Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
XLVIII 307 1997-12-30 zasad wynagradzania członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna.
XLVIII 306 1997-12-30 przyjęcia rezygnacji Pana Grzegorza Janeczka z funkcji członka Komisji Rozwoju Miasta.
XLVIII 305 1997-12-30 zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie.
XLVIII 304 1997-12-30 zmian zadań inwestycyjnych w budżecie Miasta Głowna na 1997 r.
XLVIII 303 1997-12-30 ustalenia wydatków budżetowych nie wygasających z upływem roku budżetowego.
XLVIII 302 1997-12-30 zmiany Statutów Przedszkoli.
XLVIII 301 1997-12-30 spłaty pożyczki.
XLVIII 300 1997-12-30 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonach ulic: Zgierska, Łowicka (strona nieparzysta), Plac Wolności, Strażacka, Młynarska, Dworska i terenów zalewu do rzeki Mrogi oraz rejonów ulic: Dąbrowskiego, Kolejowa, Myśliwska do rzeki Mrożycy i trasy 71.
XLVIII 299 1997-12-30 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
XLVIII 298 1997-12-30 podatku od środków transportowych na 1998 rok.
XLVIII 297 1997-12-30 ustalenia stawek podatku od nieruchomości i posiadania psów.
XLVIII 296 1997-12-30 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków.
XLVII 295 1997-12-12 zmian budżetu Miasta Głowna na 1997 r.
XLVII 294 1997-12-12 zmian w budżecie Miasta Głowna - przeniesienie wydatków między działami.
XLVII 293 1997-12-12 wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 125/XXIII/96 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Głowna.
XLVII 292 1997-12-12 przyjęcia do realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów i zagospodarowania odpadów w mieście Głownie.
XLVII 291 1997-12-12 wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Głownie Nr 271/XLVI/97 z dnia 24.10.1997 r. dotycząca procedury uchwalania budżetu miasta Głowna oraz rodzaju szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu.
XLVII 290 1997-12-05 wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej Nr 212/XXXVII/97 z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie określenia zasad wydatków poniesionych z budżetu Gminy na świadczenia pomocy społecznej udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie.
XLVII 289 1997-12-05 zmian budżetu Miasta Głowna na 1997 r.
XLVII 288 1997-12-05 zmian budżetu Miasta Głowna na 1997 r.
XLVII 287 1997-12-05 o zmianie Uchwały Nr 273/XLVI/97 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 24 października 1997 r. w sprawie nabycia gruntów na własność Gminy Miasta Głowna.
XLVII 286 1997-12-05 nabycia gruntów na własność gminy.
XLVII 285 1997-12-05 wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Głownie Nr 285/XLIX/94 z dnia 23 maja 1994 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych i małych domach mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.
XLVII 284 1997-12-05 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa do obliczeń podatku rolnego.
XLVII 283 1997-12-05 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków na XLVII Sesji Rady Miejskiej w Głownie.
XLVI 282 1997-10-24 porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Głowna, Gminą Głowna a Miastem i Gminą Stryków dotyczącego powierzenia Miastu Głowna zadania publicznego dotyczącego organizacji i prowadzenia Poradni Odwykowej w Głownie.
XLVI 281 1997-10-24 zmiany Statutu Miasta Głowna.
XLVI 280 1997-10-24 powołania członka Zarządu Miasta Głowna.
XLVI 279 1997-10-24 odwołania członka Zarządu Miasta Głowna.
XLVI 278 1997-10-24 zasad działania klubów Radnych Rady Miejskiej w Głownie.
XLVI 277 1997-10-24 zmiany Uchwały Nr 97/XX/95 z dnia 28 XI 1995 r. dotyczącej zmian cen wody i kanalizacji na terenie miasta Głowna.
XLVI 276 1997-10-24 zmiany Uchwały Nr 52/XI/91 z dnia 15.02.1991 r. dotyczącej utworzenia miejskiej komunikacji autobusowej w Głownie.
XLVI 275 1997-10-24 nadania nazw ulicom.
XLVI 274 1997-10-24 dzierżawy nieruchomości.
XLVI 273 1997-10-24 nabycia gruntów na własność gminy Miasta Głowna.
XLVI 272 1997-10-24 wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Głowna.
XLVI 271 1997-10-24 procedury uchwalania budżetu miasta Głowna oraz rodzaju szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu.
XLVI 270 1997-10-24 zmian budżetu Miasta Głowna na 1997.
XLVI 269 1997-10-24 zmian w budżecie Miasta Głowna - przeniesienie wydatków między działami.
XLVI 268 1997-10-24 wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Miejskim w Głownie.
XLVI 267 1997-10-24 przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Głownie w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
XLVI 266 1997-10-24 uchylenia uchwały Nr 257/XLV/97 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 11 września 1997 roku.
XLVI 265 1997-10-24 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków na XLVI Sesji Rady Miejskiej w Głownie.
XLV 264 1997-09-11 wyboru Zastępcy Burmistrza miasta Głowna.
XLV 263 1997-09-11 rozwiązania Doraźnej Komisji d/s Powiatu.
XLV 262 1997-09-11 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna.
XLV 261 1997-09-11 przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna.
XLV 260 1997-09-11 zmian zadań inwestycyjnych w budżecie Miasta Głowna na 1997 r.
XLV 259 1997-09-11 zmian budżetu Miasta Głowna na 1997 rok.
XLV 258 1997-09-11 wygaśnięcia mandatu Radnego Waldemara Szcześniaka w związku z jego rezygnacją.
XLV 257 1997-09-11 przekształcenia Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie.
XLV 256 1997-09-11 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków na XLV Sesji Rady Miejskiej w Głownie.
XLIV 254 1997-08-14 przeznaczenia do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy.
XLIV 255 1997-08-14 przyjęcia rezygnacji Pana Waldemara Szcześniaka z funkcji Radnego Rady Miejskiej w Głownie.
XLIV 253 1997-08-14 przeznaczenia do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy.
XLIV 252 1997-08-14 przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy.
XLIV 251 1997-08-14 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Głownie.
XLIV 250 1997-08-14 ustalenia numerów i granic głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
XLIV 249 1997-08-14 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków na XLIV Sesji Rady Miejskiej w Głownie.
XLIII 248 1997-06-27 wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Miejskiej w Głownie Nr 195/XXXVI/97 z dnia 11.02.1997 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głownie.
XLIII 247 1997-06-27 powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Głownie.
XLIII 246 1997-06-27 wprowadzenia dziennej stawki opłaty targowej od pojazdów mechanicznych pobieranej na targowicy miejskiej w Głownie.
XLIII 245 1997-06-27 wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Głownie Nr 33/IX/94 z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie określenia kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.
XLIII 244 1997-06-27 upoważnienia Członków Zarządu Miasta Głowna do podpisania umowy pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
XLIII 243 1997-06-27 zabezpieczenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
XLIII 242 1997-06-27 zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
XLIII 241 1997-06-27 zmian budżetu Miasta Głowna na 1997 rok.
XLIII 240 1997-06-27 zmiany uchwały Nr 220/XXXIX/97 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 20.03.1997 r. dotyczącej budżetu Miasta Głowna na 1997 r.
XLIII 239 1997-06-27 nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność gminy.
XLIII 238 1997-06-27 nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność gminy.
XLIII 237 1997-06-27 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków na XLIII Sesji Rady Miejskiej w Głownie.
XLII 236 1997-05-28 powołania Członka Zarządu Miasta Głowna.
XLII 235 1997-05-28 przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Członka Zarządu Miasta Głowna.
XLII 234 1997-05-28 powołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
XLII 233 1997-05-28 odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej.
XLII 232 1997-05-28 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków na XLII Sesji Rady Miejskiej w Głownie.
XLI 231 1997-05-20 utrzymania czystości i porządku w gminach.
XLI 230 1997-05-20 poszerzenia składu osobowego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głownie.
XLI 229 1997-05-20 wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Głownie Nr 285/XLIX/94 z dnia 23 maja 1994 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych i małych domach mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.
XLI 228 1997-05-20 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków na XLI Sesji Rady Miejskiej w Głownie.
XL 227 1997-04-25 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
XL 226 1997-04-25 rezygnacji Pani Zofii Ogórek z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.
XL 225 1997-04-25 wprowadzenia zmiany do Załącznika Nr 3 Uchwały Nr 208/XXXVII/97 z dnia 28.02.1997 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych miasta Głowna na 1997 rok.
XL 224 1997-04-25 odwołania i powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
XL 223 1997-04-25 nieudzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Głowna za 1996 rok.
XL 222 1997-04-25 wykonania budżetu Miasta Głowna na 1996 r.
XL 221 1997-04-25 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków na XL Sesji Rady Miejskiej w Głownie.
XXXIX 220 1997-03-20 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 1997 rok.
XXXIX 219 1997-03-20 obsługi bankowej budżetu Miasta Głowna.
XXXIX 218 1997-03-20 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków.
XXXVIII 217 1997-03-07 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głownie Nr 49/XI/95 z dnia 20.02.1995 r. dotyczącej ustalenia diet dla radnych oraz ryczałtu za używanie własnego samochodu do celów służbowych dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
XXXVIII 216 1997-03-07 wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Głowna zatwierdzonego uchwałą Nr 125/XXIII/96 z dnia 15 lutego 1996 r.
XXXVIII 215 1997-03-07 wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Głownie Nr 50/XI/95 z dnia 20.02.1995 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych i małych domach mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.
XXXVIII 214 1997-03-07 powołania doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Głownie.
XXXVII 213 1997-02-28 poszerzenia składu osobowego Komisji Spraw Obywatelskich o członka spoza Rady.
XXXVII 212 1997-02-28 określenia zasad wydatków poniesionych z budżetu Gminy na świadczenia pomocy społecznej udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie.
XXXVII 211 1997-02-28 zmiany uchwały Nr 109/XXI/95 z dnia 28 grudnia 1995 roku w sprawie usług opiekuńczych.
XXXVII 210 1997-02-28 przystąpienia do Związku Miast Polskich.
XXXVII 209 1997-02-28 akceptacji treści aneksów do porozumienia z Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Zgierzu.
XXXVII 208 1997-02-28 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych miasta Głowna na 1997 r.
XXXVII 207 1997-02-28 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
XXXVII 206 1997-02-28 zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie miasta Głowna.
XXXVII 205 1997-02-28 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
XXXVII 204 1997-02-28 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
XXXVII 203 1997-02-28 przyjęcia rezygnacji Pani Małgorzaty Baraniak z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Głownie.
XXXVII 202 1997-02-28 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków na XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Głownie.
XXXVI 195 1997-02-11 przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.
XXXVI 201 1997-02-11 zmian w składzie osobowym Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
XXXVI 200 1997-02-11 przeznaczenia i ustalenia warunków sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy.
XXXVI 199 1997-02-11 ustanowienia hipoteki i obciążenia nią nieruchomości nabywanej na rzecz gminy.
XXXVI 198 1997-02-11 podziału zakładu budżetowego pod nazwą \"Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głownie\" i utworzenia zakładów budżetowych: Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Głownie oraz Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie.
Uchwała zmieniona uchwałami: V/47/03 z dnia 2003-04-28, XVIII/151/04 z dnia 2004-04-28, XVIII/154/04 z dnia 2004-04-28, XVII/136/08 z dnia 2008-02-01, XL/314/13 z dnia 2013-01-30, LXVII/473/14 z dnia 2014-08-27, LXIX/484/22 z dnia 2022-10-26.
XXXVI 197 1997-02-11 ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w prowadzonych przez Gminę Miasta Głowna Przedszkolach.
XXXVI 196 1997-02-11 opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Głownie.
XXXVI 194 1997-02-11 ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
XXXVI 193 1997-02-11 przyjęcia rezygnacji Pana Mirosława Godziszewskiego z funkcji członka Doraźnej Komisji d/s Powiatu.
XXXVI 192 1997-02-05 wytypowania kandydata do nagrody Sejmiku Samorządowego Województwa Łódzkiego.
XXXVI 191 1997-02-05 nabycia nieruchomości na własność gminy.
XXXVI 190 1997-02-05 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
XXXVI 189 1997-02-05 przyjęcia rezygnacji Pana Waldemara Szcześniaka z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
XXXVI 188 1997-02-05 powołania Doraźnej Komisji Uchwał i Wniosków na XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Głownie w dniu 19.12.1996 r.