Transmisje

Sesje Rady Miejskiej w Głownie

LXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głownie w dniu 30 listopada 2022 r. godz. 13.30

Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu nr LXIX/22 z LXIX Sesji Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 października 2022 r.
4. Zgłaszanie uwag do treści protokołu nr LXX/22 z LXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głownie z dnia 3 listopada 2022 r.
5. Zgłaszanie uwag do treści protokołu nr LXXI/22 z LXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głownie z dnia 9 listopada 2022 r.
6. Zgłaszanie uwag do treści protokołu nr LXXII/22 z LXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głownie z dnia 17 listopada 2022 r.
7. Sprawozdanie Burmistrza Głowna z działalności międzysesyjnej oraz wykonania uchwał.
8. Informacja na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Głowno.
15. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanych części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie Miasta Głowno.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2023 r.
21. Sprawy różne.
22. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców (godz. 15:00).
23. Zamknięcie LXXIV Sesji Rady Miejskiej w Głownie.