Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
XXXVI 247 2016-12-29 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2017 rok
Uchwała zmieniona uchwałami: XXXVIII/248/17 z dnia 2017-01-23, XXXVIII/249/17 z dnia 2017-01-23, XXXIX/256/17 z dnia 2017-02-01, XXXIX/257/17 z dnia 2017-02-01, XXXIX/258/17 z dnia 2017-02-01, XLI/265/17 z dnia 2017-03-15, XLI/267/17 z dnia 2017-03-15, XLI/268/17 z dnia 2017-03-15, XLII/283/17 z dnia 2017-04-26, XLII/284/17 z dnia 2017-04-26, XLIII/290/17 z dnia 2017-05-31, XLIII/291/17 z dnia 2017-05-31, XLIV/297/17 z dnia 2017-06-09, XLV/304/17 z dnia 2017-06-28, XLV/305/17 z dnia 2017-06-28, XLV/307/17 z dnia 2017-06-28, XLV/309/17 z dnia 2017-06-28, XLVI/315/17 z dnia 2017-07-07, XLVIII/320/17 z dnia 2017-08-30, XLVIII/324/17 z dnia 2017-08-30, XLIX/328/17 z dnia 2017-10-04, L/330/17z dnia 2017-10-30, L/331/17 z dnia 2017-10-30, LII/335/17 z dnia 2017-11-22, LII/336/17 z dnia 2017-11-22, LII/337/17 z dnia 2017-11-22, LIII/353/17 z dnia 2017-12-18, LIV/363/17 z dnia 2017-12-29.
XXXVI 246 2016-12-29 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2025
 • 246
  otwórz   zapisz
 • WPF
  otwórz   zapisz
 • Wykaz przedsięwzięć
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałami: XXXVIII/250/17 z dnia 2017-01-23, XXXIX/259/17 z dnia 2017-02-01, XLI/269/17 z dnia 2017-03-15, XLII/285/17 z dnia 2017-04-26, XLIII/292/17 z dnia 2017-05-31, XLV/310/17 z dnia 2017-06-28, XLVI/316/17 z dnia 2017-07-07, XLIX/329/17 z dnia 2017-10-04, L/332/17 z dnia 2017-10-30, LII/338/17 z dnia 2017-11-22, LIII/356/17 z dnia 2017-12-18, LIV/364/17 z dnia 2017-12-29.
XXXVI 245 2016-12-29 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno w publicznych przedszkolach
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LV/368/18 z dnia 2018-01-17
XXXVI 244 2016-12-29 zmiany uchwały nr LXXI/507/14 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Głowno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania zmienionej uchwałą nr XXXIV/225/16 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 listopada 2016 r.
XXXVI 243 2016-12-29 zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2017 roku
XXXVI 242 2016-12-29 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2022
XXXVI 241 2016-12-29 przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2022
 • 241
  otwórz   zapisz
 • Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  otwórz   zapisz
XXXVI 240 2016-12-29 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XXXVI 239 2016-12-29 wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ze skargi Rady Miejskiej w Głownie na rozstrzygnięcie Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności Apelu Rady Miejskiej do Burmistrza Głowna w sprawie Stosowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego
XXXVI 238 2016-12-29 współdziałania z Powiatem Zgierskim w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkola i szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie
XXXVI 237 2016-12-29 zmiany uchwały nr XIX/137/15 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2016-2025
 • 237
  otwórz   zapisz
 • WPF
  otwórz   zapisz
 • Wykaz przedsięwzięć
  otwórz   zapisz
XXXVI 236 2016-12-29 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
XXXVI 235 2016-12-29 zmiany w planie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2016 rok
XXXVI 234 2016-12-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2016 rok
XXXVI 233 2016-12-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2016 rok
XXXVI 232 2016-12-29 zmiany uchwały nr XXXIV/214/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2016 rok
XXXVI 231 2016-12-29 upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie
XXXVI 230 2016-12-29 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie
XXXV 229 2016-12-07 zmiany Uchwały Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
XXXIV 228 2016-11-30 zmiany Uchwały Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
XXXIV 227 2016-11-30 przyjęcia rezygnacji Radnego Krzysztofa Wawrzyna z członkostwa w Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie
XXXIV 226 2016-11-30 przyjęcia rezygnacji Radnego Dariusza Młynarczyka z członkostwa w Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie
XXXIV 225 2016-11-30 zmiany Uchwały Nr LXXI/507/14 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Głowno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
XXXIV 224 2016-11-30 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2017 r.
XXXIV 223 2016-11-30 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2017 r.
XXXIV 222 2016-11-30 przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
XXXIV 221 2016-11-30 przystąpienia przez Gminę Miasta Głowno do partnerstwa w projekcie pn.: „Efektywne łódzkie gminy” przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
XXXIV 220 2016-11-30 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XXXIV 219 2016-11-30 zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Głowno na lata 2016 – 2023”
 • 219
  otwórz   zapisz
 • Plan Mobilności Miejskiej
  otwórz   zapisz
XXXIV 218 2016-11-30 powierzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Głowno
Uchwała zmieniona uchwałami: IV/40/18 z dnia 2018-12-28, XI/105/19 z dnia 2019-05-29
XXXIV 217 2016-11-30 zmiany w planie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2016 rok
XXXIV 216 2016-11-30 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą: XVIII/168/19 z dnia 2019-11-27
XXXIV 215 2016-11-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2016 rok
XXXIV 214 2016-11-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2016 rok
Uchwała zmieniona uchwałą: XXXVI/232/16 z dnia 2016-12-29
XXXIII 213 2016-10-19 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2016 rok
XXXII 212 2016-10-05 powołania Skarbnika Miasta Głowna
XXXII 211 2016-10-05 odwołania Skarbnika Miasta Głowna
XXXII 210 2016-10-05 przejęcia przez Gminę Miasta Głowno zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Głowna na rok 2017
XXXII 209 2016-10-05 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2016 rok
XXXII 208 2016-10-05 określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
XXXII 207 2016-10-05 uchylenia Uchwały Nr LV/443/10 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
XXXII 206 2016-10-05 zmiany Uchwały Nr XIX/137/15 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2016-2025.
 • 206
  otwórz   zapisz
 • Wykaz przedsięwzięć do WPF
  otwórz   zapisz
 • WPF
  otwórz   zapisz
XXXII 205 2016-10-05 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2016 rok
XXXII 204 2016-10-05 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2016 rok
XXXII 203 2016-10-05 zmian budżetu Miasta Głowna na 2016 rok
XXXII 202 2016-10-05 zatwierdzenia projektu „Aktywne wsparcie rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
XXXII 201 2016-10-05 wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XXXII 200 2016-10-05 odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Beatą Wszołek – Lewandowską
XXXII 199 2016-10-05 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
XXXII 198 2016-10-05 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność gminy oraz na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XXXI 197 2016-09-07 przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Zgierzu na Uchwałę Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 stycznia 2013 r. Nr XL/317/13 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Głownie nr XXXVIII/280/12 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach gminnych w Głownie oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
 • 197
  otwórz   zapisz
 • odpowiedź na skargę do WSA
  otwórz   zapisz
XXXI 196 2016-09-07 przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Zgierzu na Uchwałę Rady Miejskiej w Głownie z dnia 19 grudnia 2012 r. nr XXXVIII/280/12 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach gminnych w Głownie oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
 • 196
  otwórz   zapisz
 • odpowiedź na skargę do WSA
  otwórz   zapisz
XXX 195 2016-08-10 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XXX 194 2016-08-10 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2016 rok
XXX 193 2016-08-10 zmiany Uchwały Nr XIX/137/15 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2016-2025
 • 193
  otwórz   zapisz
 • Wieloletnia Prognoza Finansowa
  otwórz   zapisz
XXX 192 2016-08-10 zmiany w planie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2016 rok
XXX 191 2016-08-10 zmian budżetu Miasta Głowna na 2016 rok
XXX 190 2016-08-10 zmian budżetu Miasta Głowna na 2016 rok
XXX 189 2016-08-10 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2016 rok
XXX 188 2016-08-10 zmian budżetu Miasta Głowna na 2016 rok
XXX 187 2016-08-10 wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 7 lipca 2016 r. stwierdzające nieważność Deklaracji Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie stosowania się Rady Miejskiej w Głownie do wyroków Trybunału Konstytucyjnego
XXX 186 2016-08-10 wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 7 lipca 2016 r. stwierdzające nieważność Apelu Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 czerwca 2016 r. do Burmistrza Głowna w sprawie stosowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego
XXIX 185 2016-07-11 zmian budżetu Miasta Głowna na 2016 rok
XXVIII 184 2016-06-29 wyboru Radnych wchodzących w skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą II/25/18 z dnia 2018-12-05
XXVIII 183 2016-06-29 absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2015 rok
XXVIII 182 2016-06-29 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2015 rok
XXVIII 181 2016-06-29 określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Burmistrza Głowna w roku budżetowym 2016
XXVIII 180 2016-06-29 zmiany Uchwały Nr XIX/138/15 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2016 rok
XXVIII 179 2016-06-29 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Głownie obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Łowickiej, Zgierskiej, Placu Wolności, Strażackiej, Młynarskiej, Wąskiej oraz tereny przyległe do Zalewu Mrożyczka
XXVIII 178 2016-06-29 stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna przez rozwiązania przyjęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Głownie obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Łowickiej, Zgierskiej, Placu Wolności, Strażackiej, Młynarskiej, Wąskiej oraz tereny przyległe do Zalewu Mrożyczka
XXVIII 177 2016-06-29 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XXVIII 176 2016-06-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 2016 rok
XXVIII 175 2016-06-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 2016 rok
XXVII 174 2016-06-20 udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowna na przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Głowna w ramach programu KAWKA
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XLV/318/17 z dnia 2017-06-28
XXVI 173 2016-06-01 zmiany uchwały Nr XXI/149/16 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, klas pierwszych gimnazjum i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno
XXVI 172 2016-06-01 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Głowno ograniczonego: linią kolejową Bednary – Łódź Kaliska, ulicami Grunwaldzką, Piątkowską, Swoboda, Traugutta, Dąbrowskiego oraz drogą krajową nr 14 i rzeką Mrożycą
 • 172
  otwórz   zapisz
 • załącznik graficzny
  otwórz   zapisz
XXVI 170 2016-06-01 zmiany Uchwały Nr XIX/137/15 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2016-2025
 • 170
  otwórz   zapisz
 • WPF
  otwórz   zapisz
 • wykaz przedsięwzięć
  otwórz   zapisz
XXVI 171 2016-06-01 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy oraz na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XXVI 169 2016-06-01 zmian budżetu Miasta Głowna na 2016 rok
XXVI 168 2016-06-01 likwidacji strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach gminnych w Głownie oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
XXV 167 2016-04-27 zmiany nazwy odcinka ulicy Mikołaja Kopernika w Głownie
XXV 166 2016-04-27 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XXV 165 2016-04-27 nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz gminy
 • plik (ID: 4696)
  otwórz   zapisz
XXV 164 2016-04-27 ustalenia zasad i trybu realizowania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Głowna dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LXV/438/18 z dnia 2018-08-29
XXIV 163 2016-04-19 udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowna na przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Głowna w ramach programu KAWKA
XXIII 162 2016-04-06 zmiany Uchwały Nr XIX/137/15 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2016-2025
 • 162
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
XXIII 161 2016-04-06 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na realizację zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Zgierska w Głownie (wykonanie nakładki)”, „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej 5101 E - ul. Bielawska z drogą gminną ul. Szkolna i ul. Kilińskiego w Głownie”, „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Bielawska w Głownie”
XXIII 160 2016-04-06 uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Miasta Głowno” oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XLII/287/17 z dnia 2017-04-26
XXIII 159 2016-04-06 zmian budżetu Miasta Głowna na 2016 rok
XXIII 158 2016-04-06 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2016 rok
XXIII 157 2016-04-06 zmiany w planie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2016 rok
XXIII 156 2016-04-06 oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głowno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna
 • 156
  otwórz   zapisz
 • załącznik do 156
  otwórz   zapisz
XXIII 155 2016-04-06 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
XXIII 154 2016-04-06 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
XXIII 153 2016-04-06 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
XXIII 152 2016-04-06 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
XXIII 151 2016-04-06 zmian wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna na lata 2014-2018
XXII 150 2016-03-21 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2016 roku
 • 150
  otwórz   zapisz
 • załącznik do 150
  otwórz   zapisz
XXI 149 2016-02-29 określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, klas pierwszych gimnazjum i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno
Uchwała zmieniona uchwałą: XXVI/173/16 z dnia 2016-06-01. Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XLI/272/17 z dnia 2017-03-15
XXI 148 2016-02-29 przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Głowno na lata 2015-2020”
 • 148
  otwórz   zapisz
 • załącznik do 148
  otwórz   zapisz
 • załącznik do PGN
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą: XII/123/19 z dnia 2019-06-26
XX 147 2016-01-27 przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie na 2016 rok
XX 146 2016-01-27 przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie na 2016 rok
XX 145 2016-01-27 przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie na 2016 rok
XX 144 2016-01-27 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie na 2016 rok
XX 143 2016-01-27 zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Miasta Głowno w 2016 roku
XX 142 2016-01-27 przedłużenia czasu obowiązywania Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
XX 141 2016-01-27 aktualizacji Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015 – 28.02.2017 r., realizowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
 • 141
  otwórz   zapisz
 • załącznik do 141
  otwórz   zapisz
XX 140 2016-01-27 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XX 139 2016-01-27 zmiany Uchwały Nr XIV/106/15 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lub dzierżawców budynków użytkowych , stanowiących własność Gminy Miasta Głowno , wraz z gruntem niezbędnym do prawidłowego korzystania z tych budynków oraz ustanowienia służebności drogowych