Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
LXXVIII 525 2022-12-29 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/517/22 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
LXXVIII 524 2022-12-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok
LXXVIII 523 2022-12-29 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022
LXXVIII 522 2022-12-29 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2022 rok
LXXVIII 521 2022-12-29 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032
 • 521
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
LXXVIII 520 2022-12-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXXVII 519 2022-12-21 w sprawie obradowania w trybie zdalnym
LXXVII 517 2022-12-21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032
 • 517
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałami: LXXVIII/525/22 z dnia 2022-11-29, LXXIX/532/23 z dnia 2023-01-25, LXXXI/553/23 z dnia 2023-02-22, LXXXII/562/23 z dnia 2023-03-29, LXXXIII/573/23 z dnia 2023-04-26, LXXXIV/580/23 z dnia 2023-05-31, LXXXV/588/23 z dnia 2023-06-28, LXXXVI/595/23 z dnia 2023-07-26, LXXXVII/598/23 z dnia 2023-08-24, XCII/640/23 z dnia 2023-12-18. Uchwała straciła moc wraz ze wszystkimi zmianami w związku z uchwałą XCII/648/23 z dn. 2023-12-18.
LXXVII 516 2022-12-21 w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2023 roku
LXXVII 515 2022-12-21 w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Głowno prowadzenia powierzonych zadań publicznych Powiatu Zgierskiego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Głowna oraz udzielenia dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasta Głowno w celu realizacji przejętych zadań na rok 2023
LXXVII 514 2022-12-21 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2022 rok
LXXVII 513 2022-12-21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXXVII 512 2022-12-21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXXVII 511 2022-12-21 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/287/17 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 kwietnia 2017 r., zmienionej uchwałą Nr LXVII/447/18 z dnia 26 września 2018 r., w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Miasta Głowno” oraz trybu postępowania w sprawie udzielania i rozliczania dotacji
LXXVII 518 2022-12-21 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • plik (ID: 7265)
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałami: LXXVIII/524/22 z dnia 2022-12-29, LXXIX/529/23 z dnia 2023-01-25, LXXIX/531/23 z dnia 2023-01-25 LXXX/549/23 z dnia 2023-01-30, LXXXI/551/23 z dnia 2023-02-22, LXXXI/552/23 z dnia 2023-02-22 LXXXII/560/23 z dnia 2023-03-29, LXXXII/561/23 z dnia 2023-03-29, LXXXIII/572/23 z dnia 2023-04-26, LXXXIV/579/23 z dnia 2023-05-31, LXXXV/587/23 z dnia 2023-06-28, LXXXVI/594/23 z dnia 2023-07-26, LXXXVII/597/23 z dnia 2023-08-24, XCII/639/23 z dnia 2023-12-18.
LXXVI 510 2022-12-16 w sprawie zmiany uchwały nr LXXIV/498/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
LXXVI 509 2022-12-16 w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/482/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
LXXVI 508 2022-12-16 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXXV 507 2022-12-06 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXXIV 506 2022-11-30 w sprawie obradowania w trybie zdalnym
LXXIV 505 2022-11-30 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2023 r.
LXXIV 504 2022-11-30 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie Miasta Głowna
LXXIV 503 2022-11-30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
LXXIV 502 2022-11-30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
LXXIV 501 2022-11-30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanych części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LXXIV 500 2022-11-30 w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
LXXIV 499 2022-11-30 w sprawie powierzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Głowno
LXXIV 498 2022-11-30 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała zmieniona uchwałą: LXXVI/510/22 z dnia 2022-12-16
LXXIV 497 2022-11-30 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
LXXIV 496 2022-11-30 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032
 • 496
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
LXXIV 495 2022-11-30 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2022 rok
LXXIV 494 2022-11-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXXIII 493 2022-11-25 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXXIII 492 2022-11-25 w sprawie obradowania w trybie zdalnym
LXXII 491 2022-11-17 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXXI 490 2022-11-09 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032
 • 490
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
LXXI 489 2022-11-09 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXX 488 2022-11-03 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXIX 487 2022-10-26 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032
 • 487
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
LXIX 486 2022-10-26 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXIX 485 2022-10-26 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2022 rok
LXIX 484 2022-10-26 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Głownie Numer 198/XXXVI/97 z dnia 11.02.1997 r. w sprawie podziału zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głownie” i utworzenia zakładów budżetowych: Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Głownie oraz Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie zmienionej uchwałą Nr V/47/03 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie oraz uchwałą XVIII/151/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Głownie Numer 198/XXXVI/97 z dnia 11.02.1997 r. w sprawie podziału zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głownie” i utworzenia zakładów budżetowych: Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Głownie oraz Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
LXIX 483 2022-10-26 w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie
LXIX 482 2022-10-26 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
Uchwała zmieniona uchwałą: LXXVI/509/22 z dnia 2022-12-16
LXVIII 481 2022-10-12 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXVII 2022-10-10 Apel do Rady Ministrów, Sejmu i Senatu w sprawie wdrożenia mechanizmów osłonowych dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z drastycznym wzrostem cen energii
 • Apel nr 2
  otwórz   zapisz
LXVII 480 2022-10-10 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicach Łowickiej i Ostrołęckiej w Głownie
LXVII 479 2022-10-10 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXVI 478 2022-09-28 w sprawie zmiany uchwały NR XXXV/267/09 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zmienionej uchwałą nr XIV/132/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 31 lipca 2019 r.
LXVI 477 2022-09-28 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Głowno położonego w rejonie ulic: Juliusza Słowackiego i Plażowej
LXVI 476 2022-09-28 w sprawie nadania nazwy skwerowi
LXVI 475 2022-09-28 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2022 rok
LXVI 474 2022-09-28 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032
LXVI 473 2022-09-28 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXV 472 2022-09-23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXIV 471 2022-08-30 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno
LXIV 470 2022-08-30 w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2022/2023
LXIV 469 2022-08-30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LXIV 468 2022-08-30 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LXIV 467 2022-08-30 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod firmą Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głownie i objęcia dodatkowych udziałów
LXIV 466 2022-08-30 w sprawie przystąpienia do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”
LXIV 465 2022-08-30 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032
 • 465
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
LXIV 464 2022-08-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXIV 463 2022-08-30 w sprawie zakresu i formy informacji, o których mowa w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
LXIV 462 2022-08-30 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
LXIV 461 2022-08-30 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
LXIII 460 2022-08-17 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Głowno
LXIII 459 2022-08-17 w sprawie zakresu i formy informacji, o których mowa w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LXIV/463/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r.
LXII 458 2022-06-29 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Głowna
LXII 457 2022-06-29 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Głowna
LXII 456 2022-06-29 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/425/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno; ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli; określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia zmienionej Uchwałą Nr LXV/436/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 sierpnia 2018 r.
LXII 455 2022-06-29 w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie
LXII 454 2022-06-29 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
LXII 453 2022-06-29 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
LXII 452 2022-06-29 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywają na terenie Gminy Miasta Głowno
LXII 451 2022-06-29 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna
 • 451
  otwórz   zapisz
 • załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6
  otwórz   zapisz
LXII 450 2022-06-29 w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/423/22 z dnia 30 marca 2022 r. Rady Miejskiej w Głownie w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2022 roku
LXII 449 2022-06-29 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032
LXII 448 2022-06-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LXII 447 2022-06-29 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2021 rok
LXII 446 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2021 rok
LXII 445 2022-06-29 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głowna
LXI 2022-06-02 Apel w sprawie zwiększenia liczby etatów funkcjonariuszy policji w Głownie
 • Apel nr 1
  otwórz   zapisz
LXI 444 2022-06-02 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu
LXI 443 2022-06-02 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
LXI 442 2022-06-02 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2022 rok
LXI 441 2022-06-02 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”
 • 441
  otwórz   zapisz
 • załącznik
  otwórz   zapisz
LXI 440 2022-06-02 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LXI 439 2022-06-02 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LXI 438 2022-06-02 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032
LXI 437 2022-06-02 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LX 436 2022-04-27 w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Miasta Głowno w 2022 roku
LX 435 2022-04-27 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Głowna na lata 2023-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
LX 434 2022-04-27 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
LX 433 2022-04-27 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
LX 432 2022-04-27 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, oddanych w użytkowanie wieczyste
LX 431 2022-04-27 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032
LX 430 2022-04-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LIX 429 2022-04-07 w sprawie zmiany uchwały nr LVI/407/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XC/631/23 z dnia 2023-11-29.
LIX 428 2022-04-07 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/392/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2022 rok
LVIII 427 2022-03-30 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032
LVIII 426 2022-03-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LVIII 425 2022-03-30 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno do organu regulacyjnego
LVIII 424 2022-03-30 w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych pomnika przyrody
LVIII 423 2022-03-30 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2022 roku
Uchwała zmieniona uchwałą LXII/450/22 z dnia 30 marca 2022 r.
LVIII 422 2022-03-30 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2022 r.
LVII 421 2022-03-16 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
LVII 420 2022-03-16 zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032
LVII 419 2022-03-16 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LVII 418 2022-03-16 w sprawie zmiany uchwały nr LVI/407/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XC/631/23 z dnia 2023-11-29.
LVI 403 2022-02-09 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Głowno położonego w rejonie ulic: Sikorskiego i Norblina
LVI 417 2022-02-09 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
LVI 416 2022-02-09 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
LVI 415 2022-02-09 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2022 roku
LVI 414 2022-02-09 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głownie na 2022 rok
LVI 413 2022-02-09 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie na 2022 rok
LVI 412 2022-02-09 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie na 2022 rok
LVI 411 2022-02-09 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie na 2022 rok
LVI 410 2022-02-09 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie na 2022 rok
LVI 409 2022-02-09 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno
LVI 408 2022-02-09 w sprawie zmiany uchwały nr II/20/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Głownie, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
LVI 407 2022-02-09 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie
Uchwała zmieniona uchwałami: LVII/418/22 z dnia 2022-03-16, LIX/429/22 z dnia 2022-04-07. Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XC/631/23 z dnia 2023-11-29.
LVI 406 2022-02-09 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032
LVI 405 2022-02-09 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/392/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2022 rok
LVI 404 2022-02-09 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LV 402 2022-01-26 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok
LV 401 2022-01-26 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno
LV 400 2022-01-26 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2022 rok