Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Cyfrowa Gmina

  • polska cyfrowa - ciąg znaków

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Miasta Głowno realizuje umowę o powierzenie grantu o numerze 5009/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Umowa została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Miasta Głowno.

Na mocy ww. umowy Gmina Miasta Głowno otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 418 830,00 zł co stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Termin realizacji umowy – maksymalnie do 30 września 2023 roku.

W ramach Projektu zaplanowano zakup:
- sieciowego systemu bezpieczeństwa klasy UTM,  przełączników sieciowych 48-portowych - 2 szt., Access Pointów - 2 szt. oraz wdrożenie tych urządzeń w sieci, 
- specjalistycznego oprogramowania do scentralizowanego tworzenia kopii zapasowych komputerów stacjonarnych, laptopów i maszyn wirtualnych, 
- specjalistycznego oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz certyfikowanego szkolenia dla administratora sieci z zakresu dostarczonych rozwiązań,
- serwera komputerowego z systemem serwerowym oraz szafy serwerowej wraz z wyposażeniem,
- laptopów wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym - 18 szt. oraz licencji oprogramowania biurowego BOX - 38 szt.,
- komputerów stacjonarnych z systemem operacyjnym - 2 szt.,
- urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych - 2 szt. oraz urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych - 8 szt.,
- monitorów komputerowych - 12 szt., biurkowego skanera dokumentów, projektora multimedialnego, komputerowych zasilaczy awaryjnych UPS wraz z bateriami - 6 szt. i zasilacza awaryjnego UPS wraz z bateriami, z możliwością montażu w szafie rack,
- szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa dla administratora sieci i pracowników Urzędu Miejskiego w Głownie.