Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
III 24 2014-12-31 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2015 rok
Uchwała zmieniona uchwałami: IV/26/15 z dnia 2015-01-28, IV/27/15 z dnia 2015-01-28, V/46/15 z dnia 2015-02-25, VI/47/15 z dnia 2015-03-25, VI/48/15 z dnia 2015-03-25, VII/57/15 z dnia 2015-04-29, VII/58/15 z dnia 2015-04-29, IX/62/15 z dnia 2015-05-28, IX/63/15 z dnia 2015-05-28, IX/65/15 z dnia 2015-05-28, X/68/15 z dnia 2015-06-24, X/69/15 z dnia 2015-06-24, X/70/15 z dnia 2015-06-24, X/72/15 z dnia 2015-06-24, XII/84/15 z dnia 2015-09-09, XII/85/15 z dnia 2015-09-09, XIII/102/15 z dnia 2015-10-08, XIV/103/15 z dnia 2015-10-28, XIV/104/15 z dnia 2015-10-28, XV/109/15 z dnia 2015-11-25, XV/110/15 z dnia 2015-11-25, XVII/126/15 z dnia 2015-12-15, XVII/127/15 z dnia 2015-12-15, XVII/128/15 z dnia 2015-12-15, XIX/133/15 z dnia 2015-12-30.
III 23 2014-12-31 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2015-2025
 • 23
  otwórz   zapisz
 • WPF
  otwórz   zapisz
 • Wykaz przedsięwzięć
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałami: VII/59/15 z dnia 2015-04-29, IX/64/15 z dnia 2015-05-28, X/71/15 z dnia 2015-06-24, XII/96/15 z dnia 2015-09-09, XVII/129/15 z dnia 2015-12-15, XIX/134/15 z dnia 2015-12-30.
III 22 2014-12-31 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Głowno obejmującego rejon ulic: Dorzecznej, Sosnowej, Łódzkiej, Brzozowej, Broniewskiego, Polnej, Św. Barbary, Sikorskiego, granic miasta Głowno oraz rzeki Brzuśni.
 • 22
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałą: XLIII/296/17 z dnia 2017-05-31
III 21 2014-12-31 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Głowno obejmującego rejon ulic: Ostrołęckiej, Łowickiej, Bocznej, Dorzecznej oraz rzeki Brzuśni i granic miasta Głowno
 • 21
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
III 20 2014-12-31 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
III 19 2014-12-31 zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Głowno
III 18 2014-12-31 zmiany uchwały Nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasta Głowno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną
III 17 2014-12-31 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2014-2025
 • 17
  otwórz   zapisz
 • WPF
  otwórz   zapisz
 • Wykaz przedsięwzięć
  otwórz   zapisz
III 16 2014-12-31 zmian budżetu Miasta Głowna na 2014 rok
III 15 2014-12-31 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2014 rok
III 14 2014-12-31 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
II 13 2014-12-09 wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Głownie do sprawowania nadzoru nad działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą II/24/18 z dnia 2018-12-05
II 12 2014-12-09 wyboru wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
II 11 2014-12-09 wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
II 10 2014-12-09 ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
Uchwała zmieniona uchwałami: XXXIV/228/16 z dnia 2016-11-30, XXXIV/229/16 z dnia 2016-12-07, XXXIX/263/17 z dnia 2017-02-01
II 9 2014-12-09 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie
II 8 2014-12-09 uchylenia Uchwały Nr 252/XXVIII/2001 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15.10.2001 r. w sprawie ulg i zwolnień w przejazdach komunikacją miejską w Głownie
II 7 2014-12-09 wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 52/XI/91 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15.02.1991 r. w sprawie utworzenia miejskiej komunikacji autobusowej w Głownie zmienionej Uchwałą Nr 251/XXVIII/2001 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15.10.2001 r.
II 6 2014-12-09 wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do reprezentowania Gminy Miasta Głowna w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego \"BZURA\"
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą II/23/18 z dnia 2018-12-05
II 5 2014-12-09 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2014 rok
II 4 2014-12-09 zmian budżetu Miasta Głowna na 2014 rok
II 3 2014-12-09 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głowna
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą I/14/18 z dnia 2018-11-21
I 2 2014-12-01 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2014 rok
I 1 2014-12-01 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie
LXXII 514 2014-11-12 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XV/117/15 z dnia 2015-11-25
LXXII 513 2014-11-12 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2014 rok
LXXII 512 2014-11-12 zmiany Uchwały Nr LVIII/424/14 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LXXI 511 2014-10-29 rozpatrzenia skargi Pana Zygmunta Kozłowskiego
LXXI 510 2014-10-29 przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
LXXI 509 2014-10-29 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2015 r.
LXXI 508 2014-10-29 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2015 r.
Uchwała zmieniona uchwałą: IV/35/15 z dnia 2015-01-28
LXXI 507 2014-10-29 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Głowno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Uchwała zmieniona uchwałami: XXXIV/225/16 z dnia 2016-11-30, XXXVI/244/16 z dnia 2016-12-29. Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LV/369/18 z dnia 2018-01-17
LXXI 506 2014-10-29 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
LXXI 505 2014-10-29 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LXXI 504 2014-10-29 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LXXI 503 2014-10-29 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LXXI 502 2014-10-29 określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
LXXI 501 2014-10-29 uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Głowno na lata 2014 – 2020
 • 501
  otwórz   zapisz
 • Strategia Rozwoju Miasta Głowna na lata 2014-2020
  otwórz   zapisz
LXXI 500 2014-10-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 2014 rok
LXXI 499 2014-10-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2014 rok
LXXI 498 2014-10-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 2014 rok
LXXI 497 2014-10-29 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Głowno -rejon ulic: Górnej, Sowińskiego, Ostrołęckiej oraz drogi krajowej nr 14
LXXI 496 2014-10-29 stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna przez rozwiązania przyjęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głowno - rejon ulic: Górnej, Sowińskiego, Ostrołęckiej oraz drogi krajowej nr 14
LXX 495 2014-10-09 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2014-2025.
LXX 494 2014-10-09 zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
LXX 493 2014-10-09 zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
LXX 492 2014-10-09 zmiany uchwały Nr LV/409/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2014 rok
LXX 491 2014-10-09 zmian budżetu Miasta Głowna na 2014 rok
LXX 490 2014-10-09 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2014 rok
LXX 489 2014-10-09 utworzenia na terenie miasta Głowna odrębnych obwodów głosowania w wyborach rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
LXIX 488 2014-09-25 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2014 rok
LXIX 487 2014-09-25 zmiany uchwały Nr LV/409/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2014 rok
LXVIII 486 2014-09-16 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2014-2025
LXVIII 485 2014-09-16 zmian budżetu Miasta Głowna na 2014 rok
LXVIII 484 2014-09-16 zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
LXVIII 483 2014-09-16 zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
LXVIII 482 2014-09-16 zmiany uchwały Nr LV/409/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2014 rok
LXVIII 481 2014-09-16 zmian budżetu Miasta Głowna na 2014 rok
LXVIII 480 2014-09-16 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2014 rok
LXVIII 479 2014-09-16 zmian budżetu Miasta Głowna na 2014 rok
LXVII 478 2014-08-27 przejęcia przez Gminę Miasta Głowno zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Głowna na rok 2015
LXVII 477 2014-08-27 wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LXVII 476 2014-08-27 wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LXVII 475 2014-08-27 zaliczenia odcinka dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych Gminy Miasta Głowno
LXVII 474 2014-08-27 zmiany Porozumienia Nr 1/2014 z dnia 28 maja 2014 dotyczącego przejęcia przez Gminę Miasta Głowna zarządzania drogą powiatową Nr 5101E – ul. Sikorskiego w Głownie w zakresie realizacji zadania pn.: \"Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Sikorskiego\"
LXVII 473 2014-08-27 zatwierdzenia zmian w przedmiocie działalności Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
LXVII 472 2014-08-27 przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
Uchwała zmieniona uchwałą: LXXXV/591/23 z dnia 2023-06-28
LXVII 471 2014-08-27 zmian budżetu Miasta Głowna na 2014 rok
LXVII 470 2014-08-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2014 rok
LXVI 469 2014-07-21 rozpatrzenia skargi Pana Dawida Robaszkiewicza
LXVI 468 2014-07-21 zmian budżetu Miasta Głowna na 2014 rok
LXVI 467 2014-07-21 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2014 rok
LXVI 466 2014-07-21 zmian budżetu Miasta Głowna na 2014 rok
LXV 465 2014-06-25 absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2013 rok
LXV 464 2014-06-25 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2013 rok
LXV 463 2014-06-25 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LXV 462 2014-06-25 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LXV 461 2014-06-25 nieodpłatnego nabycia na własność gminy niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa
LXV 460 2014-06-25 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno publicznych przedszkolach
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXXVI/245/16 z dnia 2016-12-29
LXV 459 2014-06-25 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2014 rok
LXV 458 2014-06-25 zmian budżetu Miasta Głowna na 2014 rok
LXIV 457 2014-05-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2014 rok
LXIV 456 2014-05-28 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
LXIV 455 2014-05-28 wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LXIV 454 2014-05-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2014 rok.
LXIII 453 2014-05-14 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2014 rok
LXIII 452 2014-05-14 przejęcia przez Gminę Miasta Głowna zarządzania drogą powiatową Nr 5101E – ul. Sikorskiego w Głownie w zakresie realizacji zadania pn.: \"Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Sikorskiego\"
LXIII 451 2014-05-14 wniesienia wkładu pieniężnego do spółki \"Centrum Medyczne\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głownie i objęcia dodatkowych udziałów
LXII 450 2014-04-30 zmiany uchwały Nr LIV/390/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
LXII 449 2014-04-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2014 rok
LXII 448 2014-04-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2014 rok
LXII 447 2014-04-30 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
LXII 446 2014-04-30 wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Głowno na rok 2014
LXI 445 2014-04-08 udzielenia pomocy finansowej Gminie Dmosin na realizację zadania pn. \"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej wraz z odtworzeniem nawierzchni\"
LXI 444 2014-04-08 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2014 rok
LX 443 2014-03-26 nadania tytułu \"Zasłużony dla Miasta Głowna\"
LX 442 2014-03-26 nadania tytułu \"Honorowy Obywatel Miasta Głowna\"
LX 441 2014-03-26 nadania tytułu \"Honorowy Obywatel Miasta Głowna\"
LX 440 2014-03-26 utworzenia na terenie miasta Głowna odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
LX 439 2014-03-26 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2014 roku
LX 438 2014-03-26 uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem Gminy Miasta Głowna.
Uchwała zmieniona uchwałami: X/73/15 z dnia 2015-06-24, XXIII/151/16 z dnia 2016-04-06, XLIII/295/17 z dnia 2017-05-31, LVIII/392/18 z dnia 2018-03-28
LX 437 2014-03-26 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie podziału powiatu zgierskiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
LX 436 2014-03-26 wyrażenia negatywnego stanowiska Rady Miejskiej w Głownie dotyczącego planu zniesienia Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Zgierzu
LX 435 2014-03-26 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2014-2025.
 • 435
  otwórz   zapisz
 • WPF
  otwórz   zapisz
 • przedsięwzięcia
  otwórz   zapisz
LX 434 2014-03-26 zmian budżetu Miasta Głowna na 2014 rok
LIX 433 2014-02-26 uchwalenia Statutu Miasta Głowna.
Zgodnie z §84 uchwały nr LXVII/449/18 w uchwale LIX/433/14 uchylone zostały § 1-2 i § 4-90
LIX 432 2014-02-26 przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego \"Bzura\".
LIX 431 2014-02-26 utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
LIX 430 2014-02-26 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
LIX 429 2014-02-26 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Głownie obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Łowickiej, Zgierskiej, Placu Wolności, Strażackiej, Młynarskiej, Wąskiej oraz tereny przyległe do Zalewu Mrożyczka.
LIX 428 2014-02-26 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2014-2025.
 • 428
  otwórz   zapisz
 • załącznik
  otwórz   zapisz
LIX 427 2014-02-26 zmian budżetu Miasta Głowna na 2014 rok.
LVIII 418 2014-01-29 uchylenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2013-2025.
LVIII 426 2014-01-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2014 rok.
LVIII 425 2014-01-29 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
LVIII 424 2014-01-29 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
Uchwała zmieniona uchwałą LXXII/512/14 z dnia 2014-11-12
LVIII 423 2014-01-29 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanych części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
LVIII 422 2014-01-29 przyjęcia \"Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Głowno\"
 • 422
  otwórz   zapisz
 • załącznik
  otwórz   zapisz
LVIII 421 2014-01-29 justalenia stawki dotacji przedmiotowej do bieżącego utrzymania 1m 2 mieszkalnej powierzchni użytkowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie.
LVIII 420 2014-01-29 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do przewozu komunikacją miejską dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie.
LVIII 419 2014-01-29 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 28 lutego 2015 r. na terenie Gminy Miasta Głowna.
LVII 417 2014-01-15 określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" na lata 2014-2020.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą II/29/18 z dnia 2018-12-05
LVII 416 2014-01-15 ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania \"Pomoc gminy w zakresie dożywiania\" na lata 2014-2020.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą II/27/18 z dnia 2018-12-05
LVII 415 2014-01-15 podwyższenia wysokości kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą II/28/18 z dnia 2018-12-05