Terminarz

Sesje i posiedzenia komisji

W dniu 10 czerwca 2024 r. o godz. 15:00
w siedzibie Rady Miejskiej w Głownie, ul. Dworska 4 odbędzie się posiedzenie
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie

Porządek obrad: 
1. Stwierdzenie kworum i otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Miasta Głowna za 2023 rok.
4. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2023 rok.
5. Rozpatrzenie Informacji o stanie mienia Miasta Głowna.
6. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2023 rok.
7. Podjęcie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Głowna.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.