Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Pracownicy:

Funkcja Imię i nazwisko Nr telefonu Adres email Lokalizacja
kierownik Sylwia Chwedczuk 42 237 25 45 w. 0340 schwedczuk@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 12
inspektor Jolanta Golczyk 42 237 25 45 w. 0330 jgolczyk@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 4
inspektor Jacek Stępniak 42 237 25 45 w. 0750 jstepniak@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 12

 

Do zadań Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi należy:

  1. Przygotowywanie projektów aktów normatywnych i materiałów do tworzenia zmian prawnych w gminnym systemie zarządzania gospodarką stałymi odpadami komunalnymi.

  2. Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

  3. Weryfikacja i analiza danych zawartych w deklaracjach składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w tym zakresie.

  4. Prowadzenie doraźnych kontroli na nieruchomościach w zakresie zadeklarowanego selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz poprawności złożonych deklaracji.

  5. Prowadzenie postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  6. Określanie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

  7. Prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnychod właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

  8. Przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz przez podmioty prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

  9. Sporządzanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wnioski i formularze do pobrania.