.in. z obowiązku weryfikacji osób zainteresowanych pod kątem ustawowych kryteriów.

Podane numery telefonów są czynne w czasie funkcjonowania punków nieodpłatnej pomocy prawnej - służą tylko zadaniom organizacyjnym: udzielaniu ogólnej informacji na temat systemu bezpłatnej pomocy prawnej, sprawdzeniu planu dyżurów lub umówieniu się z prawnikiem na wizytę.