Transmisje

Sesje Rady Miejskiej w Głownie

LIV Sesja Rady Miejskiej w Głownie, 2021-12-29 godz. 13.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/377/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2032.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
6. Zamknięcie sesji.