Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
XXXIX 309 2012-12-31 zmiany Uchwały nr XXII/153/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 2011 roku zmienionej uchwałami: Nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 lutego 2012 roku, Nr XXVII/192/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Nr XXXIV/232/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 października 2012 roku, Nr XXXVI/255/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 7 listopada 2012 roku oraz Nr XXXVII/268/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2012-2025, zmienionej zarządzeniami: Nr 79/2012 Burmistrza Głowna z dnia 29 czerwca 2012 oraz Nr 148/2012 Burmistrza Głowna z dnia 2 października 2012r.
XXXIX 308 2012-12-31 zmian budżetu Miasta Głowna na 2012 rok.
XXXIX 307 2012-12-31 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
XXXIX 306 2012-12-31 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
XXXIX 305 2012-12-31 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2012 rok.
XXXIX 304 2012-12-31 zmian budżetu Miasta Głowna na 2012 rok.
XXXIX 303 2012-12-31 zmian budżetu Miasta Głowna na 2012 rok.
XXXIX 302 2012-12-31 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2012 rok.
XXXIX 301 2012-12-31 zmian budżetu Miasta Głowna na 2012 rok.
XXXIX 300 2012-12-31 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2012 rok.
XXXVIII 274 2012-12-19 upoważnienia Burmistrza Głowna do podjęcia działań w ramach Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
 • plik (ID: 2315)
  otwórz   zapisz
XXXVIII 299 2012-12-19 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2013 r.
XXXVIII 298 2012-12-19 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2013 r.
XXXVIII 297 2012-12-19 upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
XXXVIII 296 2012-12-19 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Głowna na lata 2012-2014.
XXXVIII 295 2012-12-19 zmian budżetu Miasta Głowna na 2012 rok.
XXXVIII 294 2012-12-19 zmiany uchwały Nr XXVIII/196/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Głowno.
Uchwała zmieniona uchwałą: IV/32/15 z dnia 2015-01-28
XXXVIII 293 2012-12-19 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie.
XXXVIII 292 2012-12-19 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie.
XXXVIII 291 2012-12-19 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2012 rok.
XXXVIII 290 2012-12-19 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2012 rok.
XXXVIII 289 2012-12-19 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2012 rok.
XXXVIII 288 2012-12-19 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2012 rok.
 • plik (ID: 2333)
  otwórz   zapisz
XXXVIII 287 2012-12-19 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2012 rok.
XXXVIII 286 2012-12-19 zmian budżetu Miasta Głowna na 2012 rok.
XXXVIII 285 2012-12-19 zmian budżetu Miasta Głowna na 2012 rok.
XXXVIII 284 2012-12-19 zmian budżetu Miasta Głowna na 2012 rok.
XXXVIII 283 2012-12-19 zmian budżetu Miasta Głowna na 2012 rok.
XXXVIII 282 2012-12-19 upoważnienia Burmistrza Głowna do podjęcia działań w ramach Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
XXXVIII 281 2012-12-19 wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) oraz wkładu pieniężnego do spółki \"Centrum Medyczne\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głownie i objęcia dodatkowych udziałów oraz w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/205/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki \"Centrum Medyczne\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głownie i objęcia dodatkowych udziałów i Uchwały Nr XXXV/238/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/205/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki \"Centrum Medyczne\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głownie i objęcia dodatkowych udziałów.
XXXVIII 280 2012-12-19 ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach gminnych w Głownie oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.
Uchwała zmieniona uchwałą: XL/317/13 z dnia 2013-01-30.
XXXVIII 279 2012-12-19 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno.
Uchwała uchylona w związku z uchwałą XLI/323/13 z dnia 2013-02-27.
XXXVIII 278 2012-12-19 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XII/91/15 z dnia 2015-09-09
XXXVIII 277 2012-12-19 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Uchwała uchylona w związku z uchwałą XL/311/13 z dnia 2013-01-30.
XXXVIII 276 2012-12-19 określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała uchylona w związku z uchwałą XL/310/13 z dnia 2013-01-30.
XXXVIII 275 2012-12-19 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 • plik (ID: 2317)
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałą: XLV/351/13. Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XVI/125/15 z dnia 2015-11-30
XXXVII 273 2012-11-28 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Miejskiej w Głownie.
 • plik (ID: 2314)
  otwórz   zapisz
XXXVII 272 2012-11-28 nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głownie.
 • plik (ID: 2313)
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałą: LXXXIII/576/23 z dnia 2023-04-26
XXXVII 271 2012-11-28 podziału Miasta Głowna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • plik (ID: 2312)
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LVIII/399/18 z dnia 2018-03-28
XXXVII 270 2012-11-28 przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
 • plik (ID: 2311)
  otwórz   zapisz
XXXVII 269 2012-11-28 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 • plik (ID: 2310)
  otwórz   zapisz
XXXVII 268 2012-11-28 zmiany Uchwały nr XXII/153/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 2011 roku zmienionej uchwałami: Nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 lutego 2012 roku, Nr XXVII/192/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Nr XXXIV/232/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 października 2012 roku oraz Nr XXXVI/255/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2012-2025, zmienionej zarządzeniami: Nr 79/2012 Burmistrza Głowna z dnia 29 czerwca 2012 oraz Nr 148/2012 Burmistrza Głowna z dnia 2 października 2012r.
 • plik (ID: 2309)
  otwórz   zapisz
XXXVII 267 2012-11-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2012 rok.
 • plik (ID: 2308)
  otwórz   zapisz
XXXVII 266 2012-11-28 zwolnienia z poboru opłaty targowej.
 • plik (ID: 2307)
  otwórz   zapisz
XXXVII 265 2012-11-28 zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2012 rok.
 • plik (ID: 2306)
  otwórz   zapisz
XXXVII 264 2012-11-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2012 rok.
 • plik (ID: 2305)
  otwórz   zapisz
XXXVII 263 2012-11-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2012 rok.
 • plik (ID: 2304)
  otwórz   zapisz
XXXVII 262 2012-11-28 zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Miasta Głowno projektu \"Przedszkolaki z Trójki!\" nr WND-POKL.09.01.01-10-012/12 w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.1.1/12 Priorytetu IX \"Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach\", Działania 9.1 \"Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty\", Poddziałania 9.1.1 \"Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej\" realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • plik (ID: 2303)
  otwórz   zapisz
XXXVII 261 2012-11-28 zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2012 rok.
 • plik (ID: 2302)
  otwórz   zapisz
XXXVII 260 2012-11-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2012 rok.
 • plik (ID: 2301)
  otwórz   zapisz
XXXVII 259 2012-11-28 określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego.
 • plik (ID: 2300)
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XV/118/15 z dnia 2015-11-25
XXXVII 258 2012-11-28 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 • plik (ID: 2299)
  otwórz   zapisz
XXXVII 257 2012-11-28 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • plik (ID: 2298)
  otwórz   zapisz
XXXVI 256 2012-11-07 uchylenia uchwały nr XXXIV/234/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 października 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu oraz zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu
 • plik (ID: 2297)
  otwórz   zapisz
XXXVI 255 2012-11-07 zmiany Uchwały nr XXII/153/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 2011 roku zmienionej uchwałami: Nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 lutego 2012 roku, Nr XXVII/192/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 kwietnia 2012 roku oraz Nr XXXIV/232/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 października 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2012-2025, zmienionej zarządzeniami: Nr 79/2012 Burmistrza Głowna z dnia 29 czerwca 2012 oraz Nr 148/2012 Burmistrza Głowna z dnia 2 października 2012r.
 • plik (ID: 2296)
  otwórz   zapisz
XXXVI 254 2012-11-07 zmiany Uchwały Nr XXXIV/231/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/154/11 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2012 rok.
 • plik (ID: 2295)
  otwórz   zapisz
XXXVI 253 2012-11-07 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2012 rok.
 • plik (ID: 2294)
  otwórz   zapisz
XXXV 252 2012-10-31 wyboru Radnego Rady Miejskiej w Głownie w skład Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Miejskiej w Głownie.
 • plik (ID: 2293)
  otwórz   zapisz
XXXV 251 2012-10-31 wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Miejskiej w Głownie.
 • plik (ID: 2292)
  otwórz   zapisz
XXXV 250 2012-10-31 przyjęcia rezygnacji Radnego Tomasza Rożniaty z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Miejskiej w Głownie.
 • plik (ID: 2291)
  otwórz   zapisz
XXXV 249 2012-10-31 przyjęcia rezygnacji Radnej Magdaleny Szajder z funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Miejskiej w Głownie.
 • plik (ID: 2290)
  otwórz   zapisz
XXXV 248 2012-10-31 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
 • plik (ID: 2289)
  otwórz   zapisz
XXXV 247 2012-10-31 nadania tytułu \"Zasłużony dla Miasta Głowna\".
 • plik (ID: 2288)
  otwórz   zapisz
XXXV 246 2012-10-31 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
 • plik (ID: 2287)
  otwórz   zapisz
XXXV 245 2012-10-31 przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
 • plik (ID: 2286)
  otwórz   zapisz
XXXV 244 2012-10-31 przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
 • plik (ID: 2285)
  otwórz   zapisz
XXXV 243 2012-10-31 nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głownie.
 • plik (ID: 2284)
  otwórz   zapisz
XXXV 242 2012-10-31 uchylenia Uchwały Nr XXII/141/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie.
 • plik (ID: 2283)
  otwórz   zapisz
XXXV 241 2012-10-31 wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • plik (ID: 2282)
  otwórz   zapisz
XXXV 240 2012-10-31 obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • plik (ID: 2281)
  otwórz   zapisz
XXXV 239 2012-10-31 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Gminy Miasta Głowno oraz nadania nazw ulicom gminnym.
 • plik (ID: 2280)
  otwórz   zapisz
XXXV 238 2012-10-31 zmiany uchwały nr XXIX/205/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki \"Centrum Medyczne\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głownie i objęcia dodatkowych udziałów.
 • plik (ID: 2279)
  otwórz   zapisz
Uchwała uchylona uchwałą: XXXVIII/281/12 z dnia 2012-12-19.
XXXV 237 2012-10-31 przejęcia przez Gminę Miasta Głowna zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Głowna na rok 2013.
 • plik (ID: 2278)
  otwórz   zapisz
XXXV 236 2012-10-31 zmiany Uchwały Nr XXXIV/231/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/154/11 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2012 rok.
 • plik (ID: 2277)
  otwórz   zapisz
XXXIV 226 2012-10-15 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2012 rok.
 • plik (ID: 2256)
  otwórz   zapisz
XXXIV 235 2012-10-15 przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego \"Bzura\" z siedzibą w Łowiczu.
 • plik (ID: 2276)
  otwórz   zapisz
XXXIV 234 2012-10-15 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.
 • plik (ID: 2275)
  otwórz   zapisz
Uchwała uchylona uchwałą: XXXVI/256/12 z dnia 2012-11-07.
XXXIV 233 2012-10-15 zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.
 • plik (ID: 2274)
  otwórz   zapisz
XXXIV 232 2012-10-15 zmiany Uchwały nr XXII/153/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 2011 roku zmienionej uchwałami: Nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 lutego 2012 roku oraz Nr XXVII/192/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2012-2025, zmienionej zarządzeniami: Nr 79/2012 Burmistrza Głowna z dnia 29 czerwca 2012 oraz Nr 148/2012 Burmistrza Głowna z dnia 2 października 2012r.
 • plik (ID: 2273)
  otwórz   zapisz
XXXIV 231 2012-10-15 zmiany Uchwały Nr XXII/154/11 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2012 rok.
 • plik (ID: 2272)
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałą: XXXVI/254/12 z dnia 2012-11-07
XXXIV 230 2012-10-15 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu.
 • plik (ID: 2271)
  otwórz   zapisz
XXXIV 229 2012-10-15 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2012 rok.
 • plik (ID: 2270)
  otwórz   zapisz
XXXIV 227 2012-10-15 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2012 rok.
 • plik (ID: 2269)
  otwórz   zapisz
XXXIV 228 2012-10-15 zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 • plik (ID: 2268)
  otwórz   zapisz
XXXIII 225 2012-09-26 sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego \"Bzura\" z siedzibą w Łowiczu.
 • plik (ID: 2257)
  otwórz   zapisz
XXXIII 224 2012-09-26 przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego \"Bzura\" z siedzibą w Łowiczu.
 • plik (ID: 2258)
  otwórz   zapisz
XXXIII 223 2012-09-26 podziału Miasta Głowna na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 • plik (ID: 2259)
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LVII/384/18 z dnia 2018-02-28
XXXIII 222 2012-09-26 szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 • plik (ID: 2260)
  otwórz   zapisz
XXXIII 221 2012-09-26 zmiany Uchwały Nr XXVIII/200/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Głowna na lata 2012-2016
 • plik (ID: 2261)
  otwórz   zapisz
XXXIII 220 2012-09-26 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy.
 • plik (ID: 2262)
  otwórz   zapisz
XXXIII 219 2012-09-26 obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • plik (ID: 2263)
  otwórz   zapisz
XXXIII 218 2012-09-26 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • plik (ID: 2264)
  otwórz   zapisz
XXXIII 217 2012-09-26 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • plik (ID: 2265)
  otwórz   zapisz
XXXIII 216 2012-09-26 uchylenia uchwały Nr 228/XXV/2001 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 31 maja 2001 r.
 • plik (ID: 2266)
  otwórz   zapisz
XXXIII 215 2012-09-26 w sprawie zmian budżetu Miasta Głowna na 2012 rok
 • plik (ID: 2267)
  otwórz   zapisz
XXXII 214 2012-08-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2012 rok.
 • 214.pdf
  otwórz   zapisz
XXXII 213 2012-08-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2012 rok.
 • 213.pdf
  otwórz   zapisz
XXXI 212 2012-07-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2012 rok.
 • 212.pdf
  otwórz   zapisz
XXXI 211 2012-07-27 zmian budżetu Miasta Głowna na 2012 rok.
 • 211.pdf
  otwórz   zapisz
XXX 210 2012-07-06 zmian budżetu Miasta Głowna na 2012 rok.
 • 2012-xxx-210.pdf
  otwórz   zapisz
XXIX 209 2012-06-28 o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2011 rok
 • XXIX-209-2012.pdf
  otwórz   zapisz
XXIX 208 2012-06-28 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2011 rok.
 • XXIX-208-2012.pdf
  otwórz   zapisz
XXIX 207 2012-06-28 zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli postępowania w sprawie wyboru podmiotu do obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Głowna oraz podległych jednostek organizacyjnych.
 • XXIX-207-2012.pdf
  otwórz   zapisz
XXIX 206 2012-06-28 zmiany Uchwały Nr XXII/140/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zlecenia realizacji zadań Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głownie.
 • XXIX-206-2012.pdf
  otwórz   zapisz
XXIX 204 2012-06-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2012 rok
 • 12.pdf
  otwórz   zapisz
XXIX 205 2012-06-28 wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki \"Centrum Medyczne\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głownie i objęcia dodatkowych udziałów.
 • XXIX-205-2012.pdf
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałą: XXXV/238/12 z dnia 2012-10-31. Uchwała uchylona uchwałą: XXXVIII/281/12 z dnia 2012-12-19.
XXVIII 199 2012-05-30 zmiany Uchwały Nr XVIII/111/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 października 2011r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie.
 • 199.pdf
  otwórz   zapisz
XXVIII 198 2012-05-30 wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Głowna na rok 2012.
 • 198.pdf
  otwórz   zapisz
XXVIII 197 2012-05-30 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2012 roku
 • 197.pdf
  otwórz   zapisz
XXVIII 195 2012-05-30 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • 195.pdf
  otwórz   zapisz
XXVIII 194 2012-05-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2012 rok.
 • 194.pdf
  otwórz   zapisz
XXVIII 196 2012-05-30 określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Głowno
 • 196.pdf
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałami: XXXVIII/294/12 z dnia 2012-12-19, IV/32/15 z dnia 2015-01-28, XII/101/15 z dnia 2015-10-08.
XXVIII 200 2012-05-30 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Głowna na lata 2012-2016
 • 200.pdf
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałą: XXXIII/221/12 z dnia 2012-09-26.
XXVIII 201 2012-05-30 wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasta Głowno porozumienia z Powiatem Zgierskim dotyczącego powierzenia do realizacji zadania własnego z zakresu oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu przez Powiat Zgierski przedszkola specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.
 • 201.pdf
  otwórz   zapisz
XXVIII 202 2012-05-30 zmiany Uchwały Nr XIX/170/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie zasad i trybu nadawania oraz wręczania tytułu \"Zasłużony dla Miasta Głowna\".
 • 202.pdf
  otwórz   zapisz
XXVIII 203 2012-05-30 zmiany Uchwały Nr XIX/171/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie zasad i trybu nadawania oraz wręczania tytułu \"Honorowy Obywatel Miasta Głowna\".
 • 203.pdf
  otwórz   zapisz
XXVII 193 2012-04-25 rozpatrzenia skargi Pani Bożeny Karcz.
 • 193.pdf
  otwórz   zapisz
XXVII 191 2012-04-25 zmian budżetu Miasta Głowna na 2012 rok.
 • 191.pdf
  otwórz   zapisz
XXVII 190 2012-04-25 uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie
 • 190.pdf
  otwórz   zapisz
XXVII 192 2012-04-25 zmiany Uchwały nr XXII/153/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 2011 roku zmienionej uchwałą Nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2012 - 2025
 • 192.pdf
  otwórz   zapisz
XXVII 189 2012-04-25 zmian budżetu Miasta Głowna na 2012 rok.
 • 189.pdf
  otwórz   zapisz
XXVII 188 2012-04-25 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2012 rok.
 • 188.pdf
  otwórz   zapisz
XXVII 187 2012-04-25 zmian budżetu Miasta Głowna na 2012 rok.
 • 187.pdf
  otwórz   zapisz
XXVII 186 2012-04-25 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2012 rok.
 • 186.pdf
  otwórz   zapisz
XXV 182 2012-03-28 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność gminy.
 • 182.pdf
  otwórz   zapisz
XXV 181 2012-03-28 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 • 181.pdf
  otwórz   zapisz
XXV 180 2012-03-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2012 rok.
 • 180.pdf
  otwórz   zapisz
XXV 179 2012-03-28 przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie w likwidacji za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2011 r. do 31 października 2011 r.
 • 179.pdf
  otwórz   zapisz
XXV 177 2012-03-28 wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Głowno.
 • 177.pdf
  otwórz   zapisz
XXV 175 2012-03-28 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2012 roku
 • 175.pdf
  otwórz   zapisz
XXV 174 2012-03-28 przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Głowna na lata 2007-2013
 • 174.pdf
  otwórz   zapisz
XXV 173 2012-03-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2012 rok.
 • 173.pdf
  otwórz   zapisz
XXV 172 2012-03-28 zmiany Uchwały Nr XXIV/163/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Głowna na 2012 rok.
 • 172.pdf
  otwórz   zapisz
XXV 176 2012-03-28 wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miasta Głowno.
 • 176.pdf
  otwórz   zapisz
XXV 178 2012-03-28 zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Głowna.
 • 178.pdf
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XI/101/19 z dnia 2019-05-29
XXV 183 2012-03-28 nadania tytułu \"Zasłużony dla Miasta Głowna\".
 • 183.pdf
  otwórz   zapisz
XXV 184 2012-03-28 nadania tytułu \"Zasłużony dla Miasta Głowna\".
 • 184.pdf
  otwórz   zapisz
XXV 185 2012-03-28 nadania tytułu \"Zasłużony dla Miasta Głowna\".
 • 185.pdf
  otwórz   zapisz
XXIV 169 2012-02-28 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oddanej w użytkowanie wieczyste.
 • 169.pdf
  otwórz   zapisz
XXIV 168 2012-02-28 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • 168.pdf
  otwórz   zapisz
XXIV 166 2012-02-28 zmiany Uchwały nr XXII/153/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2012-2025.
 • 166.pdf
  otwórz   zapisz
XXIV 164 2012-02-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2012 rok.
 • 164.pdf
  otwórz   zapisz
XXIV 163 2012-02-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2012 rok.
 • 163.pdf
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałą: XXV/172/12 z dnia 2012-03-28.
XXIV 165 2012-02-28 uchylenia Uchwały Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2011 - 2037 wraz ze zmianami.
 • 165.pdf
  otwórz   zapisz
XXIV 167 2012-02-28 określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasta Głowna lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzoe stanowić pomoc publiczną.
 • 167.pdf
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałami: III/18/14 z dnia 2014-12-31, XLV/327/21 z dnia 2021-06-30
XXIV 170 2012-02-28 braku naruszenia rozwiązań zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna, dla działki o nr ewid. 18/31 w obrębie G-13, przy ulicy Norblina 4 (wcześniej Sikorskiego 3a) oraz działki o nr ewid. 18/74 w obrębie G-13 przy ulicy Norblina 27-29 (wcześniej Sikorskiego 3c) z ustaleniami zawartymi w \"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowno\".
 • 170.pdf
  otwórz   zapisz
XXIV 171 2012-02-28 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna, dla działki o nr ewid. 18/31 w obrębie G-13, przy ulicy Ludwika Norblina 4 (wcześniej Sikorskiego 3a) oraz działki o nr ewid. 18/74 w obrębie G-13 przy ulicy Ludwika Norblina 27-29 (wcześniej Sikorskiego 3c).
 • 171.pdf
  otwórz   zapisz
XXIII 162 2012-01-25 zmian budżetu Miasta Głowna na 2012 rok.
 • XXIII-162-12.doc
  otwórz   zapisz
XXIII 161 2012-01-25 uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna.
 • XXIII-161-12.doc
  otwórz   zapisz
XXIII 160 2012-01-25 uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na rok 2012.
 • XXIII-160-12.doc
  otwórz   zapisz
XXIII 159 2012-01-25 zmiany Uchwały Nr VI/52/03 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia diet przysługujących Radnym Rady Miejskiej w Głownie.
 • XXIII-159-12.doc
  otwórz   zapisz
XXIII 157 2012-01-25 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie.
 • XXIII-157-12.doc
  otwórz   zapisz
XXIII 156 2012-01-25 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie.
 • XXIII-156-12.doc
  otwórz   zapisz
XXIII 155 2012-01-25 obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • XXIII-155-12.doc
  otwórz   zapisz
XXIII 158 2012-01-25 zmian wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna na lata 2009 - 2013.
 • XXIII-158-12.doc
  otwórz   zapisz