Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
LIV 399 2021-12-29 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głowna
LIV 398 2021-12-29 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno do organu regulacyjnego
LIV 397 2021-12-29 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
LIV 396 2021-12-29 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2032
LIV 395 2021-12-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
LIV 394 2021-12-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
LIV 393 2021-12-29 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/377/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
LIII 392 2021-12-22 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2022 rok
Uchwała zmieniona uchwałami: LV/402/22 z dnia 2022-01-26, LVI/404/22 z dnia 2022-02-09, LVI/405/22 z dnia 2022-02-09, LVII/419/22 z dnia 2022-03-16, LVIII/426/22 z dnia 2022-03-30, LIX/428/22 z dnia 2022-04-07, LX/430/22 z dnia 2022-04-27, LXI/437/22 z dnia 2022-06-02, LXII/448/22 z dnia 2022-06-29, LXIV/464/22 z dnia 2022-08-30, LXV/472/22 z dnia 2022-09-23, LXVI/473/22 z dnia 2022-09-28, LXVII/479/22 z dnia 2022-10-10, LXVIII/481/22 z dnia 2022-10-12, LXIX/486/22 z dnia 2022-10-26, LXX/488/22 z dnia 2022-11-03, LXXII/491/22 z dnia 2022-11-17, LXXIII/493/22 z dnia 2022-11-25, LXXIV/494/22 z dnia 2022-11-30, LXXV/507/22 z dnia 2022-12-06, LXXVI/508/22 z dnia 2022-12-16, LXXVII/512/22 z dnia 2022-12-21, LXXVII/513/22 z dnia 2022-12-21, LXXVIII/520/22 z dnia 2022-12-29, LXXVIII/524/22 z dnia 2022-12-29
LIII 391 2021-12-22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032
Uchwała zmieniona uchwałami: LVI/406/22 z dnia 2022-02-09, LVII/420/22 z dnia 2022-03-16, LVIII/427/22 z dnia 2022-03-30, LX/431/22 z dnia 2022-04-27, LXI/438/22 z dnia 2022-06-02, LXII/449/22 z dnia 2022-06-29, LXIV/465/22 z dnia 2022-08-30, LXVI/474/22 z dnia 2022-09-28, LXIX/487/22 z dnia 2022-10-26, LXXI/490/22 z dnia 2022-11-09, LXXIV/496/22 z dnia 2022-11-30, LXXVIII/521/22 z dnia 2022-12-29
LIII 390 2021-12-22 w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2022 roku
LIII 389 2021-12-22 w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych działających na terenie Gminy Miasta Głowno oraz sposobu ich rozliczania
LIII 388 2021-12-22 w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Głowna zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Głowna na rok 2022
LIII 387 2021-12-22 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2032
LIII 386 2021-12-22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
LIII 385 2021-12-22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
LII 384 2021-12-01 w sprawie podtrzymania stanowiska co do skargi R.G.
LII 383 2021-12-01 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno
LII 382 2021-12-01 w sprawie zmiany uchwały nr LII/381/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
LII 381 2021-12-01 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
Uchwała zmieniona uchwałą: LII/382/21 z dnia 2021-12-01
LII 380 2021-12-01 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2021 rok
LII 379 2021-12-01 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Uchwała zmieniona uchwałą: LXXXIV/583/23 z dnia 2023-06-06
LII 378 2021-12-01 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny
Uchwała zmieniona uchwałą: XCIV/663/24 z dn. 2024-02-28
LII 377 2021-12-01 w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Uchwała zmieniona uchwałą: LIV/393/21 z dnia 2021-12-29
LII 376 2021-12-01 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno
Uchwała zmieniona uchwałą: LXXIX/527/23 z dnia 2023-01-25
LII 375 2021-12-01 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów
LII 374 2021-12-01 w sprawie uchylenia uchwały nr XV/101/07 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie opłaty od posiadania psów
LII 373 2021-12-01 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym części niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LII 372 2021-12-01 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LII 371 2021-12-01 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2032
LII 370 2021-12-01 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
LII 369 2021-12-01 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2022 r
LII 368 2021-12-01 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2022 r
LI 367 2021-11-10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LXXIV/497/22 z dnia 2022-11-30
LI 366 2021-11-10 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2032
LI 365 2021-11-10 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
L 364 2021-10-27 w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/320/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
L 363 2021-10-27 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie
L 362 2021-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
L 361 2021-10-27 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2032
L 360 2021-10-27 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2021 rok
L 359 2021-10-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
L 358 2021-10-27 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno do organu regulacyjnego
L 357 2021-10-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
L 356 2021-10-27 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
L 355 2021-10-27 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
L 354 2021-10-27 w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2036
 • 354
  otwórz   zapisz
 • załącznik do uchwały 354
  otwórz   zapisz
XLIX 353 2021-09-29 w sprawie reprezentowania Gminy Miasta Głowno w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Bzura”
XLIX 352 2021-09-29 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XLIX 351 2021-09-29 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
XLIX 350 2021-09-29 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/274/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
XLIX 349 2021-09-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLIX 348 2021-09-29 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
XLIX 347 2021-09-29 w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/15 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 9 września 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XLIX 346 2021-09-29 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/158/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
XLVIII 345 2021-09-08 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/267/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Głowno
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LXIII/460/22 z dnia 2022-08-17
XLVIII 344 2021-09-08 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Głowno
 • 344
  otwórz   zapisz
 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNIK-I.4131.710.2021
  otwórz   zapisz
W części uchwały XLVIII/344/21 została stwierdzona nieważność na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego z dnia 2021-10-19
XLVIII 343 2021-09-08 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie
Uchwała uchylona uchwałą: LXXXV/590/23 z dnia 2023-06-28
XLVIII 342 2021-09-08 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XLVIII 341 2021-09-08 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLVIII 340 2021-09-08 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obszaru miasta Głowno ograniczonej: linią kolejową Bednary – Łódź Kaliska oraz granicą miasta Głowno.
XLVIII 339 2021-09-08 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno do organu regulacyjnego
XLVII 338 2021-08-05 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLVII 337 2021-08-05 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLVI 336 2021-07-27 w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2021/2022
XLVI 335 2021-07-27 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XLVI 334 2021-07-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLV 333 2021-06-30 w sprawie rozpatrzenia skargi R.G.
XLV 332 2021-06-30 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Miasta Głowno
XLV 331 2021-06-30 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2021/2022
XLV 330 2021-06-30 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2021/2022
XLV 329 2021-06-30 w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2021/2022
XLV 328 2021-06-30 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XLV 327 2021-06-30 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasta Głowno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną
XLV 326 2021-06-30 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/274/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
XLV 325 2021-06-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLV 324 2021-06-30 w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
XLV 323 2021-06-30 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2020 rok
XLV 322 2021-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2020 rok
XLV 321 2021-06-30 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głowna
XLIV 320 2021-05-26 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Uchwała uchylona uchwałą: L/364/21 z dnia 2021-10-27
XLIV 319 2021-05-26 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność gminy
XLIV 318 2021-05-26 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XLIV 317 2021-05-26 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLIII 316 2021-05-20 w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Miasta Głowno w 2021 roku
XLII 315 2021-04-28 przedłużenia terminów wniesienia rat opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miasta Głowno w roku 2021
XLII 314 2021-04-28 zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XLII 313 2021-04-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLI 312 2021-03-30 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2021 roku
XLI 311 2021-03-30 zmiany uchwały nr XXXIII/254/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LII/376/21 z dnia 2021-12-01
XLI 310 2021-03-30 sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miasta Głowno
XLI 309 2021-03-30 zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XLI 308 2021-03-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLI 307 2021-03-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XLI 306 2021-03-30 zmiany uchwały nr XXXVII/274/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
XL 305 2021-03-03 przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w ramach Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Wykonanie Podłączeń kanalizacyjnych – II edycja”
XL 304 2021-03-03 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
XL 303 2021-03-03 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
XL 302 2021-03-03 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XL 301 2021-03-03 wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy
XL 300 2021-03-03 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XL 299 2021-03-03 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XL 298 2021-03-03 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
XL 297 2021-03-03 zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XL 296 2021-03-03 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XL 295 2021-03-03 określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Burmistrza Głowna w roku budżetowym 2021
XL 294 2021-03-03 zmiany uchwały nr XXXVII/274/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2021 rok
XXXIX 293 2021-01-27 przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głownie na 2021 rok
XXXIX 292 2021-01-27 przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie na 2021 rok
XXXIX 291 2021-01-27 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie na 2021 rok
XXXIX 290 2021-01-27 przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie na 2021 rok
XXXIX 289 2021-01-27 przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie na 2021 rok
XXXIX 288 2021-01-27 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Głowna
XXXIX 287 2021-01-27 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Głowna na lata 2021-2023
 • 287
  otwórz   zapisz
 • Gminny Program Wspierania Rodziny
  otwórz   zapisz
XXXIX 286 2021-01-27 zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031
XXXIX 285 2021-01-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XXXIX 284 2021-01-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok
XXXIX 283 2021-01-27 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2021 rok
XXXIX 282 2021-01-27 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno