Zarządzanie kryzysowe

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 19 ust. 4, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Burmistrz Głowna zarządzeniem nr 29/2014 z dnia 3 marca 2014 r. powołał Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. Zespół stanowi organ opiniodawczo-doradczy Burmistrza Głowna w zakresie planowania działań mających na celu ochronę ludności oraz zapobiegania skutkom zaistniałych sytuacji kryzysowych.

Skład Zespołu:

 • Przewodniczący Zespołu: Burmistrz Głowna
 • Członkowie Zespołu:

- Sekretarz Miasta Głowna

- Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

- Inspektor ds. działalności gospodarczej i OC

- Komendant Komisariatu Policji w Głownie

- Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie

- inne osoby powołane przez Burmistrza Głowna, w zależności od specyfiki zagrożenia lub zakresu omawianej tematyki: osoby powołane spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Głownie, miejskich jednostek organizacyjnych lub jednostek pomocniczych, pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek Burmistrza Głowna, przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych lub inne osoby zaproszone przez Burmistrza Głowna

Zadania Zespołu:

 • prognozowanie zagrożeń na terenie Gminy Miasta Głowno
 • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne
 • przygotowanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi Głowna wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie zarządzania kryzysowego
 • przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniem
 • opiniowanie miejskiego planu zarządzania kryzysowego
 • opiniowanie systemu ochrony infrastruktury krytycznej niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania administracji miasta

Zespół realizuje zadania w czterech fazach:

 • w fazie zapobiegania - podejmuje działania, które redukują lub eliminują prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowej, albo w znacznym stopniu ograniczają jej skutki
 • w fazie przygotowania - podejmuje działania planistyczne dotyczące sposobów reagowania na czas wystąpienia sytuacji kryzysowej, a także działania mające na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania
 • w fazie reagowania - podejmuje działania polegające na dostarczeniu pomocy poszkodowanym, zahamowaniu rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczeniu strat i zniszczeń
 • w fazie odbudowy - podejmuje działania mające na celu przywrócenie zdolności reagowania, odbudowę zapasów służb ratowniczych oraz odtworzenie kluczowej dla funkcjonowania miasta infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, transportowej i dostarczania wody

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Głownie mieści się w budynku OSP w Głownie ul. Złota 1, tel. 42 719-10-08, fax. 42 719-10-08, e-mail: mzr@glowno.pl