Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Wysokość stawek podatku od nieruchomości reguluje uchwała Nr LXXIV/497/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  Dokumenty Informacje Załatw sprawę online
Osoby fizyczne

Milena Hemka
42 719 11 15 w. 680
mhemka@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Dedykowany
formularz ePuap
Osoby prawne

Magdalena Bornowska
42 719 11 15 w. 660
mbornowska@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Dedykowany
formularz ePuap

Stawki podatku

1. Od gruntów

Powierzchnia

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

1,15 zł od 1 m2

Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

5,79 zł od 1 ha

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,60 zł od 1 m2

2. Od budynków lub ich części

Powierzchnia użytkowa

Mieszkalnych lub ich części

0,99 zł od 1 m2

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

28,60 zł od 1 m2

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

13,47 zł od 1m2

Związanych  z udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  w rozumieniu  przepisów  o działalności leczniczej

5,85 zł od 1 m2

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

8,70 zł od 1 m2

3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

 

Konto do wpłat: 69 8787 0000 0024 6899 2000 0008