Zarządzanie kryzysowe

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 19 ust. 4, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Burmistrz Głowna zarządzeniem nr 41/2021 z dnia 31 marca 2021 r. powołał Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. Zespół stanowi organ opiniodawczo-doradczy Burmistrza Głowna w zakresie planowania działań mających na celu ochronę ludności oraz zapobiegania skutkom zaistniałych sytuacji kryzysowych.

Skład Zespołu:

 • Zastępca Przewodniczącego - Zastępca Burmistrza Głowna
 • Członkowie Zespołu:

- Sekretarza Miasta Głowna,
- Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich,
- Inspektora ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
- Inspektora ds. działalności gospodarczej i OC,
- Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
- Kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej,
- Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego,
- Komendanta Komisariatu Policji w Głownie,
- Członka Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie,

- inne osoby powołane przez Burmistrza Głowna, w zależności od specyfiki zagrożenia lub zakresu omawianej tematyki: osoby powołane spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Głownie, miejskich jednostek organizacyjnych lub jednostek pomocniczych, pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek Burmistrza Głowna, przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych lub inne osoby zaproszone przez Burmistrza Głowna

Zadania Zespołu:

 • prognozowanie zagrożeń na terenie Gminy Miasta Głowno
 • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne
 • przygotowanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi Głowna wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie zarządzania kryzysowego
 • przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniem
 • opiniowanie miejskiego planu zarządzania kryzysowego
 • opiniowanie systemu ochrony infrastruktury krytycznej niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania administracji miasta

Zespół realizuje zadania w czterech fazach:

 • w fazie zapobiegania - podejmuje działania, które redukują lub eliminują prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowej, albo w znacznym stopniu ograniczają jej skutki
 • w fazie przygotowania - podejmuje działania planistyczne dotyczące sposobów reagowania na czas wystąpienia sytuacji kryzysowej, a także działania mające na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania
 • w fazie reagowania - podejmuje działania polegające na dostarczeniu pomocy poszkodowanym, zahamowaniu rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczeniu strat i zniszczeń
 • w fazie odbudowy - podejmuje działania mające na celu przywrócenie zdolności reagowania, odbudowę zapasów służb ratowniczych oraz odtworzenie kluczowej dla funkcjonowania miasta infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej,