Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
XXV 236 2004-12-30 określenia przeznaczenia, standardu i zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głownie.
XXV 235 2004-12-30 zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie.
XXV 234 2004-12-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2004.
XXV 233 2004-12-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2004 rok.
XXV 232 2004-12-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2004 rok.
XXV 231 2004-12-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2004 rok.
XXV 230 2004-12-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2004 rok.
XXIV 229 2004-12-09 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2005 r.
XXIV 228 2004-12-09 określenia wzoru formularzy: deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XIX/123/11 z dnia 2011-11-30.
XXIV 227 2004-12-09 określenia wzoru formularzy: deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XIX/124/11 z dnia 2011-11-30.
XXIV 226 2004-12-09 ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
XXIV 225 2004-12-09 zmian budżetu Miasta Głowna na 2004 r. - zmiana w planie finansowym zakładu budżetowego.
XXIV 224 2004-12-09 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2004 rok.
XXIV 223 2004-12-09 zmian budżetu Miasta Głowna na 2004 rok.
XXIV 222 2004-12-09 zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2004.
XXIV 221 2004-12-09 określenia stawek podatku od nieruchomości.
XXIV 220 2004-12-09 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2004 rok.
XXIV 219 2004-12-09 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego.
XXIV 218 2004-12-09 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Głowna na rok 2005.
XXIV 217 2004-12-09 przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.
XXIV 216 2004-12-09 likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą \"Miejski Zakład Wodociągów Kanalizacji w Głownie\" w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
XXIII 215 2004-11-09 wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIX/182/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2006 Miasta Głowna.
XXIII 214 2004-11-09 uchylenia uchwały Nr XXIII/213/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIX/182/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2006 Miasta Głowna.
XXIII 213 2004-11-09 wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIX/182/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2006 Miasta Głowna.
XXII 212 2004-10-27 nadania tytułu \"Zasłużony dla Miasta Głowna\".
XXII 211 2004-10-27 nadania tytułu \"Zasłużony dla Miasta Głowna\".
XXII 210 2004-10-27 nadania tytułu \"Honorowy Obywatel Miasta Głowna\".
XXII 209 2004-10-27 zmiany uchwały nr 5/I/2002 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 listopada 2002r. w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej w Głownie zmienionej uchwałą Nr XV/123/03 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmian w uchwale Nr 5/I/2002 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 listopada 2002r. w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej w Głownie.
XXII 208 2004-10-27 uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie.
XXII 207 2004-10-27 wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głownie.
XXII 206 2004-10-27 wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Bratoszewicach na Poradnię Stomatologiczną.
XXII 205 2004-10-27 wyrażenia zgody na sprzedaż przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głownie sprzętu laboratoryjnego Zespołowi Leczniczo-Diagnostycznemu \"Kopernik\" w Łodzi.
XXII 204 2004-10-27 wprowadzenia zwolnienia od opłaty zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
XXII 203 2004-10-27 wyrażenia zgody na zamianę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Głowno, na zabudowane nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa.
XXII 202 2004-10-27 procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LIII/420/10 z dn. 2010-09-20
XXII 201 2004-10-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2004.
XXII 200 2004-10-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2004.
XXII 199 2004-10-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2004 rok.
XXII 198 2004-10-27 zmian budżetu Miasta Głowna na 2004 rok.
XX 197 2004-09-10 określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
XX 196 2004-09-10 zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
XX 195 2004-09-10 upoważnienia Burmistrza Głowna do zawierania porozumień z innymi gminami w przedmiocie kierowania i umieszczania swoich mieszkańców i ponoszenia opłat za ich pobyt w domach pomocy społecznej.
XX 194 2004-09-10 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno.
XX 193 2004-09-10 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie.
XX 190 2004-09-10 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego.
 • 190.rtf
  otwórz   zapisz
XX 189 2004-09-10 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2004 rok.
 • 189.rtf
  otwórz   zapisz
XX 188 2004-09-10 zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2004.
 • 188.rtf
  otwórz   zapisz
XX 187 2004-09-10 zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2004.
 • 187.rtf
  otwórz   zapisz
XX 186 2004-09-10 zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2004.
 • 186.rtf
  otwórz   zapisz
XX 183 2004-09-10 zmian budżetu Miasta Głowna na 2004 rok
 • 183.rtf
  otwórz   zapisz
XX 184 2004-09-10 przystąpienia Gminy Miasta Głowno do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o. oraz wniesienia do tej spółki niepieniężnego (aportu) w postaci niezabudowanych nieruchomości gruntowych
 • 184.rtf
  otwórz   zapisz
XX 185 2004-09-10 w sprawie ustalenia stawki regulowanego czynszu najmu lokali mieszkalnych dla zasobów mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o. na obszarze Gminy Miasta Głowno
 • 185.rtf
  otwórz   zapisz
XX 192 2004-09-10 współdziałania z gminami w zakresie zasad i terminów rozliczania dotacji celowej pokrywającej ponoszone przez Gminę Miasta Głowno koszty związane z uczęszczaniem do Miejskich Przedszkoli Nr 1, 2, 3 w Głownie dzieci niebędących mieszkańcami Miasta Głowna.
XX 191 2004-09-10 ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie oraz powołania komisji konkursowej.
XIX 182 2004-06-25 przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2004-2006 Miasta Głowna
 • 182.rtf
  otwórz   zapisz
XIX 181 2004-06-25 nie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie za rok 2003
 • 181.rtf
  otwórz   zapisz
XIX 180 2004-06-25 zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie
 • 180.rtf
  otwórz   zapisz
XIX 179 2004-06-25 zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głownie
 • 179.rtf
  otwórz   zapisz
XIX 178 2004-06-25 zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głownie
 • 178.rtf
  otwórz   zapisz
XIX 177 2004-06-25 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność gminy
 • 177.rtf
  otwórz   zapisz
XIX 176 2004-06-25 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność gminy
 • 176.rtf
  otwórz   zapisz
XIX 175 2004-06-25 wyrażenia zgody na wygaszenie części zobowiązania podatkowego w zamian za przeniesienie na rzecz gminy prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności położonych na tym gruncie budynków i urządzeń
 • 175.rtf
  otwórz   zapisz
XIX 174 2004-06-25 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność gminy
 • 174.rtf
  otwórz   zapisz
XIX 173 2004-06-25 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy
 • 173.rtf
  otwórz   zapisz
XIX 172 2004-06-25 powołania Doraźnej Komisji Statutowej
 • 172.rtf
  otwórz   zapisz
XIX 169 2004-06-25 określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Głowna za I półrocze roku budżetowego
 • 169.rtf
  otwórz   zapisz
XIX 168 2004-06-25 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego
 • 168.rtf
  otwórz   zapisz
XIX 167 2004-06-25 zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2004
 • 167.rtf
  otwórz   zapisz
XIX 166 2004-06-25 zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2004
 • 166.rtf
  otwórz   zapisz
XIX 165 2004-06-25 zmian budżetu Miasta Głowna na 2004 rok
 • 165.rtf
  otwórz   zapisz
XIX 164 2004-06-25 zmian budżetu Miasta Głowna na 2004 rok
 • 164.rtf
  otwórz   zapisz
XIX 163 2004-06-25 ustalenia opłaty administracyjnej
 • 163.rtf
  otwórz   zapisz
XIX 162 2004-06-25 uchwalenia "Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Głowna" wraz z "Gminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasta Głowna"
 • 162.rtf
  otwórz   zapisz
XIX 160 2004-06-25 rozpatrzenia zarzutu wniesionego do "projektu zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna"
XIX 161 2004-06-25 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna
Straciły moc postanowienia uchwały XIX/161/2004 w granicach obszarów objętych zmianami planu miejscowego przyjętymi uchwałami XLIX/326/17, XLIX/327/17, LII/333/17 oraz XLVIII/340/21
XIX 170 2004-06-25 zasad i trybu nadawania oraz wręczania tytułu \"Zasłużony dla Miasta Głowna\"
 • 170.rtf
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałą: XXVIII/202/12 z dnia 2012-05-30.
XIX 171 2004-06-25 zasad i trybu nadawania oraz wręczania tytułu \"Honorowy Obywatel Miasta Głowna\"
 • 171.rtf
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałą: XXVIII/203/12 z dnia 2012-05-30.
XVIII 159 2004-04-28 wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości (uchwała uchylona)
 • 159.rtf
  otwórz   zapisz
XVIII 152 2004-04-28 wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna
 • 152.rtf
  otwórz   zapisz
XVIII 150 2004-04-28 uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie
 • 150.rtf
  otwórz   zapisz
XVIII 149 2004-04-28 utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Miejskim w Głownie i Domu Pomocy Społecznej w Głownie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r
 • 149.rtf
  otwórz   zapisz
XVIII 148 2004-04-28 ustalenia opłaty administracyjnej (uchwała uchylona)
 • 148.rtf
  otwórz   zapisz
XVIII 147 2004-04-28 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego
 • 147.rtf
  otwórz   zapisz
XVIII 146 2004-04-28 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego
 • 146.rtf
  otwórz   zapisz
XVIII 145 2004-04-28 zmiany uchwały Nr XVII/139/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2004 rok
 • 145.rtf
  otwórz   zapisz
XVIII 144 2004-04-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2004r
 • 144.rtf
  otwórz   zapisz
XVIII 143 2004-04-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2004r
 • 143.rtf
  otwórz   zapisz
XVIII 142 2004-04-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2004r
 • 142.rtf
  otwórz   zapisz
XVIII 141 2004-04-28 udzielenia Burmistrzowi Głowna absolutorium z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2003 rok
 • 141.rtf
  otwórz   zapisz
XVIII 151 2004-04-28 zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Głownie Numer 198/XXXVI/97 z dnia 11.02.1997 r. w sprawie podziału zakładu budżetowego pod nazwą \"Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głownie\" i utworzenia zakładów budżetowych: Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Głownie oraz Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie zmienionej uchwałą Nr V/47/03 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
 • 151.rtf
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałami: XVII/136/08 z dnia 2008-02-01, XL/314/13 z dnia 2013-01-30, LXVII/473/14 z dnia 2014-08-27.
XVIII 153 2004-04-28 uchylenia uchwał:Nr 276/XXX/2001 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i Nr 277/XXX/2001 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28.12.2001r. w sprawie ustalenia czynszu regulowanego za lokale socjalne
 • 153.rtf
  otwórz   zapisz
XVIII 154 2004-04-28 uchylenia Uchwały Nr XI/84/03 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 października 2003r. dotyczącej zatwierdzenia porozumienia międzygminnego pn. \"Opracowanie wspólnego programu ochrony środowiska dla Gmin na których obszarze zlokalizowana jest część dotycząca dorzecza rzek Mrogi i/lub/Piasecznicy\"
 • 154.rtf
  otwórz   zapisz
XVIII 155 2004-04-28 Ustalenia sezonowych miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych tzw. \"Ogródki Piwne\" – miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do świadczenia usług gastronomicznych
 • 155.rtf
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LXIII/423/18 z dnia 2018-06-27
XVIII 156 2004-04-28 uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Głowna w latach 2004-2010
 • 156.rtf
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LXXI/501/14 z dnia 2014-10-29
XVIII 157 2004-04-28 nadania tytułu \"Zasłużony dla Miasta Głowna\"
 • 157.rtf
  otwórz   zapisz
XVIII 158 2004-04-28 nadania tytułu \"Honorowy Obywatel Miasta Głowna\"
 • 158.rtf
  otwórz   zapisz
XVII 140 2004-03-05 ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie jako Zakładu Budżetowego
 • 140.rtf
  otwórz   zapisz
XVII 139 2004-03-05 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2004 rok
 • 139.rtf
  otwórz   zapisz
XVII 138 2004-03-05 sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności usytuowanego na tym gruncie budynku stanowiącego własność gminy
 • 138.rtf
  otwórz   zapisz
XVII 137 2004-03-05 sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności usytuowanego na tym gruncie budynku stanowiącego własność gminy
 • 137.rtf
  otwórz   zapisz
XVII 136 2004-03-05 wyrażenia poparcia dla lokalizacji autostrady A2 Łódź - Warszawa (Węzeł Dmosin) w części dotyczącej Powiatu Brzezińskiego
 • 136.rtf
  otwórz   zapisz
XVII 134 2004-03-05 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Głowna na rok 2004
 • 134.rtf
  otwórz   zapisz
XVII 133 2004-03-05 zmiany Uchwały Nr 33/IV//2003 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta Głowna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 • 133.rtf
  otwórz   zapisz
XVII 132 2004-03-05 utworzenia środka specjalnego przy szkołach podstawowych i gimnazjum
 • 132.rtf
  otwórz   zapisz
XVII 131 2004-03-05 przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004
 • 131.rtf
  otwórz   zapisz
XVII 135 2004-03-05 stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • 135.rtf
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałami: XXVII/243/05, XLIII/412/06. Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XI/98/19 z dnia 2019-05-29
XVI 130 2004-01-29 zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
 • 130.rtf
  otwórz   zapisz
XVI 129 2004-01-29 wyrażenia negatywnego stanowiska co do proponowanych przez Powiat Zgierski zmian w zasadach funkcjonowania placówek oświatowych działających na terenie miasta Głowna
 • 129.rtf
  otwórz   zapisz