Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Cyfrowa Gmina

  • polska cyfrowa - ciąg znaków

Gmina Miasta Głowno realizuje umowę o powierzenie grantu o numerze 5009/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Umowa została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Miasta Głowno.

Na mocy ww. umowy Gmina Miasta Głowno otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 418 830,00 zł co stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Termin realizacji umowy – maksymalnie do 30 września 2023 roku.

W związku z realizacją Projektu zaplanowano zakup nw. urządzeń, usług i oprogramowania:

- licencji oprogramowania biurowego

- skanera

- rzutnika

- serwera

- stacji roboczych

- wielofunkcyjnych urządzeń drukujących

- monitorów komputerowych

- zasilania UPS

- urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego pozwalających na przyłączenie do szerokopasmowego Internetu

- szafy krosowej

- szkoleń dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa

- diagnozy cyberbezpieczeństwa

- specjalistycznego oprogramowania

- firewall, systemy IDS, IPS (rozbudowa zabezpieczeń logicznych)

- inne usług w zakresie cyberbezpieczeństwa w tym usługi wdrożeniowe