Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
LVI 414 2013-12-30 zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Głownie Nr XL/319/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2013-2025 zmienionej: Zarządzeniem Nr 63/2013 Burmistrza Głowna z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XLIV/345/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XLVI/355/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 czerwca 2013 roku, Uchwałą Nr XLVIII/365/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 14 sierpnia 2013 roku, Uchwałą Nr LI/379/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 19 września 2013 roku, Zarządzeniem Nr 160/2013 Burmistrza Głowna z dnia 30 września 2013 roku.
 • 414
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik n 2
  otwórz   zapisz
LVI 413 2013-12-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok.
LVI 412 2013-12-30 zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2013 rok.
LVI 411 2013-12-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok.
LVI 410 2013-12-30 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
LV 409 2013-12-18 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2014 rok.
Uchwała zmieniona uchwałami: LVIII/426/14 (2014-01-29), LIX/427/14 (2014-02-26), LX/434/14 (2014-03-26), LXI/444/14 (2014-04-08), LXII/448/14 (2014-04-30), LXII/449/14 (2014-04-30), LXIII/453/14 (2014-05-14), LXIV/454/14 (2014-05-28), LXIV/457/14 (2014-05-28), LXV/458/14 (2014-06-25), LXV/459/14 z dnia 2014-06-25, LXVI/466/14 z dnia 2014-07-21, LXVI/467/14 z dnia 2014-07-21, LXVI/468/14 (2014-07-21), LXVII/470/14 z dnia 2014-08-27, LXVII/471/14 z dnia 2014-08-27, LXVIII/479/14 z dnia 2014-09-16, LXVIII/480/14 z dnia 2014-09-16, LXVIII/481/14 (2014-09-16), LXVIII/482/14 z dnia 2014-09-16, LXVIII/485/14 (2014-09-16), LXIX/487/14 z dnia 2014-09-25, LXIX/488/14 (2014-09-25), LXX/490/14 z dnia 2014-10-09, LXX/491/14 z dnia 2014-10-09, LXX/492/14 z dnia 2014-10-09, LXXI/498/14 (2014-10-29), LXXI/499/14 (2014-10-29), LXXI/500/14 (2014-10-29), LXXII/513/14 (2014-11-12), I/2/14 (2014-12-01), II/4/14 (2014-12-09), II/5/14 (2014-12-09), III/15/14 (2014-12-31), III/16/14 (2014-12-31)
LV 408 2013-12-18 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2014-2025.
 • 408
  otwórz   zapisz
 • przedsięwzięcia
  otwórz   zapisz
 • WPF
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałami: LIX/428/14 z dnia 2014-02-26, LX/435/14 z dnia 2014-03-26, LXVII/486/14 z dnia 2014-09-16, LXX/495/14 z dnia 2014-10-09, III/17/14 z dnia 2014-12-31. Uchwała straciła moc w związku z uchwałą III/23/14 z dnia 2014-12-31.
LV 407 2013-12-18 zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Głowno i sposobu ich rozliczania.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LX/403/18 z dnia 2018-04-25
LV 406 2013-12-18 uchylenia Uchwały nr LIV/402/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 listopada 2013 roku.
LV 405 2013-12-18 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok.
LV 404 2013-12-18 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok.
LV 403 2013-12-18 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok.
LIV 402 2013-11-27 zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania.
Uchwała uchylona uchwałą: LV/406/13 z dnia 2013-12-18.
LIV 401 2013-11-27 przejęcia przez Gminę Miasta Głowna zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Głowna na rok 2014.
LIV 400 2013-11-27 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
LIV 399 2013-11-27 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
LIV 398 2013-11-27 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LXXII/514/14 z dnia 2014-11-12
LIV 397 2013-11-27 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XV/120/15 z dnia 2015-11-25
LIV 396 2013-11-27 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok.
LIV 395 2013-11-27 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz gminy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
LIV 394 2013-11-27 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok.
LIV 393 2013-11-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok.
LIV 392 2013-11-27 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok.
LIV 391 2013-11-27 zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2013 rok.
LIV 390 2013-11-27 przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
Uchwała zmieniona uchwałą: LXII/450/14 z dnia 2014-04-30
LIV 389 2013-11-27 zatwierdzenia projektu \"Aktywna integracja w mieście Głowno\" realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2014 r.
LIV 388 2013-11-27 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
LIV 387 2013-11-27 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2014 r.
LIV 386 2013-11-27 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2014r.
LIII 385 2013-10-09 nadania tytułu \"Zasłużony dla Miasta Głowna\".
LIII 384 2013-10-09 ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Głowno.
LIII 383 2013-10-09 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
LIII 382 2013-10-09 wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
LIII 381 2013-10-09 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok.
LIII 380 2013-10-09 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Głowno - rejon ulic: Górnej, Sowińskiego, Ostrołęckiej oraz drogi krajowej nr 14
LI 379 2013-09-19 zmiany Uchwały nr XL/319/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2013-2025 zmienionej Zarządzeniem Nr 63/2013 Burmistrza Głowna z dnia 26 kwietnia 2013r zmienionej Uchwałą Nr XLIV/345/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 maja 2013 roku zmienionej Uchwałą Nr XLVI/355/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 czerwca 2013 roku oraz Uchwałą Nr XLVIII/365/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 14 sierpnia 2013 roku.
 • 379
  otwórz   zapisz
 • załącznik do uchwały Nr LI/379/13
  otwórz   zapisz
LI 378 2013-09-19 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok.
LI 377 2013-09-19 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok.
L 376 2013-09-11 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok.
XLIX 375 2013-08-28 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XLIX 374 2013-08-28 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XLIX 373 2013-08-28 wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Miasta Głowno od spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie części zabudowanej nieruchomości gruntowej
XLIX 372 2013-08-28 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XLIX 371 2013-08-28 wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XLIX 370 2013-08-28 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XLIX 369 2013-08-28 zmiany Uchwały Nr XL/310/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XLIX 368 2013-08-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok
XLIX 367 2013-08-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok.
XLIX 366 2013-08-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok
XLVIII 365 2013-08-14 zmiany Uchwały nr XL/319/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2013-2025 zmienionej Zarządzeniem Nr 63/2013 Burmistrza Głowna z dnia 26 kwietnia 2013r zmienionej Uchwałą Nr XLIV/345/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 maja 2013 roku oraz Uchwałą Nr XLVI/355/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 czerwca 2013 roku
 • 365
  otwórz   zapisz
 • załącznik do uchwały
  otwórz   zapisz
XLVIII 364 2013-08-14 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok
XLVII 363 2013-07-24 zaopiniowania wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grotniki z dnia 21 czerwca 2013r. znak: ZG-2-70-1/13 o uznanie lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za ochronne
XLVI 362 2013-06-26 absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2012 rok
XLVI 361 2013-06-26 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2012 rok
XLVI 360 2013-06-26 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XLVI 359 2013-06-26 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XLVI 358 2013-06-26 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży zabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XLVI 357 2013-06-26 obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XLVI 356 2013-06-26 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok
XLVI 355 2013-06-26 zmiany Uchwały nr XL/319/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2013-2025zmienionej Zarządzeniem Nr 63/2013 Burmistrza Głowna z dnia 26 kwietnia 2013r oraz Uchwałą Nr XLIV/345/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 maja 2013 roku
 • 355
  otwórz   zapisz
 • załącznik do uchwały
  otwórz   zapisz
XLVI 354 2013-06-26 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok
XLVI 353 2013-06-26 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok
XLV 352 2013-06-11 zmiany Uchwały Nr XL/311/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XII/93/15 z dnia 2015-09-09
XLV 351 2013-06-11 zmiany Uchwały Nr XXXVIII/275/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 19 grudnia 2012 r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XVI/125/15 z dnia 2015-11-30
XLV 350 2013-06-11 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok
XLIV 349 2013-05-22 upoważnienia Burmistrza Głowna do podpisywania umów określających warunki współpracy w zakresie realizacji w oddziałach sportowych programów szkolenia sportowego przez polskie związki sportowe, kluby sportowe, stowarzyszenia prowadzące działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej
XLIV 348 2013-05-22 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XLIV 347 2013-05-22 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XLIV 346 2013-05-22 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność gminy
XLIV 345 2013-05-22 zmiany Uchwały nr XL/319/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2013-2025 zmienionej Zarządzeniem Nr 63/2013 Burmistrz Głowna z dnia 26 kwietnia 2013
 • 345
  otwórz   zapisz
 • załącznik do uchwały
  otwórz   zapisz
XLIV 344 2013-05-22 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok
XLIV 343 2013-05-22 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok
XLIII 342 2013-04-24 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok
XLIII 341 2013-04-24 wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Głowno na rok 2013.
XLII 340 2013-03-27 zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie
XLII 339 2013-03-27 powołania Skarbnika Miasta Głowna
XLII 338 2013-03-27 odwołania Skarbnika Miasta Głowna
XLII 337 2013-03-27 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2013 roku
XLII 336 2013-03-27 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
XLII 335 2013-03-27 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XLII 334 2013-03-27 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XLII 333 2013-03-27 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XLII 332 2013-03-27 zmiany uchwały Nr XL/320/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2013 rok
XLII 331 2013-03-27 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok.
XLII 330 2013-03-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok.
XLI 329 2013-02-27 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
XLI 328 2013-02-27 przyjęcia rezygnacji Radnej Magdaleny Szajder z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie.
XLI 327 2013-02-27 odwołania Radnej Magdaleny Szajder z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Głownie.
XLI 326 2013-02-27 wyboru Radnego Rady Miejskiej w Głownie w skład Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie.
XLI 325 2013-02-27 przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Głowna na lata 2013 – 2015.
XLI 324 2013-02-27 ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Głownie.
XLI 323 2013-02-27 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno.
Uchwała została uchylona w związku z uchwałą XII/94/15 z dnia 2015-09-09
XLI 322 2013-02-27 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok.
XLI 321 2013-02-27 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
XL 320 2013-01-30 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2013 rok.
Uchwała zmieniona uchwałami: XLI/322/13 z dnia 2013-02-27, XLII/330/13 z dnia 2013-03-27, XLII/331/13 z dnia 2013-03-27, XLVI/353/13 z dnia 2013-06-26, XLVI/354/13 z dnia 2013-06-26, XLVI/356/13 z dnia 2013-06-26, XLVIII/364/13 z dnia 2013-08-14, XLIX/366/13 z dnia 2013-08-28, XLIX/367/13 z dnia 2013-08-28, L/376/13 z dnia 2013-09-11, LI/377/13 z dnia 2013-09-19, LI/378/13 z dnia 2013-09-19, LIII/381/13 z dnia 2013-10-09, LIV/392/13 z dnia 2013-11-27, LIV/393/13 z dnia 2013-11-27, LIV/394/13 z dnia 2013-11-27, LIV/396/13 z dnia 2013-11-27, LV/403/13 z dnia 2013-12-18, LV/404/13 z dnia 2013-12-18, LV/405/13 z dnia 2013-12-18, LVI/411/13 z dnia 2013-12-30, LVI/413/13 z dnia 2013-12-30.
XL 319 2013-01-30 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2013-2025.
Uchwała zmieniona uchwałami: XLIV/345/13, XLVI/355/13, XLVIII/365/13, LI/379/13, LVI/414/13. Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LVIII/418/14 z dnia 2014-01-29.
XL 318 2013-01-30 uchylenia Uchwały Nr XXII/153/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2012-2025 wraz ze zmianami.
XL 317 2013-01-30 zmiany Uchwały Nr XXXVIII/280/12 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach gminnych w Głownie oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.
XL 316 2013-01-30 uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na rok 2013.
XL 315 2013-01-30 zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Głownie Nr XIII/76/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, zasad poboru i rozliczania opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia inkasentów, oraz ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Głowna.
XL 314 2013-01-30 zatwierdzenia zmian w przedmiocie działalności Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie.
XL 313 2013-01-30 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą L/363/21 z dnia 2021-10-27
XL 312 2013-01-30 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
XL 311 2013-01-30 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Uchwała zmieniona uchwałą XLV/352/13 z dnia 2013-06-11. Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XII/93/15 z dnia 2015-09-09.
XL 310 2013-01-30 określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • plik (ID: 2409)
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałą XLIX/369/13 z dnia 2013-08-28. Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XII/92/15 z dnia 2015-09-09