Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
XXXIII 192 1992-12-29 podziału rezerwy budżetowej.
XXXIII 191 1992-12-29 zmian w składach osobowych komisji.
XXXIII 190 1992-12-29 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
XXXIII 189 1992-12-29 zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
XXXIII 188 1992-12-29 wprowadzenia zakazu palenia tytoniu.
XXXIII 187 1992-12-29 podatku od środków transportowych.
XXXIII 186 1992-12-29 zmieniająca uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych.
XXXII 185 1992-12-01 podziału rezerwy budżetowej.
XXXII 184 1992-12-01 zmiany nazw ulic na terenie miasta Głowna.
XXXII 183 1992-11-25 przeniesień wydatków między działami.
XXXII 182 1992-11-25 zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 1992.
XXXII 181 1992-11-25 zwiększenia składu osobowego komisji.
XXXII 180 1992-11-25 opłat za wodę i wprowadzanie ścieków.
XXXII 179 1992-11-25 wprowadzenia zmian do uchwały Nr 52/XI/91 o utworzeniu miejskiej komunikacji autobusowej.
XXXI 178 1992-10-07 zaciągnięcia pożyczki na cele gospodarcze.
XXXI 177 1992-10-07 przystąpienia do spółki akcyjnej Komunalny Bank Gospodarczy w Łodzi.
XXXI 176 1992-10-07 upoważnienia Zarządu Miasta Głowna do zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki w roku budżetowym 1992.
XXXI 175 1992-10-07 podziału rezerwy budżetowej.
XXXI 174 1992-10-07 wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Rekreacji i Kultury Fizycznej.
XXXI 173 1992-10-07 odwołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Rekreacji i Kultury Fizycznej.
XXXI 172 1992-10-07 wyboru członka Zarządu Miasta Głowna.
XXXI 171 1992-10-07 odwołania członka Zarządu Miasta Głowna.
XXXI 170 1992-10-07 powołania Sekretarza Gminy Miasta Głowna.
XXX 169 1992-09-09 wprowadzenia zmian do uchwały Nr 52/XI/91 o utworzeniu miejskiej komunikacji autobusowej.
XXX 168 1992-09-09 wprowadzenia zmian do uchwały Nr 37/VII/90 w sprawie podwyższenia diet dla radnych.
XXX 167 1992-09-09 przeznaczenia do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy.
XXX 166 1992-09-09 utworzenia spółki akcyjnej Bank Komunalny w Łodzi.
XXX 165 1992-09-09 zmian w budżecie Miasta Głowna na 1992 rok.
XXX 164 1992-09-09 zmian w budżecie Miasta Głowna na 1992 rok.
XXX 163 1992-09-09 odwołania z funkcji Sekretarza Miasta Głowna.
XXVIII 162 1992-08-19 odwołania członków stałych komisji.
XXVIII 161 1992-08-19 podziału środków z rezerwy budżetowej.
XXVIII 160 1992-08-19 nabycia nieruchomości na własność gminy.
XXVIII 159 1992-08-19 przeznaczenia do zbycia gruntów stanowiących własność gminy.
XXVIII 158 1992-08-19 oddania w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy.
XXVIII 157 1992-08-19 zmieniająca uchwałę w sprawie dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Głowna.
XXVIII 156 1992-08-19 ustalenia regulaminów dla Targowiska Miejskiego i Mini Targowisk na terenie miasta Głowna.
Załącznik nr 1 do uchwały 156/XXVIII/92 stracił moc w związku z uchwałą XLI/324/13 z dnia 2013-02-27.
XXVIII 155 1992-08-19 zatwierdzenia regulaminu Komisji Rewizyjnej.
XXVIII 154 1992-08-19 wyboru członka Zarządu Miasta Głowna.
XXVIII 153 1992-08-19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głownie.
XXVIII 152 1992-08-19 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Głowna.
XXVII 151 1992-07-03 przeniesień między działami.
XXVII 150 1992-07-03 zmiany budżetu miasta Głowna na 1992 r.
XXVII 149 1992-07-03 akceptacji aneksu do porozumienia zawartego pomiędzy Kierownikiem Rejonu w Zgierzu a Zarządem Miasta Głowna.
XXVII 148 1992-07-03 przeznaczenia do wydzierżawienia gruntów stanowiących własność gminy.
XXVII 147 1992-07-03 opłat za wodę i wprowadzanie ścieków.
XXVI 146 1992-04-29 zwiększenia składu osobowego komisji Rady Miejskiej.
XXVI 145 1992-04-29 podziału środków z rezerwy budżetowej.
XXVI 144 1992-04-29 zmiany nazw ulic na terenie miasta Głowna.
XXV 135 1992-04-08 oddania w użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność gminy.
XXV 134 1992-04-08 przeznaczenia do sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy oddanych w użytkowanie wieczyste.
XXV 143 1992-04-08 podziału środków z rezerwy budżetowej.
XXV 142 1992-04-08 ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
XXV 141 1992-04-08 powołania Przewodniczących Komisji.
XXV 140 1992-04-08 powołania Komisji Rewizyjnej.
XXV 139 1992-04-08 odwołania Przewodniczącego Komisji Działalności Gospodarczej.
XXV 138 1992-04-08 zwiększenia składu osobowego komisji Rady Miejskiej.
XXV 137 1992-04-08 odwołania Komisji Rewindykacyjnej.
XXV 136 1992-04-08 wyboru członka Zarządu Miasta Głowna.
XXIV 133 1992-03-30 wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Głowna.
XXIV 132 1992-03-30 podziału Miejskiego Funduszu Wodnego.
XXIV 131 1992-03-30 przyjęcia budżetu miasta Głowna na 1992 rok.
XXIV 130 1992-03-30 wykonania podziału Miejskiego Funduszu Wodnego za rok 1991.
XXIV 129 1992-03-30 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Głowna za 1991 rok.
XXIV 128 1992-03-30 odwołania członka Zarządu Miasta Głowna.
XXIV 127 1992-03-30 odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Głowna.
XXIV 126 1992-03-30 absolutorium dla Zarządu Miasta Głowna.
XXIV 125 1992-03-25 przekazania mienia państwowego na rzecz gminy.
XXIV 124 1992-03-25 oddania w użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność gminy.
XXIV 123 1992-03-25 podatku od środków transportowych.
XXIII 122 1992-01-24 zmieniająca uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych.
XXIII 121 1992-01-24 trybu zwolnień od podatku rolnego.
XXIII 120 1992-01-24 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Głowna.
XXIII 119 1992-01-24 zwiększenia składu osobowego Komisji Spraw Publicznych i Zatrudnienia Rady Miejskiej.
XXIII 118 1992-01-24 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnych.