Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
XLIV 359 2009-12-29 rozpatrzenia skargi Pani Anny Sędziak.
 • XLIV-359-09.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 358 2009-12-29 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Głowna na 2010r
 • XLIV-358-09.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 357 2009-12-29 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2010r.
 • XLIV-357-09.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 356 2009-12-29 zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie.
 • XLIV-356-09.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 355 2009-12-29 zmiany Uchwały Nr XXXVII/287/09 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie.
 • XLIV-355-09.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 353 2009-12-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XLIV-353-09.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 352 2009-12-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XLIV-352-09.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 351 2009-12-29 przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 • XLIV-351-09.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 350 2009-12-29 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
 • XLIV-350-09.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 349 2009-12-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XLIV-349-09.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 348 2009-12-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XLIV-348-09.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 347 2009-12-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XLIV-347-09.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 346 2009-12-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XLIV-346-09.doc
  otwórz   zapisz
XLIV 354 2009-12-29 przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Głowna na lata 2007-2013.
 • XLIV-354-09.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XLVI/367/10 z dn. 2010-03-24
XLIII 345 2009-12-15 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XLIII-345-09.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 344 2009-12-15 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XLIII-344-09.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 343 2009-12-15 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XLIII-343-09.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 342 2009-12-15 przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
 • XLIII-342-09.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 341 2009-12-15 zaopiniowania Uchwały Nr XXXIX/351/09 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 października 2009r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ograniczenia działalności Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu.
 • XLIII-341-09.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 340 2009-12-15 zaopiniowania Uchwały Nr XXXIX/350/09 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 października 2009r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozszerzenia działalności Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu.
 • XLIII-340-09.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 339 2009-12-15 bezprzetargowego oddania w użytkowanie wieczyste zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • XLIII-339-09.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 338 2009-12-15 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 • XLIII-338-09.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 336 2009-12-15 zmian budżetu Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XLIII-336-09.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 335 2009-12-15 zmian budżetu Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XLIII-335-09.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 334 2009-12-15 zmian budżetu Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XLIII-334-09.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 333 2009-12-15 zmian budżetu Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XLIII-333-09.doc
  otwórz   zapisz
XLIII 337 2009-12-15 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 • XLIII-337-09.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LV/439/10 z dn. 2010-11-08
XLII 332 2009-11-03 uchylenia uchwały Nr XXVII/244/05 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy.
 • XLII-332-09.doc
  otwórz   zapisz
XLII 331 2009-11-03 wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Głowna.
 • XLII-331-09.doc
  otwórz   zapisz
XLII 327 2009-11-03 utworzenia Centrum Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głownie.
 • XLII-327-09.doc
  otwórz   zapisz
XLII 326 2009-11-03 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz w najem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiących własność gminy.
 • XLII-326-09.doc
  otwórz   zapisz
XLII 325 2009-11-03 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 • XLII-325-09.doc
  otwórz   zapisz
XLII 324 2009-11-03 wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowych na własność gminy.
 • XLII-324-09.doc
  otwórz   zapisz
XLII 322 2009-11-03 zmian wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna na lata 2009 - 2013.
 • XLII-322-09.doc
  otwórz   zapisz
XLII 321 2009-11-03 przejęcia przez Gminę Miasta Głowna zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Głowna na rok 2010.
 • XLII-321-09.doc
  otwórz   zapisz
XLII 323 2009-11-03 przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Głowna referendum lokalnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Miasta Głowna od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.
 • XLII-323-09.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałą XLVII/374/10 z dn. 2010-04-22
XLII 328 2009-11-03 nadania tytułu \"Zasłużony dla Miasta Głowna\"
 • XLII-328-09.doc
  otwórz   zapisz
XLII 329 2009-11-03 nadania tytułu \"Zasłużony dla Miasta Głowna\"
 • XLII-329-09.doc
  otwórz   zapisz
XLII 330 2009-11-03 nadania tytułu \"Honorowy Obywatel Miasta Głowna\"
 • XLII-330-09.doc
  otwórz   zapisz
XLII 320 2009-11-03 określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2010 roku nowych licencji na wykonywanie na obszarze Gminy Miasta Głowna transportu drogowego taksówką.
 • XLII-320-09.doc
  otwórz   zapisz
XLII 319 2009-11-03 zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2009.
 • XLII-319-09.doc
  otwórz   zapisz
XLII 318 2009-11-03 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XLII-318-09.doc
  otwórz   zapisz
XLII 317 2009-11-03 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XLII-317-09.doc
  otwórz   zapisz
XLII 316 2009-11-03 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XLII-316-09.doc
  otwórz   zapisz
XLII 315 2009-11-03 zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2009.
 • XLII-315-09.doc
  otwórz   zapisz
XLII 314 2009-11-03 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XLII-314-09.doc
  otwórz   zapisz
XLII 313 2009-11-03 zmian budżetu Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XLII-313-09.doc
  otwórz   zapisz
XLII 312 2009-11-03 zmian budżetu Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XLII-312-09.doc
  otwórz   zapisz
XLII 311 2009-11-03 zmian budżetu Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XLII-311-09.doc
  otwórz   zapisz
XLII 310 2009-11-03 zmian budżetu Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XLII-310-09.doc
  otwórz   zapisz
XLII 309 2009-11-03 zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2009.
 • XLII-309-09.doc
  otwórz   zapisz
XLII 308 2009-11-03 uchylenia Uchwały Nr XXXIX/303/09 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 14 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie i zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie.
 • XLII-308-09.doc
  otwórz   zapisz
XLI 307 2009-10-08 zmian budżetu Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XLI-307-09.doc
  otwórz   zapisz
XL 306 2009-09-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XL-306-09.doc
  otwórz   zapisz
XL 304 2009-09-30 przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Głownie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie.
 • XL-304-09.doc
  otwórz   zapisz
XL 305 2009-09-30 upoważnienia Burmistrza Głowna do podjęcia działań zmierzających do realizacji inwestycji \"Przebudowa ul. Czarnieckiego, ul. Kraszewskiego, ul. Skłodowskiej Curie w Mieście Głownie\" przeznaczonej do realizacji w 2010 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
 • XL-305-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXIX 302 2009-09-14 zmian budżetu Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XXXIX-302-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXIX 301 2009-09-14 udzielenia Powiatowi Zgierskiemu pomocy finansowej.
 • XXXIX-301-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXIX 300 2009-09-14 zmian budżetu i w budżecie Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XXXIX-300-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXIX 298 2009-09-14 przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Głowna na lata 2007-2013.
 • XXXIX-298-09.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XLVI/368/10 z dn. 2010-03-24
XXXIX 299 2009-09-14 przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Głowna na lata 2007-2013.
 • XXXIX-299-09.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XLIV/354/09 z dn. 2009-12-29
XXXIX 303 2009-09-14 zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie.
 • XXXIX-303-09.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała uchylona uchwałą XLII/308/09 z dn. 2009-11-03
XXXVIII 296 2009-08-07 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XXXVIII-296-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXVIII 295 2009-08-07 wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Głowna.
 • XXXVIII-295-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXVIII 291 2009-08-07 zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2009
 • XXXVIII-291-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXVIII 289 2009-08-07 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XXXVIII-289-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXVIII 288 2009-08-07 zmian budżetu Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XXXVIII-288-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXVIII 290 2009-08-07 zmiany uchwały Nr 275/XXX/2001 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowych zasobów gminy zmienionej uchwałą nr 289/XXXII/2002 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 lutego 2002r. w sprawie zmiany uchwały Nr 275/XXX/2001 z dnia 28.12.2001r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowych zasobów gminy.
 • XXXVIII-290-09.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXV/178/12 z dnia 2012-03-28.
XXXVIII 292 2009-08-07 przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Głowna na lata 2007-2013.
 • XXXVIII-292-09.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXXIX/299/09 z dn. 2009-09-14
XXXVIII 293 2009-08-07 zmiany uchwały Nr IX/59/07 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie.
 • XXXVIII-293-09.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXVII/190/12 z dnia 2012-04-25.
XXXVIII 294 2009-08-07 zaopiniowania projektu uchwały przyjętego Uchwałą Nr XLII/1142/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.
 • XXXVIII-294-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXVIII 297 2009-08-07 wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego \"Bzura\"
 • XXXVIII-297-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXVII 285 2009-06-30 zmian Statutu Miasta Głowna.
 • XXXVII-285-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXVII 282 2009-06-30 bezprzetargowego oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • XXXVII-282-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXVII 281 2009-06-30 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 • XXXVII-281-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXVII 280 2009-06-30 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 • XXXVII-280-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXVII 278 2009-06-30 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • XXXVII-278-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXVII 277 2009-06-30 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz w najem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiących własność gminy.
 • XXXVII-277-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXVII 276 2009-06-30 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna obejmującego teren: ul. Bielawskiej i ul. Wiejskiej - działka o nr ewid. 9/2.
 • XXXVII-276-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXVII 274 2009-06-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XXXVII-274-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXVII 275 2009-06-30 zgodności rozwiązań zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna obejmującego teren: ul. Bielawskiej i ul. Wiejskiej działka o nr ewid. 9/2 z ustaleniami w \"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głowno\".
 • XXXVII-275-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXVII 279 2009-06-30 szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasta Głowna oraz jej jednostek organizacyjnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
 • XXXVII-279-09.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXIV/167/12 z dnia 2012-02-28.
XXXVII 283 2009-06-30 przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Głowna na lata 2007-2013.
 • XXXVII-283-09.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXXVIII/292/09 z dn. 2009-08-07
XXXVII 284 2009-06-30 zmiany Statutu Urzędu Miejskiego w Głownie.
 • XXXVII-284-09.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą VII/76/19 z dnia 2019-03-27
XXXVII 286 2009-06-30 nie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie za rok 2008.
 • XXXVII-286-09.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała uchylona uchwałą L/407/10 z dn. 2010-07-01
XXXVII 287 2009-06-30 zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie.
 • XXXVII-287-09.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałą XLIV/355/09 z dn. 2009-12-29
XXXVI 273 2009-05-21 przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie poprzez likwidację Szpitala Miejskiego w Głownie.
 • XXXVI-273-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXVI 272 2009-05-21 zmian budżetu Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XXXVI-272-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXVI 270 2009-05-21 przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Głowna na lata 2007-2013.
 • XXXVI-270-09.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXXIX/298/09 z dn. 2009-09-14
XXXVI 271 2009-05-21 przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Głowna na lata 2007-2013.
 • XXXVI-271-09.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXXVII/283/09 z dn. 2009-06-30
XXXV 269 2009-04-22 wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Głowna.
 • XXXV-269-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 268 2009-04-22 utworzenia na terenie miasta Głowna odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
 • XXXV-268-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 266 2009-04-22 przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Głowna na lata 2007-2013.
 • XXXV-266-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 265 2009-04-22 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XXXV-265-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 264 2009-04-22 udzielenia Powiatowi Zgierskiemu pomocy finansowej.
 • XXXV-264-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 263 2009-04-22 zmian budżetu Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XXXV-263-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 262 2009-04-22 zmian budżetu Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XXXV-262-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 261 2009-04-22 zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XXXV-261-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 267 2009-04-22 ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
 • XXXV-267-09.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałami: XIV/132/19 z dnia 2019-07-31, LXVI/478/22 z dnia 2022-09-28
XXXV 260 2009-04-22 zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XXXV-260-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 259 2009-04-22 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2008 rok.
 • XXXV-259-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXIV 258 2009-02-25 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz w najem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiących własność gminy.
 • XXXIV-258-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXIV 257 2009-02-25 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 • XXXIV-257-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXIV 256 2009-02-25 uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji na rok 2009.
 • XXXIV-256-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXIV 252 2009-02-25 zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2009.
 • XXXIV-252-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXIV 251 2009-02-25 zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2009.
 • XXXIV-251-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXIV 250 2009-02-25 zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2009.
 • XXXIV-250-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXIV 253 2009-02-25 przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Głowna na lata 2007-2013.
 • XXXIV-253-09.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXXV/266/09 z dn. 2009-04-22
XXXIV 254 2009-02-25 przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Głowna na lata 2007-2013.
 • XXXIV-254-09.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXXVI/270/09 z dn. 2009-05-21
XXXIV 255 2009-02-25 uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna.
 • XXXIV-255-09.doc
  otwórz   zapisz
Na mocy uchwał: XLII/322/09 z dnia 2009-11-03, XVI/99/11 z dnia 2011-09-28 oraz XXIII/158/12 z dnia 2012-01-25 uległ zmianie Załącznik Nr 2 do uchwały XXXIV/255/09.
XXXIII 249 2009-01-30 wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Głowna.
 • XXXIII-249-09.doc
  otwórz   zapisz
XXXIII 248 2009-01-30 ustalenia stawki zwrotu kosztów przejazdu za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej Radnego Rady Miejskiej w Głownie pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy Miasta Głowna.
 • XXXIII-248-09.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała uchylona uchwałą: LXXXII/566/23 z dnia 2023-03-29