Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Pracownicy Referatu :

Funkcja Imię i nazwisko Nr telefonu Adres email Lokalizacja
kierownik Wieslawa Wrońska
42 719 11 29 w. 450 wwronska@glowno.pl ul. Dworska 4 p. 2
zastępca kierownika Magdalena Grzelak 42 719 11 29 w. 470 mgrzelak@glowno.pl ul. Dworska 4 p. 2
podinspektor
Monika Romanowicz
42 719 11 29 w. 460 mromanowicz@glowno.pl
ul. Dworska 4 p. 2

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. Rejestrowanie urodzeń, małżeństw, zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób.
 2. Wydawanie odpisów aktów urodzenia, małżeństw i zgonów.
 3. Nanoszenie wzmianek dodatkowych i przypisków.
 4. Wydawanie zaświadczeń:
  a) o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
  b) o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku,
  c) potwierdzenia zgłoszenia zawarcia małżeństwa,
  d) o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
 5. Przyjmowanie oświadczeń o:
  a) wyborze imienia i nazwiska, zmianie imienia dziecka,
  b) uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  c) powrocie rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  d) braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.
 6. Przyjmowanie oświadczeń w formie uroczystej o wstąpienie w związek małżeński.
 7. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą oraz placówkami państw obcych w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz wykonywania postanowień wynikających z umów międzynarodowych.
 8. Organizacja jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego.
 9. Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.
 10. Prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk, ich pisowni lub brzmienia.

Wnioski i formularze do pobrania.