Transmisje

Sesje Rady Miejskiej w Głownie

LXII Sesja Rady Miejskiej w Głownie w dniu 29 czerwca 2022

Porządek obrad:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu nr LXI/22 z LXI Sesji Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1-2 czerwca 2022 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza Głowna z działalności międzysesyjnej oraz wykonania uchwał.
5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasta Głowno w roku 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głowna.
7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2021 rok.
8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta Głowna za 2021 rok.
9. Przedstawienie opinii RIO w sprawie wykonania budżetu Miasta Głowna za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2021 rok.
11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
12. Przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
13. Dyskusja na temat absolutorium.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2021 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/423/22 z dnia 30 marca 2022 r. Rady Miejskiej w Głownie w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2022 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywają na terenie Gminy Miasta Głowno.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie.
23. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców (godz. 15:00).
24. Sprawy różne.
25. Zamknięcie LXII Sesji Rady Miejskiej w Głownie.