Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
XXII 117 1991-12-18 ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza miasta Głowna.
XXII 116 1991-12-18 zmiany uchwały o powołaniu Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
XXII 115 1991-12-18 powierzenia zadań z zakresu realizacji uprawnień do rocznego przygotowania przedszkolnego.
XXII 114 1991-12-18 wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głownie.
XXII 113 1991-12-18 zmiany budżetu miasta Głowna na 1991 r.
XXII 112 1991-12-18 zmieniająca uchwałę o powołaniu Przewodniczących Komisji.
XXI 111 1991-12-02 wyboru burmistrza miasta Głowna.
XX 110 1991-11-22 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
XX 109 1991-11-18 trybu wyboru Burmistrza Miasta Głowna.
XX 108 1991-11-18 odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
XX 107 1991-11-14 odwołania członka Zarządu Miasta Głowna.
XIX 106 1991-11-08 zasad budowy i korzystania z gminnych urządzeń kanalizacyjnych.
XIX 105 1991-11-08 zatwierdzenia miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Głowno - Zachód\".
XIX 104 1991-11-08 opłat za wodę i wprowadzanie ścieków.
XIX 103 1991-11-08 wydzierżawienia nieruchomości przy ul. Łowickiej 8.
XIX 102 1991-11-08 ustalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Nr 5 w Głownie.
XIX 101 1991-11-08 ustalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Nr 3 w Głownie.
XIX 100 1991-11-08 zatwierdzenia listy przydziału mieszkań komunalnych.
XVIII 99 1991-10-14 upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do wydawania decyzji administracyjnych.
XVIII 98 1991-10-14 wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
XVIII 97 1991-10-14 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych Komisji wyborczych na obszarze miasta Głowna.
XVIII 96 1991-10-14 opinii do listy przydziału mieszkań komunalnych.
XVII 95 1991-09-16 zamiany nieruchomości.
XVII 94 1991-09-16 wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zgierzu.
XVII 93 1991-09-16 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy.
XVII 92 1991-09-16 powołania komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi.
XVII 91 1991-09-16 powołania Skarbnika Gminy miasta Głowna.
XVII 90 1991-09-16 powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Głowna.
XVII 89 1991-09-16 utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych Komisji wyborczych na obszarze miasta Głowna.
XVI 88 1991-08-12 zatwierdzenia listy kandydatów na najemców lokali komunalnych.
XV 87 1991-07-26 uchylająca uchwałę w sprawie powołania Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głownie.
XV 86 1991-07-26 wmurowania tablicy pamiątkowej.
XV 85 1991-07-26 przekazania mienia państwowego na rzecz gminy.
XV 84 1991-07-26 zmieniająca uchwałę w sprawie czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Głowna.
XV 83 1991-07-26 zmiany uchwały o dziennych stawkach opłaty targowej na terenie miasta Głowna.
XV 82 1991-07-26 powołania komisji doraźnej d/s wyboru ławników ludowych.
XV 81 1991-07-26 akceptacji aneksu do porozumienia zawartego pomiędzy Kierownikiem Rejonu w Zgierzu a Zarządem Miasta Głowna.
XV 80 1991-07-26 podziału środków finansowych z rezerwy budżetowej.
XV 79 1991-07-26 wykonania budżetu gminy za I półrocze 1991r.
XIV 78 1991-05-10 ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Głowna i Zastępcy Burmistrza Miasta Głowna.
XIV 77 1991-05-10 przekazania w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców nieruchomości położonej w Głownie przy ul. Ostrołęckiej 6.
XIV 76 1991-05-10 sprzedaży działek budowlanych.
XIV 75 1991-05-10 zmiany umów najmu w lokalach komunalnych.
XIV 74 1991-05-10 wprowadzenia aneksu do uchwały Nr 56/XII/91 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 4 marca 1991 roku w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Głowna.
XIV 73 1991-05-10 wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego o przekazanie na własność gminy miasta Głowna nieruchomości należącej do PPWZUPPT położonej w Głownie przy ul. Swoboda 12.
XIV 72 1991-05-10 podziału Miejskiego Funduszu Wodnego.
XIV 71 1991-05-10 podziału środków finansowych z rezerwy budżetowej.
XIV 70 1991-05-10 zatwierdzenia pozrozumienia z Wojewodą Łódzkim o przekazaniu Państwowego Zakładu Leczniczego dla Zwierząt.
XIV 69 1991-05-10 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głownie.
XIII 68 1991-03-29 przyjęcia budżetu Miasta Głowno na rok 1991.
XIII 67 1991-03-29 wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o przekazanie na własność Gminy Miasta Głowna nieruchomości położonej w Głownie przy ul. Sosnowej.
XIII 66 1991-03-29 wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o przekazanie na własność Gminy Miasta Głowna nieruchomości rolnej z zasobów Państwowego Funduszu Ziemi.
XIII 65 1991-03-27 utworzenia filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głownie.
XIII 64 1991-03-27 powołania Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głownie.
XIII 63 1991-03-27 udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Głowna.
XIII 62 1991-03-27 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i funduszy za 1990 rok.
XIII 61 1991-03-27 zlikwidowania filii żłobka położonej w Głownie przy ul. Kopernika bl. 2.
XII 60 1991-03-04 uchwalenia Statutu Gminy Miasta Głowna.
XII 59 1991-03-04 zatwierdzenia regulaminu do wyborów samorządów mieszkańców.
XII 58 1991-03-04 uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głownie.
XII 57 1991-03-04 podziału miasta na osiedla dla potrzeb samorządów mieszkańców.
XII 56 1991-03-04 ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Głowna.
XII 55 1991-03-04 zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich.
XII 54 1991-03-04 ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Głowna.
XII 53 1991-03-04 wprowadzenia aneksu do uchwały Nr 50/X/91 Rady Miejskiej w Głownie o opłatach za wodę i kanalizację.
XI 52 1991-02-15 utworzenia miejskiej komunikacji autobusowej w Głownie.
Uchwała zmieniona uchwałami: 251/XXVIII/2001 z dnia 2001-10-15, II/7/2014 z dnia 2014-12-09.
X 51 1991-02-11 wprowadzenia aneksu do uchwały Nr 46/IX/90.
X 50 1991-02-11 ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głownie.
X 49 1991-02-11 podatków i opłat lokalnych.