Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
XXXVI 356 2005-12-28 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2006 rok.
 • XXXVI-356-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXVI 355 2005-12-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2005.
 • XXXVI-355-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXVI 354 2005-12-28 zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Głowna na lata 2004-2007.
 • XXXVI-354-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXVI 353 2005-12-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2005.
 • XXXVI-353-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXVI 351 2005-12-28 zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2005.
 • XXXVI-351-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXVI 350 2005-12-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2005.
 • XXXVI-350-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXVI 349 2005-12-28 upoważnienia Burmistrza Głowna do zawierania porozumień z innymi gminami w przedmiocie kierowania i umieszczania swoich mieszkańców i ponoszenia opłat za ich pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.
 • XXXVI-349-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXVI 348 2005-12-28 przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.
 • XXXVI-348-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXVI 346 2005-12-28 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2006 r.
 • XXXVI-346-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXVI 347 2005-12-28 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Głowna na 2006 r.
 • XXXVI-347-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXVI 352 2005-12-28 uchylenia Uchwały Nr 244/XXVII/2001 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków i dworców samochodowych przez przewoźników wykonujących usługi krajowego zarobkowego przewozu osób – przewozy regularne na terenie miasta Głowna.
 • XXXVI-352-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 345 2005-12-07 zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2005.
 • XXXV-345-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 344 2005-12-07 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2005 rok.
 • XXXV-344-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 343 2005-12-07 zmiany Uchwały Nr XIV/120/03 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 grudnia 2003 r. określającej wzory formularzy dotyczących podatku od nieruchomości.
 • XXXV-343-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 342 2005-12-07 zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2005.
 • XXXV-342-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 341 2005-12-07 zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2005.
 • XXXV-341-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 340 2005-12-07 zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2005.
 • XXXV-340-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 339 2005-12-07 zmian budżetu i w budżecie Miasta Głowna na rok 2005.
 • XXXV-339-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 338 2005-12-07 zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2005.
 • XXXV-338-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 337 2005-12-07 wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie wyznaczenia granic i obszarów aglomeracji z zakresu gospodarki ściekowej na obszarze miasta Głowna.
 • XXXV-337-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 336 2005-12-07 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2005 rok.
 • XXXV-336-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 334 2005-12-07 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2005 rok.
 • XXXV-334-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 333 2005-12-07 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2005 rok.
 • XXXV-333-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 332 2005-12-07 zmiany uchwały Nr XXII/208/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie, zmienionej uchwałą Nr XXX/279/05 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 kwietnia 2005 r.
 • XXXV-332-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 331 2005-12-07 określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Głowna.
 • XXXV-331-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 330 2005-12-07 określenia stawek podatku od nieruchomości.
 • XXXV-330-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 329 2005-12-07 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2006r.
 • XXXV-329-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 328 2005-12-07 uchylenia Uchwały Nr XXXI/297/05 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 czerwca 2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • XXXV-328-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 327 2005-12-07 zmian budżetu Miasta Głowna na 2005r.
 • XXXV-327-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 326 2005-12-07 przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Głowna na lata 2005-2007.
 • XXXV-326-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 335 2005-12-07 zmian budżetu Miasta Głowna na 2005 rok.
 • XXXV-335-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXV 325 2005-12-07 współdziałania z gminami w zakresie zasad i terminów rozliczania dotacji celowej pokrywającej ponoszone przez Gminę Miasta Głowno koszty związane z uczęszczaniem do Miejskich Przedszkoli Nr 1, 2, 3 w Głownie dzieci niebędących mieszkańcami Miasta Głowna
 • XXXV-325-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXIV 324 2005-11-28 przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Głowna na lata 2004-2007.
 • XXXIV-324-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXIV 323 2005-11-28 zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie.
 • XXXIV-323-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXIII 322 2005-09-22 zmiany Uchwały Nr VI/51/03 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Głowna oraz wysokości miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne pojazdem niebędacym własnością pracodawcy.
 • XXXIII-322-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXIII 321 2005-09-22 wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy.
 • XXXIII-321-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXIII 320 2005-09-22 zmian budżetu Miasta Głowna na 2005 rok.
 • XXXIII-320-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXIII 319 2005-09-22 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego.
 • XXXIII-319-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXIII 318 2005-09-22 powołania Przewodniczącego Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Głownie.
 • XXXIII-318-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXIII 317 2005-09-22 odwołania Przewodniczącego Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Głownie.
 • XXXIII-317-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXIII 316 2005-09-22 rozwiązania Międzywojewódzkiego Komunalnego Związku Gmin ds. Gazyfikacji.
 • XXXIII-316-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXIII 315 2005-09-22 przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Głowna na lata 2004-2006.
 • XXXIII-315-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXIII 314 2005-09-22 zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2005.
 • XXXIII-314-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXIII 313 2005-09-22 wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Burmistrza Głowna.
 • XXXIII-313-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXIII 312 2005-09-22 zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej.
 • XXXIII-312-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXIII 311 2005-09-22 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2005 rok.
 • XXXIII-311-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXIII 310 2005-09-22 zmian wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna.
 • XXXIII-310-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXII 309 2005-07-22 zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2005.
 • XXXII-309-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXII 308 2005-07-22 zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2005.
 • XXXII-308-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXII 307 2005-07-22 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2005 rok.
 • XXXII-307-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXII 306 2005-07-22 zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie.
 • XXXII-306-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXII 305 2005-07-22 opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie.
 • XXXII-305-05.doc
  otwórz   zapisz
XXXI 288 2005-06-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2005 rok.
XXXI 287 2005-06-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2005 rok.
XXXI 286 2005-06-29 udzielenia Powiatowi Zgierskiemu pomocy finansowej.
XXXI 285 2005-06-29 wystąpienia Gminy Miasta Głowna ze Związku Gmin Regionu Łódzkiego.
XXXI 304 2005-06-29 zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Głownie.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXXVII/271/12 z dnia 2012-11-28.
XXXI 303 2005-06-29 utworzenia na terenie miasta Głowna odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz wyborach Prezydenta RP, które odbędą się w 2005r.
XXXI 302 2005-06-29 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
XXXI 301 2005-06-29 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
XXXI 300 2005-06-29 wyrażenia zgody na sprzedaży na rzecz najemców lub dzierżawców garaży stanowiących własność Gminy Miasta Głowno oraz ustanowienia służebności gruntowych.
XXXI 299 2005-06-29 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
XXXI 298 2005-06-29 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
XXXI 297 2005-06-29 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
XXXI 296 2005-06-29 wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIX/182/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2006 Miasta Głowna
XXXI 295 2005-06-29 zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
XXXI 294 2005-06-29 ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie jako Zakładu Budżetowego.
XXXI 293 2005-06-29 ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie jako Zakładu Budżetowego.
XXXI 292 2005-06-29 zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2005
XXXI 291 2005-06-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 2005 rok.
XXXI 290 2005-06-29 zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2005
XXXI 289 2005-06-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2005.
XXX 283 2005-04-29 zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie .
 • XXX-283-05.doc
  otwórz   zapisz
XXX 282 2005-04-29 wyrażenia zgody na wynajęcie części pomieszczenia recepcji Szpitala na prowadzenie kiosku.
 • XXX-282-05.doc
  otwórz   zapisz
XXX 281 2005-04-29 nie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie za rok 2004.
 • XXX-281-05.doc
  otwórz   zapisz
XXX 279 2005-04-29 zmiany uchwały Nr XXII/208/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 października 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie.
 • XXX-279-05.doc
  otwórz   zapisz
XXX 278 2005-04-29 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 • XXX-278-05.doc
  otwórz   zapisz
XXX 277 2005-04-29 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego.
 • XXX-277-05.doc
  otwórz   zapisz
XXX 276 2005-04-29 udzielenia Powiatowi Zgierskiemu pomocy finansowej.
 • XXX-276-05.doc
  otwórz   zapisz
XXX 274 2005-04-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2005
 • XXX-274-05.doc
  otwórz   zapisz
XXX 273 2005-04-29 powołania Sekretarza Miasta Głowna.
 • XXX-273-05.doc
  otwórz   zapisz
XXX 272 2005-04-29 odwołania Sekretarza Miasta Głowna.
 • XXX-272-05.doc
  otwórz   zapisz
XXX 271 2005-04-29 udzielenia Burmistrzowi Głowna absolutorium z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2004 rok.
 • XXX-271-05.doc
  otwórz   zapisz
XXX 275 2005-04-29 zgłoszenia Pana Wojciecha Brzeskiego - Burmistrza Głowna jako kandydata Miasta Głowna na członka Powiatowej Rady Zatrudnienie w Zgierzu.
 • XXX-275-05.doc
  otwórz   zapisz
XXX 280 2005-04-29 zmiany uchwały Nr XXVII/256/05 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005r.
 • XXX-280-05.doc
  otwórz   zapisz
XXX 284 2005-04-29 zmiany uchwały nr 5/I/2002 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 listopada 2002r. w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej w Głownie zmienionej uchwałą Nr XV/123/03 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 grudnia 2003r. oraz uchwałą Nr XXII/209/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 października 2004r.
 • XXX-284-05.doc
  otwórz   zapisz
XXIX 270 2005-04-08 budowy pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II.
XXVIII 269 2005-03-30 upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie do wykonywania wobec Burmistrza Miasta Głowna obowiązków pracodawcy.
 • XXVIII-269-05.doc
  otwórz   zapisz
XXVIII 268 2005-03-30 sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności usytuowanych na tym gruncie budynków, budowli i urządzeń stanowiących własność gminy.
 • XXVIII-268-05.doc
  otwórz   zapisz
XXVIII 267 2005-03-30 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy.
 • XXVIII-267-05.doc
  otwórz   zapisz
XXVIII 266 2005-03-30 ustalenia zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Głowno.
 • XXVIII-266-05.doc
  otwórz   zapisz
XXVIII 265 2005-03-30 ustalenia cen i opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach, w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno.
 • XXVIII-265-05.doc
  otwórz   zapisz
XXVIII 263 2005-03-30 zmiany Statutu Międzywojewódzkiego Komunalnego Związku d/s Gazyfikacji.
 • XXVIII-263-05.doc
  otwórz   zapisz
XXVIII 262 2005-03-30 utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych oświaty i wychowania prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno.
 • XXVIII-262-05.doc
  otwórz   zapisz
XXVIII 261 2005-03-30 zmiany uchwały Nr XIV /121/03 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie udzielenia Powiatowi Zgierskiemu pomocy finansowej i rzeczowej.
 • XXVIII-261-05.doc
  otwórz   zapisz
XXVIII 260 2005-03-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2005 rok.
 • XXVIII-260-05.doc
  otwórz   zapisz
XXVIII 259 2005-03-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2005 rok.
 • XXVIII-259-05.doc
  otwórz   zapisz
XXVIII 258 2005-03-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2005 rok.
 • XXVII-258-05.doc
  otwórz   zapisz
XXVIII 264 2005-03-30 ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Głowno.
 • XXVIII-264-05.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LIII/384/13 z dnia 2013-10-09.
XXVII 257 2005-02-24 upoważnienia Burmistrza Głowna do zaciągania zobowiązań.
 • XXVII-257-05.doc
  otwórz   zapisz
XXVII 255 2005-02-24 zmiany uchwały Nr VI/52/03 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia diet przysługujących Radnym Rady Miejskiej w Głownie.
 • XXVII-255-05.doc
  otwórz   zapisz
XXVII 253 2005-02-24 podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków.
 • XXVII-253-05.doc
  otwórz   zapisz
XXVII 251 2005-02-24 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, na udział we współwłasności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osób fizycznych.
 • XXVII-251-05.doc
  otwórz   zapisz
XXVII 250 2005-02-24 wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej.
 • XXVII-250-05.doc
  otwórz   zapisz
XXVII 249 2005-02-24 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy.
 • XXVII-249-05.doc
  otwórz   zapisz
XXVII 248 2005-02-24 nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na własność gminy.
 • XXVII-248-05.doc
  otwórz   zapisz
XXVII 247 2005-02-24 wyrażenia zgody na wygaszenie części zobowiązania podatkowego w zamian za przeniesienie na rzecz gminy prawa użytkowania wieczystego gruntu.
 • XXVII-247-05.doc
  otwórz   zapisz
XXVII 246 2005-02-24 przedłużenia w trybie bezprzetargowym dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność gminy.
 • XXVII-246-05.doc
  otwórz   zapisz
XXVII 245 2005-02-24 wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność gminy.
 • XXVII-245-05.doc
  otwórz   zapisz
XXVII 242 2005-02-24 wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń po zlikwidowanym laboratorium przyszpitalnym
 • XXVII-242-05.doc
  otwórz   zapisz
XXVII 243 2005-02-24 zmiany uchwały NR XVII/135/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 marca 2004r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • XXVII-243-05.doc
  otwórz   zapisz
XXVII 244 2005-02-24 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy
 • XXVII-244-05.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała uchylona uchwałą XLII/332/09 z dn. 2009-11-03
XXVII 252 2005-02-24 określenia zasad sprawiania pogrzebu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie.
 • XXVII-252-05.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałą: IX/60/07 z dnia 2007-06-15, uchwała straciła moc w związku z uchwałą XLI/310/21 z dnia 2021-03-30
XXVII 254 2005-02-24 organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.
 • XXVII-254-05.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałą III/19/06 z dn. 2006-12-27. Uchwała uchylona uchwałą XLVII/387/10 z dn. 2010-04-22
XXVII 256 2005-02-24 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005r.
 • XXVII-256-05.doc
  otwórz   zapisz
XXVI 241 2005-01-28 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2005 rok.
XXVI 240 2005-01-28 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
XXVI 239 2005-01-28 przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
XXVI 238 2005-01-28 odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
XXVI 237 2005-01-28 nie odroczenia XXVI Sesji Rady Miejskiej w Głownie.