Terminarz

Sesje i posiedzenia komisji

 

W dniu 26 września 2022 r. o godz. 14:00 
w Urzędzie Miejskim w Głownie, ul. Dworska 4, odbędzie się posiedzenie 
Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie.

Porządek obrad:
1. Stwierdzenie kworum i otwarcie.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej Komisji.
4. Opiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.


W dniu 28 września 2022 r. o godz. 14:00 
w Urzędzie Miejskim w Głownie, ul. Dworska 4, odbędzie się 
LXVI Sesja Rady Miejskiej w Głownie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu nr LXIV/22 z LXIV Sesji Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 sierpnia 2022 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza Głowna z działalności międzysesyjnej oraz wykonania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Głowno położonego w rejonie ulic: Juliusza Słowackiego i Plażowej.
10. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców (godz. 15:00).
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie LXVI Sesji Rady Miejskiej w Głownie.