Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
XXI 118 1995-12-28 zmian w budżecie Miasta Głowna.
XXI 117 1995-12-28 przyjęcia rezygnacji Burmistrza Miasta Głowna Pana Mirosława Godziszewskiego z funkcji Burmistrza.
XXI 116 1995-12-28 podatku od środków transportowych.
XXI 115 1995-12-28 ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów.
XXI 114 1995-12-28 zniesienia współwłasności nieruchomości.
XXI 113 1995-12-28 nabycia gruntów na własność gminy.
XXI 112 1995-12-28 zwiększenia zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Głownie o 2 osoby: do obsługi szkół i Biura Rady Miejskiej.
XXI 111 1995-12-28 wyboru 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Głownie do Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Głownie.
XXI 110 1995-12-28 przyjęcia regulaminu pracy Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Głownie.
XXI 109 1995-12-28 usług opiekuńczych.
XXI 108 1995-12-28 opłaty miesięcznej za pobyt jednego dziecka w Żłobku Miejskim w Głownie.
XXI 107 1995-12-28 opłat w prowadzonych przez Gminę Przedszkolach.
XXI 106 1995-12-28 zmian budżetu Miasta Głowna.
XXI 105 1995-12-28 zmian w budżecie Miasta Głowna.
XXI 104 1995-12-28 powołania doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków działającej na XXI Sesji Rady Miejskiej w Głownie.
XX 100 1995-11-28 wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Głowna oraz miesięcznego ryczałtu pieniężnego za używanie własnego samochodu do celów służbowych przez Zastępcę Burmistrza.
XX 99 1995-11-28 zmiany cen biletów za przejazd środkami komunikacji miejskiej w Głownie.
XX 98 1995-11-28 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głownie.
XX 97 1995-11-28 zmian cen wody i kanalizacji na terenie miasta Głowna.
XX 95 1995-11-28 zmian budżetu Miasta Głowna.
XX 94 1995-11-28 zmian budżetu Miasta Głowna.
XX 93 1995-11-28 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków działającej na Sesji Rady Miejskiej w Głownie w dniu 28 listopada 1995 r.
XX 103 1995-11-28 uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Nadzorczej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Głownie.
XX 102 1995-11-28 zatwierdzenia Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Głownie.
XX 101 1995-11-28 powołania kandydatów do Komisji Konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Noworodków w Szpitalu Miejskim w Głownie.
XIX 92 1995-10-11 wyboru Przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego.
XIX 91 1995-10-11 poszerzenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska.
XIX 90 1995-10-11 zmian w budżecie Miasta Głowna.
XIX 89 1995-10-11 zmian w budżecie Miasta Głowna.
XIX 88 1995-10-11 zmian budżetu Miasta Głowna.
XIX 87 1995-10-11 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Kuratorem Oświaty w Łodzi.
XIX 86 1995-10-11 wniosku o powołanie składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych.
XVIII 85 1995-08-28 zmian w budżecie Miasta Głowna.
XVIII 84 1995-08-28 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa do obliczania podatku rolnego.
XVIII 83 1995-08-28 wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Głowna oraz miesięcznego ryczałtu pieniężnego za używanie własnego samochodu do celów służbowych przez Zastępcę Burmistrza.
XVIII 82 1995-08-28 zmian w budżecie Miasta Głowna.
XVIII 81 1995-08-28 zmian w budżecie Miasta Głowna.
XVIII 80 1995-08-28 zmiany Uchwały Nr 285/XLIX/94 z dnia 23 maja 1994 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych i małych domach mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste - zmienionej Uchwałą Nr 50/XI/95 z dnia 20.02.1995 r.
XVIII 79 1995-08-28 sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy.
XVIII 78 1995-08-28 poszerzenia składu osobowego Komisji Publicznej.
XVIII 77 1995-08-28 powołania stałej Komisji Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Głownie.
XVIII 76 1995-08-28 zmian w budżecie Miasta Głowna.
XVIII 75 1995-08-28 rezygnacji z funkcji dotychczasowego Przewodniczącego Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska i wyboru nowego Przewodniczącego Komisji.
XVII 74 1995-06-20 zmian w budżecie Miasta Głowna.
XVII 73 1995-06-20 upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i jego Zastępcy do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
XVII 72 1995-06-20 powołania kandydatów do komisji Konkursowej na stanowisko ordynatora oddziału Chirurgii i Ginekologii Szpitala Miejskiego w Głownie.
XVII 71 1995-06-20 zmian w budżecie.
XVII 70 1995-06-20 wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta Głowna.
XVII 69 1995-06-20 powołania Rady Nadzorczej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Głownie.
XVII 68 1995-06-20 o zmianie Uchwały Nr 26/VIII/94 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 08.12.1994 r.
XVII 67 1995-06-20 podjęcia inwestycji w roku 1995.
XVII 66 1995-06-20 poszerzenia składu osobowego Komisji Zdrowia.
XVII 65 1995-06-20 powołania doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków działającej na Sesji Rady Miejskiej w Głownie w dniu 20.06.1995 r.
XV 64 1995-04-27 wyboru nowego członka Zarządu Miasta Głowna.
XV 63 1995-04-27 odwołania członka Zarządu Miasta Głowna.
XV 62 1995-04-27 skreślenia z członków Komisji Oświaty, Kultury, Rekreacji i Kultury Fizycznej Pana Jacka Kopani.
XV 61 1995-04-27 udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Głowna za działalność finansową w 1994 roku.
XV 60 1995-04-27 wykonania budżetu Miasta Głowna za 1994 r.
XV 59 1995-04-27 zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 lipca 1993 r. Nr 216/XXXIX/93 w sprawie ulg i zwolnień w przejazdach komunikacji miejskiej.
XV 58 1995-04-27 powołania Komisji Mieszkaniowej.
XV 57 1995-04-27 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
XV 56 1995-04-27 odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
XV 55 1995-04-27 powołania doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków działającej na Sesji Rady Miejskiej w Głownie w dniu 27.04.1995 r.
XIV 54 1995-03-22 uchwalenia budżetu Gminy Miasta Głowna na 1995 rok.
XII 53 1995-03-06 zmian w uchwale Nr 46/X/95 w sprawie ustalenia czynszu regulowanego za lokale socjalne oraz zmian w uchwale Nr 47/X/95 w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
XII 52 1995-03-06 poszerzenia składu osobowego Komisji Doraźnej d/s Powiatu.
XII 51 1995-03-06 zmiany dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Głowna.
XI 50 1995-02-20 zmiany Uchwały Nr 285/XLIX/94 z dnia 23 maja 1994 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych i małych domach mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.
XI 49 1995-02-20 ustalenia diet dla Radnych oraz ryczałtu za używanie własnego samochodu do celów służbowych dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
X 48 1995-01-20 wynagrodzenia Burmistrza Miasta Głowna oraz miesięcznego ryczałtu pieniężnego za używanie własnego samochodu do celów służbowych przez Burmistrza Miasta Głowna.
X 47 1995-01-20 ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
X 46 1995-01-20 ustalenia czynszu regulowanego za lokale socjalne.
X 45 1995-01-20 wyboru na miejsce zmarłego członka komisji Doraźnej d/s Powiatu Pana Aleksandra Mirowskiego nowego członka komisji, rezygnacji z funkcji dotychczasowego Przewodniczącego Komisji, wyboru nowego Przewodniczącego Komisji i poszerzenia składu osobowego komisji.
X 44 1995-01-20 odstąpienia od pobrania kary za ścięcie drzew w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głownie.
X 43 1995-01-20 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa do obliczania podatku rolnego.
X 42 1995-01-20 nadania i zatwierdzenia Statutów Przedszkoli.
X 41 1995-01-20 poszerzenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej w Głownie.
X 40 1995-01-20 wygaśnięcia mandatu w Okręgu Nr 2 w Głownie.
X 39 1995-01-20 wygaśnięcia mandatu radnego w Okręgu Nr 23 w Głownie.