Gospodarka odpadami

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Do jego wdrożenia zobligowała gminy znowelizowana z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Narzuciła ona jednostkom samorządowym przejęcie obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania wytworzonymi przez nich odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zostali całkowicie zwolnieni z obowiązku podpisywania indywidualnych umów na odbiór i wywóz odpadów komunalnych. Od tej pory to na gminie ciąży obowiązek wyłonienia w drodze przetargu firmy, która w jej imieniu odbierać będzie od właścicieli nieruchomości każdą ilość wyprodukowanych przez nich odpadów komunalnych.

W zamian, zgodnie z zapisami ustawy, Gmina Miasta Głowno pobiera od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która uwzględnia koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów. Z terenu Głowna odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zajmuje się firma REMONDIS Sp. z o. o. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa/Oddział w Łodzi, ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź.

JAKI JEST CEL NOWYCH PRZEPISÓW?

 • uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 • rozwój „segregacji u źródła”
 • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów
 • zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie
 • całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, a tym samym zmniejszenie zaśmiecenia lasów i terenów rekreacyjnych
 • prowadzenie monitoringu postępowania z odpadami komunalnymi
 • zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska, wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, przez podział województw na regiony gospodarki odpadami, w ramach których prowadzone będą wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Deklaracja

Ustawowym obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Głowna składają deklaracje do Burmistrza Głowna w terminie:

 • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
 • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana

Przypominamy o odpowiedzialności karnej za podanie w deklaracji danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulowana jest miesięcznie, bez uprzedniego wezwania, na konto Gminy Miasta Głowno 14 8787 0000 0024 6899 2000 0028 lub w kasie urzędu do 20 dnia danego miesiąca.

 • za styczeń - do 20 stycznia
 • za luty - do 20 lutego
 • za marzec - do 20 marca
 • za kwiecień - do 20 kwietnia
 • za maj - do 20 maja
 • za czerwiec - do 20 czerwca
 • za lipiec - do 20 lipca
 • za sierpień - do 20 sierpnia
 • za wrzesień - do 20 września
 • za październik - do 20 października
 • za listopad - do 20 listopada
 • za grudzień - do 20 grudnia

Wysokość stawek reguluje uchwała Rady Miejskiej w Głownie XLIX/346/21 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/158/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty:

 • 38,38 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość
 • 76,76 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (stawka opłaty podwyższonej)
 • zwolnienie z części opłaty w wysokości 2 zł miesięcznie od osoby, którzy zagospodarowują bioodpady w kompostownikach przydomowych

Oprócz powyższych opłat, właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z pozbywaniem się wyprodukowanych odpadów komunalnych.

Konto do wpłat: 14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

CO W ZAMIAN ZA OPŁATĘ?

Gmina odbiera:

 • zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w przypadku zabudowy jednorodzinnej i raz w tygodniu w przypadku zabudowy wielorodzinnej oraz wielolokalowej
 • selektywnie zgromadzone odpady takie jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz w miesiącu, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - raz na dwa tygodnie w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz raz na dwa tygodnie w przypadku zabudowy wielorodzinnej lub wielolokalowej
 • odpady wielkogabarytowe, meble i zużyte opony - nie rzadziej niż dwa razy w roku

Dodatkowo właściciel nieruchomości może nieodpłatnie w każdej ilości, dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MZK Głowno, ul. Dworska 3): papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, opakowania po farbach i lakierach, zużyte baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe wytworzone poza terenami budowy, zużyte opony.

Odbiór folii rolniczych

Informujemy, że odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folie, worki po nawozach, opakowania typu Big-Bag,  agrowłóknina, sznurki, odbierane są wyłącznie odpłatnie. Zainteresowany rolnik może skorzystać z usług niżej wymienionych firm odbierających odpłatnie odpady rolnicze:

• REVOL Sp. z o.o. Sp. K., Łódź, ul. Senatorska 21/30-31, tel. 793 313 321

• Jopek recykling Dawid Jopek, Fabianów, ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca, e-mail: jopek-recykling@wp.pl, tel. 667 429 619; 724 569 561

• SO-MASZ, Łask, ul. Leśników Polskich 65, 98-100 Łask, e-mail: somasz.pl@gmail.com, tel. 605 684 846