Strona główna

» Pokaż wyszukiwarkę

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki
XXXVIII 276 2020-12-30 zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXXVIII 275 2020-12-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXXVIII 281 2020-12-30 uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, realizowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie na lata 2021 - 2024
 • 281
  otwórz   zapisz
 • załącznik
  otwórz   zapisz
XXXVIII 280 2020-12-30 przejęcia przez Gminę Miasta Głowna zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Głowna na rok 2021
 • 280
  otwórz   zapisz
 • porozumienie
  otwórz   zapisz
XXXVIII 279 2020-12-30 przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2021 roku
XXXVIII 278 2020-12-30 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
XXXVIII 277 2020-12-30 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2020 rok
XXXVII 274 2020-12-22 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
XXXVII 273 2020-12-22 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XXXVII 272 2020-12-22 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXXVI 271 2020-12-08 zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Głowno
XXXVI 270 2020-12-08 wyznaczenia aglomeracji Miasto Głowno
 • 270
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
XXXV 269 2020-11-25 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2021 r.
XXXV 268 2020-11-25 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2021 r.
XXXV 267 2020-11-25 zmiany uchwały nr XXII/200/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Głowno
XXXV 266 2020-11-25 zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXXV 265 2020-11-25 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXXV 264 2020-11-25 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXXIV 263 2020-10-28 przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
XXXIV 262 2020-10-28 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Gminy Miasta Głowno oraz nadania nazw ulicom gminnym
XXXIV 261 2020-10-28 zmiany uchwały nr XXXIII/251/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXXIV 260 2020-10-28 zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXXIV 259 2020-10-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXXIII 258 2020-09-30 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Głowna
XXXIII 257 2020-09-30 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Głowna
XXXIII 256 2020-09-30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Głowno w rejonie ulic: Andrzeja Struga, Jana Pawła II, Jakuba Głowińskiego oraz Wodociągowej
XXXIII 255 2020-09-30 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Głowno położonego w rejonie ulic: Sikorskiego i Norblina
XXXIII 254 2020-09-30 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno
XXXIII 253 2020-09-30 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
XXXIII 252 2020-09-30 w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXXIII 251 2020-09-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXXII 250 2020-08-25 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Krzysztofem Wawrzynem
XXXII 249 2020-08-25 w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXXII 248 2020-08-25 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXX 247 2020-07-29 w sprawie rozpatrzenia skargi J B
XXX 246 2020-07-29 w sprawie rozpatrzenia skargi E M
XXX 245 2020-07-29 w sprawie udzielenia gminie Dubiecko pomocy finansowej na usunięcie skutków powodzi
XXX 244 2020-07-29 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna
XXX 243 2020-07-29 w sprawie zmian w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXX 242 2020-07-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXIX 232 2020-07-01 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głowna
XXIX 241 2020-07-01 w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2020/2021
XXIX 240 2020-07-01 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2020/2021
XXIX 239 2020-07-01 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2020/2021
XXIX 238 2020-07-01 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2020/2021
XXIX 237 2020-07-01 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/162/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
XXIX 236 2020-07-01 w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXIX 235 2020-07-01 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXIX 234 2020-07-01 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2019 rok
XXIX 233 2020-07-01 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2019 rok
XXVIII 231 2020-06-10 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XXVIII 230 2020-06-10 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XXVIII 229 2020-06-10 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XXVIII 228 2020-06-10 wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność gminy
XXVIII 227 2020-06-10 zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXVIII 226 2020-06-10 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXVIII 225 2020-06-10 zmiany uchwały nr XXVII/223/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXVII 224 2020-05-27 zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXVII 223 2020-05-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXVI 222 2020-05-13 zmiany uchwały nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
XXVI 221 2020-05-13 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Miasta Głowno w 2020 roku
XXVI 220 2020-05-13 sprawie zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXVI 219 2020-05-13 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXV 218 2020-04-23 zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie miasta Głowno
XXIV 217 2020-04-15 przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
2020-03-04 w sprawie łódzkiego związku metropolitalnego
 • oświadczenie nr 1
  otwórz   zapisz
XXIII 216 2020-03-04 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XXIII 215 2020-03-04 w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXIII 214 2020-03-04 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXIII 213 2020-03-04 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
XXIII 212 2020-03-04 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
XXIII 211 2020-03-04 w sprawie przyjęcia zmiany Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2021, realizowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
XXIII 210 2020-03-04 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2020 roku
XXIII 209 2020-03-04 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XXIII 208 2020-03-04 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
XXIII 207 2020-03-04 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Gminy Miasta Głowno oraz nadania i zniesienia nazw ulic gminnych
XXIII 206 2020-03-04 w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
XXII 205 2020-02-05 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głownie na 2020 rok
XXII 204 2020-02-05 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie na 2020 rok
XXII 203 2020-02-05 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie na 2020 rok
XXII 202 2020-02-05 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie na 2020 rok
XXII 201 2020-02-05 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie na 2020 rok
XXII 200 2020-02-05 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Głowno
XXII 199 2020-02-05 w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXII 198 2020-02-05 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXII 197 2020-02-05 w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/148/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 02 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Miejskiego Żłobka w Głownie
XXI 196 2020-01-29 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Z. O. z dnia 18 grudnia 2019 r.
XXI 195 2020-01-29 w sprawie rozpatrzenia skargi J.B. z dnia 25 września 2019 r.
XXI 194 2020-01-29 w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno
XXI 193 2020-01-29 w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
XXI 192 2020-01-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2020 rok
XXI 191 2020-01-29 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2020 rok