Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
XCII 649 2023-12-18 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2024 rok
Uchwała zmieniona uchwałami: XCIII/650/24 z dn. 2024-01-31, XCIV/659/24 z dn. 2024-02-28
XCII 648 2023-12-18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2024-2034
 • 648
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałami: XCIII/651/24 z dn. 2024-01-31, XCIV/660/24 z dn. 2024-02-28
XCII 647 2023-12-18 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głowna”
XCII 646 2023-12-18 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głowna”
XCII 645 2023-12-18 w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Głowno prowadzenia powierzonych zadań publicznych Powiatu Zgierskiego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Głowna oraz udzielenia dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasta Głowno w celu realizacji przejętych zadań na rok 2024
XCII 644 2023-12-18 w sprawie zmiany planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, realizowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie na lata 2021-2024
 • 644
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
XCII 643 2023-12-18 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XCII 642 2023-12-18 w sprawie zmiany uchwały Nr XC/625/23 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023
XCII 641 2023-12-18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
XCII 640 2023-12-18 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • 640
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
XCII 639 2023-12-18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
XCI 638 2023-12-12 w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/613/23 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
XCI 637 2023-12-12 w sprawie zmiany uchwały nr XC/629/23 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie opłaty targowej
XC 636 2023-11-29 w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
XC 635 2023-11-29 w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2024 roku
XC 634 2023-11-29 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2028
 • 634
  otwórz   zapisz
 • załącznik do Programu
  otwórz   zapisz
XC 633 2023-11-29 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2029
 • 633
  otwórz   zapisz
 • Strategia
  otwórz   zapisz
XC 632 2023-11-29 w sprawie zmiany uchwały nr LXXIV/505/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2023 r.
XC 631 2023-11-29 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie
XC 630 2023-11-29 w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Głownie
XC 629 2023-11-29 w sprawie opłaty targowej
Uchwała zmieniona uchwałą: XCI/637/23 z dnia 2023-12-12.
XC 628 2023-11-29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
XC 627 2023-11-29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XC 626 2023-11-29 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasta Głowno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną
XC 625 2023-11-29 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023
Uchwała zmieniona uchwałą: XCII/642/23 z dnia 2023-12-18.
XC 624 2023-11-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
XC 623 2023-11-29 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • 623
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1 do WPF
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2 do WPF
  otwórz   zapisz
XC 622 2023-11-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
XC 621 2023-11-29 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Głowno położonego w rejonie ulic: Juliusza Słowackiego i Plażowej
LXXXIX 620 2023-11-08 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku dla osób nieobjętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
LXXXIX 619 2023-11-08 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
LXXXIX 618 2023-11-08 w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem„ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
LXXXIX 617 2023-11-08 w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Uchwała uchylona uchwałą: XC/636/23 z dnia 2023-11-29.
LXXXIX 616 2023-11-08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2024 r.
LXXXIX 615 2023-11-08 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
LXXXIX 614 2023-11-08 w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Zabrzeźniańskiej w Głownie
LXXXIX 613 2023-11-08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała zmieniona uchwałą: XCI/638/23 z dnia 2023-12-12.
LXXXIX 612 2023-11-08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
LXXXIX 611 2023-11-08 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • 611
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
LXXXIX 610 2023-11-08 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXXVIII 609 2023-09-27 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi na kadencję od 2024 r. do 2027 r.
LXXXVIII 608 2023-09-27 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
LXXXVIII 607 2023-09-27 w sprawie zmiany uchwały nr LXXXVII/596/23 z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
LXXXVIII 606 2023-09-27 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LXXXVIII 605 2023-09-27 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • 605
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1 do WPF
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2 do WPF
  otwórz   zapisz
LXXXVIII 604 2023-09-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXXVII 603 2023-08-24 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
LXXXVII 602 2023-08-24 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
LXXXVII 601 2023-08-24 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
LXXXVII 600 2023-08-24 w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2023/2024
LXXXVII 599 2023-08-24 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
LXXXVII 598 2023-08-24 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • 598
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1 do WPF
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2 do WPF
  otwórz   zapisz
LXXXVII 597 2023-08-24 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXXVII 596 2023-08-24 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
LXXXVI 595 2023-07-26 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • 595
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
LXXXVI 594 2023-07-26 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok.
LXXXV 593 2023-06-28 w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIV/582/23 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
LXXXV 592 2023-06-28 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
LXXXV 591 2023-06-28 w sprawie zmiany uchwały NR LXVII/472/14 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
LXXXV 590 2023-06-28 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie
LXXXV 589 2023-06-28 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
LXXXV 588 2023-06-28 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • 588
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
LXXXV 587 2023-06-28 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXXV 586 2023-06-28 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2022 rok
LXXXV 585 2023-06-28 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2022 rok
LXXXXV 584 2023-06-28 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głowna
LXXXIV 583 2023-06-06 w sprawie zmiany uchwały nr LII/379/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
LXXXIV 582 2023-05-31 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Uchwała zmieniona uchwałą: LXXXV/593/23 z dnia 2023-06-28, XCIII/652/24 z dnia 2024-01-31
LXXXIV 581 2023-05-31 w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie
LXXXIV 580 2023-05-31 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • 580
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1 do WPF
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2 do WPF
  otwórz   zapisz
LXXXIV 579 2023-05-31 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXXIV 578 2023-05-31 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
LXXXIII 577 2023-04-26 w sprawie rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Kopernika 33D
LXXXIII 576 2023-04-26 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/272/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głownie
LXXXIII 575 2023-04-26 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Gminy Miasta Głowno oraz nadania jej nazwy
LXXXIII 574 2023-04-26 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
LXXXIII 573 2023-04-26 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta na lata 2023-2032
 • 573
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2 do WPF
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1 do WPF
  otwórz   zapisz
LXXXIII 572 2023-04-26 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXXII 571 2023-03-29 w sprawie terminu rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Kopernika 33D
LXXXII 570 2023-03-29 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno, gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach
LXXXII 569 2023-03-29 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/271/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Głowno
LXXXII 568 2023-03-29 w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Miasta Głowno w 2023 roku
LXXXII 567 2023-03-29 w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
LXXXII 566 2023-03-29 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Głownie
LXXXII 565 2023-03-29 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2023 roku
LXXXII 564 2023-03-29 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
LXXXII 563 2023-03-29 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
LXXXII 562 2023-03-29 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • 562
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załacznik nr 2
  otwórz   zapisz
LXXXII 561 2023-03-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXXII 560 2023-03-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXXI 559 2023-02-22 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Głowna
LXXXI 558 2023-02-22 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/130/15 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej
LXXXI 557 2023-02-22 w sprawie zmiany uchwały nr LXXIX/535/23 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/27/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
LXXXI 556 2023-02-22 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/248/09 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia stawki zwrotu kosztów przejazdu za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej Radnego Rady Miejskiej w Głownie pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy Miasta Głowna
Uchwała zmieniona uchwałą: LXXXI/556/23 z dnia 2023-02-22
LXXXI 555 2023-02-22 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Głownie celem przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Głownie
LXXXI 554 2023-02-22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, oddanych w użytkowanie wieczyste
LXXXI 553 2023-02-22 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • 553
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
LXXXI 552 2023-02-22 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/518/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
LXXXI 551 2023-02-22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXX 550 2023-01-30 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
uchwała uchylona uchwałą nr LXXXI/559/23 z dnia 22 lutego 2023 roku
LXXX 549 2023-01-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXIX 548 2023-01-25 w sprawie obradowania w trybie zdalnym
LXXIX 547 2023-01-25 w sprawie terminu rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Kopernika 33D
LXXIX 546 2023-01-25 w sprawie rozpatrzenia skargi A.W.
LXXIX 545 2023-01-25 w sprawie rozpatrzenia skargi J.Ś.
LXXIX 544 2023-01-25 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głownie na 2023 rok
LXXIX 543 2023-01-25 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie na 2023 rok
LXXIX 542 2023-01-25 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie na 2023 rok
LXXIX 541 2023-01-25 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie na 2023 rok
LXXIX 540 2023-01-25 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie na 2023 rok
LXXIX 539 2023-01-25 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2028
 • 539
  otwórz   zapisz
 • załącznik
  otwórz   zapisz
LXXIX 538 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr V/52/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku dla osób nieobjętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
LXXIX 537 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr II/29/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
LXXIX 536 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr II/28/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
LXXIX 526 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/08 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
LXXIX 535 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr II/27/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
uchwała zmieniona uchwałą nr LXXXI/557/23 z dnia 22 lutego 2023 roku
LXXIX 534 2023-01-25 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
LXXIX 533 2023-01-25 w sprawie zmiany Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, realizowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie na lata 2021 - 2024
 • 533
  otwórz   zapisz
 • załącznik
  otwórz   zapisz
LXXIX 532 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • 532
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1 do WPF
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2 do WPF
  otwórz   zapisz
LXXIX 531 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/518/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
LXXIX 530 2023-01-25 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2023 rok
LXXIX 529 2023-01-25 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXIX 528 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/130/15 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej
uchwała uchylona uchwałą nr LXXXI/558/23 z dnia 22 lutego 2023 roku
LXXIX 527 2023-01-25 w sprawie zmiany uchwały nr LII/376/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno