Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
IV 44 2018-12-28 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2019 rok
Uchwała zmieniona uchwałami: V/45/19 z dnia 2019-01-30, V/46/19 z dnia 2019-01-30, VI/59/19 z dnia 2019-02-27, VI/60/19 z dnia 2019-02-27, VII/67/19 z dnia 2019-03-27, VIII/78/19 z dnia 2019-04-10, IX/82/19 z dnia 2019-04-23, IX/83/19 z dnia 2019-04-23, X/86/19 z dnia 2019-05-22, XI/89/19 z dnia 2019-05-29, XI/90/19 z dnia 2019-05-29, XII/110/19 z dnia 2019-06-26, XIII/124/19 z dnia 2019-07-17, XIII/125/19 z dnia 2019-07-17, XIII/126/19 z dnia 2019-07-17, XIV/133/19 z dnia 2019-07-31, XIV/134/19 z dnia 2019-07-31, XV/139/19 z dnia 2019-09-04, XV/140/19 z dnia 2019-09-04, XVI/146/19 z dnia 2019-10-02, XVII/152/19 z dnia 2019-10-30, XVII/153/19 z dnia 2019-10-30, XVIII/165/19 z dnia 2019-11-27, XIX/175/19 z dnia 2019-12-02, XX/177/19 z dnia 2019-12-30.
IV 43 2018-12-28 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029
Uchwała zmieniona uchwałami: V/47/19 z dnia 2019-01-30, VI/61/19 z dnia 2019-02-27, VIII/79/19 z dnia 2019-04-10, IX/84/19 z dnia 2019-04-23, XI/91/19 z dnia 2019-05-29, XII/111/19 z dnia 2019-06-26, XIII/127/19 z dnia 2019-07-17, XIV/135/19 z dnia 2019-07-31, XV/141/19 z dnia 2019-09-04, XVI/147/19 z dnia 2019-10-02, XVII/154/19 z dnia 2019-10-30, XVIII/166/19 z dnia 2019-11-27, XIX/176/19 z dnia 2019-12-02, XX/178/19 z dnia 2019-12-30.
IV 42 2018-12-28 nadania nazwy „skwer Niepodległości” terenowi położonemu w Głownie przy zbiegu ulic: Swoboda, Zgierska i Piątkowska
IV 41 2018-12-28 przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2019 roku
IV 39 2018-12-28 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2029
IV 40 2018-12-28 zmiany uchwały Nr XXXIV/218/16 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Głowno
IV 38 2018-12-28 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2018 rok
IV 37 2018-12-28 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
IV 36 2018-12-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
III 35 2018-12-13 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
III 34 2018-12-13 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
III 33 2018-12-13 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/362/17 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2018 rok
III 32 2018-12-13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
II 31 2018-12-05 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie
II 30 2018-12-05 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie
II 29 2018-12-05 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Uchwała zmieniona uchwałą: LXXIX/537/23 z dnia 2023-01-25
II 28 2018-12-05 w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Uchwała zmieniona uchwałą: LXXIX/536/23 z dnia 2023-01-25
II 27 2018-12-05 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Uchwała zmieniona uchwałami: LXXIX/535/23 z dnia 2023-01-25
II 26 2018-12-05 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
II 25 2018-12-05 w sprawie wyboru radnych wchodzących w skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna
II 24 2018-12-05 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Głownie do sprawowania nadzoru nad działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie
II 23 2018-12-05 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do reprezentowania Gminy Miasta Głowno w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „BZURA” z siedzibą w Łowiczu
II 22 2018-12-05 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2019 r
II 21 2018-12-05 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2019 r
II 20 2018-12-05 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Głownie, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
Uchwała zmieniona uchwałą: LVI/408/22 z dnia 2022-02-09
II 19 2018-12-05 w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Głownie oraz ustalenia jego statutu
II 18 2018-12-05 w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
II 17 2018-12-05 w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2018 rok
II 16 2018-12-05 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
II 15 2018-12-05 w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
I 14 2018-11-21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głowna
I 13 2018-11-21 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą II/31/18 z dnia 2018-12-05
I 12 2018-11-21 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie
I 11 2018-11-21 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie
I 10 2018-11-21 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głownie
I 9 2018-11-21 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie
I 8 2018-11-21 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą II/30/18 z dnia 2018-12-05
I 7 2018-11-21 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie
I 6 2018-11-21 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie
I 5 2018-11-21 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głownie
I 4 2018-11-21 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie
I 3 2018-11-21 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie
Uchwała zmieniona uchwałami: II/15/18 z dnia 2018-12-05, VII/77/19 z dnia 2019-03-27, XI/103/19 z dnia 2019-05-29, XV/137/19 z dnia 2017-09-04, XVI/145/19 z dnia 2019-10-02, XXIII/206/20 z dnia 2020-03-04, XLV/324/21 z dnia 2021-06-30
I 2 2018-11-21 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie
I 1 2018-11-21 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie
LXX 462 2018-11-07 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXIX 461 2018-10-31 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Miasta Głowno, a w przypadku bezdomnych – osób skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą: XX/190/19 z dnia 2019-12-30
LXIX 460 2018-10-31 przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
Uchwała zmieniona uchwałą: IX/81/19 z dnia 2019-04-23
LXIX 459 2018-10-31 zwolnienia z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Głowno w roku szkolnym 2018/2019
LXIX 458 2018-10-31 zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2018/2019
LXIX 457 2018-10-31 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LXIX 456 2018-10-31 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
LXIX 455 2018-10-31 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXIX 454 2018-10-31 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXVIII 453 2018-10-08 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
LXVIII 452 2018-10-08 sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXVIII 451 2018-10-08 sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXVIII 450 2018-10-08 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXVII 449 2018-09-26 Statutu Miasta Głowna
LXVII 448 2018-09-26 uchylenia uchwały nr LXIII/426/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Głowna do wprowadzania danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych
LXVII 447 2018-09-26 zmiany uchwały Nr XLII/287/17 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Miasta Głowno” oraz trybu postępowania w sprawie udzielania i rozliczania dotacji
LXVII 446 2018-09-26 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
LXVII 445 2018-09-26 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2018 rok
LXVII 444 2018-09-26 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
LXVII 443 2018-09-26 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXVII 442 2018-09-26 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXVI 441 2018-09-04 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXV 440 2018-08-29 upoważnienia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie do złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania oraz przyjęcia do realizacji projektu: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych nr POIS.02.03.00-00-0021/17” o koszcie wyższym niż wynikający ze Studium Wykonalności
LXV 439 2018-08-29 utworzenia na terenie miasta Głowna odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
LXV 438 2018-08-29 wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna
Uchwała zmieniona uchwałą: XVI/149/19 z dnia 2019-10-02. Uchwała straciła moc w związku z uchwałą: XVIII/173/19 z dnia 2019-11-27
LXV 437 2018-08-29 przejęcia przez Gminę Miasta Głowna zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Głowna na rok 2019
  • 437
    otwórz   zapisz
  • porozumienie
    otwórz   zapisz
LXV 436 2018-08-29 sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/425/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno; ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli; określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia
LXV 435 2018-08-29 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
LXV 434 2018-08-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXV 433 2018-08-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXV 432 2018-08-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXIV 431 2018-08-06 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2018 rok
LXIV 430 2018-08-06 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXIV 429 2018-08-06 zmiany uchwały Nr LXIII/423/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Głowno
LXIII 428 2018-06-27 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2017 rok
LXIII 427 2018-06-27 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2017 rok
LXIII 426 2018-06-27 upoważnienia Burmistrza Głowna do wprowadzania danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych
Uchwała uchylona uchwałą: LXVII/448/18 z dnia 2018-08-26
LXIII 425 2018-06-27 określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno; ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli; określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia
Uchwała zmieniona uchwałami: LXV/436/18 z dnia 2018-08-29, LXII/456/22 z dnia 2022-06-29
LXIII 424 2018-06-27 ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego
LXIII 423 2018-06-27 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Głowno
Uchwała zmieniona uchwałą: LXIV/429/18 z dnia 2018-08-06
LXIII 422 2018-06-27 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
LXIII 421 2018-06-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXIII 420 2018-06-27 przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasta Głowno do organu regulacyjnego
LXII 419 2018-06-14 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LXI 418 2018-05-30 upoważnienia Burmistrza Głowna do wprowadzania danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych
Uchwała uchylona uchwałą: LXIII/426/18 z dnia 2018-06-27
LXI 417 2018-05-30 zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych działających na terenie Gminy Miasta Głowno oraz sposobu ich rozliczania
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LIII/389/21 z dnia 2021-12-22
LXI 416 2018-05-30 zakupu, montażu oraz eksploatacji na terenie Gminy Miasta Głowno czujników jakości powietrza
LXI 415 2018-05-30 nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Głownie
LXI 414 2018-05-30 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
LXI 413 2018-05-30 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LXI 412 2018-05-30 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
LXI 411 2018-05-30 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
LXI 410 2018-05-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LX 409 2018-04-25 rozpatrzenia skargi M.S.
LX 408 2018-04-25 rozpatrzenia skargi Z.O.
LX 407 2018-04-25 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
LX 406 2018-04-25 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LX 405 2018-04-25 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2018 rok
LX 404 2018-04-25 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Głowno w 2018 roku
LX 403 2018-04-25 zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Głowno, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania w 2018 roku
LX 402 2018-04-25 upoważnienia Burmistrza Głowna do zawierania aneksów do porozumienia z dnia 30 stycznia 2017 r. stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/238/16 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie współdziałania z Powiatem Zgierskim w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkola i szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie
LX 401 2018-04-25 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LX 400 2018-04-25 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym części niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oraz na ustanowienie służebności drogowej
LVIII 399 2018-03-28 podziału Miasta Głowna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
LVIII 398 2018-03-28 zmiany uchwały nr LV/368/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno publicznych przedszkolach
LVIII 397 2018-03-28 szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Uchwała zmieniona uchwałą: VII/74/19 z dnia 2019-03-27. Uchwała uchylona uchwałą: LXXXIV/582/23 z dnia 2023-05-31
LVIII 396 2018-03-28 przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 dla Miasta Głowna za 2017 r.
LVIII 395 2018-03-28 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2018 roku
LVIII 394 2018-03-28 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
LVIII 393 2018-03-28 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
LVIII 392 2018-03-28 zmian wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna na lata 2014-2018
LVIII 391 2018-03-28 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oraz na ustanowienie służebności drogowej
LVIII 390 2018-03-28 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
LVIII 389 2018-03-28 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
LVIII 388 2018-03-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LVIII 387 2018-03-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LVII 386 2018-02-28 rozpatrzenia skargi R. F.
LVII 385 2018-02-28 zmiany uchwały nr LV/369/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Głowno oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
LVII 384 2018-02-28 podziału Miasta Głowna na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
LVII 383 2018-02-28 sprostowania i ujednolicenia pisowni nazw ulic na obszarze miasta Głowno
LVII 382 2018-02-28 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obszaru miasta Głowno ograniczonej: linią kolejową Bednary – Łódź Kaliska oraz granicą miasta Głowno
LVII 381 2018-02-28 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
LVII 380 2018-02-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LVI 379 2018-01-31 przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi
LVI 378 2018-01-31 przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie na 2018 rok
LVI 377 2018-01-31 przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie na 2018 rok
LVI 376 2018-01-31 przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie na 2018 rok
LVI 375 2018-01-31 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie na 2018 rok
LVI 374 2018-01-31 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
LVI 373 2018-01-31 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LV 372 2018-01-17 zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025
LV 371 2018-01-17 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok
LV 370 2018-01-17 zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2018 rok
LV 369 2018-01-17 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Głowno oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Uchwała zmieniona uchwałą: LVII/385/18 z dnia 2018-02-28
LV 368 2018-01-17 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno publicznych przedszkolach
Uchwała zmieniona uchwałą: LVIII/398/18 z dnia 2018-03-28
LV 367 2018-01-17 określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno