Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
XVI 129 2007-12-28 zmiany Uchwały Nr XV/101/07 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.
 • XVI-129-07.pdf
  otwórz   zapisz
XVI 128 2007-12-28 zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie.
 • XVI-128-07.pdf
  otwórz   zapisz
XVI 127 2007-12-28 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XVI-127-07.pdf
  otwórz   zapisz
XVI 126 2007-12-28 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2008r.
 • XVI-126-07.pdf
  otwórz   zapisz
XVI 125 2007-12-28 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Głowna na 2008r.
 • XVI-125-07.pdf
  otwórz   zapisz
XVI 124 2007-12-28 przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.
 • XVI-124-07.pdf
  otwórz   zapisz
XVI 122 2007-12-28 ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie.
 • XVI-122-07.pdf
  otwórz   zapisz
XVI 121 2007-12-28 ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie.
 • XVI-121-07.pdf
  otwórz   zapisz
XVI 120 2007-12-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2007 rok.
 • XVI-120-07.pdf
  otwórz   zapisz
XVI 119 2007-12-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2007 rok.
 • XVI-119-07.pdf
  otwórz   zapisz
XVI 118 2007-12-28 zmiany budżetu Miasta Głowna na 2007 rok.
 • XVI-118-07.pdf
  otwórz   zapisz
XVI 117 2007-12-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2007 rok.
 • XVI-117-07.pdf
  otwórz   zapisz
XVI 123 2007-12-28 przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Glowna na lata 2008-2010.
 • XVI-123-07.pdf
  otwórz   zapisz
XV 116 2007-12-06 powiadomienia Skarbnika Miasta Głowna o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
 • XV-116-07.pdf
  otwórz   zapisz
XV 115 2007-12-06 powiadomienia Sekretarza Miasta Głowna o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
 • XV-115-07.pdf
  otwórz   zapisz
XV 114 2007-12-06 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie.
 • XV-114-07.pdf
  otwórz   zapisz
XV 109 2007-12-06 zmian budżetu Miasta Głowna na 2007 rok.
 • XV-109-07.pdf
  otwórz   zapisz
XV 108 2007-12-06 zmian budżetu Miasta Głowna na 2007 rok.
 • XV-108-07.pdf
  otwórz   zapisz
XV 107 2007-12-06 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2007 rok.
 • XV-107-07.pdf
  otwórz   zapisz
XV 106 2007-12-06 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2007 rok.
 • XV-106-07.pdf
  otwórz   zapisz
XV 105 2007-12-06 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2007 rok.
 • XV-105-07.pdf
  otwórz   zapisz
XV 104 2007-12-06 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 • XV-104-07.pdf
  otwórz   zapisz
XV 103 2007-12-06 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • XV-103-07.pdf
  otwórz   zapisz
XV 102 2007-12-06 określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Głowna.
 • XV-102-07.pdf
  otwórz   zapisz
XV 101 2007-12-06 opłaty od posiadania psów.
 • XV-101-07.pdf
  otwórz   zapisz
Uchwała uchylona uchwałą: LII/374/21 z dnia 2021-12-01
XV 110 2007-12-06 uchwalenia \"Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Głowna\" i uchylenia \"Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasta Głowna\" stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/162/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia \"Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Głowna\" wraz z \"Gminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasta Głowna\".
 • XV-110-07.pdf
  otwórz   zapisz
XV 111 2007-12-06 przyjęcia \"Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Głowna na lata 2007-2013\".
 • XV-111-07.pdf
  otwórz   zapisz
XV 112 2007-12-06 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • XV-112-07.pdf
  otwórz   zapisz
Uchwała uchylona uchwałą: XI/69/11 z dnia 2011-05-25.
XV 113 2007-12-06 zmiany Uchwały Nr IX/59/07 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie.
 • XV-113-07.pdf
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXVII/190/12 z dnia 2012-04-25.
XIV 100 2007-10-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 2007 rok.
 • XIV-100-07.doc
  otwórz   zapisz
XIV 98 2007-10-29 zmiany Uchwały Nr XXVIII/266/05 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 marca 2005r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Głowno.
 • XIV-98-07.doc
  otwórz   zapisz
XIV 97 2007-10-29 zmian wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna.
 • XIV-97-07.doc
  otwórz   zapisz
XIV 96 2007-10-29 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren ulic: Tuwima, Sikorskiego, Fabrycznej i granic miasta Głowna.
 • XIV-96-07.doc
  otwórz   zapisz
XIV 94 2007-10-29 zmian w budżecie miasta Głowna na 2007 rok.
 • XIV-94-07.doc
  otwórz   zapisz
XIV 93 2007-10-29 zmiany Uchwały Nr IV/23/07 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25.01.2007r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie.
 • XIV-93-07.doc
  otwórz   zapisz
XIV 92 2007-10-29 zmiany budżetu Miasta Głowna na 2007 rok.
 • XIV-92-07.doc
  otwórz   zapisz
XIV 91 2007-10-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2007 rok.
 • XIV-91-07.doc
  otwórz   zapisz
XIV 90 2007-10-29 zmiany Uchwały Nr XI/73/07 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 6 września 2007 roku w sprawie określenia łącznej kwoty poręczenia w roku budżetowym i upoważnienia Burmistrza Głowna do udzielenia poręczenia.
 • XIV-90-07.doc
  otwórz   zapisz
XIV 95 2007-10-29 zgodności rozwiązań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głowna w rejonie ulic: Tuwima, Sikorskiego, Fabrycznej i granic miasta z ustaleniami w \"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna\".
 • XIV-95-07.doc
  otwórz   zapisz
XIV 99 2007-10-29 zmiany uchwały Nr XLII/397/06 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 23.06.2006 roku w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Bzura” i przyjęcia statutu zmienionej uchwałą Nr IX/67/07 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15.06.2007 roku w sprawie przyjęcia zmian w uchwale Nr XLII Rady Miejskiej w Głownie z dnia 23.06.2006 roku w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Bzura” i przyjęcia statutu.
 • XIV-99-07.doc
  otwórz   zapisz
XIII 89 2007-10-24 zmian budżetu Miasta Głowna na 2007 rok.
 • XIII-89-07.doc
  otwórz   zapisz
XIII 88 2007-10-24 udzielenia Powiatowi Zgierskiemu pomocy finansowej.
 • XIII-88-07.doc
  otwórz   zapisz
XII 87 2007-09-12 utworzenia na terenie miasta Głowna odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, które odbędą się 21 października 2007 roku.
 • XII-87-07.doc
  otwórz   zapisz
XI 86 2007-09-06 powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Głownie.
 • XI-86-07.doc
  otwórz   zapisz
XI 85 2007-09-06 wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Sądu Rejonowego w Zgierzu na kadencję 2008-2011.
 • XI-85-07.doc
  otwórz   zapisz
XI 84 2007-09-06 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie.
 • XI-84-07.doc
  otwórz   zapisz
XI 83 2007-09-06 zmian wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna.
 • XI-83-07.doc
  otwórz   zapisz
XI 82 2007-09-06 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 • XI-82-07.doc
  otwórz   zapisz
XI 81 2007-09-06 nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej.
 • XI-81-07.doc
  otwórz   zapisz
XI 80 2007-09-06 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 • XI-80-07.doc
  otwórz   zapisz
XI 77 2007-09-06 przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Głowna na lata 2007-2009.
 • XI-77-07.doc
  otwórz   zapisz
XI 76 2007-09-06 zmian budżetu Miasta Głowna na 2007 rok.
 • XI-76-07.doc
  otwórz   zapisz
XI 75 2007-09-06 zlecenia przez Radę Miejską Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w sprawie podziału środków dla organizacji pozarządowych w roku 2006 i 2007.
 • XI-75-07.doc
  otwórz   zapisz
XI 74 2007-09-06 zmian w budżecie miasta Głowna na 2007 rok.
 • XI-74-07.doc
  otwórz   zapisz
XI 73 2007-09-06 określenia łącznej kwoty poręczenia w roku budżetowym i upoważnienia Burmistrza Głowna do udzielenia poręczenia.
 • XI-73-07.doc
  otwórz   zapisz
XI 72 2007-09-06 wyrażenia zgody na przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie.
 • XI-72-07.doc
  otwórz   zapisz
XI 71 2007-09-06 nie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie za rok 2006.
 • XI-71-07.doc
  otwórz   zapisz
XI 78 2007-09-06 przyjęcia \"Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Głowna na lata 2007-2013\"
 • XI-78-07.doc
  otwórz   zapisz
XI 79 2007-09-06 zmiany Uchwały Nr XLIV/431/06 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 października 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, na niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa.
 • XI-79-07.doc
  otwórz   zapisz
X 70 2007-07-05 wyrażenia pozytywnej opinii o zamknięciu oddziału chirurgicznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Głownie.
 • X-70-07.doc
  otwórz   zapisz
IX 66 2007-06-15 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2007 rok.
 • IX-66-07.doc
  otwórz   zapisz
IX 65 2007-06-15 nabycia na rzecz gminy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz własności budowli w zamian za wygaszenie części zobowiązania podatkowego.
 • IX-65-07.doc
  otwórz   zapisz
IX 64 2007-06-15 powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 • IX-64-07.doc
  otwórz   zapisz
IX 63 2007-06-15 powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Głownie.
 • IX-63-07.doc
  otwórz   zapisz
IX 62 2007-06-15 odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Głownie.
 • IX-62-07.doc
  otwórz   zapisz
IX 61 2007-06-15 odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Głownie.
 • IX-61-07.doc
  otwórz   zapisz
IX 60 2007-06-15 zmiany Uchwały Nr XXVII/252/05 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie.
 • IX-60-07.doc
  otwórz   zapisz
IX 58 2007-06-15 zmian Statutu Miasta Głowna.
 • IX-58-07.doc
  otwórz   zapisz
IX 57 2007-06-15 wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Głowna.
 • IX-57-07.doc
  otwórz   zapisz
IX 56 2007-06-15 upoważnienia Burmistrza Głowna do podjęcia działań zmierzających do opracowania monografii Miasta Głowna.
 • IX-56-07.doc
  otwórz   zapisz
IX 54 2007-06-15 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2007 rok.
 • IX-54-07.doc
  otwórz   zapisz
IX 55 2007-06-15 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oraz zmiany Uchwały Nr XXXI/298/05 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
 • IX-55-07.doc
  otwórz   zapisz
IX 59 2007-06-15 uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie.
 • IX-59-07.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałami XXXVIII/293/09 z dnia 2009-08-07, XVIII/112/11 z dnia 2011-10-26. Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXVII/190/12 z dnia 2012-04-25.
IX 67 2007-06-15 przyjęcia zmian w uchwale nr XLII/397/06 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego \"Bzura\" i przyjęcia statutu.
 • IX-67-07.doc
  otwórz   zapisz
IX 68 2007-06-15 nadania tytułu \"Honorowy Obywatel Miasta Głowna\"
 • IX-68-07.doc
  otwórz   zapisz
IX 69 2007-06-15 nadania tytułu \"Honorowy Obywatel Miasta Głowna\"
 • IX-69-07.doc
  otwórz   zapisz
IX 53 2007-06-15 zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2007 rok.
 • IX-53-07.doc
  otwórz   zapisz
IX 52 2007-06-15 zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2007.
 • IX-52-07.doc
  otwórz   zapisz
VIII 51 2007-04-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2007 rok.
 • VIII-51-07.doc
  otwórz   zapisz
VIII 49 2007-04-27 zmian wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna.
 • VIII-49-07.doc
  otwórz   zapisz
VIII 47 2007-04-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2007 rok.
 • VIII-47-07.doc
  otwórz   zapisz
VIII 46 2007-04-27 udzielenia Powiatowi Zgierskiemu pomocy finansowej polegającej na dofinansowaniu zakupu sprzętu i wyposażenia technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.
 • VIII-46-07.doc
  otwórz   zapisz
VIII 45 2007-04-27 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2006 rok.
 • VIII-45-07.doc
  otwórz   zapisz
VII 46 2007-04-27 udzielenia Powiatowi Zgierskiemu pomocy finansowej polegającej na dofinansowaniu zakupu sprzętu i wyposażenia technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.
 • VIII-46-07.doc
  otwórz   zapisz
VIII 48 2007-04-27 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.” z siedzibą w Głownie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • VIII-48-07.doc
  otwórz   zapisz
VIII 50 2007-04-27 wprowadzenia regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej oraz określenia warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkoli korzystających z opieki zdrowotnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowna
 • VIII-50-07.doc
  otwórz   zapisz
VII 43 2007-04-13 przyjęcia wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Głowna na lata 2007-2009.
 • VII-43-07.doc
  otwórz   zapisz
VII 44 2007-04-13 Uchwała intencyjna Rady Miejskiej w Głownie na lata 2008 - 2009.
 • VII-44-07.doc
  otwórz   zapisz
VI 42 2007-03-29 powiadomienia Skarbnika Miasta Głowna o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
 • VI-42-07.doc
  otwórz   zapisz
VI 41 2007-03-29 powiadomienia Sekretarza Miasta Głowna o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
 • VI-41-07.doc
  otwórz   zapisz
VI 37 2007-03-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2007 rok.
 • VI-37-07.doc
  otwórz   zapisz
VI 36 2007-03-29 zmian budżetu miasta Głowna na 2007 rok.
 • VI-36-07.doc
  otwórz   zapisz
VI 35 2007-03-29 zmian w budżecie miasta Głowna na 2007 rok.
 • VI-35-07.doc
  otwórz   zapisz
VI 34 2007-03-29 zmian w budżecie miasta Głowna na 2007 rok.
 • VI-34-07.doc
  otwórz   zapisz
VI 33 2007-03-29 zawarcia porozumienia z Gminą Dmosin, dotyczącego wspólnego wykonania dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Fabrycznej w miejscowości Osiny, gmina Dmosin.
 • VI-33-07.doc
  otwórz   zapisz
VI 32 2007-03-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2007 rok.
 • VI-32-07.doc
  otwórz   zapisz
VI 31 2007-03-29 zmiany Uchwały Nr IV/24/07 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2007 rok.
 • VI-31-07.doc
  otwórz   zapisz
VI 38 2007-03-29 zmiany uchwały nr XLII/389/06 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłku, udzielanej w ramach programu wieloletniego \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\"
 • VI-38-07.doc
  otwórz   zapisz
VI 39 2007-03-29 zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie powołanej uchwałą Nr XXXVIII/361/06 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 2 marca 2006r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie
 • VI-39-07.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XLVII/388/10 z dn. 2010-04-22
VI 40 2007-03-29 ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007r.
 • VI-40-07.doc
  otwórz   zapisz
V 30 2007-03-07 wydzierżawienia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głownie pomieszczenia do przechowywania zwłok.
 • V-30-07.doc
  otwórz   zapisz
IV 28 2007-01-25 zmiany uchwały Nr 315/L/98 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25.02.1998r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Głowna do Związku Gmin Regionu Łódzkiego.
 • IV-28-07.doc
  otwórz   zapisz
IV 27 2007-01-25 zmiany uchwały Nr XXI/285/05 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Głowna ze Związku Gmin Regionu Łódzkiego.
 • IV-27-07.doc
  otwórz   zapisz
IV 26 2007-01-25 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym części zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • IV-26-07.doc
  otwórz   zapisz
IV 25 2007-01-25 przedłużenia dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność gminy.
 • IV-25-07.doc
  otwórz   zapisz
IV 24 2007-01-25 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2007 rok.
 • IV-24-07.doc
  otwórz   zapisz
IV 23 2007-01-25 ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie.
 • IV-23-07.doc
  otwórz   zapisz
IV 33 2007-01-25 ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie.
 • IV-23-07.doc
  otwórz   zapisz
IV 22 2007-01-25 ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie.
 • IV-22-07.doc
  otwórz   zapisz
IV 29 2007-01-25 zmiany Uchwały Nr XXIV/226/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
 • IV-29-07.doc
  otwórz   zapisz