Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
LIV 366 2017-12-29 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2017 rok
LIV 365 2017-12-29 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
LIV 364 2017-12-29 zmiany uchwały nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2025
LIV 363 2017-12-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
LIII 362 2017-12-18 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2018 rok
Uchwała zmieniona uchwałami: LV/371/18 z dnia 2018-01-17, LVI/373/18 z dnia 2018-01-31, LVII/380/18 z dnia 2018-02-28, LVIII/387/18 z dnia 2018-03-28, LVIII/388/18 z dnia 2018-03-28, LX/406/18 z dnia 2018-04-25, LXI/410/18 z dnia 2018-05-30, LXII/419/18 z dnia 2018-06-14, LXIII/421/18 z dnia 2018-06-27, LXIV/430/18 z dnia 2018-08-06, LXV/432/18 z dnia 2018-08-29, LXV/433/18 z dnia 2018-08-29, LXV/434/18 z dnia 2018-08-29, LXVI/441/18 z dnia 2018-09-04, LXVII/442/18 z dnia 2018-09-26, XVII/443/18 z dnia 2018-09-26, LXVIII/450/18 z dnia 2018-10-08, LXVIII/451/18 z dnia 2018-10-08, LXVIII/452/18 z dnia 2018-10-08, LXIX/454/18 z dnia 2018-10-31, LXIX/455/18 z dnia 2018-10-31, LXX/462/18 z dnia 2018-11-07, II/16/18 z dnia 2018-12-05, II/26/18 z dnia 2018-12-05, III/33/18 z dnia 2018-12-13, III/34/18 z dnia 2018-12-13, IV/36/18 z dnia 2018-12-28.
LIII 361 2017-12-18 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
Uchwała zmieniona uchwałami: LV/372/18 z dnia 2018-01-17, LVI/374/18 z dnia 2018-01-31, LVII/381/18 z dnia 2018-02-28, LVIII/389/18 z dnia 2018-03-28, LX/407/18 z dnia 2018-04-25, LXI/411/18 z dnia 2018-05-30, LXIII/422/18 z dnia 2018-06-27, LXV/435/18 z dnia 2018-08-29, LXVII/444/18 z dnia 2018-09-26, LXVIII/453/18 z dnia 2018-10-08, LXIX/456/18 z dnia 2018-10-31, III/35/18 z dnia 2018-12-13, IV/39/18 z dnia 2018-12-28. Uchwała straciła moc w związku z uchwałą IV/43/18
LIII 360 2017-12-18 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Głowna na lata 2018-2020
 • 360
  otwórz   zapisz
 • załącznik
  otwórz   zapisz
LIII 359 2017-12-18 zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2018 roku
LIII 358 2017-12-18 wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Miasta Głowno” i złożenia wniosku o jego dofinansowanie
LIII 357 2017-12-18 dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Głowno instrumentem płatniczym
LIII 356 2017-12-18 zmiany uchwały nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2025
LIII 355 2017-12-18 zmiany uchwały nr LII/339/17 z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2017 rok
LIII 354 2017-12-18 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
LIII 353 2017-12-18 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
LII 352 2017-11-22 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2018 r.
LII 351 2017-11-22 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2018 r.
LII 350 2017-11-22 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie
LII 349 2017-11-22 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie
LII 348 2017-11-22 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Głownie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Głownie
LII 347 2017-11-22 przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
LII 346 2017-11-22 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą: XVII/158/19 z dnia 2019-10-30
LII 345 2017-11-22 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LII 344 2017-11-22 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LII 343 2017-11-22 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LII 342 2017-11-22 przejęcia przez Gminę Miasta Głowna zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Głowna na rok 2018
LII 341 2017-11-22 przyjęcia zmiany Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2021, realizowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
Uchwała zmieniona uchwałą XXIII/211/20 z dnia 2020-03-04
LII 340 2017-11-22 określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
LII 339 2017-11-22 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2017 rok
Uchwała zmieniona uchwałą: LIII/355/17 z dnia 2017-12-18
LII 338 2017-11-22 zmiany uchwały nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2025
LII 337 2017-11-22 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
LII 336 2017-11-22 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
LII 335 2017-11-22 zmiany uchwały nr XXXVI/247/16 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2017 rok
LII 334 2017-11-22 zmiany uchwały nr L/331/17 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
LII 333 2017-11-22 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głowno obejmującej rejon ulic: Dorzecznej, Sosnowej, Łódzkiej, Brzozowej, Broniewskiego, Polnej, Św. Barbary, Sikorskiego, granic miasta Głowno oraz rzeki Brzuśni – część C
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXXIII/256/20 z dnia 2020-09-30
L 332 2017-10-30 zmiany uchwały nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2025
L 331 2017-10-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
Uchwała zmieniona uchwałą: LII/334/17 z dnia 2017-11-22
L 330 2017-10-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLIX 329 2017-10-04 zmiany uchwały nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2025
XLIX 328 2017-10-04 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLIX 327 2017-10-04 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głowno obejmującego rejon ulic: Dorzecznej, Sosnowej, Łódzkiej, Brzozowej, Broniewskiego, Polnej, Św. Barbary, Sikorskiego, granic miasta Głowno oraz rzeki Brzuśni – część B
XLIX 326 2017-10-04 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głowno obejmującego rejon ulic: Dorzecznej, Sosnowej, Łódzkiej, Brzozowej, Broniewskiego, Polnej, Św. Barbary, Sikorskiego, granic miasta Głowno oraz rzeki Brzuśni – część A
XLVIII 325 2017-08-30 przekazania skargi do rozpatrzenia
XLVIII 324 2017-08-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLVIII 323 2017-08-30 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XLVIII 322 2017-08-30 zmiany nazwy ulicy na obszarze miasta Głowno
XLVIII 321 2017-08-30 zmiany nazwy ulicy na obszarze miasta Głowno
XLVIII 320 2017-08-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLVII 319 2017-08-02 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXXIII/254/20 z dnia 2020-09-30
XLVII 318 2017-08-02 udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Głowna w ramach programu ograniczania niskiej emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
XLVII 317 2017-08-02 zmiany uchwały nr XLV/304/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. Rady Miejskiej w Głownie w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLVI 316 2017-07-07 zmiany uchwały nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2025
XLVI 315 2017-07-07 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLV 314 2017-06-28 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2016 rok
XLV 313 2017-06-28 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2016 rok
XLV 312 2017-06-28 zmiany Uchwały Nr IX/59/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno; ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli; określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia
XLV 311 2017-06-28 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2017 rok
XLV 310 2017-06-28 zmiany uchwały nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2025
XLV 309 2017-06-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLV 308 2017-06-28 udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Głowna w ramach programu ograniczania niskiej emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Uchwała uchylona uchwałą: XLVII/318/17 z dnia 2017-08-02
XLV 307 2017-06-28 zmiany uchwały nr XXXVI/247/16 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2017 rok
XLV 306 2017-06-28 określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Burmistrza Głowna w roku budżetowym 2017
XLV 305 2017-06-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLV 304 2017-06-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
Uchwała zmieniona uchwałą: XLVII/317/17 z dnia 2017-08-02
XLV 303 2017-06-28 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe w zagospodarowaniu tych odpadów
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LII/375/21 z dnia 2021-12-01
XLV 302 2017-06-28 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XLVII/319/17 z dnia 2017-08-02
XLV 301 2017-06-28 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XLV 300 2017-06-28 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
XLV 299 2017-06-28 wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy
XLV 298 2017-06-28 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głowno obejmującego rejon ulic: Ostrołęckiej, Łowickiej, Bocznej, Dorzecznej oraz rzeki Brzuśni i granic miasta Głowno
XLIV 297 2017-06-09 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLIII 296 2017-05-31 zmiany uchwały Nr III/22/14 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głowno obejmującego rejon ulic: Dorzecznej, Sosnowej, Łódzkiej, Brzozowej, Broniewskiego, Polnej, Św. Barbary, Sikorskiego, granic miasta Głowno oraz rzeki Brzuśni
 • 296
  otwórz   zapisz
 • Załącznik do uchwały 296
  otwórz   zapisz
XLIII 295 2017-05-31 zmian wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna na lata 2014-2018
XLIII 294 2017-05-31 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
XLIII 293 2017-05-31 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
XLIII 292 2017-05-31 zmiany uchwały nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2025
XLIII 291 2017-05-31 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLIII 290 2017-05-31 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLII 289 2017-04-26 wyrażenia zgody na nabycie części niezabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz gminy
XLII 288 2017-04-26 wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność gminy
XLII 287 2017-04-26 uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Miasta Głowno” oraz trybu postępowania w sprawie udzielania i rozliczania dotacji
Uchwała zmieniona uchwałami: LXVII/447/18 z dnia 2018-09-26, LXXVII/511/22 z dnia 2022-12-21
XLII 286 2017-04-26 zmiany uchwały nr XLI/270/17 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2017 rok
XLII 285 2017-04-26 zmiany uchwały nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2025
XLII 284 2017-04-26 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLII 283 2017-04-26 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLII 282 2017-04-26 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Głowno ograniczonego: linią kolejową Bednary-Łódź Kaliska, ulicami: Grunwaldzką, Piątkowską, Swoboda, Traugutta, Dąbrowskiego oraz drogą krajową nr 14 i rzeką Mrożycą
XLI 281 2017-03-15 przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie na 2017 rok
XLI 280 2017-03-15 przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie na 2017 rok
XLI 279 2017-03-15 przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie na 2017 rok
XLI 278 2017-03-15 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie na 2017 rok
XLI 277 2017-03-15 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2017 roku
XLI 276 2017-03-15 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XLI 275 2017-03-15 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, oddanych w użytkowanie wieczyste
XLI 274 2017-03-15 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XLI 273 2017-03-15 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XLI 272 2017-03-15 określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LV/367/18 z dnia 2018-01-17
XLI 271 2017-03-15 dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno do nowego ustroju szkolnego
XLI 270 2017-03-15 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2017 rok
Uchwała zmieniona uchwałą: XLII/286/17 z dnia 2017-04-26
XLI 269 2017-03-15 zmiany uchwały nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2025
XLI 268 2017-03-15 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLI 267 2017-03-15 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XLI 266 2017-03-15 upoważnienia Burmistrza Głowna do zawarcia przez Gminę Miasta Głowno aneksu do Porozumienia międzygminnego z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny
XLI 265 2017-03-15 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XL 264 2017-02-15 projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno do nowego ustroju szkolnego
XXXIX 263 2017-02-01 zmiany Uchwały Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
XXXIX 262 2017-02-01 przyjęcia rezygnacji Radnego Krzysztofa Parola z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie
XXXIX 261 2017-02-01 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, oddanych w użytkowanie wieczyste
XXXIX 260 2017-02-01 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XXXIX 259 2017-02-01 zmiany uchwały nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2025
 • 259
  otwórz   zapisz
 • WPF
  otwórz   zapisz
 • wykaz przedsięwzięć
  otwórz   zapisz
XXXIX 258 2017-02-01 sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/247/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2017 rok
XXXIX 257 2017-02-01 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XXXIX 256 2017-02-01 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XXXIX 255 2017-02-01 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E – ul. Bielawska w Głownie II etap”
XXXIX 254 2017-02-01 upoważnienia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z budową wiaty do magazynowania odwodnionego zhigienizowanego osadu ściekowego\"
XXXIX 253 2017-02-01 w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 01 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. na terenie Gminy Miasta Głowno
XXXIX 252 2017-02-01 przedłużenia czasu obowiązywania Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno
XXXIX 251 2017-02-01 przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2021, realizowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
Uchwała zmieniona uchwałami: LII/341/17 z dnia 2017-11-22, XXIII/211/20 z dnia 2020-03-04
XXXVIII 250 2017-01-23 zmiany uchwały nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2025
 • 250
  otwórz   zapisz
 • WPF
  otwórz   zapisz
 • Wykaz przedsięwzięć
  otwórz   zapisz
XXXVIII 249 2017-01-23 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok
XXXVIII 248 2017-01-23 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2017 rok