Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
III 16 2024-05-28 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowno
III 15 2024-05-28 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
III 14 2024-05-28 w sprawie zmiany uchwały nr XCII/648/23 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2024-2034
 • 14
  otwórz   zapisz
 • załącznik do WPF
  otwórz   zapisz
III 13 2024-05-28 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2024 rok
III 12 2024-05-28 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” - Gmina Miasta Głowno
II 11 2024-05-20 w sprawie terminu rozpatrzenia skargi
II 10 2024-05-20 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
II 9 2024-05-20 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki SIM KZN Reymontowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
II 8 2024-05-20 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do reprezentowania Gminy Miasta Głowno w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Bzura”, związek międzygminny, Przemysław Milczarek, przedstawiciel
II 7 2024-05-20 w sprawie reprezentowania Gminy Miasta Głowno w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Bzura”
I 6 2024-05-07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głowna
I 5 2024-05-07 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie, wiceprzewodniczący, Rada Miejska, Komisje
I 4 2024-05-07 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
I 3 2024-05-07 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
I 2 2024-05-07 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie
I 1 2024-05-07 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie
XCVII 682 2024-04-24 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
XCVII 681 2024-04-24 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
XCVII 680 2024-04-24 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
XCVII 679 2024-04-24 w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2024/2025
XCVII 678 2024-04-24 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowno
XCVII 677 2024-04-24 w sprawie terminu rozpatrzenia skargi
XCVII 676 2024-04-24 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” – Gmina Miasta Głowno
XCVI 675 2024-04-16 w sprawie zmiany uchwały nr XCII/648/23 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2024-2034
 • 675
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1 do WPF
  otwórz   zapisz
XCVI 674 2024-04-16 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2024 rok
XCV 673 2024-03-27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług
XCV 672 2024-03-27 w sprawie zmiany uchwały nr LII/378/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny
XCV 671 2024-03-27 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/271/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Głowno zmienioną uchwałą nr LXXXII/569/23 z dnia 29.03.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/271/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Głowno
XCV 670 2024-03-27 w sprawie zmiany uchwały nr XCII/648/23 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2024-2034
 • 670
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
XCV 669 2024-03-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2024 rok
XCV 668 2024-03-27 w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/616/23 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2024 r.
XCV 667 2024-03-27 w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Miasta Głowno w 2024 roku
XCIV 666 2024-02-28 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług
XCIV 665 2024-02-28 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2024 roku
XCIV 664 2024-02-28 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/271/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Głowno zmienioną uchwałą nr LXXXII/569/23 z dnia 29.03.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/271/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Głowno
XCIV 663 2024-02-28 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/378/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny
XCIV 662 2024-02-28 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Miasta Głowno
XCIV 661 2024-02-28 w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
XCIV 660 2024-02-28 w sprawie zmiany uchwały nr XCII/648/23 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2024-2034
 • 660
  otwórz   zapisz
 • załącznik do WPF
  otwórz   zapisz
XCIV 659 2024-02-28 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2024 rok
XCIII 658 2024-01-31 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głownie na 2024 rok
XCIII 657 2024-01-31 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie na 2024 rok
XCIII 656 2024-01-31 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie na 2024 rok
XCIII 655 2024-01-31 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie na 2024 rok
XCIII 654 2024-01-31 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie na 2024 rok
XCIII 653 2024-01-31 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Głowna na lata 2024-2027
 • 653
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
XCIII 652 2024-01-31 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIV/582/23 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania zmienionej uchwałą nr LXXXV/593/23 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 czerwca 2023 r.
XCIII 651 2024-01-31 w sprawie zmiany uchwały nr XCII/648/23 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2024-2034
 • 651
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1 WPF
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2 WPF
  otwórz   zapisz
XCIII 650 2024-01-31 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2024 rok