Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
XX 190 2019-12-30 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi mieszkańców Gminy Miasta Głowno, a w przypadku bezdomnych – osób skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie
XX 189 2019-12-30 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Głowno do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
XX 188 2019-12-30 w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2020 roku
XX 187 2019-12-30 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasta Głowno
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LII/383/21 z dnia 2021-12-01
XX 186 2019-12-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/122/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny
XX 185 2019-12-30 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/68/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z Budżetu Gminy Miasta Głowno na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na kocioł gazowy”
XX 184 2019-12-30 w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Głowna zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Głowna na rok 2020
 • 184
  otwórz   zapisz
 • Porozumienie
  otwórz   zapisz
XX 183 2019-12-30 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Głowno w rejonie ulic: Andrzeja Struga, Jana Pawła II, Jakuba Głowińskiego oraz Wodociągową
XX 182 2019-12-30 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2020 rok
Uchwała zmieniona uchwałami: XXI/192/20 z dnia 2020-01-29, XXII/198/20 z dnia 2020-02-05, XXIII/214/20 z dnia 2020-03-04, XXVI/219/20 z dnia 2020-05-13, XXVII/223/20 z dnia 2020-05-27, XXVIII/226/20 z dnia 2020-06-10, XXIX/235/20 z dnia 2020-07-01, XXX/242/20 z dnia 2020-07-29, XXXII/248/20 z dnia 2020-08-25, XXXIII/251/20 z dnia 2020-09-30, XXXIV/259/20 z dnia 2020-10-28, XXXV/264/20 z dnia 2020-11-25, XXXV/265/20 z dnia 2020-11-25, XXXVII/272/20 z dnia 2020-12-22, XXXVIII/275/20 z dnia 2020-12-30
XX 181 2019-12-30 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030
Uchwała zmieniona uchwałami: XXI/193/20 z dnia 2020-01-29, XXII/199/20 z dnia 2020-02-05, XXIII/215/20 z dnia 2020-03-04, XXVI/220/20 z dnia 2020-05-13, XXVII/224/20 z dnia 2020-05-27, XXVIII/227/20 z dnia 2020-06-10, XXIX/236/20 z dnia 2020-07-01, XXX/243/20 z dnia 2020-07-29, XXXII/249/20 z dnia 2020-08-25, XXXIII/252/20 z dnia 2020-09-30, XXXIV/260/20 z dnia 2020-10-28, XXXV/266/20 z dnia 2020-11-25, XXXVIII/276/20 z dnia 2020-12-30
XX 180 2019-12-30 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
XX 179 2019-12-30 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2019 rok
XX 178 2019-12-30 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XX 177 2019-12-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XIX 176 2019-12-02 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XIX 175 2019-12-02 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XVIII 174 2019-11-27 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi
XVIII 173 2019-11-27 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna
XVIII 172 2019-11-27 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2020 r.
XVIII 171 2019-11-27 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2020 r.
XVIII 170 2019-11-27 w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LII/377/21 z dnia 2021-12-01
XVIII 169 2019-11-27 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania ich podziału
XVIII 168 2019-11-27 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XVIII 167 2019-11-27 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2019 rok
XVIII 166 2019-11-27 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XVIII 165 2019-11-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XVII 164 2019-10-30 w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie
Zgodnie z §70 uchwały nr LXII/455/22 z dnia 2022-06-29 w uchwale XVII/164/19 uchylone zostały § 1-68
XVII 163 2019-10-30 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasta Głowno do organu regulacyjnego
XVII 162 2019-10-30 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Uchwała zmieniona uchwałą XXIX/237/20 z dnia 2020-07-01
XVII 161 2019-10-30 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Głowno
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXII/200/20 z dnia 2020-02-05
XVII 160 2019-10-30 w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/100/15 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
XVII 159 2019-10-30 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XL/298/21 z dnia 2021-03-03
XVII 158 2019-10-30 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała zmieniona uchwałą: XLIX/346/21 z dnia 2021-09-29
XVII 157 2019-10-30 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XVII 156 2019-10-30 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
XVII 155 2019-10-30 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2019 rok
XVII 154 2019-10-30 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XVII 153 2019-10-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XVII 152 2019-10-30 w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2019 rok zmienionej uchwałą nr XIII/125/19 Rady Miejskiej w Głownie
XVII 151 2019-10-30 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/125/19 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) w postaci leasingu
XVI 150 2019-10-02 w sprawie rozpatrzenia wezwania do naprawienia istotnej wady uchwały nr XV/144/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 4 września 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana Z.O.
XVI 149 2019-10-02 w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/438/2018 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna
XVI 148 2019-10-02 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Miejskiego Żłobka w Głownie
Uchwała uchylona uchwałą: XXII/197/20 z dnia 2020-02-05
XVI 147 2019-10-02 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XVI 146 2019-10-02 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XVI 145 2019-10-02 w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
XV 144 2019-09-04 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Z.O.
XV 143 2019-09-04 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
XV 142 2019-09-04 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna
XV 141 2019-09-04 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XV 140 2019-09-04 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XV 139 2019-09-04 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XV 138 2019-09-04 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie
XV 137 2019-09-04 w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
XIV 136 2019-07-31 w sprawie rozpatrzenia skargi A. M.
XIV 135 2019-07-31 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XIV 134 2019-07-31 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XIV 133 2019-07-31 w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2019 rok
XIV 132 2019-07-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/267/09 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
XIII 131 2019-07-17 przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasta Głowno do organu regulacyjnego
XIII 130 2019-07-17 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XIII 129 2019-07-17 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XIII 128 2019-07-17 zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Głowno
Uchwała zmieniona uchwałą: XLVIII/344/21 z dnia 2021-09-08
XIII 127 2019-07-17 zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XIII 126 2019-07-17 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XIII 125 2019-07-17 zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) w postaci leasingu
Uchwała zmieniona uchwałą: XVII/151/19 z dnia 2019-10-30
XIII 124 2019-07-17 zmiany uchwały nr IV/44/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2019 rok
XII 123 2019-06-26 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Głowno – aktualizacja”
 • 123
  otwórz   zapisz
 • załącznik
  otwórz   zapisz
XII 122 2019-06-26 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny
Uchwała zmieniona uchwałą: XX/186/19 z dnia 2019-12-30
XII 121 2019-06-26 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Głownie
XII 120 2019-06-26 w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2019/2020
XII 119 2019-06-26 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Głowno w roku szkolnym 2019/2020
XII 118 2019-06-26 w sprawie nadania nazwy stadionowi miejskiemu położonemu w Głownie przy ulicy Kopernika 45
XII 117 2019-06-26 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
XII 116 2019-06-26 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi
XII 115 2019-06-26 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości będących własnością gminy
XII 114 2019-06-26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XII 113 2019-06-26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
XII 112 2019-06-26 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
XII 111 2019-06-26 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XII 110 2019-06-26 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XII 109 2019-06-26 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zgierz
XII 108 2019-06-26 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2018 rok
XII 107 2019-06-26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2018 rok
XII 106 2019-06-26 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głowna
XI 105 2019-05-29 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/218/16 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Głowno zmienionej uchwałą Nr IV/40/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 2018 r.
XI 104 2019-05-29 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/72/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2019 roku
XI 103 2019-05-29 w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
XI 102 2019-05-29 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Głowno od dnia 1 września 2019 roku
XI 101 2019-05-29 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Głowno
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą: XIII/128/19 z dnia 2019-07-17
XI 100 2019-05-29 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
XI 99 2019-05-29 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
XI 98 2019-05-29 w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą: XVIII/170/19 z dnia 2019-11-27
XI 97 2019-05-29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XI 96 2019-05-29 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy
XI 95 2019-05-29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
XI 94 2019-05-29 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości będącej współwłasnością gminy
XI 93 2019-05-29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
XI 92 2019-05-29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
XI 91 2019-05-29 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
XI 90 2019-05-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XI 89 2019-05-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
XI 88 2019-05-29 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą: XV/143/19 z dnia 2019-09-04
X 87 2019-05-22 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi Wojewody Łódzkiego na Uchwałę Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 2018 r. Nr IV/42/18 w sprawie nadania nazwy „skwer Niepodległości” terenowi położonemu w Głownie przy zbiegu ulic Swoboda, Zgierska i Piątkowska
X 86 2019-05-22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
IX 85 2019-04-23 w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Głowna dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Miasta Głowno
IX 84 2019-04-23 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
IX 83 2019-04-23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
IX 82 2019-04-23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
IX 81 2019-04-23 w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/460/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
VIII 80 2019-04-10 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasta Głowno
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą: XX/187/19 z dnia 2019-12-30
VIII 79 2019-04-10 zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
VIII 78 2019-04-10 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
VII 77 2019-03-27 zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
VII 76 2019-03-27 Statutu Urzędu Miejskiego w Głownie
VII 75 2019-03-27 przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 dla Miasta Głowna za 2018 r.
VII 74 2019-03-27 zmiany uchwały Nr LVIII/397/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1845)
VII 73 2019-03-27 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Miasta Głowno w 2019 roku
VII 72 2019-03-27 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2019 roku
Uchwała zmieniona uchwałą: XI/104/19 z dnia 2019-05-29
VII 71 2019-03-27 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
VII 70 2019-03-27 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
VII 69 2019-03-27 nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz gminy
VII 68 2019-03-27 przyjęcia „Regulaminu udzielenia dotacji celowej z Budżetu Gminy Miasta Głowno na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na kocioł gazowy”
Uchwała uchylona uchwałą: XX/185/19 z dnia 2019-12-30
VII 67 2019-03-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
VII 66 2019-03-27 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie
VI 65 2019-02-27 przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasta Głowno do organu regulacyjnego
VI 64 2019-02-27 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
VI 63 2019-02-27 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
VI 62 2019-02-27 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym części niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
VI 61 2019-02-27 zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
VI 60 2019-02-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
VI 59 2019-02-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
V 57 2019-01-30 przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie na 2019 rok
V 58 2019-01-30 przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głownie na 2019 rok
V 56 2019-01-30 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie na 2019 rok
V 55 2019-01-30 przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie na 2019 rok
V 54 2019-01-30 przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie na 2019 rok
V 53 2019-01-30 upoważnienia Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Głownie do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie
Uchwała uchylona uchwałą: LXXXII/566/23 z dnia 2023-03-29
V 52 2019-01-30 zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku dla osób nieobjętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Uchwała zmieniona uchwałą: LXXIX/538/23 z dnia 2023-01-25
V 51 2019-01-30 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Głowno do realizacji projektu pod nazwą „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”
V 50 2019-01-30 przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
V 49 2019-01-30 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
V 48 2019-01-30 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2019 rok
V 47 2019-01-30 zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
V 46 2019-01-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok
V 45 2019-01-30 zmiany uchwały nr IV/44/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2019 rok