Obowiązki zarządców nieruchomości

Obowiązki zarządców nieruchomości

Właściciele i Zarządcy obiektów budowlanych w Głownie

Okres zimowy jest czasem, w którym mogą wystąpić ekstremalne warunki atmosferyczne związane z intensywnymi opadami śniegu, zamieciami i zawiejami oraz dużymi wahaniami temperatury (dzień/noc) powodującymi tworzenie się sopli, nawisów śniegowych i lodowych. Zalegający śnieg i lód oraz powstałe nawisy i sople na budynkach i obiektach budowlanych stwarzają realne zagroże-nie dla bezpieczeństwa obiektów, a także przebywających w nich, bądź w ich pobliżu osób i mienia.

Zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, na właścicielach i zarządcach budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 dachu oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu 1 000 m2, spoczywa obowiązek przeprowadzenia okresowej kontroli, co najmniej dwa razy w roku, w terminach:

• przed zimą do 30 listopada,
• po okresie zimowym do 31 maja.

Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.

W celu zapobieżenia katastrofom budowlanym właściciele i zarządcy wszystkich obiektów budowlanych w Głownie zobowiązani są do monitorowania pokrywy śnieżnej i lodowej zalegającej na obiektach. Mają także obowiązek niezwłocznego usuwania zalegającego śniegu i lodu oraz zwisających nawisów śniegowych i sopli z dachów, stropodachów, tarasów użytkowych, balkonów, gzymsów, rynien oraz innych elementów budynku lub innych obiektów budowlanych, w przypadku powstania zagrożenia dla konstrukcji obiektu lub bezpieczeństwa jego użytkowania. Obowiązek ten ma na celu niedopuszczenia do zwiększenia grubości pokrywy śnieżnej ponad określoną w obowiązujących normach i projekcie budowlanym. Biorąc pod uwagę obciążenia podane w normach obciążeń śniegiem (PN-80/B-02010/Az1 i PN-EN 1991-1-3: 2005 ze zm.) należy przyjmować do analiz ciężar śniegu: świeży – 1kN/m³, osiadły – 2 kN/m³, mokry – 4 kN/m³, zlodowaciały – 6÷7 kN/m³.

Kolejnym ważnym obowiązkiem jest utrzymanie chodników i ciągów komunikacji pieszej przez wszystkich właścicieli nieruchomości i inne osoby odpowiedzialne. Czynności prowadzące do usunięcia śniegu i lodu winny być wykonywane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.