Gospodarka odpadami

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Do jego wdrożenia zobligowała gminy znowelizowana z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Narzuciła ona jednostkom samorządowym przejęcie obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania wytworzonymi przez nich odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zostali całkowicie zwolnieni z obowiązku podpisywania indywidualnych umów na odbiór i wywóz odpadów komunalnych. Od tej pory to na gminie ciąży obowiązek wyłonienia w drodze przetargu firmy, która w jej imieniu odbierać będzie od właścicieli nieruchomości każdą ilość wyprodukowanych przez nich odpadów komunalnych.

W zamian, zgodnie z zapisami ustawy, Gmina Miasta Głowno pobiera od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która uwzględnia koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów. Z terenu Głowna odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zajmuje się firma REMONDIS Sp. z o. o. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa/Oddział w Łodzi, ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź.

JAKI JEST CEL NOWYCH PRZEPISÓW?

 • uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 • rozwój „segregacji u źródła”
 • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów
 • zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie
 • całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, a tym samym zmniejszenie zaśmiecenia lasów i terenów rekreacyjnych
 • prowadzenie monitoringu postępowania z odpadami komunalnymi
 • zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska, wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, przez podział województw na regiony gospodarki odpadami, w ramach których prowadzone będą wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Deklaracja

Ustawowym obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Głowna składają deklaracje do Burmistrza Głowna w terminie:

 • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
 • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana

Przypominamy o odpowiedzialności karnej za podanie w deklaracji danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulowana jest kwartalnie, bez uprzedniego wezwania:

 • za I kwartał do 31 marca danego roku
 • za II kwartał do 30 czerwca danego roku
 • za III kwartał do 30 września danego roku
 • za IV kwartał do 31 grudnia danego roku

Wysokość stawek reguluje uchwała Rady Miejskiej w Głownie XLIX/346/21 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/158/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty:

 • 38,38 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość
 • 76,76 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (stawka opłaty podwyższonej)
 • zwolnienie z części opłaty w wysokości 2 zł miesięcznie od osoby, którzy zagospodarowują bioodpady w kompostownikach przydomowych

Oprócz powyższych opłat, właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z pozbywaniem się wyprodukowanych odpadów komunalnych.

Konto do wpłat: 14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

CO W ZAMIAN ZA OPŁATĘ?

Gmina odbiera:

 • zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w przypadku zabudowy jednorodzinnej i raz w tygodniu w przypadku zabudowy wielorodzinnej oraz wielolokalowej
 • selektywnie zgromadzone odpady takie jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz w miesiącu, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - raz na dwa tygodnie w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz raz na dwa tygodnie w przypadku zabudowy wielorodzinnej lub wielolokalowej
 • odpady wielkogabarytowe, meble i zużyte opony - nie rzadziej niż dwa razy w roku

Dodatkowo właściciel nieruchomości może nieodpłatnie w każdej ilości, dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MZK Głowno, ul. Dworska 3): papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, opakowania po farbach i lakierach, zużyte baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe wytworzone poza terenami budowy, zużyte opony.

Odbiór folii rolniczych

Informujemy, że odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folie, worki po nawozach, opakowania typu Big-Bag,  agrowłóknina, sznurki, opony od maszyn rolniczych odbierane są wyłącznie odpłatnie. Zainteresowany rolnik może skorzystać z usług niżej wymienionych firm odbierających odpłatnie odpady rolnicze:

• REVOL Sp. z o.o. Sp. K., Łódź, ul. Senatorska 21/30-31, tel. 793 313 321

• Jopek recykling Dawid Jopek, Fabianów, ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca, e-mail: jopek-recykling@wp.pl, tel. 667 429 619; 724 569 561

• SO-MASZ, Łask, ul. Leśników Polskich 65, 98-100 Łask, e-mail: somasz.pl@gmail.com, tel. 605 684 846