Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
III 21 2006-12-27 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głowna oraz wysokości miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne pojazdem niebędacym własnością pracodawcy.
 • III-21-06.doc
  otwórz   zapisz
III 20 2006-12-27 przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.
 • III-20-06.doc
  otwórz   zapisz
III 18 2006-12-27 podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków.
 • III-18-06.doc
  otwórz   zapisz
III 17 2006-12-27 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Głowna na 2007 r.
 • III-17-06.doc
  otwórz   zapisz
III 16 2006-12-27 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2007 r.
 • III-16-06.doc
  otwórz   zapisz
III 15 2006-12-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2006 rok.
 • III-15-06.doc
  otwórz   zapisz
III 14 2006-12-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2006 rok.
 • III-14-06.doc
  otwórz   zapisz
III 13 2006-12-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2006 rok.
 • III-13-06.doc
  otwórz   zapisz
III 12 2006-12-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2006 rok.
 • III-12-06.doc
  otwórz   zapisz
III 11 2006-12-27 zmian budżetu Miasta Głowna na 2006 rok.
 • III-11-06.doc
  otwórz   zapisz
III 10 2006-12-27 zmian budżetu Miasta Głowna na 2006 rok.
 • III-10-06.doc
  otwórz   zapisz
III 19 2006-12-27 zmiany uchwały Nr XXVII/254/05 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Głownie.
 • III-19-06.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała uchylona uchwałą XLVII/387/10 z dn. 2010-04-22
II 9 2006-12-06 określenia stawek podatku od nieruchomości.
 • II-9-06.doc
  otwórz   zapisz
II 8 2006-12-06 określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości.
 • II-8-06.doc
  otwórz   zapisz
II 7 2006-12-06 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2007r.
 • II-7-06.doc
  otwórz   zapisz
II 6 2006-12-06 trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
 • II-6-06.doc
  otwórz   zapisz
I 5 2006-11-27 wyboru Wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie.
 • I-5-06.doc
  otwórz   zapisz
I 4 2006-11-27 wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie.
 • I-4-06.doc
  otwórz   zapisz
I 3 2006-11-27 ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie.
 • I-3-06.doc
  otwórz   zapisz
I 1 2006-11-27 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
 • I-1-06.doc
  otwórz   zapisz
I 2 2006-11-27 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
 • I-2-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 428 2006-10-26 nieodpłatnego nabycia na własność gminy niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa.
 • 428.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 432 2006-10-26 nie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie za rok 2005.
 • XLIV-432-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 431 2006-10-26 wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, na niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa.
 • XLIV-431-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 433 2006-10-26 nadania tytułu \"Honorowy Obywatel Miasta Głowna\"
 • XLIV-433-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 430 2006-10-26 wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowych dzierżawców budynków użytkowych jednolokalowych stanowiących własność gminy.
 • XLIV-430-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 429 2006-10-26 nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 • XLIV-429-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 427 2006-10-26 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 • XLIV-427-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 426 2006-10-26 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2006 rok.
 • XLIV-426-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 425 2006-10-26 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2006 rok.
 • XLIV-425-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 424 2006-10-26 zmian budżetu Miasta Głowna na 2006 rok.
 • XLIV-424-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 423 2006-10-26 zmian budżetu Miasta Głowna na 2006 rok.
 • XLIV-423-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 422 2006-10-26 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2006 rok.
 • XLIV-422-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 421 2006-10-26 zmian budżetu Miasta Głowna na 2006 rok.
 • XLIV-421-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 420 2006-10-26 zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2006.
 • XLIV-420-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 419 2006-09-12 zmian budżetu Miasta Głowna na 2006 rok.
 • XLIII-419-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 418 2006-09-12 rozpatrzenia skargi Państwa Praksedy i Ksawerego Rojek na Burmistrza Głowna.
 • XLIII-418-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 417 2006-09-12 utworzenia na terenie miasta Głowna odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrza, które odbędą się w 2006r.
 • XLIII-417-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 409 2006-09-12 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego.
 • XLIII-409-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 408 2006-09-12 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2006 rok.
 • XLIII-408-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 407 2006-09-12 zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2006.
 • XLIII-407-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 406 2006-09-12 zmian budżetu Miasta Głowna na 2006 rok.
 • XLIII-406-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 405 2006-09-12 zmian budżetu Miasta Głowna na 2006 rok.
 • XLIII-405-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 404 2006-09-12 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2006 rok.
 • XLIII-404-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 403 2006-09-12 zmian budżetu Miasta Głowna na 2006 rok.
 • XLIII-403-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 402 2006-09-12 zmian budżetu Miasta Głowna na 2006.
 • XLIII-402-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 410 2006-09-12 uchwalenia \"Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Głowno\"
 • XLIII-410-06.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXXVIII/279/12 z dnia 2012-12-19.
XLIII 411 2006-09-12 uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Głowna.
 • XLIII-411-06.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą VIII/80/19 z dnia 2019-04-10
XLIII 412 2006-09-12 zmiany uchwały Nr XVII/135/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 marca 2004r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zmienionej uchwałą Nr XXVII/243/05 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 24 lutego 2005r.
 • XLIII-412-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 413 2006-09-12 nadania tytułu \"Zasłużony dla Miasta Głowna\"
 • XLIII-413-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 414 2006-09-12 nadania tytułu \"Honorowy Obywatel Miasta Głowna\"
 • XLIII-414-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 415 2006-09-12 współdziałania z gminami w zakresie zasad i terminów rozliczania dotacji celowej pokrywającej ponoszone przez Gminę Miasta Głowno koszty związane z uczęszczaniem do Miejskich Przedszkoli Nr 1, 2, 3 w Głownie dzieci niebędących mieszkańcami Miasta Głowna
 • XLIII-415-06.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 416 2006-09-12 nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Głownie.
 • XLIII-416-06.doc
  otwórz   zapisz
Na mocy uchwały XXXVII/284/09 z dn. 2009-06-30 zmienił się załącznik do uchwały XLIII/416/06. Uchwała straciła moc w związku z uchwałą VII/76/19 z dnia 2019-03-27
XLII 399 2006-06-23 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego.
 • XLII-399-06.doc
  otwórz   zapisz
XLII 398 2006-06-23 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego.
 • XLII-398-06.doc
  otwórz   zapisz
XLII 396 2006-06-23 zmian budżetu Miasta Głowna na 2006 rok.
 • XLII-396-06.doc
  otwórz   zapisz
XLII 394 2006-06-23 współpracy pomiędzy Gminą Miasta Głowna i Gminą Remptendorf.
 • XLII-394-06.doc
  otwórz   zapisz
XLII 393 2006-06-23 wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • XLII-393-06.doc
  otwórz   zapisz
XLII 392 2006-06-23 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 • XLII-392-06.doc
  otwórz   zapisz
XLII 391 2006-06-23 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 • XLII-391-06.doc
  otwórz   zapisz
XLII 388 2006-06-23 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego.
 • XLII-388-06.doc
  otwórz   zapisz
XLII 386 2006-06-23 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2006 rok.
 • XLII-386-06.doc
  otwórz   zapisz
XLII 385 2006-06-23 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2006 rok.
 • XLII-385-06.doc
  otwórz   zapisz
XLII 384 2006-06-23 zmian budżetu Miasta Głowna na 2006 rok.
 • XLII-384-06.doc
  otwórz   zapisz
XLII 383 2006-06-23 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2006 rok.
 • XLII-383-06.doc
  otwórz   zapisz
XLII 387 2006-06-23 określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Głowna za I półrocze roku budżetowego.
 • XLII-387-06.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XI/71/11 z dnia 2011-05-25
XLII 389 2006-06-23 odpłatności za pomoc w formie posiłku, udzielonej w ramach programu wieloletniego \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\"
 • XLII-389-06.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XLV/363/10 z dn. 2010-01-20
XLII 390 2006-06-23 wyrażenia zgody na przeniesienie przez Spółkę Akcyjną pod firmą: Polskie Koleje Państwowe SA z/s w Warszawie, na rzecz Gminy Miasta Głowno, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w celu wygaszenia zobowiązania podatkowego spółki oraz ustanowienia służebności gruntowych na nabywanych nieruchomościach.
 • XLII-390-06.doc
  otwórz   zapisz
XLII 395 2006-06-23 zmiany uchwały Nr VI/51/03 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Głowna oraz wysokości miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne pojazdem niebędacym własnością pracodawcy zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/322/05 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 września 2005 r.
 • XLII-395-06.doc
  otwórz   zapisz
XLII 397 2006-06-23 utworzenia Związku Międzygminnego \"Bzura\" i przyjęcia statutu.
 • XLII-397-06.doc
  otwórz   zapisz
XLII 400 2006-06-23 wyrażenia zgody na wystawienie weksla \"in blanco\" przez Gminę Miasta Głowna jako zabezpieczenia na dofinansowanie budowy hali sportowo widowiskowej przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.
 • XLII-400-06.doc
  otwórz   zapisz
XLII 401 2006-06-23 uchwalenia Statutu Miasta Głowna.
 • XLII-401-06.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałami: IX/58/07, XIX/162/08, XXXVII/285/09. Uchwała straciła moc w związku z uchwałą: LIX/433/14 z dnia 2014-02-26.
XL 382 2006-04-28 zmian wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna.
 • XL-382-06.doc
  otwórz   zapisz
XL 381 2006-04-28 opinii do studium planów ochrony przeciwpowodziowej.
 • XL-381-06.doc
  otwórz   zapisz
XL 380 2006-04-28 określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
 • XL-380-06.doc
  otwórz   zapisz
XL 379 2006-04-28 opracowania planu zaopatrzenia w gaz Gminy Miasta Głowna.
 • XL-379-06.doc
  otwórz   zapisz
XL 374 2006-04-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2006 rok.
 • XL-374-06.doc
  otwórz   zapisz
XL 373 2006-04-28 zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2006.
 • XL-373-06.doc
  otwórz   zapisz
XL 372 2006-04-28 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2005 rok.
 • XL-372-06.doc
  otwórz   zapisz
XL 375 2006-04-28 nadania tytułu \"Honorowy Obywatel Miasta Głowna\"
 • XL-375-06.doc
  otwórz   zapisz
XL 376 2006-04-28 nadania tytułu \"Zasłużony dla Miasta Głowna\"
 • XL-376-06.doc
  otwórz   zapisz
XL 377 2006-04-28 nadania tytułu \"Zasłużony dla Miasta Głowna\"
 • XL-377-06.doc
  otwórz   zapisz
XL 378 2006-04-28 ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006r.
 • XL-378-06.doc
  otwórz   zapisz
XXXIX 371 2006-03-28 określenia łącznej kwoty poręczenia w roku budżetowym i upoważnienia Burmistrza Głowna do udzielenia poręczenia.
 • XXXIX-371-06.doc
  otwórz   zapisz
XXXIX 369 2006-03-28 zmiany uchwały Nr XXXVIII/367/06 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 2 marca 2006 roku.
 • XXXIX-369-06.doc
  otwórz   zapisz
XXXIX 370 2006-03-28 zmiany uchwały nr XXXVIII/364/06 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 2 marca 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 • XXXIX-370-06.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXXIII/222/12 z dnia 2012-09-26.
XXXVIII 368 2006-03-02 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2006 rok.
 • XXXVIII-368-06.doc
  otwórz   zapisz
XXXVIII 367 2006-03-02 zmiany uchwały Nr XXXVI/356/05 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 2005 roku i uchwały Nr XXXVII/357/06 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 stycznia 2006 roku.
 • XXXVIII-367-06.doc
  otwórz   zapisz
XXXVIII 366 2006-03-02 ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie.
 • XXXVIII-366-06.doc
  otwórz   zapisz
XXXVIII 365 2006-03-02 ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie.
 • XXXVIII-365-06.doc
  otwórz   zapisz
XXXVIII 362 2006-03-02 podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków.
 • XXXVIII-362-06.doc
  otwórz   zapisz
XXXVIII 360 2006-03-02 zmiany Uchwały Nr XXIV/226/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
 • XXXVIII-360-06.doc
  otwórz   zapisz
XXXVIII 359 2006-03-02 współdziałania pomiędzy Gminą Miasta Głowno oraz Miastem-Gminą Stryków w realizacji zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia.
 • XXXVIII-359-06.doc
  otwórz   zapisz
XXXVIII 358 2006-03-02 przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren ulicy Tuwima, Sikorskiego, Fabrycznej i granicy miasta Głowna.
 • XXXVIII-358-06.doc
  otwórz   zapisz
XXXVIII 361 2006-03-02 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie.
 • XXXVIII-361-06.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XLVII/388/10 z dn. 2010-04-22
XXXVIII 363 2006-03-02 wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawa własności budynków i urządzeń – w zamian za wygaszenie zobowiązania podatkowego oraz przez potrącenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
 • XXXVIII-363-06.doc
  otwórz   zapisz
XXXVIII 364 2006-03-02 określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 • XXXVIII-364-06.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXXIII/222/12 z dnia 2012-09-26.
XXXVII 357 2006-01-27 zmiany uchwały budżetowej Miasta Głowna na 2006 rok.