Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
XXX 273 2001-12-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2001 rok polegających na przeniesieniu wydatków między działami.
XXX 274 2001-12-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2001 rok.
XXX 275 2001-12-28 zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowych zasobów gminy.
Uchwała zmieniona uchwałami: 289/XXXII/2001, XXXVIII/290/09. Uchwała straciła moc w związku z uchwałą: XXV/178/12 z dnia 2012-03-28.
XXX 276 2001-12-28 ustalenia czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
XXX 277 2001-12-28 ustalenia czynszu regulowanego za lokale socjalne.
XXX 278 2001-12-28 ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę miasta i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych miasta.
XXX 279 2001-12-28 nadania Gimnazjum Miejskiemu w Głownie imienia - Jana Pawła II.
XXX 280 2001-12-28 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Głownie.
XXX 281 2001-12-28 oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym gruntów stanowiących własność gminy.
XXX 282 2001-12-28 zmiany uchwały nr 11/II/98 z dnia 17.11.1998 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Głownie.
XXIX 267 2001-11-29 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonach ulic: Zgierskiej, Łowickiej, Placu Wolności, Strażackiej, Młynarskiej, Dworskiej i terenów zalewu do rzeki Mrogi.
XXIX 268 2001-11-29 zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna obejmujący teren: ul. Bielawskiej, do torów PKP - dz. nr ew. 3/1, 3/2.
XXIX 269 2001-11-29 ustalenia stawek podatku od nieruchomości i posiadania psów.
XXIX 270 2001-11-29 określenia stawek podatku od środków transportowych.
XXIX 271 2001-11-29 wprowadzenia zmian do uchwały nr 315/L/98 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25.02.1998 r. dotyczącej przystąpienia Gminy Miasta Głowna do Związku Gmin Regionu Łódzkiego.
XXIX 272 2001-11-29 wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
XXIX 258 2001-11-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 2001 rok.
XXIX 259 2001-11-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 2001 rok.
XXIX 260 2001-11-29 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację inwestycji \"Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Zwycięzców spod Monte Cassino w Głownie\".
XXIX 261 2001-11-29 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
XXIX 262 2001-11-29 nabycia gruntów na własność gminy.
XXIX 263 2001-11-29 przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność gminy.
XXIX 264 2001-11-29 zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna obejmujący teren: ul. Sikorskiego 3.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LII/333/17 z dnia 2017-11-22
XXIX 265 2001-11-29 zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna obejmujący teren: ul. Ostrołęckiej - dz. Nr ew. 2, 3.
XXIX 266 2001-11-29 zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna obejmujący teren: ul. Słowackiego - dz. Nr ew. 176.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LII/333/17 z dnia 2017-11-22
XXVIII 247 2001-10-15 zmian budżetu Miasta Głowna na 2001 rok.
XXVIII 248 2001-10-15 zmian budżetu Miasta Głowna na 2001 rok.
XXVIII 249 2001-10-15 zmian budżetu Miasta Głowna na 2001 rok.
XXVIII 250 2001-10-15 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
XXVIII 251 2001-10-15 wprowadzenia zmian do uchwały nr 52/XI/91 z dnia 15.02.1991 r. w sprawie utworzenia miejskiej komunikacji autobusowej w Głownie w przedmiocie zmiany cen za przejazdy komunikacją miejską w Głownie.
XXVIII 252 2001-10-15 ulg i zwolnień w przejazdach komunikacją miejską w Głownie.
Uchwała uchylona uchwałą II/8/14 z dnia 2014-12-09
XXVIII 253 2001-10-15 rezygnacji z funkcji członka Zarządu Miasta Głowna.
XXVIII 254 2001-10-15 wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
XXVIII 255 2001-10-15 zmiany uchwały nr 11/II/98 z dn. 17.11.1998 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Głownie.
XXVIII 256 2001-10-15 zmiany uchwały nr 11/II/98 Rady Miejskiej w Głownie z dn. 17.11.1998 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Głownie.
XXVIII 257 2001-10-15 zmiany uchwały Nr 243/XXVII/2001 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27.08.2001 r. w sprawie nadania statutu Gimnazjum Miejskiemu w Głownie.
XXVII 236 2001-08-27 udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Głowna z wykonania budżetu za 2000 rok.
XXVII 237 2001-08-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2001 r.
XXVII 238 2001-08-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2001 r.
XXVII 239 2001-08-27 wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację inwestycji \"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Szkolna, Plac Reymonta i Wigury z przyłączeniem Szkoły Podstawowej nr 1 w Głownie.
XXVII 240 2001-08-27 odrzucenia protestu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna.
XXVII 241 2001-08-27 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Głownie.
XXVII 242 2001-08-27 o zmianie Uchwały Nr 54/VII/99 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie założenia publicznego Miejsko-Gminnego Gimnazjum w Głownie, zmienionej Uchwałą Nr 132/XIV/2000 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 lutego 2000 r.
XXVII 243 2001-08-27 nadania statutu Gimnazjum Miejskiemu w Głownie.
XXVII 244 2001-08-27 opłat za korzystanie z przystanków i dworców samochodowych przez przewoźników wykonujących usługi krajowego zarobkowego przewozu osób - przewozy regularne na terenie Miasta Głowna.
XXVII 245 2001-08-27 rozwiązania dotychczasowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Głowna.
XXVII 246 2001-08-27 zatwierdzenia POROZUMIENIA KOMUNALNEGO zawartego pomiędzy Gminą Miasta Głowna a Gminą Głowno dotyczącego wspólnej rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych we wsi Ziewanice gmina Głowno.
XXVI 229 2001-06-30 poszerzenia składu osobowego Komisji Oświaty i Zdrowia.
XXVI 230 2001-06-30 o zmianie uchwały Nr 228/XXV/2001 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
XXVI 231 2001-06-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2001 rok.
XXVI 232 2001-06-30 utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i zakładzie pomocy społecznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.
XXVI 233 2001-06-30 przyjęcia rezygnacji pana Jarosława Kopery z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
XXVI 234 2001-06-30 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
XXVI 235 2001-06-30 wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
XXV 220 2001-05-31 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Głownie Pani Barbary Arkuszyńskiej.
XXV 221 2001-05-31 udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Głowna z wykonania budżetu za 2000 r. - unieważniono decyzją RIO
XXV 222 2001-05-31 zmiany w uchwale Nr 205/XXIII/2001 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 20.03.2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2001 rok.
XXV 223 2001-05-31 przystąpienia do zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna uchwalonego uchwałą Nr 275/XLVII/94 z dnia 16 marca 1994 roku dla obszaru miasta Głowna.
XXV 224 2001-05-31 zmiany uchwały Nr 26/IV/98 Rady Miasta Głowna z dnia 17.12.1998 r. w sparwie powołania przedstawcieli Gminy Miasta Głowna do zgromadzenia ogólnego członków Komunalnego Międzywojewódzkiego Związku Gmin d/s Gazyfikacji.
XXV 225 2001-05-31 wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.
XXV 226 2001-05-31 przeznaczenia do sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy.
XXV 227 2001-05-31 ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta Głowna.
Uchwała zmieniona uchwałą: 17/II/2002. Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XIII/76/11 z dnia 2011-06-20.
XXV 228 2001-05-31 zwolnienia od podatku od nieruchomości.
Uchwała uchylona uchwałą: XXXIII/216/12 z dnia 2012-09-26.
XXIV 213 2001-04-30 przystąpienia do zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna uchwalonego uchwałą Nr 275/XLVII/94 z dnia 16 marca 1994 roku dla obszaru miasta Głowna - unieważniono decyzją Wojewody
XXIV 214 2001-04-30 zmiany uchwały nr 26/IV/98 Rady Miasta Głowna z dnia 17.12.1998 r. w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Miasta Głowna do zgromadzenia ogólnego członków Komunalnego Międzywojewódzkiego Związku Gmin d/s Gazyfikacji - unieważniono decyzją Wojewody
XXIV 215 2001-04-30 wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt - unieważniono decyzją Wojewody
XXIV 216 2001-04-30 przeznaczenia do sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy - unieważniono decyzją Wojewody
XXIV 217 2001-04-30 zmiany w uchwale Nr 205/XXIII/2001 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 20.03.2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2001 rok - unieważniono decyzją RIO
XXIV 218 2001-04-30 nieudzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Głowna z wykonania budżetu za 2000 r. - unieważniono decyzją RIO
XXIV 219 2001-04-30 poszerzenia składu osobowego Komisji Oświaty i Zdrowia - unieważniono decyzją Wojewody
XXIII 204 2001-03-20 przeznaczenia środków finansowych z umorzenia pożyczki otrzymanej z WFOŚ i GW w Łodzi.
XXIII 205 2001-03-20 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2001 rok.
XXIII 206 2001-03-20 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych ustalonego przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie stosowanych w systemie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie.
XXIII 207 2001-03-20 ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę miasta i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych miasta.
XXIII 208 2001-03-20 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2001 r.
XXIII 209 2001-03-20 zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Głowna.
XXIII 210 2001-03-20 likwidacji Jednostki Budżetowej Robót Publicznych w Głownie.
XXIII 211 2001-03-20 zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Głowna a Gminą Gminy Głowno dotyczącego wspólnej rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych we wsi Ziewanice gmina Głowno.
XXIII 212 2001-03-20 odwołania radnych Krzysztofa Drzewieckiego i Tomasza Jędrzejczaka ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie.
XXII 202 2001-02-17 cofnięcia zatwierdzenia Porozumienia zawartego w dniu 22 lutego 1999 r. pomiędzy Zarządami Miasta i Gminy Głowno w sprawie utworzenia i prowadzenia gimnazjum.
XXII 203 2001-02-17 skierowania wystąpienia do Najwyższej Izby Kontroli w celu przeprowadzenia kontroli inwestycji budowy Szkoły Podstawowej Nr 2.