Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
XXI 182 2000-12-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2000 rok.
XXI 183 2000-12-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2000 rok.
XXI 184 2000-12-28 zmian zadań inwestycyjnych w budżecie Miasta Głowna na 2000 rok.
XXI 185 2000-12-28 ustalenia wydatków budżetowych nie wygasających z upływem roku budżetowego 2000.
XXI 186 2000-12-28 oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy.
XXI 187 2000-12-28 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
XXI 188 2000-12-28 zmiany Uchwały Nr 327/LI/98 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 08.04.1998 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy.
XXI 189 2000-12-28 ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Głowna na 2001 rok.
XXI 190 2000-12-28 ustalenia stawek podatku od nieruchomości i posiadania psów.
XXI 191 2000-12-28 ustanowienia hipoteki zwykłej na nieruchomości stanowiącej własność gminy.
XXI 192 2000-12-28 wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.
XXI 193 2000-12-28 wynagrodzenia Burmistrza Miasta Głowna oraz ustalenia ryczałtu pieniężnego za używanie własnego samochodu do celów służbowych.
XXI 194 2000-12-28 zmiany Uchwały Nr III/14/88 Miejskiej Rady Narodowej w Głownie z dnia 26 października 1988 r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXXV/243/12 z dnia 2012-10-31.
XXI 195 2000-12-28 nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głownie.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXXVII/272/12 z dnia 2012-11-28.
XXI 196 2000-12-28 uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Głownie Nr 169/XIX/2000 z dnia 28.09.2000 r. w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego \"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Szkolnej, Plac Reymonta wraz z odtworzeniem nawierzchni w/w ulic i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą\".
XXI 197 2000-12-28 ustalenia diet przysługujących Radnym Rady Miejskiej w Głownie.
XXI 198 2000-12-28 wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Głownie.
XXI 199 2000-12-28 odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie.
XXI 200 2000-12-28 odwołania Pana Olgierda Wąsowskiego ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie.
XXI 201 2000-12-28 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie.
XX 171 2000-11-16 przeznaczenia środków finansowych z umorzenia pożyczki.
XX 172 2000-11-16 zmian budżetu Miasta Głowna na 2000 rok.
XX 173 2000-11-16 zmian budżetu Miasta Głowna na 2000 rok.
XX 174 2000-11-16 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2000 rok.
XX 175 2000-11-16 zmian budżetu Miasta Głowna na 2000 rok.
XX 176 2000-11-16 zmiany budżetu Miasta Głowna na 2000 rok i zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie skutków podwyżek wynikających z Karty Nauczyciela nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Miasta Głowna.
XX 177 2000-11-16 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntów stanowiących własność gminy.
XX 178 2000-11-16 przeznaczenia do sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy.
XX 179 2000-11-16 zmiany w uchwale Nr 76/IX/99 Rady Miasta Głowna z dnia 29.05.1999 r. dot. zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa przez dzierżawcę.
XX 180 2000-11-16 wyrażenia zgody na wdrożenie programu rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej \"DIALOG\" na terenie Gminy Miasta Głowna.
XX 181 2000-11-16 przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta radnego Alberta Waśkiewicza.
XIX 166 2000-09-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2000 rok.
XIX 167 2000-09-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2000 rok.
XIX 168 2000-09-28 zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
XIX 169 2000-09-28 unieważnienia przetargu nieograniczonego \"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Szkolnej, Plac Reymonta wraz z odtworzeniem nawierzchni w/w ulic i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą\".
XIX 170 2000-09-28 trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, określenia sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadania zleconego.
XVIII 157 2000-08-22 nadania nazwy nowoprojektowanej ulicy.
XVIII 158 2000-08-22 zmian w podziale na stałe obwody głosowania oraz utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i zakładzie pomocy społecznej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej na terenie miasta Głowna zarządzonych na dzień 8 października 2000 r.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXXVII/271/12 z dnia 2012-11-28.
XVIII 159 2000-08-22 zmian budżetu Miasta Głowna na 2000 r.
XVIII 160 2000-08-22 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2000 rok.
XVIII 161 2000-08-22 zmian budżetu Miasta Głowna na 2000 r.
XVIII 162 2000-08-22 zmian budżetu Miasta Głowna na 2000 rok.
XVIII 163 2000-08-22 wygaszenia części zobowiązania podatkowego w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności położonych na tym gruncie budynków.
XVIII 164 2000-08-22 przeznaczenia do sprzedaży grutów stanowiących własność gminy.
XVIII 165 2000-08-22 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Głowna, na nieruchomość gruntową stanowiącą własność Skarbu Państwa.
XVII 152 2000-06-06 opłat stałych za realizację świadczeń wykraczających poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Głowna.
XVII 153 2000-06-06 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2000 rok.
XVII 154 2000-06-06 zmian budżetu Miasta Głowna na 2000 rok.
XVII 155 2000-06-06 zmian budżetu Miasta Głowna na 2000 r.
XVII 156 2000-06-06 przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy.
XVI 151 2000-04-26 udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Głowna z wykonania budżetu za 1999 rok.
XV 149 2000-03-28 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2000 r.
XV 150 2000-03-28 zmiany Uchwały Nr 32/V/99 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 stycznia 1999 r. dot. zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie miasta Głowna.
XV 139 2000-03-28 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2000 r.
XV 140 2000-03-28 przeznaczenia do sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy.
XV 141 2000-03-28 przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność gminy.
XV 142 2000-03-28 ustalenia czynszu regulowanego za lokale socjalne.
XV 143 2000-03-28 ustalenia czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
XV 144 2000-03-28 zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie przeprowadzenia kontroli.
XIV 145 2000-03-28 zmiany Uchwały Nr 80/IX/99 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29.05.1999 r. dotyczącej określenia regulaminu przeprowadzania konkursu na Dyrektora szkoły podstawowej, którego organem prowadzącym jest gmina Miasta Głowna.
XV 146 2000-03-28 powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursów na dyrektorów niektórych szkół podstawowych.
XV 147 2000-03-28 poszerzenia składu osobowego Komisji Spraw Obywatelskich.
XV 148 2000-03-28 zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna.
XIV 133 2000-02-15 zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Głownie.
XIV 132 2000-02-15 zmiany uchwały Nr 54/VII/99 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 marca 1999 r. dotyczącej założenia publicznego miejsko-gminnego gimnazjum w Głownie.
XIV 131 2000-02-15 powiadomienia rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
XIV 134 2000-02-15 zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie.
XIV 135 2000-02-15 zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie.
XIV 136 2000-02-15 zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Dąbrowskiego, Kolejowa, Myśliwska do rzeki Mrożycy i trasy nr 71 (ul. Łódzka).
XIV 137 2000-02-15 przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna uchwalanego uchwałą nr XLVII/275/94 z dnia 16 marca 1994 r.
XIV 138 2000-02-15 likwidacji jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.