Terminarz

Sesje i posiedzenia komisji

 

W dniu 26 września 2023 r. o godz. 14:00 
w Urzędzie Miejskim w Głownie, ul. Dworska 4, odbędzie się połączone posiedzenie 
Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie.

Porządek obrad:
1. Stwierdzenie kworum i otwarcie.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Zapoznanie się z wnioskami o nadanie tytułów honorowych.
4. Opiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji.
5. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.


W dniu 27 września 2023 r. o godz. 14:00 
w Urzędzie Miejskim w Głownie, ul. Dworska 4, odbędzie się 
LXXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głownie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu nr LXXXV/23 z LXXXV Sesji Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 czerwca 2023 r.
4. Zgłaszanie uwag do treści protokołu nr LXXXVI/23 z LXXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 lipca 2023 r.
5.  Zgłaszanie uwag do treści protokołu nr LXXXVII/23 z LXXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głownie z dnia 24 sierpnia 2023 r.
6. Sprawozdanie Burmistrza Głowna z działalności międzysesyjnej oraz wykonania uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXXVII/596/23 z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
11. Wybór ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi na kadencję od 2024 r. do 2027 r.
a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,
b) przedstawienie opinii zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
c) wybór Komisji Skrutacyjnej,
d) przeprowadzenie głosowania,
e)podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Sądu Rejonowego w Zgierzu na kadencję od 2024 r. do 2027 r.
12. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców (godz. 15:00).
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie LXXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Głownie.