Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
XLIV 264 1993-12-29 zatwierdzenia planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
XLIV 263 1993-12-29 zmian w budżecie.
XLIV 262 1993-12-29 zmian w budżecie.
XLIV 261 1993-12-29 zmian w budżecie.
XLIV 260 1993-12-29 zwiększenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
XLIV 259 1993-12-29 odwołania radnego Janusza Szekalskiego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.
XLIV 258 1993-12-29 nabycia gruntów na własność gminy.
XLIV 257 1993-12-29 opłat od środków transportowych.
XLIV 256 1993-12-29 ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów.
XLIV 255 1993-12-29 przejęcia szkół podstawowych.
XLIV 254 1993-12-29 uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr 235/XLII/93 i Nr 238/XLII/93 z dnia 9 listopada 1993 r.
XLIII 253 1993-12-08 zmian w budżecie.
XLIII 252 1993-12-08 zmian w budżecie.
XLIII 251 1993-12-08 zmian w budżecie.
XLIII 250 1993-12-08 upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ na budowę oczyszczalni ścieków w wysokości 16 mld zł.
XLIII 249 1993-12-08 wyboru członka Zarządu Miasta Głowna.
XLIII 248 1993-12-08 obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiącej własność gminy.
XLIII 247 1993-12-08 odtworzenia powierzchni leśnej przeznaczonej na inne cele w ramach projektu ogólnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Głowna.
XLII 246 1993-11-09 zmian w budżecie.
XLII 245 1993-11-09 przeniesień wydatków między działami.
XLII 244 1993-11-09 zmian w budżecie.
XLII 243 1993-11-09 odwołania członka Zarządu Miasta Głowna.
XLII 242 1993-11-09 powołania komisji doraźnej d/s reorganizacji ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Głowna.
XLII 241 1993-11-09 powołania Jednostki Budżetowej Robót Publicznych.
XLII 240 1993-11-09 zmiany cen biletów za przejazd środkami komunikacji miejskiej.
XLII 239 1993-11-09 przystąpienia do Międzywojewódzkiego, Komunalnego Związku Gmin d/s Budowy Autostrad A-1 i A-2.
XLII 238 1993-11-09 poręczenia pożyczki dla miasta Brzezin.
XLII 237 1993-11-09 zamiany nieruchomości.
XLII 236 1993-11-09 nabycia nieruchomości na własność gminy.
XLII 235 1993-11-09 poręczenia pożyczki dla miasta Łodzi.
XLI 234 1993-09-24 przystąpienia miasta Głowna do Międzywojewódzkiego, Komunalnego Związku Gmin d/s Gazyfikacji, przyjęcia Statutu Związku i wytypowania przedstawicieli do zgromadzenia.
XLI 233 1993-09-24 włączenia w granice miasta Głowna obrębu ewidencyjnego obejmującego obszar wsi Osiny.
XLI 232 1993-09-24 zmian w budżecie.
XLI 231 1993-09-24 zmian w budżecie.
XLI 230 1993-09-24 zmiany cen wody i kanalizacji.
XLI 229 1993-09-24 wprowadzenia aneksu do uchwały Nr 106/XIX/91 z dnia 8 listopada 1991 r.
XXXX 228 1993-08-27 przeznaczenia do zbycia gruntów stanowiących własność gminy.
XXXX 227 1993-08-27 zmian w budżecie.
XXXX 226 1993-08-27 zmian w budżecie.
XXXX 225 1993-08-27 zmian w budżecie.
XXXX 224 1993-08-27 zmian w budżecie.
XXXX 223 1993-08-27 zwiększenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska.
XXXX 222 1993-08-27 nieodpłatnego przejęcia części majątku likwidowanego MPK w Łodzi.
XXXX 221 1993-08-27 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego.
XXXX 220 1993-08-27 uzyskania dotacji na pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem terenów na cele budownictwa mieszkaniowego.
XXXIX 219 1993-07-27 nabycia nieruchomości na własność gminy.
XXXIX 218 1993-07-27 nabycia nieruchomości na własność gminy.
XXXIX 217 1993-07-27 uzupełnienia składu osobowego Komisji Statutowej.
XXXIX 216 1993-07-27 ulg i zwolnień w przejazdach komunikacją miejską.
XXXIX 215 1993-07-27 przeniesienia wydatków między działami.
XXXIX 214 1993-07-27 ustalenia numerów i granic głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
XXXIX 213 1993-07-27 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) i zasad ich usytuowania.
XXXIX 212 1993-07-27 włączenia w granice miasta Głowna obrębu ewidencyjnego obejmującego obszar wsi Zabrzeźnia Parcela.
XXXVIII 211 1993-06-11 przeniesień wydatków między działami.
XXXVIII 210 1993-06-11 zmian w budżecie.
XXXVIII 209 1993-06-11 zmian w budżecie.
XXXVIII 208 1993-06-11 powołania komisji doraźnej d/s przekształcenia PGKiM.
XXXVIII 207 1993-06-11 upoważnienia Zarządu Miasta do zaciągnięcia kredytu w NFOŚ.
XXXVIII 206 1993-06-11 przeznaczenia do zbycia gruntów stanowiących własność gminy.
XXXVIII 205 1993-06-11 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnych i nie przeprowadzania wyborów uzupełniających.
XXXVIII 204 1993-06-11 zatwierdzenia miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego Głowno - Zakopane.
XXXVII 203 1993-05-20 przeniesień wydatków między działami.
XXXVII 202 1993-05-20 zatwierdzenia założeń do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna.
XXXVII 201 1993-05-20 przeznaczenia do zbycia gruntu stanowiącego własność gminy.
XXXVII 200 1993-05-20 powołania komisji doraźnej d/s przejęcia szkół podstawowych.
XXXVII 199 1993-05-20 wprowadzenia zmian do uchwały Nr 52/XI/91 o utworzeniu miejskiej komunikacji autobusowej.
XXXVI 198 1993-03-23 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 1993 rok.
XXXV 197 1993-03-18 wprowadzenia zmian do uchwały o komunikacji miejskiej.
XXXV 196 1993-03-18 wykonania budżetu Miasta Głowna za 1992 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Głowna.
XXXIV 195 1993-01-27 uchylająca uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
XXXIV 194 1993-01-27 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego.
XXXIV 193 1993-01-27 zwolnień z opłat podatku od środków transportowych.