Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
IX 38 1994-12-28 zatwierdzenia planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
IX 37 1994-12-28 podatku od środków transportowych.
IX 36 1994-12-28 ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów.
IX 35 1994-12-28 zmian w budżecie.
IX 34 1994-12-28 wyboru ławnika do orzekania w Wydziale Pracy Sądu Rejonowego w Zgierzu.
IX 33 1994-12-28 zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Głowna oraz określenia kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.
VIII 32 1994-12-08 ustalenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej w Głownie.
VIII 31 1994-12-08 o zmianie § 1 ust. 2 Uchwały Nr 22/VII/ Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27.11.1994 r.
VIII 30 1994-12-08 wprowadzenia na terenie miasta Głowna zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
VIII 29 1994-12-08 nabycia nieruchomości na własność gminy.
VIII 28 1994-12-08 nabycia gruntów na własność gminy.
VIII 27 1994-12-08 przeznaczenia do zbycia gruntów stanowiących własność gminy.
VIII 26 1994-12-08 przeznaczenia do zbycia gruntów stanowiących własność gminy.
VIII 25 1994-12-08 wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zgierzu oraz członków Kolegium d/s Wykroczeń na kadencję 1995 - 1998.
VII 24 1994-10-27 powołania Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej w Głownie.
VII 23 1994-10-27 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Głowna.
VII 22 1994-10-27 o zmianie uchwały Nr 285/XLIX/94 z dnia 23 maja 1994 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych i małych domach mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.
VI 21 1994-09-20 zmian w budżecie.
VI 20 1994-09-20 zmian w budżecie.
VI 19 1994-09-20 zmiany cen biletów za przejazd środkami komunikacji miejskiej w Głownie.
VI 18 1994-09-20 przeznaczenia do zbycia gruntów stanowiących własność gminy.
VI 17 1994-09-20 zmiany cen wody i kanalizacji.
V 16 1994-09-15 powołania do składów osobowych Komisji Stałych i Doraźnych Rady Miejskiej w Głownie osób spoza Rady.
IV 15 1994-08-31 zmian w budżecie.
III 14 1994-08-05 ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Głownie.
III 13 1994-08-05 powołania komisji doraźnej d/s utworzenia w Głownie powiatu.
III 12 1994-08-05 nadania nazw drogom położonym na terenie dotychczasowej wsi Zabrzeźnia Parcela włączonej w granice administracyjne m. Głowna.
III 11 1994-08-05 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego.
III 10 1994-08-05 przeznaczenia do sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy.
II 9 1994-07-14 zmian w budżecie.
II 8 1994-07-14 wyboru przewodniczących komisji.
II 7 1994-07-14 wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Głowna.
II 6 1994-07-14 wyboru Członków Zarządu Miasta Głowna.
II 5 1994-07-14 ustalenia liczby członków Zarządu Miasta Głowna.
II 4 1994-07-14 wyboru Burmistrza Miasta Głowna.
I 3 1994-06-29 wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego.
I 2 1994-06-29 wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej.
I 1 1994-06-29 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
XLIX 285 1994-05-23 przeznaczenia do sprzedaży oraz zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych i małych domach mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.
XLIX 284 1994-05-23 przystąpienia Miasta Głowna do Banku Przemysłowego.
XLIX 289 1994-05-23 zmian w budżecie.
XLIX 288 1994-05-23 zmian w budżecie.
XLIX 287 1994-05-23 zmian w budżecie.
XLIX 286 1994-05-23 zmian w budżecie.
XLVIII 283 1994-04-27 zmian w budżecie.
XLVIII 282 1994-04-27 zmian w budżecie.
XLVIII 281 1994-04-27 utworzenia zakładu budżetowego p.n. MZGKiM w Głownie, likwidacji PGKiM.
XLVII 280 1994-03-16 uchwalenia budżetu gminy na 1994 r.
XLVII 279 1994-03-16 wykonania budżetu Miasta Głowna za 1993 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Głowna.
XLVII 278 1994-03-16 zabezpieczenia kredytu na budowę oczyszczalni ścieków w Głownie.
XLVII 277 1994-03-16 wprowadzenia zmian do uchwały Nr 272/XLVI/94 z dnia 28.01.1994 r.
XLVII 276 1994-03-16 zawarcia ugody, co do przejęcia przez gminę nieruchomości za zobowiązania płatnicze wobec gminy.
XLVII 275 1994-03-16 zatwierdzenia miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna.
XLVII 274 1994-03-16 przeznaczenia gruntów rolnych na cele budownictwa mieszkaniowego w ramach projektu ogólnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
XLVI 273 1994-01-28 przejęcia obowiązków głównego inwestora rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie.
XLVI 272 1994-01-28 powołania Miejskiej Służby Ratowniczej.
XLVI 271 1994-01-28 wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska.
XLVI 270 1994-01-28 przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głownie.
XLVI 269 1994-01-28 uchylenia uchwały Nr 114/XXII/91 w sprawie organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności przez PGKiM w Głownie.
XLVI 268 1994-01-28 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego.
XLVI 267 1994-01-28 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Bogdana Mrówczyńskiego.
XLV 266 1994-01-21 nabycia nieruchomości na własność gminy.
XLV 265 1994-01-21 nabycia nieruchomości na własność gminy.