Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
XIII 130 1999-12-17 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa do obliczania podatku rolnego.
XIII 129 1999-12-17 ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę miasta i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych miasta.
XIII 128 1999-12-17 podatku od środków transportowych na 2000 r.
XIII 127 1999-12-17 ustalenia stawek podatku od nieruchomości i posiadania psów.
XIII 126 1999-12-17 zmian zadań inwestycyjnych w budżecie Miasta Głowna na 1999 r.
XIII 125 1999-12-17 zmian budżetu Miasta Głowna na 1999 r.
XIII 124 1999-12-17 zmian w budżecie Miasta Głowna na 1999 r.
XIII 123 1999-12-17 zmiany Statutu Miasta Głowna.
XIII 122 1999-12-17 likwidacji jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
XIII 121 1999-12-17 przeznaczenia do oddania w dzierżawę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy.
XIII 120 1999-12-17 zaopiniowania ograniczenia poszczególnych rodzajów działalności i udzielania świadczeń zdrowotnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
XIII 119 1999-12-17 poszerzenia składu osobowego Komisji Oświaty i Zdrowia.
XIII 118 1999-12-17 wyboru członka Zarządu Miasta Głowna.
XIII 117 1999-12-17 założenia i określenia obwodu publicznego miejsko-gminnego gimnazjum z siedzibą w Głownie.
XIII 116 1999-12-17 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków na XIII Sesji Rady Miejskiej w Głownie w dniu 17.12.1999 r.
XII 112 1999-10-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 1999 r.
XII 115 1999-10-29 wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zgierzu oraz Sądu Okręgowego w Łodzi na kadencję lat 2000 - 2003.
XII 114 1999-10-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 1999 r.
XII 113 1999-10-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 1999 r.
XII 111 1999-10-29 wydania opinii dotyczącej zmiany kategorii dróg powiatowych na drogi gminne.
XII 110 1999-10-29 wydania opinii o przebiegu dróg powiatowych na terenie miasta Głowna.
XII 109 1999-10-29 zmiany Uchwały Nr 335/LI/98 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 kwietnia 1998 r. dot. zmiany dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta Głowna.
XII 108 1999-10-29 wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Głownie Nr 98/XI/99 z dnia 29 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Głowna.
XII 107 1999-10-29 rezygnacji z funkcji członka Doraźnej Komisji Statutowej radnego Ireneusza Skurzyńskiego.
XII 106 1999-10-29 wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta Głowna.
XII 105 1999-10-29 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków na XII Sesji Rady Miejskiej w Głownie w dniu 29 października 1999 r.
XI 104 1999-09-29 zmiany Statutu Miasta Głowna.
XI 103 1999-09-29 zmiany Statutu Miasta Głowna.
XI 102 1999-09-29 powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej w Głownie na sesji opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
XI 101 1999-09-29 procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu.
XI 100 1999-09-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 1999 r.
XI 99 1999-09-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 1999 r.
XI 98 1999-09-29 wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Głowna.
XI 97 1999-09-29 przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Członka Zarządu, Zastępcy Burmistrza Miasta Głowna pana Wojciecha Brzeskiego.
XI 96 1999-09-29 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków na XI Sesji Rady Miejskiej w Głownie w dniu 29 września 1999 r.
X 95 1999-07-09 zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Związku Gmin Regionu Łódzkiego.
X 94 1999-07-09 zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie na II półrocze 1999 r.
X 93 1999-07-09 poszerzenia składu osobowego Komisji Oświaty i Zdrowia.
X 92 1999-07-09 zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
X 91 1999-07-09 przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy.
X 90 1999-07-09 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna.
X 89 1999-07-09 zmian w budżecie Miasta Głowna na 1999 r.
X 88 1999-07-09 zmian budżetu Miasta Głowna na 1999 r.
X 87 1999-07-09 zmian budżetu Miasta Głowna na 1999 r.
X 86 1999-07-09 zmian w budżecie Miasta Głowna na 1999 r.
X 85 1999-07-09 zmian budżetu Miasta Głowna na 1999 r.
X 84 1999-07-09 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków na X Sesji Rady Miejskiej w Głownie w dniu 9 lipca 1999 r.
IX 83 1999-05-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 1999 r.
IX 82 1999-05-29 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Łódzkim w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
IX 81 1999-05-29 powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursów na dyrektorów niektórych szkół podstawowych.
IX 80 1999-05-29 określenia regulaminu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły podstawowej, którego organem prowadzącym jest gmina Miasta Głowna.
IX 79 1999-05-29 ogłoszenia konkursów na dyrektorów niektórych szkół podstawowych, których ogranem prowadzącym jest gmina Miasta Głowna.
IX 78 1999-05-29 ustalenia czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
IX 77 1999-05-29 ustalenia czynszu regulowanego za lokale socjalne.
IX 76 1999-05-29 zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa przez dzierżawcę.
IX 75 1999-05-29 udzielania osobom fizycznym bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.
IX 74 1999-05-29 przeznaczenia do sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy.
IX 73 1999-05-29 ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę miasta i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych miasta.
IX 72 1999-05-29 rezygnacji z funkcji członka Doraźnej Komisji Statutowej radnego Grzegorza Janeczka.
IX 71 1999-05-29 powołania przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich.
IX 70 1999-05-29 odwołania członka Komisji Rewizyjnej.
IX 69 1999-05-29 odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich.
IX 68 1999-05-29 wyboru członków Zarządu Miasta.
IX 67 1999-05-29 powołania Sekretarza Miasta Głowna.
IX 66 1999-05-29 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków na IX Sesji Rady Miejskiej w Głownie w dniu 29 maja 1999 r.
VIII 65 1999-04-28 zobowiązująca Zarząd Miasta Głowna do spowodowania wycofania przez dyrektora MZK w Głownie wypowiedzeń umów najmu lokali użytkowych znajdujących się w Pawilonie Handlowym przy ul. Kopernika 33a.
VIII 64 1999-04-28 przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskami z przeprowadzonej kontroli dotyczącej analizy całokształtu spraw związanych z tematem Pawilonu Handlowego na ulicy Kopernika nr 33a.
VIII 63 1999-04-28 uchylenia uchwały Nr 6/I/98 z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Głowna.
VIII 62 1999-04-28 uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXIII/161/12 z dnia 2012-01-25.
VIII 61 1999-04-28 opłaty miesięcznej za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Głowna.
VIII 60 1999-04-28 zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna.
VIII 59 1999-04-28 udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Głowna z wykonania budżetu za 1998 rok.
VIII 58 1999-04-28 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków na VIII Sesji Rady Miejskiej w Głownie w dniu 28.04.1999 r.
VII 57 1999-03-30 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 1999 rok.
VII 56 1999-03-30 likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz utworzenia w jego miejsce jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
VII 55 1999-03-30 zezwolenia na prowadzenie Targowiska Miejskiego w Głownie ul. Kilińskiego i Bielawska osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.
VII 54 1999-03-30 założenia publicznego miejsko-gminnego gimnazjum w Głownie.
VII 53 1999-03-30 przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Miłośników Ziemi Głowieńskiej w Głownie.
VII 52 1999-03-30 przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie.
VII 51 1999-03-30 przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie.
VII 50 1999-03-30 przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Głownie.
VII 49 1999-03-30 przyjęcia rezygnacji i odwołania członków Zarządu Miasta Głowna.
VII 48 1999-03-30 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków.
VI 47 1999-02-26 założenia i określenia obwodu publicznego miejsko-gminnego gimnazjum z siedzibą w Głownie.
VI 46 1999-02-26 upoważnienia Zarządu Miasta Głowna do ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w banku innym, niż bank sprawujący obsługę budżetu Miasta Głowna.
VI 45 1999-02-26 poszerzenia składu osobowego Doraźnej Komisji Statutowej.
VI 44 1999-02-26 uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 1999 rok.
VI 43 1999-02-26 zmiany uchwały Nr 52/XI/91 z dnia 15.02.1991 r. dotyczącej utworzenia komunikacji autobusowej w Głownie.
VI 42 1999-02-26 zmian w statutach Miejskich Przedszkoli Nr 1, 2, 3.
VI 41 1999-02-26 likwidacji zakładów budżetowych - Miejskich Przedszkoli Nr 1, 2, 3 oraz utworzenia w ich miejsce jednostek budżetowych - Miejskich Przedszkoli Nr 1, 2, 3.
VI 40 1999-02-26 likwidacji Żłobka Miejskiego w Głownie.
VI 39 1999-02-26 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków.
V 28 1999-01-29 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków.
V 38 1999-01-29 zmian Statutu Miasta Głowna.
V 37 1999-01-29 wyboru Przewodniczącego Doraźnej Komisji d/s Historycznych Miasta.
V 36 1999-01-29 powołania Doraźnej Komisji d/s Historycznych Miasta.
V 35 1999-01-29 wyboru Przewodniczącego Doraźnej Komisji Statutowej.
V 34 1999-01-29 powołania Doraźnej Komisji Statutowej.
V 33 1999-01-29 zmian w regulaminie działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna.
V 32 1999-01-29 zmiany zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie miasta Głowna.
V 31 1999-01-29 zmian w składzie osobowym Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna.
V 30 1999-01-29 wprowadzenia zmian do uchwały Nr 315/L/98 z dnia 25.02.1998 r. dotyczącej przystąpienia Gminy Miasta Głowna do Związku Gmin Regionu Łódzkiego.
V 29 1999-01-29 wprowadzenia zmian do uchwały Nr 210/XXXVII/97 z dnia 28.02.1997 r. w Głownie dotyczącej przystąpienia do Związku Miast Polskich.